Spolupráca s univerzitami

Publikačná činnosť predstavuje jeden z hlavných ukazovateľov vedeckovýskumnej činnosti vysokej školy a zároveň nastavuje zrkadlo aj kvalite jej pedagogickej činnosti. V roku 2005 bol jej význam podčiarknutý zahrnutím do metodiky rozdeľovania rozpočtových finančných prostriedkov a povinnosť odovzdávania i zverejňovania výsledkov publikačnej činnosti verejnou vysokou školou bola upravená Smernicou č. 13/2005-R z 31. augusta 2005 o bibliografickej registrácii a kategorizácii publikačnej činnosti a ohlasov.

Medzinárodná spolupráca

Medzinárodná spolupráca vo vede má rastúcu tendenciu a zaujíma vedcov z rôznych vedných oblastí. Z hľadiska bibliometrie je pozornosť venovaná skúmaniu spoluautorských vzťahov na základe publikácií napísaných v medzinárodnom spoluautorstve, dynamike vývoja, geografickým a politickým súvislostiam a vo veľkej miere aj počtom citácií, ktoré získali spoluautorské publikácie. Analýzy sú možné vďaka dostupným údajom nv citačných databázach a analytickým nástrojom určeným špeciálne na tieto účely.


Aktuálne publikácie

Aplikačné problémy miestnej samosprávy v súvislosti s COVID-19

Autori: Peter Dzurilla, Júlia Ondrová
Rok vydania: 2022
ISBN: 978-80-557-1950-4
EAN: 9788055719504
Vydavateľstvo: Belianum

Predkladaná vedecká monografia reflektuje problémy územnej samosprávy v podmienkach Slovenskej republiky v čase šírenia akútneho respiračného syndrómu s označením COVID-19. Poukazuje predovšetkým na rôzne aplikačné problémy, ktoré vznikli pridaním prechodných ustanovení do zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a posudzuje, vysvetľuje a reflektuje jednotlivé problémové aspekty v kontexte správneho práva a ústavného práva.

Stiahnuť ukážku publikácie [PDF, 1,58 MB] – DOWNLOAD

<a href="https://www.freepik.com/psd/mockup">Mockup psd created by Vectorium - www.freepik.com</a>
(Visited 48 times, 1 visits today)