[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widgets_ImageGrid_Widget“][/siteorigin_widget]

SLOVENSKÉ MEDIAČNÉ CENTRUM SA ZAOBERÁ AJ RIEŠENÍM SPOTREBITEĽSKÝCH SPOROV

Každý mediátor je povinný dodržiavať zákonnosť a aplikovať všeobecné právne predpisy, ktoré súvisia s mediačnou činnosťou. Jednou z častých oblastí sporov, ktoré naše mediačné centrum rieši v praxi sú spotrebiteľské spory. Slovenské mediačné centrum pravidelne rieši spotrebiteľské spory a ponúka ich riešenie všetkým podnikateľom, ako aj fyzickým osobám v rámci svojej pôsobnosti.

[siteorigin_widget class=“WP_Widget_Custom_HTML“][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Headline_Widget“][/siteorigin_widget]

Zákon č. 420/2004 Z. z. o mediácii a o doplnení niektorých zákonov definuje spotrebiteľský spor v §2 ods. 2 písm. c) ako spor vyplývajúci zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaci so spotrebiteľskou zmluvou. Spotrebiteľskú zmluvu definuje zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník (OZ) v §52 ods. 1 tak, že spotrebiteľskou zmluvou je každá zmluva bez ohľadu na právnu formu, ktorú uzatvára dodávateľ so spotrebiteľom. Spotrebiteľská zmluva nie je samostatným zmluvným typom, ale predstavuje druh zmluvy, ktorá môže mať občianskoprávny charakter, ale aj obchodnoprávny charakter.

Na Slovensku tento spôsob od 1.2.2016 zavádza Zákon č.391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov. Je to pomoc pre spotrebiteľov, ktorým sa nedarí vyriešiť spor s predávajúcim.

Podľa § 52 ods. 3 Občianskeho zákonníka, dodávateľom je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy koná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Spotrebiteľom, podľa § 52 ods. 4 Občianskeho zákonníka, je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej, alebo inej podnikateľskej činnosti. Zákon č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, pod pojmom spotrebiteľ rozumie fyzickú osobu, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Podľa § 52 ods. 2 Občianskeho zákonníka ustanovenia o spotrebiteľských zmluvách, ako aj všetky iné ustanovenia upravujúce právne vzťahy, ktorých účastníkom je spotrebiteľ, sa použijú vždy, ak je to na prospech zmluvnej strany, ktorá je spotrebiteľom. Odlišné zmluvné dojednania, alebo dohody, ktorých obsahom alebo účelom je obchádzanie tohto ustanovenia, sú neplatné.

[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Headline_Widget“][/siteorigin_widget]

Spotrebiteľské spory môžu mimosúdnou cestou v zmysle zákona riešiť mediátori, zapísaní v mediačnom centre, ktoré je oprávnené takéto spory riešiť. Jedným z nich je aj Slovenské mediačné centrum. Zároveň existuje možnosť spotrebiteľské spory riešiť aj prostredníctvom rozhodcovských súdov a subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov, upravených v § 24 ods. 1 pís. a) zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Headline_Widget“][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widgets_ContactForm_Widget“][/siteorigin_widget]