Štáty sa musia podľa kontrolórov vrátiť k predvídateľným verejným výdavkom – Aktuality

[ad_1]

Bratislava 6. septembra 2022 – Koronapandémia viedla vo väčšine krajín k zvýšeniu verejných výdavkov. V súčasnosti je preto dôležité, aby štáty zvládli návrat k predvídateľným verejným financiám založeným na jasných pravidlách. Aj tejto téme sa venovala medzinárodná kontrola pod záštitou Pracovnej skupiny pre kontrolu fiškálnej politiky najvyšších kontrolných inštitúcií Fínska, Francúzska, Holandska, Portugalska, Slovenska, Švédska a Talianska, o ktorej rokovali zástupcovia týchto inštitúcií v Bratislave. Predseda Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ) SR Ľubomír Andrassy si myslí, že „je nevyhnutné diskutovať o tom, ako by sa mali výnimočné okolnosti takého rozsahu, ako bola koronapandémia, zahrnúť do plánovania výdavkov a zostavovania rozpočtov.“ Dôležité miesto v takejto diskusii by mali mať podľa šéfa slovenských kontrolórov aj rozpočtové rady a kontrolné úrady jednotlivých krajín. Táto diskusia je potrebná aj vzhľadom na to, že krajiny sa ešte poriadne nezotavili z pandémie a už čelia dôsledkom vojny na Ukrajine.

Predseda Ľubomír Andrassy (vpravo) počas diskusie Pracovnej skupiny pre kontrolu fiškálnej politiky

Medzinárodná kontrola bola zameraná na strednodobé rozpočtové rámce zapojených krajín, výmenu informácií a skúseností s cieľom zlepšiť národné fiškálne politiky a ich kontrolu. Jednotlivé zapojené úrady zverejnili priebežné výsledky svojich zistení, v Bratislave diskutovali o spoločných záveroch. „Strednodobé riadenie a priame prepojenie rozpočtov na dosahovanie cieľov na Slovensku chýba,“ upozornil Ľ. Andrassy. O nedostatočnej úrovni plánovania na Slovensku svedčí aj stále vysoký počet rozpočtových opatrení, ktorými sa presúvajú finančné prostriedky medzi jednotlivými kapitolami. Za posledných desať rokov sa ich počet zdvojnásobil. Národní kontrolóri v priebehu auditu identifikovali aj rozdielnu kvalitu v prípade programového rozpočtovania (založeného na výsledkoch), kde viaceré ministerstvá v rámci svojich rozpočtov dlhodobo nedodržiavajú metodické pokyny a usmernenia rezortu financií. „Možnosti programového rozpočtovania nie sú na Slovensku naplno využívané,“ zdôraznil šéf slovenských kontrolórov.

Na základe národnej kontroly strednodobých rozpočtových rámcov, medzinárodnej paralelnej kontroly a osvedčenej praxe sa podarilo navrhnúť riešenia pre Slovensko. Ide napríklad o zavedenie výdavkových stropov, nepresúvanie plnenia vládnych cieľov na koniec plánovacieho obdobia, neprekračovanie schváleného rozpočtu, ale aj väčšiu zrozumiteľnosť rozpočtu pre bežného občana. Najlepším kontrolórom verejných výdavkov by mal byť totiž samotný občan a mal by preto rozumieť základným cieľom rozpočtu. Viac informácií z výsledkov národnej kontroly je zverejnených v tlačovej správe, ktorú sme komunikovali v apríli 2021 a v detailnej správe z kontroly.

Pracovná skupina pre kontrolu fiškálnej politiky najvyšších kontrolných inštitúcií Fínska, Francúzska, Holandska, Portugalska, Slovenska, Švédska a Talianska

Medzinárodná výkonnostná kontrola sa uskutočnila pod záštitou pracovnej skupiny Kontaktného výboru najvyšších kontrolných inštitúcií Európskej únie a Európskeho dvora audítorov pre kontrolu fiškálnej politiky. Postupovalo sa pri nej na základe vopred dohodnutých otázok a hodnotiacich kritérií. Z kontrol ďalej vyplýva, že v rozpočtovom procese zapojených krajín sú síce nastavené výdavkové ciele, ale ich skutočné plnenie alebo aj stanovenie limitov výdavkov sa líši. Rozdiel je tiež v spôsobe stanovenia cieľov, ktoré môžu byť prísne, ale aj pružné. To má potom vplyv aj na ich plnenie. Flexibilita výdavkových cieľov môže pomáhať pri riešeniach v prípade zmien okolností, na druhej strane však sťažuje zosúlaďovanie výdavkových cieľov. Dôjsť môže aj k rozporu medzi rôznymi cieľmi. Medzi jednotlivými krajinami boli rozdiely aj v tom, ako podrobne boli vypracované správy o prepojení medzi fiškálnymi pravidlami EÚ a cieľovými výdavkami. Spoločná správa z kontrol za všetky krajiny by mala byť zverejnená počas jesene. Priamo v Bratislave o svojich záveroch diskutovalo 16 zahraničných hostí a 13 zahraničných účastníkov sa pripojilo online. Účastníkom sa okrem domáceho hostiteľa Ľ. Andrassyho prihovoril aj generálny audítor kontrolného úradu Fínska Sami Yläoutinen. Na podujatí vystúpil aj Martin Šuster z Rady pre rozpočtovú zodpovednosť. Témami pracovného stretnutia kontrolórov v Bratislave boli aj ďalšie otázky výdavkovej politiky či správy ekonomických záležitostí.

 


[ad_2]
Tento článok bol prevzatý ako tlačová správa. Link na pôvodný článok