Správy o činnosti mediačného centra

V zmysle zákona o mediácii spotrebiteľské spory môže riešiť iba mediačné centrum, ktoré spĺňa podmienky podľa zákona o mediácii. Mediačné centrum, ktoré rieši spotrebiteľské spory, je povinné vypracovať a zverejniť správu o činnosti mediačného centra v súvislosti s riešením spotrebiteľských sporov za kalendárny rok najneskôr do 31. marca nasledujúceho roka. Správa musí obsahovať informácie o

  • počte mediácii spotrebiteľských sporov a najčastejších nárokoch, ktorých sa osoby zúčastnené na mediácii domáhajú;
  • najčastejších skutočnostiach, ktoré vedú k spotrebiteľským sporom;
  • počte mediácií spotrebiteľských sporov, ktoré boli skončené, a o dôvode ich skončenia;
  • priemernej dĺžke trvania mediácie spotrebiteľského sporu;
  • miere, v akej sú dohody, ktoré sú výsledkom mediácie dobrovoľne plnené, ak má mediačné centrum takéto informácie;
  • členstve, prípadne spolupráci mediačného centra s nadnárodnými organizáciami, ktoré sa zaoberajú riešením cezhraničných spotrebiteľských sporov.
(Visited 39 times, 1 visits today)