Sociálny dialóg pokračuje v efektívnej komunikácií

03.04.2023

Na plenárnom zasadnutí Hospodárskej a sociálnej rady SR dnes sociálni partneri rokovali o viacerých vládnych a poslaneckých návrhoch zákonov. Predseda tripartity a minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak prepojil predkladateľov návrhov zákonov so sociálnymi partnermi, čím vytvoril priestor pre otvorený dialóg všetkých relevantných strán.

 

Sociálni partneri ocenili možnosť komunikovať svoje pripomienky k návrhom zákonov, pretože tak majú možnosť vyjadrovať sa k vplyvom návrhov zákonov na zamestnávateľov a zamestnancov. Sociálni partneri našli zhodu v 8-mich bodoch. Zásadné pripomienky mali najmä k návrhom zákonov z dielne ministerstva životného prostredia.

Stavebná legislatíva

Reforma stavebnej legislatívy je mimoriadne dôležitá téma pre územný rozvoj miest a obcí. Združenie miest a obcí Slovenska preto ocenilo intenzívnu a transparentnú komunikáciu s podpredsedom vlády Štefanom Holým a možnosti vyjadriť sa k predkladaným návrhom v rámci medzirezortného pripomienkového konania. Naďalej budú pokračovať rokovania predkladateľov so sociálnymi partnermi, ktorí majú záujem participovať na tvorbe stavebnej legislatívy.

Zdravotníctvo

Na rokovaní Hospodárskej a sociálnej rady predniesli sociálni partneri svoje pripomienky aj k návrhom zákonov z dielne rezortu zdravotníctva. Zástupcovia odborových organizácií vzniesli pripomienku ponechať vnútorný predpis k ochrane zdravia pred záťažou teplom a chladom pri práci. Minister práce inicioval vytvorenie priestoru pre dialóg medzi ministerstvom zdravotníctva a zástupcami odborových organizácií.

Keďže návrh zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia je už predložený na rokovaní v NR SR, sociálni partneri sa dohodli, že spolu s ministerstvom zdravotníctva napíšu spoločný list predsedovi zdravotníckeho výboru. Zámerom listu je, aby poslanci zvážili pripomienky zástupcov zamestnancov a zamestnávateľov v záujme čo najširšieho konsenzusu na znení návrhu zákona.

Životné prostredie

Viacerí členovia tripartity komunikovali nesúhlasné stanoviská a zásadné pripomienky najmä pri návrhu zákona o zmene klímy a návrhu zákona o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia. Neodporúčajú ich na ďalšie legislatívne konanie. Sociálni partneri požadujú od ministerstva životného prostredia vyčíslenie dopadov na podnikateľské prostredie.

Mimoriadna situácia

V súčasnosti sú v platnosti dve mimoriadne situácie, a to v súvislosti s pandémiou covid-19 a v súvislosti s prílevom utečencov v dôsledku vojny na Ukrajine. Platnosť mimoriadnych opatrení má ešte svoju relevanciu z dôvodu dodávok liekov, zabezpečenia ochranných opatrení v zariadeniach sociálnych služieb a integrácie ukrajinských utečencov. Sociálni partneri sa dohodli na identifikovaní dopadov na pracovno-právne vzťahy a postupné vypínanie opatrení v súvislosti s mimoriadnou situáciou. Ohľadom harmonogramu vypínania sa uskutočnia odborné rokovania medzi MPSVR SR A KOZ.

ZÚČASTNENÍ ČLENOVIA PREDSEDNÍCTVA TRIPARTITY

Zástupcovia vlády SR

Milan K R A J N I A K

minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR

predseda Hospodárskej a sociálnej rady SR

Štefan H O L Ý

podpredseda vlády SR

Ján B U D A J

minister životného prostredia SR

Marcel K L I M E K

štátny tajomník Ministerstva financií SR

Dušan V E L I Č

štátny tajomník Ministerstva investícií,

regionálneho rozvoja a informatizácie SR

Peter Š V E C

štátny tajomník Ministerstva hospodárstva SR

Martin K O V Á Č

štátny tajomník Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Michal K I Č A

štátny tajomník Ministerstva životného prostredia SR

Ingrid B R O C K O V Á

štátna tajomníčka Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR

Michal P A L K O V I Č

štátny tajomník Ministerstva zdravotníctva SR

Slavomír P A R T I L A

štátny tajomník Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR

Edita P F U N D T N E R

štátna tajomníčka Ministerstva spravodlivosti SR

Členovia Konfederácie odborových zväzov Slovenskej republiky

Monika U H L E R O V Á

prezidentka KOZ SR

František G A J D O Š

viceprezident KOZ SR

Marta B R O D Z I A N S K A

KOZ SR

Vlasta S Z A B O V Á

KOZ SR

František Z A P A R A N I K

KOZ SR

Milena R Á C O V Á

KOZ SR

Pavol P A R A Č K A

KOZ SR

Andrej B U C H

KOZ SR

Členovia Spoločných odborov Slovenska

Martin M I K U L A

Spoločné odbory Slovenska

Členovia Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení SR

Roman K A R L U B Í K

1. viceprezident AZZZ SR

Rastislav M A C H U N K A

viceprezident AZZZ SR

Rastislav P O Č U B A Y

AZZZ SR

Členovia Republikovej únie zamestnávateľov

Mário L E L O V S KÝ

1.viceprezident RÚZ

Martin H O Š T Á K

výkonný sekretár RÚZ .

Členovia Združenia miest a obcí Slovenska

Jozef B O Ž Í K

podpredseda ZMOS

Členovia Asociácie priemyselných zväzov a dopravy

Milan V E S E L Ý

viceprezident APZD

Pavol P R E P I A K

člen výkonného výboru APZDTento článok bol prevzatý ako tlačová správa. Link na pôvodný článok