Štátne inštitúcie nemajú dostatok financií na poistenie vlastného majetku – Aktuality

[ad_1]

Bratislava 2. septembra 2022 – Pre tvorbu a hodnotenie verejných politík a riadenie subjektov verejnej správy je nevyhnutné zabezpečiť objektívnosť, transparentnosť a porovnateľnosť údajov vykazovaných v účtovníctve a výkazníctve. Keďže povinnosťou Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ) SR je prispievať k skvalitňovaniu štátneho výkazníctva a účtovníctva, úrad robí pravidelné kontroly zamerané práve na individuálne účtovné závierky jednotlivých štátnych úradov a na správu majetku štátu. Ostatnú takúto kontrolu robil NKÚ na ministerstvách životného prostredia a školstva a v ich podriadených organizáciách. Kontrolovaným obdobím boli roky 2018 až 2020 a súvisiace obdobia.

Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR k 31. decembru 2020 spravovalo majetok v brutto hodnote 1,451 mld. eur. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR spravovalo ku koncu roka 2020 majetok v brutto hodnote 310 mil. eur. Finančné kontroly na MŽP odhalili 10 a na MŠVVaŠ 18 porušení všeobecných záväzných právnych predpisov. Zistenia ale neboli také závažné, aby bolo potrebné odstúpiť ich na ďalšie konanie iným orgánom. Obom ministerstvám NKÚ navrhol 24 odporúčaní, po osem odporúčaní smerovalo do oblastí vykazovania a správy dlhodobého hmotného majetku a rezerv.

Práve v prípade dlhodobého hmotného majetku sa na kontrole ukázalo, že rezorty stanovujú rôznu dĺžku odpisovania majetku. Ak chceme mať za jednotlivé rezorty porovnateľné a objektívne dáta, je podľa kontrolórov potrebné používať jednotnú metodiku. Napríklad MŽP a MŠVVaŠ odpisujú motorové vozidlá 4 až 6 rokov, majú tak väčšinu vozového parku plne odpísanú. Doba odpisovania na týchto rezortoch ale nezodpovedá skutočnej dobe ich používania. Rezorty sociálnych vecí, zahraničia a kultúry podľa predchádzajúcej kontroly odpisujú vozidlá 8 rokov. NKÚ preto odporúča prehodnotiť predpokladanú dobu životnosti automobilov na základe analýzy historických údajov o skutočnej dobe používania dopravných prostriedkov.

Zdroj: IÚZ ministerstiev k 31. 12. 2020

Kontrolóri tiež zistili, že oba rezorty nemali plne zabezpečenú ochranu majetku pred poškodením, stratou či zneužitím. Envirorezort napríklad nemal poistené všetky budovy a neprehodnotil poistku budovy, ktorá je kultúrnou pamiatkou. Ministerstvo školstva malo v čase kontroly v komerčnej poisťovni poistené iba dopravné prostriedky, čo zdôvodnilo prebiehajúcou optimalizáciou organizácií v rámci rezortu. Pri kontrole sa NKÚ venoval aj pohľadávkam, ich vykazovaniu a správe. Platobné jednotky ministerstiev pri inventarizácií a tvorbe opravných položiek k pohľadávkam postupovali podľa manuálu spracovaného rezortom financií. Iný prístup k posudzovaniu znehodnotenia pohľadávok a tvorbe opravných položiek mali ale podriadené organizácie preverovaných ministerstiev. V prípade tvorby, použitia a vykazovania rezerv tvorili ministerstvá rezervy predovšetkým na súdne spory.

Stav rezerv podľa účelu (v tis. eur)
Zdroj: hlavné knihy MŠVVaŠ SR, MŽP SR

Národná autorita pre externú kontrolu overovala dotazníkom aj to, či ministerstvá poskytujú podriadeným organizáciám metodickú podporu v oblasti účtovníctva a výkazníctva. Tú zo strany nadriadených ministerstiev potvrdilo v prípade usmernenia v oblasti procesu konsolidácie účtovnej závierky necelých 50 percent oslovených organizácií. NKÚ preto odporúča zlepšiť metodické riadenie ako aj zvýšiť účinnosť kontroly s cieľom dosiahnuť vyššiu mieru porovnateľnosti údajov v rámci konsolidovaného celku. Okrem iného sa tak zníži riziko nejednotného postupu podriadených organizácií v rámci konsolidovaného celku pri zapracovávaní legislatívnych zmien a zabezpečí sa ich správna aplikácia.

Kontrolný úrad plánuje pokračovať vo finančných kontrolách aj v ďalšom období. Zároveň Výboru NR SR pre financie a rozpočet navrhuje, aby uplatňoval svoju kontrolnú pôsobnosť a požadoval od ministerstva financií, ako realizátora projektu Centrálny ekonomický systém, pravidelné informácie o pripravenosti organizácií štátnej správy zapojiť sa do tohto systému. Termín je stanovený na rok 2023 a práve tento projekt je zameraný na unifikáciu a optimalizáciu ekonomických procesov a centrálne metodické riadenie.

 
Správa o výsledku kontroly „Vykazovanie majetku a záväzkov v individuálnej účtovnej závierke MŽP SR, MŠVVaŠ SR a organizácií v ich pôsobnosti“


[ad_2]
Tento článok bol prevzatý ako tlačová správa. Link na pôvodný článok