O spracovávateľovi osobných údajov

Slovenské mediačné centrum, s. r. o.
registrované v Zozname Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky pod č. 72
IČO: 53 360 583
DIČ: 2121350902
zapísané v obchodnom registri Okresného súdu Prešov oddiel: Sro., vložka číslo 41166/P
sídlo: Tatranská Lomnica č. 531, 059 60 Vysoké Tatry
kontaktný e-mail: office@mediacnecentrum.eu
číslo tel.: +421 944 992 133

Osobné údaje našich klientov a spolupracovníkov boli, sú a aj budú vždy v bezpečí. Procesy spracovania a ochrany osobných údajov sú z toho dôvodu nastavené v zmysle aktuálnej platnej úpravy a teda v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 2016/679 z. 27.04.2016 o ochrane fyczických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje Smernica 95/46/ES – všeobecné nariadenia o ochrane osobných údajov (GDPR), a zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

Aké osobné údaje o vás spracovávame a v akom rozsahu?

Profesionalita a súkromnie sú inštitúty, ktoré kladieme na prvé miesto. Aby sme pre vás mohli pripraviť všetky potrebné dokumenty a začať s procesom mediácie, potrebujeme od vás poznať osobné údaje minimálne v nasledujúcom rozsahu: meno a priezvisko (obchodnú firmu), údaj k overeniu totožnosti fyzickej osoby , adresu (sídlo spoločnosti, IČO, DIČ), e-mail a telefónne číslo. 

Aký je účel spracovávania osobných údajov?

Pre prácu mediátora je potrebné pracovať so zmluvami a dohodami a v prípade, že medzi našim mediátorom a vami dôjde k dohode, je potrebné, aby ju mohol mediátor plniť. V rámci komunikácie s klientmi s ktorými sme túto zmluvu už uzatvorili sme oprávnení zasielať tiež ďalšie informácie a relevantné obchodné ponuky na základe nášho oprávneného záujmu. V prípade zaslania takýchto informácií, pôjde vždy o relevantné a tématické informácie.

Na akom právnom základe spracovávate osobné údaje?

Právnym základom spracovania Vašich osobných údajov pre účely uzatvorenia a plnenia zmluvy, je základom takéhoto spracovania práve zmluva. Akonáhle bude zmluva vzájomne splnená, sme v zmysle zákona č. 420/2004 Z. z o mediácii vaše osobné údaje archivovať po dobu, ktorú predvída uvedený právny predpis. Tu je právnym dôvodom spracovania splnenie právnej povinnosti. Ak je medzi našim mediátorom a vami vytvorený už existujúci vzťah, sme na základe toho oprávnení posielať vám marketingové oznámenia, nakoľko právnym základom pre spracovanie Vašich osobných údajov sú naše oprávnené záujmy.

Ako dlho budeme údaje uchovávať?

Vaše osobné údaje uchovávame po celú dobu, plnenia našej vzájomnej zmluvy. Po skončení zmluvného vzťahu budeme tieto osobné údaje uchovávať tak dlho, aby sme splnili požadovanú archivačnú povinnosť podľa právnych predpisov, ktoré archiváciu predpokladajú (napr. zákon o účtovníctve, zákon o mediácii, zákon o archívoch a registratúrach, …).  Osobné údaje, ktoré spracovávame iba na základe nášho oprávneného záujmu uchovávame po dobu 3 rokov. Začiatok tejto lehoty začína dňom vzájomne uzatvorenej zmluvy.

Vaše práva v súvislosti so spracovávaním Vašich osobných údajov

Máte právo na:
a) prístup k osobným údajom – na základe vašej žiadosti vám musíme oznámiť, či spracovávame alebo nespracovávame vaše osobné údaje. V prípade, že ich spracovávame, potom máte právo na to, aby sme vám oznámili za akým účelom tieto údaje spracovávame, v akom rozsahu tieto osobné údaje spracovávame, ako dlho budú osobné údaje uchovávané, komu budú sprístupnené a či môžete podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov.

b) presnosť – pokiaľ sa domnievate, že spracovávame vaše nesprávne/nepresné osobné údaje, máte právo na ich opravu. V prípade, že takúto nepresnosť vo svojich osobných údajoch zistíte, bezodkladne nám to prosím oznámte na adrese: office@mediacnecentrum.eu.

c) výmaz – vaše osobné údaje vymažeme, pokiaľ nebude potrebné ich ďalšie využitie, alebo v prípade, že opadnú všetky právne dôvody takéhoto spracovania, v prípade, že vznesiete námietku proti spracovaniu a nie sú dané prevažujúce oprávnené dôvody pre pokračovanie v ich spracovávaní a zároveň aj v prípade, že mi takúto povinnosť uloží právny predpis.

d) vzniesenie námietky – máte právo vzniesť námietku proti priamemu marketingu na základe nášho oprávneného záujmu. Spracovanie Vašich osobných údajov pro potreby priameho marketingu na základe oprávneného záujmu bude bezodkladne ukončené.

e) obmedzenie spracovania – vaše osobné údaje budeme uchovávať v režime obmedzeného spracovania, a to iba po dobu, pokiaľ nevyriešime nezrovnalosti ohľadom spracovania vašich osobných údajov.

Pre uplatnenie Vašich práv ma kontaktujte na e-mail adrese: office@mediacnecentrum.eu

Komu budú poskytnuté vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje môžu byť poskytnuté výlučne iba pracovníkom Slovenského mediačného centra, s. r. o.. Týmto pracovníkom sú vaše osobné údaje poskytnuté vždy výlučne na základe vzájomne uzatvorenej zmluvy a v súlade s minimálne takým štandardom ochrany osobných údajov, ktorý GDPR požaduje. Okrem týchto prípadov môžeme vaše osobné údaje zverejniť alebo sprístupniť len na základe rozhodnutia súdu alebo iného štátneho orgánu oprávneného to požadovať. 

Sťažnosť na spracovávanie osobných údajov

Pokiaľ sa domnievate, že vaše osobné údaje spracovávame v rozpore s príslušnými právnymi predpismi, žiadame vás, aby ste nám túto informáciu bezodkladne oznámili najlepšie e-mailovou formou na: office@mediacnecentrum.eu, aby sme mohli zjednať nápravu k vašej spokojnosti. V prípade, že by sme nedospeli k dohode, ste oprávnení podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

Záverečné informácie

Poskytovanie služieb mediácie nie je určené pre osoby mladšie ako 16 rokov, osobné údaje detí spracovávame iba so súhlasom zákonného zástupcu resp. zákonných zástupcov.

Tieto Zásady ochrany osobných údajov nadobúdajú platnosť a účinnosť od 25.5.2018.

(Visited 14 times, 1 visits today)