ŠTATÚT MEDIAČNÉHO CENTRA

Podľa ustanovení § 11 ods. 2 v spojení s ustanovením § 12 zákona č. 420/2004 Z. z. o mediácii a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Slovenské mediačné centrum, s. r. o.

Čl. I.
Zriaďovateľ – Názov a sídlo mediačného centra

 1. Zriaďovateľ Slovenské mediačné centrum, s. r. o. so sídlom Tatranská Lomnica č. 531, Vysoké Tatry 059 60 IČO: 53 360 583, DIČ: 2121350902 zapísané v obchodnom registri Okresného súdu Prešov oddiel: Sro., vložka číslo 41166/P v súlade s ustanovením § 11 a nasl. zákona č. 420/2004 Z. z. o mediácii (ďalej len „Zákon o mediácii“) zriaďuje mediačné centrum s názvom: Slovenské mediačné centrum Skrátená verzia je: „SMC“.
 2. Slovenské mediačné centrum, s. r. o. je stále mediačné centrum zriadené podľa § 11 ods. 2 a § 12 zákona č. 420/2004 Z. z. o mediácii a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov so sídlom kancelárie Tatranská Lomnica č. 531, Vysoké Tatry 059 60.
 1. Mediačné konanie vedené v mediačnom centre môže byť vykonávané v sídle mediačného centra, v sídle mediátora alebo na inom mieste dohodnutom ako miesto výkonu mediačnej činnosti mediačným centrom alebo mediátorom.
 1. Slovenské mediačné centrum nemá právnu subjektivitu.
 1. Mediačné centrum sa zriaďuje na dobu neurčitú.
 1. Slovenské mediačné centrum, s. r. o. zriadilo webové sídlo na mediacnecentrum.eu a e-mailový kontakt je office@mediacnecentrum.eu
 1. Zriaďovateľ môže zriadiť aj pobočky „Slovenské mediačné centrum, s. r. o.“ v celej Slovenskej republike a Európskej únii, okrem Dánska.

Čl. II.
Výkonný orgán

 1. Výkonným orgánom Slovenské mediačné centrum, s. r. o. je riaditeľ – konateľ.
 1. Výkonný orgán zastupuje a vedie Slovenské mediačné centrum, s. r. o., koná zaň a zabezpečuje koordináciu činnosti mediátorov mediačného centra.
 1. Riaditeľa vymenúva a odvoláva zriaďovateľ. Riaditeľ musí byť pred dňom menovania do funkcie riaditeľa zriaďovateľom zapísaný v Registri mediátorov vedenom Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky.
 1. Riaditeľ zodpovedá za mediačné centrum, t.j. riadi ho a zastupuje, koná zaň, koordinuje činnosti mediátorov a zabezpečuje:
  1. úlohy vyplývajúce zo štatútu a interných predpisov mediačného centra zostavených zriaďovateľom,
  2. úlohy spojené so zameraním mediačného centra,
  3. úlohy vyplývajúce z dohôd s mediátormi a zo zmluvných vzťahov s účastníkmi mediačného konania alebo tretích strán.
 1. Riaditeľ podpisuje za mediačné centrum tak, že k písanému alebo tlačenému názvu mediačného centra pripojí svoj vlastnoručný podpis a pečiatku mediačného centra.
 1. Prvým riaditeľom mediačného centra je: Peter Dzurilla, evidovaný v registri mediátorov Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky pod reg. číslom 1990. Adresa bydliska: Tatranská Lomnica 531, 059 60 Vysoké Tatry.
 1. Organizuje osvetovú činnosť zameranú na podporu mediácie a ďalšie aktivity zamerané na podporu rozvoja mediácie.

Čl. III.
Organizačná štruktúra

 1. Organizačnú štruktúru Slovenské mediačné centrum, s. r. o. tvorí Slovenské mediačné centrum, s. r. o., ktorým je riaditeľ mediačného centra Peter Dzurilla, adresa Tatranská Lomnica č. 531, 059 60 Vysoké Tatry (ďalej len „riaditeľ“).
 1. Riaditeľ určuje osobitné predpoklady a zameranie, ktoré musí spĺňať mediátor uchádzajúci sa o zápis do zoznamu mediátorov vedeného Slovenské mediačné centrum, s. r. o.. Zapisuje mediátorov do zoznamu mediátorov vedeného v Slovenské mediačné centrum, s. r. o.. Zmeny v zozname uverejňuje na svojom webovom sídle. Na účely výkonu mediácie mediačné centrum zabezpečí nestranný výber mediátora.
 1. Riaditeľ mediačného centra môže okrem štatútu vydávať aj iné interné predpisy mediačného centra, ktoré slúžia na zabezpečenie činnosti mediačného centra a sú pre všetkých mediátorov zapísaných v zozname mediátorov mediačného centra záväzné.
 1. V prípade, že mediátor zapísaný v Slovenské mediačné centrum, s. r. o. z akýchkoľvek dôvodov uvedených v zmysle zákona o mediácii, § 14 ods. 8 nebude v mediácii pokračovať, určí riaditeľ Slovenské mediačné centrum, s. r. o. iného mediátora zapísaného v jeho zozname mediátorov.
 1. Riaditeľ Slovenské mediačné centrum, s. r. o. a jeho pracovníci nesmú v priebehu mediácie do výkonu mediácie nijako zasahovať, najmä nesmú ovplyvňovať mediátora, zasahovať do priebehu vykonávanej mediácie ani vplývať iným spôsobom na účastníkov mediácie.
 1. Mediátor zapísaný v zozname Slovenské mediačné centrum, s. r. o. vykonáva mediáciu na základe písomnej dohody o riešení sporu mediáciou medzi ním a klientmi.
 1. Mediátor zodpovedá za škodu, ktorú spôsobil účastníkom mediácie pri výkone svojej činnosti, podľa všeobecných ustanovení o zodpovednosti za škodu, ktorá je stanovená v súlade s § 4 ods. 1 až 3 Zákona o mediácii a súvisiacimi právnymi predpismi v zmysle § 415 až § 450 Občianskeho zákonníka (zodpovednosť za škodu). Mediátor sa finančne podieľa na chode Slovenské mediačné centrum, s. r. o. podľa osobitnej dohody uzatvorenej s riaditeľom mediačného centra.
 1. Slovenské mediačné centrum, s. r. o. môže bez udania dôvodu žiadosť fyzickej osoby o zápis do zoznamu mediátorov mediačného centra odmietnuť.
 1. Mediácia končí uplynutím 90 dní v prípade riešení spotrebiteľských sporov od začatia mediácie, v ostatných prípadoch uplynutím šiestich mesiacov od začatia mediácie, ak si osoby zúčastnené na mediácii v ostatných prípadoch nedohodli dlhšiu dobu, po ktorej uplynutí sa mediácia skončí.
 1. Mediácia končí v zmysle ustanovení Zákona č. 420/2004 Z. z. o mediácii § 14 ods. 8 pís. a – i..

Čl. IV.
Účel a zameranie mediačného centra

 1. Účelom činnosti mediačného centra je združovať profesionálnych mediátorov, vytvárať podmienky pre ich ďalší profesionálny rozvoj a sporiacim sa stranám ponúknuť možnosť riešenia ich sporov formou mediácie, prostredníctvom profesionálneho mediátora pôsobiaceho v mediačnom centre a propagovať mimosúdne riešenie sporov formou mediácie. Vykonáva tiež marketingový prieskum, vyhľadáva klientelu, čím vytvára a zlepšuje pre mediátorov mediačného centra príležitosti podnikania.
 1. Mediačné centrum vydáva na požiadanie príslušného orgánu úplný platný zoznam mediátorov mediačného centra.
 1. Mediačné centrum organizuje kurzy, workshopy, školenia, odborné semináre v oblasti mediácie alebo ostatných alternatívnych foriem riešenia sporov a konfliktov, a to aj pre osoby nezapísané v zozname mediátorov. Slovenské mediačné centrum organizuje prednášky a semináre pre celoživotné vzdelávanie.
 1. Mediačné centrum zameriava svoju činnosť na mediáciu nasledujúcich sporov:
  1. Občianskoprávne vzťahy –napr. susedské spory, uplatňovanie práv vyplývajúcich zo zodpovednosti za škodu, uplatňovanie záväzkových práv a pod.,
  2. Rodinnosprávne vzťahy – napr. určenie striedavej starostlivosti o deti, pokus o zmier manželstva a pod.
  3. Pracovnoprávne vzťahy – spory vznikajúce medzi zamestnávateľmi a zamestnancami, spory súvisiace s povinnosťami vyplývajúcich zo zákonníka práce a pod.
  4. Obchodné záväzkové vzťahy – napr. spory medzi spoločníkmi obchodných spoločností, medzi podnikateľmi, záložné práva, zmluvné pokuty, ručenia, odstúpenie od zmluvy a pod.
  5. Vzťahy súvisiace so školským prostredím – urovnávanie sporov medzi žiakmi a školou, učiteľom a rodičom, riaditeľom a pedagógmi ako aj sporoch školy s inou inštitúciou
  6. Cezhraničné spory – ktoré vzniknú z obdobných právnych vzťahov s výnimkou tých práv a povinností, s ktorými strany nemôžu podľa právneho poriadku, ktorým sa tento právny vzťah podľa osobitných predpisov spravuje, nakladať.
  7. Spotrebiteľské spory – ako alternatívne riešenie sporov.
 1. Mediátor vedie knihu mediácii v písomnej a elektronickej podobe. Pri svojej činnosti týkajúcej sa mediácie v korešpondencii používa aj označenie Kniha mediácii – Slovenské mediačné centrum, s. r. o.
 1. Pri realizácii mediačnej činnosti spolupracuje mediačné centrum:
  1. so súdmi v prípadoch, keď súdy odporúčajú stranám sporu riešiť spor mediáciou,
  2. s Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky pri akciách zameraných na propagáciu mediácie a ďalšieho vzdelávania v oblasti mediácie,
  3. s právnickými a fyzickými osobami ako stranami zúčastnenými na mediácii, pokiaľ si tieto strany zvolia mediačné centrum na riešenie svojich sporov,
  4. s odborníkmi, ktorí môžu prispieť k efektívnemu riešeniu konfliktov mimosúdnou cestou,
  5. s notármi a rozhodcovskými súdmi, v prípade potreby zabezpečenia vykonateľnosti mediačných dohôd,
  6. s mestami a obcami Slovenskej republiky,
  7. s materskými, základnými, strednými, vysokými školami a univerzitami pôsobiacimi na území Slovenskej republiky.
  8. so záujmovými združeniami mediátorov.

Čl. V
Osobitné pravidlá riešenia spotrebiteľských sporov

 1. Slovenské mediačné centrum, s. r. o. môže riešiť spotrebiteľské spory podľa zákona č. 420/2004 Z. z. o mediácii, § 11, pričom mediačné centrum, ktoré rieši spotrebiteľské spory je povinné vypracovať a zverejniť správu o činnosti mediačného centra v súvislosti s riešením spotrebiteľských sporov za kalendárny rok najneskôr do 31. marca nasledujúceho roka.
 1. Slovenské mediačné centrum, s. r. o. na svojej webovej adrese uverejňuje zoznam mediátorov a zoznam mediátorov vykonávajúcich mediáciu spotrebiteľského sporu s uvedením mena, priezviska a ev. č. pod ktorým je mediátor zapísaný v zozname mediátorov na Ministerstve spravodlivosti Slovenskej republiky. Mediácia sa v prípade riešenia spotrebiteľských sporov končí uplynutím 90 dní.
 1. Odmena mediátora v spotrebiteľskom spore nesmie závisieť od výsledku mediácie. Mediátor zapísaný v zozname mediátorov Slovenské mediačné centrum, s. r. o., nesmie za výkon mediácie prijímať odmenu alebo akékoľvek výhody od inej osoby, než od mediačného centra v ktorého zozname je zapísaný.
 1. Slovenské mediačné centrum, s. r. o. vedie mediáciu spravidla v slovenskom jazyku na území Slovenskej republiky a v rámci Európskej únie.
 1. Slovenské mediačné centrum, s. r. o. môže viesť v prípade potreby mediáciu aj v českom, poľskom a anglickom jazyku.

Čl. VI.
Pravidlá o odmene mediátora

 1. Mediátor má nárok na odmenu za vykonanú mediáciu po ukončení mediácie a to pod podmienkou, že strany mediácie zaplatia zriaďovateľovi mediačnú odmenu. Odplata mediátora je súčasťou mediačnej odmeny, ktorú sú povinné strany zaplatiť zriaďovateľovi podľa mediačnej zmluvy, resp. sadzobníka.
 1. Výška odmeny mediátora, ktorú platí zriaďovateľ mediátorovi je dohodnutá v zmluve uzavretej medzi zriaďovateľom mediačného centra a mediátorom.
 1. Príjmy a výdavky mediačného centra vedie v účtovníctve zriaďovateľ.
 1. Na činnosť mediačného centra prispievajú mediátori zapísaní v zozname mediátorov mediačného centra. Výška príspevku na činnosť mediačného centra je dohodnutá v zmluve uzavretej medzi zriaďovateľom a mediátorom.
 1. Riaditeľ mediačného centra môže odpustiť mediátorovi príspevok podľa Čl. VI ods. 4 v prípade hodnom osobitného zreteľa.

Čl. VII.
Podmienky účasti mediátora v mediačnom centre

 1. Mediačné centrum Slovenské mediačné centrum, s. r. o. zapíše do zoznamu mediátorov mediačného centra mediátora, ktorý spĺňa podmienky stanovené zákonom o mediácii, ktorý prejaví záujem pracovať v mediačnom centre vyplnením žiadosti a ktorý sa písomne zaviaže dodržiavať tento štatút a vykonávacie predpisy k tomuto štatútu, ktoré vydá zriaďovateľ.
 1. Mediátori zapísaní v Slovenské mediačné centrum, s. r. o. (ďalej len „mediátori“) vykonávajú svoju činnosť v mediačnom centre na základe dohody o spolupráci vo vlastnom mene a na účet mediačného centra v súlade so štatútom mediačného centra a interným predpisom.
 1. Mediátori používajú v písomnej a inej korešpondencii a úkonoch pri svojej činnosti mediátora aj označenie „Slovenské mediačné centrum, s. r. o.“ alebo skratku „Slovenské mediačné centrum“ alebo skratku „SMC“.
 1. Zodpovednosť mediátora za škodu, ktorú spôsobil účastníkom mediácie pri výkone svojej činnosti, je stanovená v súlade s § 4 ods. 1 až 3 zákona č. 420/2004 Z. z., inými právnymi predpismi a ustanoveniami § 415 až 450 Občianskeho zákonníka /zodpovednosť za škodu/.
 1. Mediátor zapísaný v zozname mediátorov tohto mediačného centra môže byť zapísaný aj v zoznamoch iných mediačných centier.
 1. Mediačné centrum môže žiadosť fyzickej osoby o zápis do zoznamu mediačného centra odmietnuť i bez uvedenia dôvodu.
 1. Mediátor môže požiadať o vyčiarknutie zo zoznamu mediátorov mediačného centra aj bez udania dôvodu.
 1. Mediátor musí byť vyškrtnutý zo zoznamu mediátorov mediačného centra v prípade, že stratil odbornú spôsobilosť na výkon funkcie mediátora, prerušil výkon funkcie mediátora alebo bol vyškrtnutý zo zoznamu mediátorov vedeným Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky. O tomto fakte je mediátor povinný informovať riaditeľa mediačného centra bez zbytočného odkladu.
 1. Mediátor musí byť vyškrtnutý zo zoznamu mediátorov mediačného centra aj v prípade, že:
  1. o to mediátor písomne požiadal,
  2. zomrel alebo bol vyhlásený za mŕtveho,
  3. bol pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo jeho spôsobilosť na právne úkony bola obmedzená,
  4. bol právoplatne odsúdený pre úmyselný trestný čin,
  5. bol vymazaný zo zoznamu mediátorov vedenom Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky inak ako na vlastnú žiadosť.
 1. Mediátor môže byť z mediačného centra vylúčený a vymazaný zo zoznamu mediátorov v prípade ak závažným spôsobom poruší štatút mediačného centra, interné predpisy, zákon alebo v prípade závažného porušenia Etického kódexu mediátorov.
 1. Mediátor môže byť z mediačného centra vylúčený v prípade, že bude obchádzať štatút, interné predpisy zriaďovateľa alebo bude konať spôsobom, ktorý by mohol mať za následok vznik škody pre mediačné centrum alebo mediátorov.
 1. Vylúčenie mediátora z mediačného centra musí byť uskutočnené výlučne písomnou formou.
 1. Mediátor mediačného centra má povinnosť vykonať mediačnú činnosť vtedy, ak ho o to mediačné centrum požiada, alebo mediačný prípad vyplýva zo zmlúv alebo dohôd uzavretých mediačným centrom a mediátorovi vo výkone činnosti nebránia dôvody o zaujatosti so zreteľom na jeho pomer k veci alebo k osobám.
 1. Mediátor vedie písomnú evidenciu ním mediovaných prípadov v číselnom poradí s uvedením účastníkov mediácie, začiatku a skončenia mediácie a odmene mediátora s osobitným označením tých mediovaných prípadov, ktoré sú vykonávané priamo z podnetu mediačného centra alebo z účinku dohôd uzavretých mediačným centrom s právnickými osobami a ich zamestnancami.
 1. Mediačné centrum zapíše do zoznamu mediátorov mediačného centra uchádzača – fyzickú osobu, ktorá:
  1. prejavila záujem o výkon činnosti mediačnom centre písomnou žiadosťou,
  2. spĺňa osobitné zákonné a kvalifikačné predpoklady na zápis do zoznamu mediačného centra v rozsahu podľa § 8 ods. 2 zákona č. 420/2004 Z. z. o mediácii,
  3. pristúpila k podmienkam vykonávania mediačnej činnosti v rozsahu štatútu a interných nariadení mediačného centra

 Čl. VIII.
Zoznam mediátorov mediačného centra

 1. Peter Dzurilla, Tatranská Lomnica č. 531, Vysoké Tatry 059 60, evidovaný v zozname mediátorov Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky pod ev. č. 1990

Čl. IX
Zánik mediačného centra

 1. Mediačné centrum môže zaniknúť na základe rozhodnutia zriaďovateľa o zrušení mediačného centra v lehote jeden mesiac pred plánovaným termínom zrušenia. Rozhodnutie zriaďovateľa o zrušení mediačného centra uverejní na svojom webovom sídle. Svoje rozhodnutie o zrušení mediačného centra oznámi zriaďovateľ mediátorom zapísaným zriaďovateľom aj v Obchodnom vestníku a zánik oznámi príslušným orgánom.
 1. Zriaďovateľ vykoná vyúčtovanie odmien mediátorov z ukončených mediácií do troch mesiacov od zrušenia mediačného centra. Pokiaľ sa zriaďovateľovi nepodarí v tejto lehote vymôcť neuhradené mediačné odplaty od strán zúčastnených na ukončených mediáciách, považujú sa tieto za nevymožiteľné a nárok mediátora na odmenu z týchto mediácií zaniká.

Čl. X
Záverečné ustanovenia

 1. Štatút Slovenské mediačné centrum, s. r. o. nadobúda platnosť dňom jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku a po zápise do zoznamu Mediačných centier na Ministerstve spravodlivosti.

 

V Tatranskej Lomnici dňa, 11.11.2020

 

Zriaďovateľ a konateľ

JUDr. Mgr. Peter Dzurilla, Dr. h. c.