Stabilizačným príspevkom podporíme vyše 26-tisíc zamestnancov v sociálnych službách

[ad_1]

29.12.2022

Zdravotníckym pracovníkom a ďalším zamestnancom v zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, rovnako odborným zamestnancom a opatrovateľom vo vybraných zariadeniach sociálnych služieb, ako aj terénnym opatrovateľom poskytneme stabilizačný príspevok. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny pripravilo nariadenie, ktorým vybraným profesiám v sociálnych službách umožní jednorazovo vyplatiť dodatočné finančné prostriedky. Chce tak podporiť aj tieto nedostatkové profesie a motivovať tým sociálnych zamestnancov v zariadeniach aj v teréne. Nárok na stabilizačný príspevok má vyše 26-tisíc zamestnancov v tejto oblasti. Žiadosť možno podať do konca januára 2023.

 

Už dnes rezort práce vypláca poskytovateľom sociálnych služieb dotáciu v rámci inflačnej pomoci, ktorá je určená na pokrytie zvýšených nákladov na energie. Z 20-miliónového balíka pomoci sa k poskytovateľom dostala už takmer polovica. Zvyšok peňazí rezort práce vyplatí na základe schválených žiadosti do konca roka, pričom poskytovatelia ich môžu použiť až do 31. marca 2023.

Stabilizačný príspevok je určený pre zamestnanca, ktorý sa zaviaže odpracovať 3 roky u zamestnávateľa, s ktorým má uzavretú pracovnú dohodu. Nárok naň má spolu 26 161 zamestnancov v sociálnych službách, v centrách pre deti a rodiny aj domácej opatrovateľskej služby. Zamestnávateľ na vyplatenie príspevku získa jednorazovú dotáciu na podporu humanitárnej pomoci.

Zamestnávateľ a zamestnanec musia uzatvoriť písomnú dohodu o poskytnutí stabilizačného príspevku do 20. januára 2023. Žiadosť o dotáciu podáva zamestnávateľ, ktorú doručí na ministerstvo práce do 31. januára 2023. Na tento účel pôjde viac ako 60 miliónov eur.

„Stabilizačný príspevok vo výške od 2 000 do 4 000 EUR bude oslobodený od sociálnych a zdravotných odvodov. Vďaka tomu zamestnancom v sociálnych službách ostane viac peňazí, pretože nebudú musieť z neho platiť spomínané odvody. Okrem toho sa mi podarilo s kolegami presadiť, aby tento príspevok dostali nielen sestry, fyzioterapeuti, opatrovatelia a nižší zdravotnícky personál, ale aj ďalší odborní pracovníci, vychovávatelia, logopédi, psychológovia či terénni pracovníci. Netreba zabúdať tiež na to, že všetkým zamestnancom v sociálnych službách v budúcom roku zvýšime platy o 17 %. Verím, že zo všetkých týchto hmatateľných opatrení je jasné, akí veľmi dôležití sú pre mňa ľudia starajúci sa o tých, ktorí sú na ich pomoc odkázaní,“ zdôraznil Milan Krajniak, minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Nárok na stabilizačný príspevok má aj zamestnanec, ktorý má dohodnutý pracovný pomer na kratší pracovný čas ako týždenný. Nárok na dotáciu je v tomto prípade v pomernej výške, t.j. z výšky dotácie navrhnutej pre príslušnú pracovnú pozíciu, ktorá zodpovedá dohodnutému pracovnému času.

V prípade, ak zamestnanec svoj zmluvný záväzok nedodrží a nebude u zamestnávateľa v dohodnutom pracovnom pomere, musí zamestnávateľovi vrátiť pomernú časť takto poskytnutého stabilizačného príspevku. Výška vrátenej sumy bude zodpovedať dobe, ktorá zamestnancovi chýba na splnenie zmluvného záväzku.

Usmernenie k podmienkam poskytnutia dotácie na stabilizačný príplatok, rovnako tak vzory pre uzatvorenie písomnej dohody a žiadosti o poskytnutie dotácie ministerstvo zverejní na svojom webe najneskôr do 7 dní od účinnosti nariadenia vlády SR.

DOTÁCIE PRE ZSS NA POMOC S ENERGIAMI

Ministerstvo práce v súčasnosti naďalej pokračuje v spracovaní žiadostí a vyplácaní dotácií v rámci inflačnej pomoci (v zmysle nariadenia vlády SR č. 374/2022 Z. z.). Poskytovatelia sociálnych služieb, t.j. obce/mestá, VÚC, neverejní poskytovatelia a subjekty sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately mohli o finančnú pomoc žiadať do 2. decembra 2022.

Doteraz rezort práce vyplatil dotácie v sume viac ako 9,5 mil. eur.

Všetky doteraz schválené žiadosti sú zverejnené na webovom sídle MPSVR SR:

https://www.employment.gov.sk/sk/ministerstvo/poskytovanie-dotacii/dotacia-ramci-inflacnej-pomoci/

Nariadenie vlády na zabezpečenie poskytnutia a vyplatenia stabilizačného príspevku:

Detail materiálu | Portal OV (gov.sk)


[ad_2]
Tento článok bol prevzatý ako tlačová správa. Link na pôvodný článok