Ľ. Andrassy: Máme záujem predsedať EUROSAI, európskej organizácii národných kontrolných inštitúcií – Aktuality

Praha 25. januára 2023 – Najvyšší kontrolný úrad SR (NKÚ) má ambíciu stať sa v roku 2027 predsedníckou organizáciou v rámci európskej organizácie národných kontrolných inštitúcií (EUROSAI). V tejto súvislosti si predseda slovenských národných kontrolórov Ľubomír Andrassy v Prahe vypočul skúsenosti svojho českého kolegu, prezidenta NKÚ Miloslava Kalu. Český kontrolný úrad už tretí rok predsedá tejto organizácii. 

EUROSAI je stavovskou organizáciou, ktorá združuje 50 najvyšších nezávislých audítorských inštitúcií a je kľúčovým partnerom medzinárodných organizácií, akými sú OSN, OECD či Európska komisia. „Je to najväčšia výzva v 30-ročnej histórii nášho úradu a je našou povinnosťou urobiť všetko pre to, aby sme sa stali lídrom európskych kontrolórov,“ hovorí Ľubomír Andrassy. Zároveň je presvedčený, že je to krok k dosiahnutiu vyššej kvality kontrolnej činnosti či profesionality kontrolórov.

Foto Predseda NKÚ Ľ. Andrassy spolu s podpredsedníčkou H. Crkoňovou sa v Prahe stretli s predstaviteľmi českého NKÚ na čele s prezidentom Miloslavom Kalom.

 Tento článok bol prevzatý ako tlačová správa. Link na pôvodný článok

Štáty sa musia podľa kontrolórov vrátiť k predvídateľným verejným výdavkom – Aktuality

Bratislava 6. septembra 2022 – Koronapandémia viedla vo väčšine krajín k zvýšeniu verejných výdavkov. V súčasnosti je preto dôležité, aby štáty zvládli návrat k predvídateľným verejným financiám založeným na jasných pravidlách. Aj tejto téme sa venovala medzinárodná kontrola pod záštitou Pracovnej skupiny pre kontrolu fiškálnej politiky najvyšších kontrolných inštitúcií Fínska, Francúzska, Holandska, Portugalska, Slovenska, Švédska a Talianska, o ktorej rokovali zástupcovia týchto inštitúcií v Bratislave. Predseda Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ) SR Ľubomír Andrassy si myslí, že „je nevyhnutné diskutovať o tom, ako by sa mali výnimočné okolnosti takého rozsahu, ako bola koronapandémia, zahrnúť do plánovania výdavkov a zostavovania rozpočtov.“ Dôležité miesto v takejto diskusii by mali mať podľa šéfa slovenských kontrolórov aj rozpočtové rady a kontrolné úrady jednotlivých krajín. Táto diskusia je potrebná aj vzhľadom na to, že krajiny sa ešte poriadne nezotavili z pandémie a už čelia dôsledkom vojny na Ukrajine.

Predseda Ľubomír Andrassy (vpravo) počas diskusie Pracovnej skupiny pre kontrolu fiškálnej politiky

Medzinárodná kontrola bola zameraná na strednodobé rozpočtové rámce zapojených krajín, výmenu informácií a skúseností s cieľom zlepšiť národné fiškálne politiky a ich kontrolu. Jednotlivé zapojené úrady zverejnili priebežné výsledky svojich zistení, v Bratislave diskutovali o spoločných záveroch. „Strednodobé riadenie a priame prepojenie rozpočtov na dosahovanie cieľov na Slovensku chýba,“ upozornil Ľ. Andrassy. O nedostatočnej úrovni plánovania na Slovensku svedčí aj stále vysoký počet rozpočtových opatrení, ktorými sa presúvajú finančné prostriedky medzi jednotlivými kapitolami. Za posledných desať rokov sa ich počet zdvojnásobil. Národní kontrolóri v priebehu auditu identifikovali aj rozdielnu kvalitu v prípade programového rozpočtovania (založeného na výsledkoch), kde viaceré ministerstvá v rámci svojich rozpočtov dlhodobo nedodržiavajú metodické pokyny a usmernenia rezortu financií. „Možnosti programového rozpočtovania nie sú na Slovensku naplno využívané,“ zdôraznil šéf slovenských kontrolórov.

Na základe národnej kontroly strednodobých rozpočtových rámcov, medzinárodnej paralelnej kontroly a osvedčenej praxe sa podarilo navrhnúť riešenia pre Slovensko. Ide napríklad o zavedenie výdavkových stropov, nepresúvanie plnenia vládnych cieľov na koniec plánovacieho obdobia, neprekračovanie schváleného rozpočtu, ale aj väčšiu zrozumiteľnosť rozpočtu pre bežného občana. Najlepším kontrolórom verejných výdavkov by mal byť totiž samotný občan a mal by preto rozumieť základným cieľom rozpočtu. Viac informácií z výsledkov národnej kontroly je zverejnených v tlačovej správe, ktorú sme komunikovali v apríli 2021 a v detailnej správe z kontroly.

Pracovná skupina pre kontrolu fiškálnej politiky najvyšších kontrolných inštitúcií Fínska, Francúzska, Holandska, Portugalska, Slovenska, Švédska a Talianska

Medzinárodná výkonnostná kontrola sa uskutočnila pod záštitou pracovnej skupiny Kontaktného výboru najvyšších kontrolných inštitúcií Európskej únie a Európskeho dvora audítorov pre kontrolu fiškálnej politiky. Postupovalo sa pri nej na základe vopred dohodnutých otázok a hodnotiacich kritérií. Z kontrol ďalej vyplýva, že v rozpočtovom procese zapojených krajín sú síce nastavené výdavkové ciele, ale ich skutočné plnenie alebo aj stanovenie limitov výdavkov sa líši. Rozdiel je tiež v spôsobe stanovenia cieľov, ktoré môžu byť prísne, ale aj pružné. To má potom vplyv aj na ich plnenie. Flexibilita výdavkových cieľov môže pomáhať pri riešeniach v prípade zmien okolností, na druhej strane však sťažuje zosúlaďovanie výdavkových cieľov. Dôjsť môže aj k rozporu medzi rôznymi cieľmi. Medzi jednotlivými krajinami boli rozdiely aj v tom, ako podrobne boli vypracované správy o prepojení medzi fiškálnymi pravidlami EÚ a cieľovými výdavkami. Spoločná správa z kontrol za všetky krajiny by mala byť zverejnená počas jesene. Priamo v Bratislave o svojich záveroch diskutovalo 16 zahraničných hostí a 13 zahraničných účastníkov sa pripojilo online. Účastníkom sa okrem domáceho hostiteľa Ľ. Andrassyho prihovoril aj generálny audítor kontrolného úradu Fínska Sami Yläoutinen. Na podujatí vystúpil aj Martin Šuster z Rady pre rozpočtovú zodpovednosť. Témami pracovného stretnutia kontrolórov v Bratislave boli aj ďalšie otázky výdavkovej politiky či správy ekonomických záležitostí.

 Tento článok bol prevzatý ako tlačová správa. Link na pôvodný článok

Slovenskí kontrolóri inšpirujú európskych v otvorenosti voči verejnosti – Aktuality

Praha 24. mája 2022 – Predstavitelia najvyšších kontrolných inštitúcií Európy sa stretli v Prahe na prvom postcovidovom osobnom rokovaní. Česká metropola sa po dvoch rokoch, keď boli aj kontrolné inštitúcie do veľkej miery odkázané na spoluprácu len v online priestore, stala miestom, kde národní kontrolóri zo 48 štátov diskutovali o boji s korupciou v štátnom sektore či o audítorských skúsenostiach podstatných pre modelovanie príkladov podporujúcich lepšiu správu vecí verejných.

Slovenský najvyšší kontrolný úrad v rámci tematických prezentácií zaujal a inšpiroval mnohých európskych partnerov vlastnou aplikáciou “MuMAP”. Tá už od roku 2020 pomáha občanom kontrolovať ich obec, mesto, v ktorom bývajú. Vďaka užívateľsky prívetivej aplikácii, ktorú vyvinul na prvom medzinárodnom pražskom heckatone tím slovenských analytikov Najvyššieho kontrolného úradu SR, sa môže kontrolórom stať každý, kto sa zaujíma o využívanie verejných prostriedkov na úrovni miestnej samosprávy, o čerpanie európskej finančnej pomoci, ale aj o fungovanie vzdelávacích inštitúcií. „Teší ma, že sa nám podarilo vyvinúť aplikáciu, vďaka ktorej podporujeme občiansky aktivizmus, nepriamo rozširujeme nestrannú kontrolu o ľudí, ktorým nie je ľahostajné, ako funguje ich mesto. A som rád, že naša práca v oblasti digitalizácie inšpiruje iných kolegov v rámci európskej kontrolórskej komunity,” konštatuje predseda slovenského kontrolného úradu Karol Mitrík.

M. Kala, prezident NKÚ ČR a K. Mitrík, predseda NKÚ SR

Kontrolóri NKÚ zároveň patrili medzi troch kľúčových prezentátorov dobrej praxe v oblasti vizualizácie a prezentácie výstupov z kontrolných akcií. „Je dôležité, aby bola každá kontrola zrealizovaná na vysokej odbornej úrovni. Kontrolovanému subjektu musíme vyargumentovať, či nakladá s verejnými financiami hospodárne, či využíva majetok efektívne. Zároveň si uvedomujeme, že len toto samotné pre naplnenie celospoločenského poslania národnej autority pre oblasť externej kontroly nestačí,” povedal predseda slovenského kontrolného úradu. „Nevyhnutným partnerom našej kontrolnej práce sú pre nás bezpochyby poslanci parlamentu, ale i samotná verejnosť. Na výzvu modernej občianskej spoločnosti sme povinní reagovať aktívne. Aj preto tretí rok prezentujeme výsledky práce kolegov kontrolórov prostredníctvom pútavých a obsahovo profesionálne spracovaných správ a vizualizácií. Veríme, že aj vďaka tomu je naša práca pre ľudí zrozumiteľnejšia a pre poslancov zaujímavá – predovšetkým pre potenciálne legislatívne zmeny,” dopĺňa K. Mitrík.

Post-kongres EUROSAI (európske reprezentatívne združenie národných najvyšších kontrolných úradov) sa koná v Prahe od 22. do 24. mája 2022 a je prvým oficiálnym podujatím, ktoré opäť spojilo európskych kontrolórov. Na podujatí v susednej Českej republike sa zúčastňuje aj predseda ukrajinského kontrolného úradu Valeriy Patskan, ktorý sa K. Mitríkovi poďakoval za solidaritu a nezištnú pomoc Slovenska poskytovanú ukrajinskému národu v najťažších časoch ich novodobej histórie. Na druhej strane, z rokovania kongresu boli vylúčení zástupcovia ruského kontrolného úradu.

Konferencia EUROSAI v Prahe 23.5.2022

Čítať ďalejTento článok bol prevzatý ako tlačová správa. Link na pôvodný článok