Lockdown bude na Slovensku od 19. decembra do 10. janura

[ad_1]

covid.pngBratislava 17. december 2020 – Vlda tesne pred vianonmi sviatkami sprsnila protiepidemick opatrenia.Od soboty 19. decembra a do 10. janura 2021 bude na Slovensku tzv. lockdown. Zatvoria sa prevdzky a od 5. hodiny bude plati zkaz vychdzania.

Z tohto zkazu plat viacero vnimiek:

 • cestovanie zakzan nebude, treba vak zvi jeho nevyhnutnos, vlda odpora v prpade monosti uprednostni prostriedky diakovej komunikcie,
 • zo zkazu s vyat aj stretvania medzi dvoma domcnosami, na zaiatku zkazu vychdzania je potrebn si zvi, s ktorou inou domcnosou sa vytvor tzv. bublina, so iadnou inou domcnosou by sa nemalo stretva,
 • povolen bude cesta v nevyhnutnom rozsahu
  • s cieom zaobstarania nevyhnutnch ivotnch potrieb – potravn, liekov, zdravotnckych prostriedkov, hygienickho a drogriovho tovaru, krmiva a alch potrieb pre zvierat,
  • cesta do zamestnania i vkonu podnikateskej a obdobnej innosti, priom uznesenie vldy obsahuje odporania na vyuvanie v maximlnej monej miere prcu z domu,
  • cesta na doplnenie pohonnch ltok, tlaovn, novn,
  • cesta do onej optiky, poisovne, banky, prpadne servisu bicyklov s tm, e by malo s o najbliiu mon prevdzku i predaju,
  • cesta na vdajn miesto internetovch a inch obchodov,
  • cesta do zdravotnckych zariaden s cieom neodkladnej zdravotnej starostlivosti, cesta do lekrne i testovania na nov koronavrus,
 • vnimka zo zkazu vychdzania plat aj v prpade individulneho portu a pobytu vprrode, lyiarske stredisk bud mc by otvoren aj poas zkazu vychdzania, dvodom je povolenie pre individulne porty v exteriri,
 • vnimku zo zkazu maj ma aj svt ome – o tom, i v danom regine bud mc by kostoly otvoren a koko v nich me by ud, maj rozhodn regionlni hygienici,
 • vnimka plat aj na cestu do zariadenia na rekrean ely, takto mu cestova lenovia maximlne dvoch domcnost, ktor vytvoria tzv. bublinu najblich prbuznch a priateov,
 • vnimku zo zkazu m aj cesta na krst, sob, pohreb,
 • povolen je tie vycestova v prpade zabezpeenia starostlivosti o blzku osobu,
 • takisto na cestu s dieaom za rodiom alebo osobou, ktor m prvo styku s dieaom,
 • vnimka sa taktie vzahuje na cestu s cieom kpy ivho vianonho stromeka a rb v exteriri,
 • cestu s cieom vycestovania do zahraniia,
 • cestu za dieaom, ktor je umiestnen v centre pre deti a rodiny na zklade rozhodnutia sdu,
 • na cestu klienta zariadenia socilnych sluieb, rodinnho prslunka alebo blzkej osoby klienta zariadenia socilnych sluieb do alebo ztohto zariadenia, alou podmienkou je negatvny test na nov koronavrus.

ZDROJ: Ministerstvo vntra


 

Zverejnen 17.12.2020 -FS-


 

[ad_2]
Tento článok bol prevzatý ako tlačová správa. Link na pôvodný článok

Pandemick oetrovn a przdniny Pandemick oetrovn a przdniny

[ad_1]

covid.pngBratislava 16. decembra 2020 Socilna poisova informuje, kedy maj nrok na OR rodiia klkarov akolkov vsvislosti snadchdzajcimi vianonmi przdninami.

Organizcia kolskho roka v predkolskch zariadeniach (materskch kolch) nepozn pojem przdniny. klky mu by poas celho roka uzatvoren iba na zklade rozhodnutia prslunho orgnu (zriaovatea, riaditea). Rodiom iakov v klkach, ktor s v obdob zodpovedajcom zimnm przdninm kolkov zatvoren rozhodnutm zriaovatea alebo riaditea, preto nrok na oetrovn trv aj v tomto obdob. To znamen, e ak prslun orgn uzavrie klku v obdob, ktor zodpoved obdobiu nastvajcich zimnch przdnin kolkov, rodiia klkarov v tom ase nrok na pandemick oetrovn ma bud.

o sa tka kolkov, poas krzovej situcie plat to ist ako pri ostatnch przdninch, ktor spadaj do obdobia kolskho vyuovania (1.9. 30.6.). Ak pred zaatm zimnch przdnin bolo preruen vyuovanie v kolch na zklade rozhodnutia prslunho orgnu (minister, zriaovate, riadite), tak toto preruenie plat aj poas przdnin. Rodiia takchto det preto maj nrok na oetrovn aj poas przdnin.

Ak si vak bude chcie na obdobie przdnin uplatni nrok na vplatu oetrovnho rodi dieaa, ktorho kola nebola uzatvoren rozhodnutm prslunho orgnu (napr. rodiia det prvho stupa, ktor navtevuj triedu/kolu, ktor nebola mimoriadne uzatvoren), tak takto rodiia nrok na pandemick oetrovn z dvodu starostlivosti nemaj. Vnimku tvoria iba t, ktorch diea je v karantne alebo ochorie a maj o potrebe starostlivosti pri karantne alebo potrebe oetrovania pri chorobe potvrdenie od lekra.

Zdroj: Socilna poisova


 

Zverejnen 16.12.2020 -FS-


 

[ad_2]
Tento článok bol prevzatý ako tlačová správa. Link na pôvodný článok

Rezort obrany zriadil osemns mobilnch odberovch miest Rezort obrany zriadil osemns mobilnch odberovch miest

[ad_1]

covid.pngBratislava 11. decembra 2020 Rezort obrany zriadil v objektoch Ozbrojench sl SR osemns mobilnch odberovch miest.

Rezort obrany sa pripja k vzve Ministerstva zdravotnctva SR a v objektoch Ozbrojench sl SR zriauje osemns mobilnch odberovch miest, ktor s verejnosti k dispozcii kad pracovn de od 10.00 do 18.00 h.

Vvoj situcie na Slovensku potvrdzuje, e spech zvis naozaj na prstupe a zodpovednosti kadho jednho z ns. V rmci naich kapact sme sa preto rozhodli vyjs v strety obyvateom, ktor maj zujem o bezpen testovanie antignovmi testami, povedal minister obrany SR Jaroslav Na s tm, e nasadenmi silami a prostriedkami s Ozbrojen sily SR pripraven denne otestova minimlne 250 osb v kadom odberovom mieste.

Vo vojenskch priestoroch s vytvoren koridory k odberovm miestam tak, aby boli dodran potrebn protipandemick opatrenia vo vzahu k bezpenosti vojenskho personlu, ako aj verejnosti prichdzajcej na testovanie. Vetky odberov miesta s zriaden na zklade zmluvy medzi VN Ruomberok a MZ SR a za elom vasnho odovzdvania zoznamov pozitvne testovanch osb s zapojen v informanch systmoch NCZI ako aj RVZ.

Zoznam mobilnch odberovch miest OS SR:

 1. Velitestvo posdky Bratislava – Duklianske kasrne – Za kasrou 3, Bratislava Nov mesto
 2. Zsobovacia zklada I. odlen as Centrum zsob Poprad – Skladov 3, Poprad
 3. Zklada stacionrnych KIS Trenn – Legionrska 3737, Trenn
 4. Prpor logistiky Hlohovec – Duklianska 3613/7, Hlohovec
 5. 13. mechanizovan prpor Levice – afrikova 9, Levice
 6. Opravrensk prpor Martin – eskoslovenskej armdy 3, Martin
 7. Samohybn delostreleck oddiel Michalovce – P. O. Hviezdoslava 1, Michalovce
 8. velitestvo 2. mechanizovanej brigdy Preov – Mukaevsk 22, Preov
 9. Prpor RCHBO Roava – afrikova 109, Roava
 10. enijn prpor Sere – Kasrensk 1005/54, Sere
 11. velitestvo 1. mechanizovanej brigdy Topoany – Tovrnick 1249, Topoany
 12. 21. mechanizovan prpor Trebiov – Kpt. Nlepku 1, Trebiov
 13. Zklada nasaditench KIS Ruomberok – Zarevca 2, Ruomberok
 14. Dopravn krdlo Kuchya – Posdkov ubytova telocvia, trova 144, Malacky
 15. Protilietadlov raketov brigda Nitra – ul. Jeleneck, Nitra , budova . 209, kriovatka ulc Jeleneck a Metodova
 16. Taktick krdlo Slia – Poliklinika MO SR Slia, Mldencka 12, Slia
 17. 5. pluk pecilneho urenia ilina – budova . 18, Rajeck cesta 18, ilina
 18. rad hlavnho lekra odlen sas Liptovsk Mikul – Pod strami 1, Liptovsk Mikul

ZDROJ: Ministerstvo obrany SR


 

Zverejnen 11.12.2020 -FS-


 

[ad_2]
Tento článok bol prevzatý ako tlačová správa. Link na pôvodný článok

​Poslanci definitívne schválili reformné zmeny v justícii

Poslanci včera definitívne schválili návrh veľkého reformného ústavného zákona v oblasti justície, ktorý na aktuálnej parlamentnej schôdzi predstavila ministerka spravodlivosti Mária Kolíková. Ide o kľúčový zákon, ktorým otvárame veľa bolestivých tém justície a ponúkame k nim konkrétne riešenia. Schválený návrh zahŕňa napríklad prísnejšie majetkové previerky sudcov, zavedenie vekového cenzu pre sudcov, či zriadenie najvyššieho správneho súdu. Právna úprava má účinnosť nadobudnúť od 1. januára 2021.

Som rada, že poslanci odobrili veľký, reformný, ústavný návrh justičných zmien. Všetky zmeny obsiahnuté v schválenom zákone podľa mňa legitímne reagujú na dianie v justícii, ktorému sa nemôžeme len prizerať a čakať na aktivovanie sa samo-očistných mechanizmov. O to viac, keď je aj z udalostí, s ktorými sme v poslednom období konfrontovaní zrejmé, že sú pomalé, nedôrazné a zlyhávajú. K príprave tohto návrhu, ktorým sa mení a dopĺňa naša ústava, som pristupovala s veľkým rešpektom a pokorou. Bola som veľmi rada, keď som mohla vnímať zjednotenie okolo kľúčových hodnôt pri rokovaniach  o návrhu či už s predsedom ústavného súdu, najvyššieho súdu, súdnej rady, ale aj s politickými partnermi a zástupcami odbornej verejnosti. Záleží mi na tom, aby sa aj cez túto zmenu ústavy naša spoločnosť posunula v hodnotách ďalej. Tou základnou hodnotou v tomto prípade je, aby spravodlivosť a rovnosť neboli vnímané ako niečo formálne, ale ako niečo so skutočným obsahom, ktorý je súčasťou toho, čo môže občan žiadať od štátu. Ochranu týchto hodnôt v priestore štátu sme dali do rúk najmä justícii,“ uviedla ministerka spravodlivosti M. Kolíková.

Ústavný zákon v oblasti justície zahŕňa:

reformu zloženia Súdnej rady SR v podobe zavedenia regionálneho princípu pri voľbe jej členov sudcami tak, aby sa zvýšila jej reprezentatívnosť a vedela nastaviť justícii skutočné zrkadlo;

previerky majetkových pomerov všetkých sudcov a previerky sudcovskej spôsobilosti;

reformu zloženia Ústavného súdu SR s brzdami proti pasivite parlamentu pri nezvolení kandidátov na ústavných sudcov, ako aj s brzdou proti koncentrácii moci v rukách jednej politickej reprezentácie pre prípad, že by väčšina ústavných sudcov bola volená jednou politickou garnitúrou;

zavedenie vekového cenzu pre zánik funkcie sudcu všeobecného súdu a sudcov Ústavného súdu Slovenskej republiky;

zriadenie Najvyššieho správneho súdu SR, ktorý bude plniť aj funkciu disciplinárneho súdu pre sudcov a ďalšie právnické profesie.

Obsah:SÚDNA RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Schválený návrh zahŕňa pravidlo, podľa ktorého prezident/-ka, národná rada a vláda budú nominovať do súdnej rady len nesudcov. Zámerom je zabezpečiť rovnováhu pri prijímaní rozhodnutí pre celú justíciu, ale tiež nastaviť justičnému prostrediu skutočné zrkadlo a prispieť k zvýšeniu verejnej kontroly súdnictva, čo je jedna z ústavných úloh súdnej rady.

Zavádza sa tiež regionálny princíp pri voľbe členov súdnej rady sudcami. Jedného člena súdnej rady budú voliť sudcovia najvyššieho súdu a najvyššieho správneho súdu spomedzi seba a ďalších ôsmich členov súdnej rady budú voliť sudcovia ostatných všeobecných súdov v troch volebných obvodoch s porovnateľným počtom sudcov, čím sa zabezpečí proporcionálne zastúpenie regiónov v súdnej rade.PREVIERKY SUDCOV

Ústavný zákon pridáva súdnej rade novú ústavnú kompetenciu, a to konať vo veciach majetkových pomerov sudcu. Cieľom je odstrániť doposiaľ neželaný a z pohľadu kontroly riadneho výkonu súdnictva neefektívny právny stav, kedy súdna rada, ako orgán verejnej kontroly súdnictva, nie je oprávnená kontrolovať okrem majetkového prírastku samotný pôvod majetku a jeho statočnosť. Preverovať majetkové pomery sudcu a tiež prijímať stanoviská k sudcovskej spôsobilosti bude môcť súdna rada na základe vlastného konania a preverovania ňou zaobstaraných alebo od štátnych orgánov vyžiadaných podkladov a vyjadrenia dotknutej osoby. Súdna rada tak sama autonómne rozhodne, aké podklady potrebuje, aké informácie si od ktorých orgánov verejnej moci vyžiada a sama tieto informácie vyhodnotí. Preverovanie sudcovskej spôsobilosti vrátane majetkových pomerov môže vyústiť do disciplinárneho konania. To má po novom viesť najvyšší správny súd, ktorý môže uložiť sudcovi najprísnejšiu sankciu – odvolanie z funkcie sudcu.ÚSTAVNÝ SÚD SLOVENSKEJ REPUBLIKY – USTANOVENIE SUDCOV

Reforma zloženia ústavného súdu zahŕňa:

– nanovo formulované podmienky pre vymenovanie sudcu ústavného súdu (bezúhonnosť, morálny kredit, právna prax),

– zvýšenie kvóra pre voľbu kandidáta na sudcu ústavného súdu,

– verejné hlasovanie o kandidátoch na sudcov ústavného súdu.

Bezúhonnosť nebola doteraz podmienkou pre vymenovanie sudcu ústavného súdu, pričom ide o legitímnu podmienku pri akejkoľvek funkcii sudcu. Ďalšou požiadavkou je, aby doterajší život a morálne vlastnosti kandidáta na sudcu ústavného súdu boli zárukou, že svoju funkciu bude vykonávať riadne. Konanie sudcu ústavného súdu, ktoré by spochybňovalo jeho morálny kredit, bude môcť byť predmetom disciplinárneho konania, ktoré  môže viesť až k návrhu na odvolanie sudcu ústavného súdu z funkcie.

Čo sa týka zvýšenia kvóra, v tejto súvislosti poslanci schválili v rámci parlamentného legislatívneho procesu zmenu, v zmysle ktorej sa kvórum pre voľbu kandidátov na sudcov ústavného súdu upravuje tak, že na zvolenie bude potrebná 3/5 väčšina všetkých poslancov. Ak sa touto väčšinou nezvolí potrebný počet kandidátov, a to ani v opakovanej voľbe, v novej voľbe a ďalšej voľbe, ktorá po nej nasleduje už bude postačovať nadpolovičná väčšina všetkých poslancov.

V súlade s programovým vyhlásením vlády bola do návrhu zapracovaná aj požiadavka na verejnú voľbu kandidátov na sudcov ústavného súdu.

Zákon sa tiež vysporadúva s prípadnou pasivitou parlamentu pri nezvolení kandidátov na ústavných sudcov. Je neprijateľné, aby bol ústavný súd nefunkčný len preto, že politická garnitúra sa nedokáže zhodnúť na potrebnom počte kandidátov na sudcov ústavného súdu. Prezident bude môcť po novom  vymenovať sudcov ústavného súdu aj v situácii, keď poslanci nezvolia v určených lehotách potrebný, teda dvojnásobný počet kandidátov na funkciu sudcu ústavného súdu. Ak parlament nezvolí potrebný počet kandidátov do dvoch mesiacov od uplynutia funkčného obdobia sudcu ústavného súdu alebo do šiestich mesiacov od zániku funkcie sudcu ústavného súdu z iného dôvodu (napr. odvolaním, vzdaním sa, smrťou atď.), prezident si bude môcť vybrať a vymenovať za sudcov ústavného súdu kandidátov, ktorí už boli zvolení potrebnou väčšinou v parlamente, a teda boli navrhnutí oprávnenými navrhovateľmi a zároveň aj vypočutí ústavnoprávnym výborom v národnej rade.

Ústavný zákon tiež obsahuje mechanizmus, ktorý bráni koncentrácii moci v rukách jednej politickej reprezentácie pre prípad, že by väčšina ústavných sudcov bola volená jednou politickou garnitúrou. S cieľom zabezpečiť priebežnú obmenu sudcov a zamedziť, aby jedna vládna strana alebo koalícia mohla svojimi nominantmi na sudcov ústavného súdu obsadiť väčšinu sudcov na tomto súde, čo nastane najbližšie pravdepodobne v roku 2031, sa ustanovujú rôzne dĺžky funkčných  období sudcov ústavného súdu, ktorí budú vymenovaní za sudcov tohto súdu v období od nadobudnutia účinnosti novely Ústavy SR.ÚSTAVNÝ SÚD SLOVENSKEJ REPUBLIKY – KONANIE

Schválený návrh ústavného zákona ruší tiež možnosť tzv. procesného zamietania návrhu na začatie konania, t.j. možnosti „dohodnutia sa na nedohodnutí“. Účelom nového znenia je predchádzať prípadom odmietnutia spravodlivosti. Tým pádom povinnosťou Ústavného súdu SR v pléne bude nájsť dohodu a kvórum pre pozitívne alebo negatívne rozhodnutie o danom návrhu (či už sudcu spravodajcu, alebo samotného navrhovateľa).

Okrem toho sa s účinnosťou od 1. januára 2025 zavádza aj inštitút tzv. individuálnej kontroly ústavnosti, čo znamená, že konanie o súlade právnych predpisov s Ústavou bude môcť iniciovať na návrh účastníka konania aj senát ústavného súdu. Posilňujú sa tak mechanizmy ochrany základných práv a slobôd.VEKOVÝ CENZUS A STATUS SUDCOV 

Po diskusiách v parlamente ústavný zákon napokon zavádza fixný vek 67 rokov pre zánik funkcie sudcov všeobecných súdov a pre sudcov ústavného súdu je táto hranica stanovená na 72 rokov.

Okrem toho sa ruší rozhodovacia imunita sudcov všeobecných súdov. Nie je totiž dôvod zachovávať široko koncipovanú imunitu sudcov, ktorá ich chráni aj pred svojvoľným výkladom práva hraničiacim so zneužitím moci. Takáto úprava je bežná aj v právnych poriadkoch iných krajín. Imunita sudcu pri rozhodovaní sa bude týkať len právneho názoru vyjadreného pri aplikácii veci za predpokladu, že sudca svoj záver formuluje na základe riadneho uváženia argumentov a náležite ho vysvetlí. V takom prípade sudca nemôže byť zodpovedný, a takto je to aj jasne formulované v schválenom návrhu. Sudca však má byť disciplinárne a v odôvodnených prípadoch aj trestne zodpovedný za konanie a rozhodovanie, ktoré je svojvoľné, ničím nepodložené, ignorujúce znenie právnych predpisov, judikatúru a pod.

V súlade s programovým vyhlásením vlády bolo do návrhu zapracované a aj schválené zrušenie doterajšej právnej úpravy udeľovania súhlasu zo strany ústavného súdu so vzatím do väzby sudcu všeobecného súdu a generálneho prokurátora. V praxi to bude znamenať, že o vzatí sudcu alebo generálneho prokurátora do väzby bude rozhodovať ten súd, ktorý je príslušný na konanie a rozhodovanie v prípravnom konaní, t.j. okresný súd alebo Špecializovaný trestný súd. Proti rozhodnutiu o vzatí do väzby je prípustný opravný prostriedok, a teda je zabezpečený aj prieskum rozhodnutia prvostupňového súdu.NAJVYŠŠÍ SPRÁVNY SÚD SLOVENSKEJ REPUBLIKY 

Do sústavy súdov sa v zmysle schváleného návrhu zaradí Najvyšší správny súd SR, ktorý bude mať v hierarchii všeobecných súdov rovnocenné postavenie s Najvyšším súdom SR. V Slovenskej republike tak budú pôsobiť dve najvyššie súdne inštancie, pričom najvyšší správny súd bude najvyššou súdnou inštanciou pre oblasť správneho súdnictva a najvyšší súd bude najvyššou súdnou inštanciou pre oblasť občianskoprávnych, obchodnoprávnych a trestných vecí. Okrem všeobecnej pôsobnosti najvyššieho správneho súdu v oblasti správneho súdnictva má najvyšší správny súd plniť aj funkciu disciplinárneho súdu pre sudcov všeobecných súdov, prokurátorov a v zákonom ustanovenom rozsahu aj pre iné profesie.

Z hľadiska postupu má k zriadeniu najvyššieho správneho súdu dôjsť ku dňu účinnosti zákona, pričom reálne by mal začať svoju činnosť vykonávať v auguste 2021. Bude tak priestor pre vykonanie všetkých úkonov potrebných pre zabezpečenie riadneho fungovania tohto súdu, vrátane jeho personálneho obsadenia. S tým súvisí aj obsadenie postu prvého predsedu tohto súdu, ktorým sa v zmysle schváleného návrhu zákona môže stať aj osoba, ktorá nie je sudcom. Vzhľadom na to, že v prípade predsedu najvyššieho správneho súdu ide o významnú funkciu, osoba, ktorá nie je sudcom a ktorá by sa uchádzala o tento post, musela by spĺňať rovnaké kritériá ako kandidát na sudcu ústavného súdu.


Článok bol pôvodne vypracovaný ako tlačová správa Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky a zverejnený na webe príslušného ministerstva – https://www.justice.gov.sk/Stranky/aktualitadetail.aspx?announcementID=3060

​Na vydržanie pozemku už nemá stačiť len osvedčenie s notárskou pečiatkou

Poslanci v prvom čítaní schválili ďalšie významné opatrenie ministerstva spravodlivosti pre zlepšenie prístupu k spravodlivosti. Potvrdzovanie tzv. vydržania sa má presunúť z notárov na súdy. Návrh reaguje aj na mnohé prípady, keď prostredníctvom inštitútu vydržania prichádzalo k špekulatívnym prevodom pozemkov, pričom skutoční majitelia týchto pozemkov o tom ani len netušili.

Prenesenie potvrdzovania vydržaní z notárov na súdy je súčasťou návrhu novely Civilného mimosporového poriadku. Základnou úlohou novozavedeného konania o potvrdení vydržania je  zabezpečiť efektívne potvrdenie vydržania vlastníckeho práva k nehnuteľnosti alebo tzv. vecného bremena súdom. Zároveň by sa mal vytvoriť priestor pre účinnú obranu toho, kto je vydržaním dotknutý na svojich právach.

Povinnosť zverejňovania informácií

Novinkou má byť  preto aj povinnosť zverejniť informácie (vo forme tzv. vyzývacieho uznesenia). To by malo hovoriť o tom, že niekto žiada takéto potvrdenie vydržania súdom, a takýmto spôsobom zabezpečiť informovanie dotknutých osôb. Nebude tak už možné potvrdiť vydržanie len na základe jednostranného vyhlásenia bez publicity a v krátkom čase. Ten, kto má na liste vlastníctva zapísané vlastnícke právo alebo iné vecné právo k nehnuteľnosti, má dostať vyzývacie uznesenie do vlastných rúk a bude účastníkom navrhovaného konania. Všetky dotknuté subjekty, ktoré majú konkrétne vecné právo k nehnuteľnosti, ktorej sa konanie týka, tak budú mať možnosť vyjadriť sa k tomu, či navrhovateľ skutočne spĺňa podmienky vydržania, a budú môcť účinne chrániť svoje práva k tejto nehnuteľnosti formou podania námietok proti vyzývaciemu uzneseniu.

Týmto prístupom by sa malo obmedziť špekulatívne a nezákonné nadobúdanie vlastníctva pozemkov. (Foto: Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky)

Ak budú podané námietky odôvodnené, súd návrh na potvrdenie vydržania zamietne. V opačnom prípade vydá rozhodnutie, ktorým potvrdí, že navrhovateľ vydržal právo k nehnuteľnosti. Na základe tohto rozhodnutia bude môcť navrhovateľ žiadať, aby bol zapísaný do katastra nehnuteľností.

Aj keď súd takto právoplatne potvrdil vydržania, nebráni to iným osobám, aby sa domáhali ochrany svojho práva k nehnuteľnosti žalobou v sporovom konaní.

V prípade, ak Národná rada návrh definitívne schváli, účinnosť by mal nadobudnúť 1. marca 2021.


Článok bol pôvodne vypracovaný ako tlačová správa Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky a zverejnený na webe príslušného ministerstva – https://www.justice.gov.sk/Stranky/aktualitadetail.aspx?announcementID=3058

Odoberanie akademických titulov

Akademické tituly, ich získavanie, používanie a veci s tým spojené si v posledných rokoch na Slovensku zaslúžili veľmi veľkú pozornosť. Pravdou je, že sa tak udialo vďaka vládnucim politickým špičkám. Tie sa nakoniec rozhodli, že sa pozrú na to, ako by odoberanie akademických titulov a zneplatnenie štátnej skúšky na Slovensku mohlo prebiehať. Má to však jeden podstatný háčik.

Od 1. januára 2021 vchádza do platnosti novela zákona o vysokých školách, ktorú schválili na začiatku novembra poslanci Národnej rady Slovenskej republiky.  Za zmenu legislatívy hlasovalo 110 poslancov z prítomných 112tich, nikto nebol proti. Inšpiráciu čerpali zákonodárcovia najmä v českom zákone o vysokých školách.


Čo sa teda mení?

Podľa schválenej novely je zrejmé, že odoberanie akademických titulov sa zverí do pôsobnosti vysokej školy, ktorá titul udelila. Za vysokú školu bude konať rektor na návrh poradnej komisie, ktorej členov menuje a odvoláva rektor. V komisii budú štyria vysokoškolskí učitelia vo funkcii profesora alebo vo funkcii docenta, ktorí pedagogicky a vedecky pôsobia v príslušnom študijnom odbore alebo v príslušnom odbore habilitačného konania a inauguračného konania, z toho najviac dvaja zo zamestnancov príslušnej vysokej školy, navrhnutí zamestnaneckou časťou akademického senátu príslušnej vysokej školy. Ďalej dve osoby s vysokoškolským vzdelaním druhého stupňa v študijnom odbore právo, ktoré nie sú zamestnancami príslušnej vysokej školy a jeden študent príslušnej vysokej školy, ktorého navrhne študentská časť akademického senátu príslušnej vysokej školy.

O neplatnosti štátnej skúšky alebo jej súčasti tak bude po novom rozhodovať rektor univerzity v prípade, ak absolvent záverečnú prácu alebo jej časť preukázateľne nevypracoval, alebo neoprávnene použil časť inej práce, či ju skopíroval celú, a takto získal výhodu, ktorá mu dopomohla k ukončeniu štúdia. Tiež vtedy, ak neoprávnene použil predmet ochrany duševného vlastníctva inej osoby.

Dôvodová správa k návrhu zákona rozlišuje typy vzdelaní a titulov nasledovne:

 • „pri absolvovaní študijného programu absolvent získava vysokoškolské vzdelanie príslušného stupňa a udelenie akademického titulu je „sprievodnou“ udalosťou, preto je nutné sa vysporiadať prioritne so samotným vysokoškolským vzdelaním prostredníctvom neplatnosti štátnej skúšky alebo jej časti,
 • pri rigoróznom konaní absolvent nezískava ani vysokoškolské vzdelanie, ani inú kvalifikáciu, ale „len“ príslušný akademický titul, preto v tomto prípade môže ísť tiež o neplatnosť rigoróznej skúšky alebo jej súčasti; akademický titul v rigoróznom konaní udeľuje vysoká škola,
 • pri habilitačnom konaní rovnako ako pri rigoróznom konaní sa „len“ udeľuje vedecko-pedagogický alebo umelecko-pedagogický titul docent, preto postačuje jeho odňatie; titul udeľuje vysoká škola (o návrhu rozhoduje vedecká rada vysokej školy/fakulty),
 • pri inauguračnom konaní sa osoba vymenúva za profesora, pričom vymenovanie (t.j. nie „udelenie“ titulu) vykonáva prezident SR na návrh vysokej školy predložený prostredníctvom ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR, preto v tomto prípade nie je možné hovoriť o odňatí titulu, ale ako následok je možné upraviť konanie v pôsobnosti vysokej školy, t.j. návrh na odvolanie profesora.

Spustí sa lavína?

Odobratie titulu má podľa návrhu zákona mať vplyv aj na ďalší akademický postup. Ak sa napríklad preukáže, že osoba, ktorá najskôr získala titul Bc., a následne vyššie stupne a podvádzala už na bakalárskom stupni vzdelania, má problém. Spustí sa tým lavína a hromadné odoberanie akademických titulov. Ak sa teda danej osobe odníme titul Bc., bude to mať za následok ďalšie konanie o odobratí titulu Mgr. a PhDr., keďže sa vzájomne podmieňujú. V takom prípade však dôvodová správa uvádza, že „Zneplatnenie“ štátnej skúšky alebo jej súčasti neznamená aj automatickú neplatnosť všetkých absolvovaných skúšok, takže je možné v rámci iného štúdia v súlade s kreditovým systémom  štúdia považovať niektoré povinnosti zo študijného plánu za splnené (uznať ich podľa pravidiel vysokej školy)“. Čo sa týka školného, o to študent, ktorý podvádzal príde, nakoľko sa školné nevracia.


Vzdanie sa akademického titulu

Do zákona sa dostala aj možnosť dobrovoľného vzdania sa titulu, ktoré v minulosti deklarovali viacerí politici. Vzhľadom na zle nastavený zákon, tak „bohužiaľ“ doteraz urobiť nemohli. Po novom sa popri inštitúte „Odoberanie akademických titulov“, dostala do zákona aj možnosť dobrovoľného vzdania sa titulu, ktoré je neodvolateľné. Osoba, ktorá bola do tej doby nositeľkou daného akademického titulu podá rektorovi vysokej školy písomnú žiadosť s notársky osvedčeným podpisom. Rektor v tomto prípade nemá možnosť rozhodnúť o veci, iba ju pasívne vziať na vedomie, pričom

Zákon zavádza aj možnosť dobrovoľného vzdania sa titulu, ktoré je neodvolateľné. Osoba v takomto prípade podá písomnú žiadosť s úradne osvedčeným podpisom rektorovi vysokej školy. Rozhodujúcim faktorom je deň doručenia – v ten deň stráca osoba príslušný titul. Zaujímavé bude v tomto prípade sledovať štatistiku osôb, ktoré sa dobrovoľne akademického titulu aj vzdali.


Platnosť len na novozískané tituly

Odoberanie akademických titulov však nemôže platiť spätne z dôvodu zákazu retroaktivity. To znamená, že vysoké školy a univerzity nebudú môcť odoberať tituly ľuďom u ktorých sa síce preukázalo, že titul získali podvodom, no pred účinnosťou zákona. Naopak konanie o odobranie akademického titulu bude možné voči tým, ktorí ho získajú po 1. januári 2021. Súčasní študenti to preto budú mať zas o niečo ťažšie a zložitejšie.


Ešte maličkosť

Predtým, ako prejdeme k záveru, by sme vás chceli požiadať, že v prípade, ak vás tento článok zaujal a chceli by ste od nás dostávať viac informácií, zvážte prosím odber nášho pravidelného newsletteru. Pomôžete nám tým rásť a zároveň ostať s vami v kontakte. Sľubujeme vám, že vás nebudeme spamovať! 🙂

[newsletter]


Záver

Novela zákona o vysokých školách, tak ako bola prijatá poslancami NR SR je len slabou náplasťou na odkryté škandály. Problematická je hlavne doba účinnosti. Na druhej strane sa však dá predpokladať, že bude tvoriť akýsi zdravý základ pre ďalšie generácie. Ostáva tak len teda dúfať, že generácia z ktorej vzídu noví predsedovia národnej rady, či predsedovia vlád bude lepšia. Lepšia v tom, že sa už budú musieť za prípadné prešľapy pri svojom štúdiu zodpovedať. Snáď tým bude svitať aj na lepšie časy.