Aký je rozdiel medzi právnikom a advokátom?

V bežnom živote sa veľmi často stretávame s používaním pojmu právnik a advokát ako vzájomných synoným. Nie je tomu však tak a tieto termíny sú od seba značne rozdielne. Preto sa skúsme pozrieť na to, kto je vlastne kto… a že existuje celé spektrum právnikov, o ktorých laici väčšinou ani len netušia.

Contents

Druhy právnických povolaní

Je to rovnako ako s podnikaním – každý živnostník je podnikateľ, no nie každý podnikateľ je živnostník. Podobná rovnica platí aj pre vzťah právnik / advokát. Každý advokát je právnikom, no nie každý právnik je advokátom. Odhliadnuc od toho faktu, že v tejto časti sa bavíme len o advokátoch, treba si uvedomiť, že existuje celé spektrum právnických povolaní, nielen výkon advokácie – hoci je najlukratívnejší.

S tým súvisia aj rôzne druhy právnických povolaní, ktoré môže právnik vykonávať. Medzi ne patria hlavne:

  • advokát
  • notár
  • exekútor
  • mediátor
  • probačný a mediačný úradník
  • vyšší súdny úradník
  • prokurátor
  • sudca
  • rozhodca

Kto je to právnik?

Právnik je ten, kto ukončil vysokoškolské štúdium na niektorej z právnických fakúlt na Slovensku v štúdijnom odbore právo, alebo má uznaný doklad o vysokoškolskom právnickom vzdelaní vydaný zahraničnou vysokou školou. Vysokoškolské štúdium v Slovenskej republike sa končí na všetkých fakultách s titulom magister (Mgr.), pričom je možné, aby si ho právnik rozšíri ešte o akademický titul doktora práv prostredníctvom rigoróznej skúšky za ktorej úspešné absolvovanie mu je priznaný titul doktor práv (JUDr.). Rigorózne konanie spočíva vo vypracovaní písomnej rigoróznej práce a následne sa podrobí štátnej skúške zo zvoleného právneho odboru.

Právnici, advokáti, notári, exekútori, sudcovia či prokurátori sú reprezentanti právnických profesií, pričom v prvom rade musia byť povinne právnikmi. Ide o druhy právnikov, ktorí musia mať povinne dosiahnuté aspoň vysokoškolské právnické vzdelanie druhého stupňa a teda ukončené magisterské štúdium na právnickej fakulte. Absolvovanú rigoróznu skúšku však mať nemusia. Na výkon svojich profesií však musia spĺňať ďalšie prísne podmienky ustanovené osobitnými predpismi. Medzi ne patria napríklad bezúhonnosť, vek, úspešné zloženie požadovaných skúšok, registrácia v konkrétnej profesijnej komore, koncipientská prax a podobne.

Situácie, kedy vás môže pred súdom zastupovať právnik presne ustanoví zákon a takéto zastupovanie sa môže robiť spravidla v občianskych veciach, alebo správnych konaniach, kedy právnik vystupuje v úlohe splnomocneného zástupcu či už podľa občianskeho alebo podľa správneho práva. Rovnako je to aj v prípade zastupovania pred súdom rôznych právnických osôb ako sú napríklad podnikoví právnici.


Kto je to advokát?

Advokát je osobou, ktorá má vyštudované a ukončené právnické vzdelanie a je zapísaný do zoznamu advokátov, vedeným Slovenskou advokátskou komorou. Toto zapísanie mu umožňuje poskytovanie právnych služieb fyzickým alebo právnickým osobám za odplatu. Pre výkon advokácie nie je potrebné, aby mal advokát vykonanú rigoróznu skúšku a teda advokátom môže byť aj človek, ktorý ukončil vysokoškolské právnické vzdelanie na úrovni magister (Mgr.)

Ak sa chce právnik stať advokátom, cesta k advokácii nie je jednoduchá. Musí sa zamestnať u školiteľa = iného advokáta, u ktorého vykonáva tzv. koncipientskú prax. Táto koncipientská prax je aktuálne v dĺžke troch rokov (v minulosti to bolo až 5 rokov, čo sa však na nátlak koncipientov zmenilo), pričom sa počas tohto času vzdeláva a pripravuje na prácu adokáta. Následne musí absolvovať tzv. advokátsku skúšku a zložiť advokátsky sľub v ktorom sa zaviaže k bezúhonnosti a spoľahlivosti. Advokáti majú disciplinárnu, ale aj hmotnú zodpovednosť za spôsobenú škodu a musia byť povinne poistení pre prípad, že vám v rámci povolania spôsobia škodu.

Hlavnou výsadou advokáta je to, že môže byť obhajcom v trestných konaniach (to obyčajný právnik v žiadnom prípade nemôže). Vďaka tomu tým pomáha k uplatňovaniu ústavou garantovaných práv fyzických osôb na právo na obhajobu.

Viac informácií o tom, kto je advokát a podmienky výkonu advokácie je možné získať na stránkach Slovenskej advokátskej komory.

(Visited 228 times, 1 visits today)