Čo je to mediácia?

Mediácia je alternatívny spôsob riešenia sporov v civilnom práve. Ide o mimosúdnu činnosť, pri ktorej sporové strany, ktoré sa rozhodnú zúčastniť na mediačnom procese, riešia svoj spor prostredníctvom nezávislého mediátora. Mediátor je pritom nestranná a nezávislá osoba, ktorá im pomáha vyriešiť vzájomný spor a dospieť k obojstranne výhodnej dohode a ukončeniu sporu.

Výsledkom úspešnej mediácie je dohoda zúčastnených strán, a teda vyriešenie konfliktu – vyriešenie sporu. Táto dohoda má formu mimosúdnej dohody, avšak v niektorých prípadoch (ako napr. zverenie maloletého do starostlivosti ju musí dodatočne potvrdiť súd).

Mediácia je rýchla, efektívna a finančne lacnejšia mimosúdna dohoda ako súdny spor, ktorý môže trvať niekoľko rokov a výsledkom nemusí byť spokojnosť strany, ktorá spor vyhrá súdnou cestou. Prostredníctvom mediácie strany môžu urovnať spor spôsobom a za podmienok, ktoré sú im vnútorne blízke a vedú k spokojnosti všetkých zúčastnených strán.

Štatisticky môžeme uviesť, že až 80% sporov, ktoré sa v našom mediačnom centre dostanú k mediátorovi, sa dokáže vyriešiť aj bez nutnosti súdneho sporu. Ako sme aj spomínali, oproti súdnemu riešeniu ide o podstatne rýchlejší spôsob konania - kým v roku 2017 bola priemerná dĺžka súdneho konania v občiansko právnych veciach v roku 2017 až 20,8 mesiaca (2 roky), v rámci mediácie vám vieme pomôcť vyriešiť spor rádovo počas niekoľkých dní alebo týždňov.

Mediácia je dobrovoľný proces, na ktorej sa strany zúčastňujú z vlastnej vôle a funguje na princípoch dôvernosti a mlčanlivosti. Mediačný proces je jednou z najbežnejších foriem riešenia sporov aj v západných krajinách ako napríklad Veľká Británia, Francúzsko, Nemecko, ale aj v USA alebo Austrálii.

Výhody mediácie

 • dobrovoľnosť (strany zúčastnené na mediácii sa jej zúčastňujú dobrovoľne, a teda je predpoklad, že dôjde k vzájomnej dohode)
 • rýchlosť a efektivita riešenia sporu
 • diskrétnosť a zachovávanie mlčanlivosti (mlčanlivosť musí zachovávať nielen mediátor, ale aj zúčastnené strany)
 • mediačná dohoda môže mať aj exekučný titul
 • možnosť vykonania mediácie aj v prípade už prebiehajúceho súdneho sporu (v takom prípade je možné vrátenie nákladov za súdne poplatky v závislosti od štádia súdneho procesu)
 • nižšie finančné náklady oproti súdnemu konaniu
 • neverejnosť mediačného konania a flexibilita riešenia
 • možnosť oddelenej tzv. “kyvadlovej mediácie”
 • strany zúčastnené na mediačnom procese sú si rovné a rovnoprávne

Nevýhody mediácie

 • dobrovoľnosť (môže byť aj nevýhodou mediácie v prípade, ak sa jedna zo strán rozhodne mediačný proces ukončiť, nie je možné v ňom pokračovať)
 • malá informovanosť (v krajinách V4 je doposiaľ tento inštitút málo známy a v praxi je jeho využívanie “obmedzené” kvôli nedostatočnej informovanosti verejnosti)

Kto je to mediátor?

Mediátor je v prostredí riešenia konfliktu nezávislou a nestrannou osobou, ktorá má odbornú kvalifikáciu na to, aby riešila právne spory mimosúdnou cestou. Jeho cieľom je dosiahnuť vyriešenie sporu k spokojnosti všetkých zúčastnených strán, pričom dohoda, ktorá takto vznikne, je spísaná vo forme záväznej dohody.

Úlohou mediátora však nie je spor rozhodnúť (to je rozdiel oproti súdnemu alebo rozhodcovskému konaniu), ale vytvoriť vhodné podmienky na komunikáciu, zmierlivé riešenie a zohľadňovanie záujmov zúčastnených strán. Formou mediácie je možné riešiť spory, ktoré vznikajú z občianskoprávnych, rodinnoprávnych, obchodných aj pracovnoprávnych vzťahov.

Mediátorom môže byť každá fyzická osoba, ktorá je registrovaná v registri mediátorov a na ktorej sa zároveň dohodli strany sporu a s ktorými mediátor uzavrie dohodu o začatí mediácie. Mediátor je povinný vykonávať svoju činnosť osobne, čestne, svedomito, nezávisle, nestranne a s náležitou osobnou starostlivosťou. Musí pritom dbať na účelnosť a hospodárnosť výkonu mediácie. Mediátor musí nevyhnutne rešpektovať názory osôb zúčastnených na mediácii a vytvárať podmienky pre ich vzájomnú komunikáciu a na zmierlivé riešenie, ktoré bude zohľadňovať ich záujmy. Mediátor zároveň nesmie o spore sám rozhodovať ani nútiť strany sporu, aby prijali ním navrhované riešenie sporu.

Mediátor má nárok na odmenu za výkon svojej činnosti, ktorej výška alebo spôsob určenia je dojednaný v dohode o začatí mediácie.


Môže mediáciu nariadiť súd?

V zmysle ustanovení § 170 ods. 2 Zákona č. 160/2015 Z. z. Civilného sporového poriadku je uvedené, že ak je to možné a účelné, súd sa pokúsi o vyriešenie sporu zmierom, prípadne stranám odporučí, aby sa o zmier pokúsili mediáciou.

To v praxi znamená, že pred prvým pojednávaním môžu byť účastníci konania vyzvaní, aby sa zúčastnili na informatívnom stretnutí u mediátora zapísaného v registri mediátorov. Pokiaľ je mediácia úspešná, nie je potrebné pokračovať v súdnom konaní a účastníkom konania sa môžu vrátiť už uhradené súdne popolatky a to až do výšky 90% z ich pôvodnej hodnoty.

Zároveň je potrebné poznamenať, že pri sporoch akými je napr. zverenie maloletého dieťaťa do starostlivosti je možné túto dohodu dosiahnuť u mediátora a následne dať schváliť v rámci súdneho konania. V drvivej väčšine takýchto prípadov však tieto dohody súd schvaľuje bez výhrad a bez nutnosti ďalšieho pojednávania, čím sa znižuje šanca na tramuatizovanie dieťaťa v súvise so súdnym procesom.


Aké spory sú vhodné na mediáciu?

V rámci mediácie je možné riešiť spory tak, ako ich definuje zákon. V zmysle ustanovení § 1 ods. 2 zákona č. 420/2004 Z. z. o mediácii sa mediácia vzťahuje na spory, ktoré vznikajú z občianskoprávnych vzťahov, rodinnoprávnych vzťahov, obchodných záväzkových vzťahov. Tento zákon sa vzťahuje aj na cezhraničné spory, ktoré vznikajú z obdobných právnych vzťahov okrem tých práv a povinností, s ktorými strany nemôžu podľa právneho poriadku, ktorým sa tento právny vzťah podľa osobitných predpisov spravuje, nakladať.

Mediácia sa začína uzavretím dohody o začatí mediácie osobami zúčastnenými na mediácii alebo zástupcami konajúcimi v rozsahu oprávnenia konať za zastúpeného a mediátorom a jej zápisom do knihy mediácií vedenej mediátorom. Zápis dohody o začatí mediácie a zápis o skončení mediácie podľa tohto zákona v knihe mediácií má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde. Potvrdený odpis dohody o začatí mediácie a zápisov v knihe mediácií opatrený pečiatkou mediátora a dátumom uloženia dohody alebo vykonania zápisov v knihe mediácií vydá mediátor, okrem osôb oprávnených podľa osobitných predpisov aj súdu na účely súdneho konania.

Typy sporov, ktoré sú vhodné na mediáciu

Rodinné spory

 • Spolunažívanie medzi manželmi
 • Príprava podkladov pre rozvod manželstva
 • Rozdelenie bezpodielového spoluvlastníctva manželov po rozvode
 • Zverenie dieťaťa do starostlivosti rodiča
 • Úprava styku maloletého dieťaťa s druhým rodičom
 • Spory súvisiace s dedičským konaním

Občianske spory

 • Spory súvisiace s občianskym alebo susedským spolunažívaním
 • Komunitné spory
 • Spory súvisiace so spoločenskými zvieratami (psy, mačky, hady a pod.)
 • Poškodzovanie cudzieho majetku
 • Správa cudzieho majetku
 • Rušenie nočného kľudu

Pracovné spory

 • Mobing na pracovisku
 • Bossing na pracovisku
 • Šikana na pracovisku
 • Nezhody s kolegami a v pracovnom procese
 • Nevhodné pracovné prostredie
 • Strata angažovanosti, motivácie a efektivity pracovníkov
 • Ukončenie pracovného pomeru

Školská a rovesnícka mediácia

 • Konflikty medzi žiakmi/študentmi navzájom
 • Konflikty vo vzťahu žiaka/študenta a pedagógmi
 • Konflikty vo vzťahu žiaka/študenta a rodičov
 • Konflikty vo vzťahu rodič a pedagóg
 • Konflikty vo vzťahu rodič a vedenie školy
 • Možnosť využitia “peer” mediácie medzi žiakmi/študentmi

Obchodné spory

 • Dodávateľsko-odberateľské spory
 • Nedodržiavanie obchodných zmlúv
 • Porušovanie obchodných zmlúv
 • Splácanie záväzkov
 • Spokojnosť zákazníkov
 • Problémy súvisiace s reklamačným procesom

Spotrebiteľské spory

 • Spory medzi dodávateľom a spotrebiteľom vyplávajúce zo spotrebiteľskej zmluvy
 • Spory medzi dodávateľom a spotrebiteľom súvisiace so spotrebiteľskou zmluvou
 • Spory s ochranou slabšej strany
(Visited 248 times, 1 visits today)