Medzery v daňových a colných systémoch členských krajín EÚ stále nahrávajú podvodníkom s DPH – Aktuality

[ad_1]

Bratislava 3. októbra 2022 – Absencia prepojenia informačných systémov daňových a colných úradov na Slovensku a chýbajúca efektívna spolupráca finančných správ členských krajín Európskej únie sú hlavnými dôvodmi obchádzania európskeho colného systému a únikov na dani z pridanej hodnoty (DPH). Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ) SR preto vykonal kontrolu špecifického colného režimu 42, ktorý sa týka správy DPH pri dovoze tovaru z tretích krajín. Režim je určený pre dovozcov na oslobodenie od DPH, ak ich tovar smeruje do ďalšieho členského štátu. Daňová povinnosť vzniká v členskom štáte spotreby. V rokoch 2018 – 2021 identifikovali slovenskí kontrolóri pri colných vyhláseniach a súhrnných výkazoch DPH v rámci režimu 42 únik na tejto dani vo výške viac ako 2,3 milióna eur. Približne pri polovici z tejto sumy sa počas kontroly preukázalo, že ide o reálny únik na DPH. „Najvyšší kontrolný úrad zistenia postúpi Kriminálnemu úradu Finančnej správy a aj európskej prokuratúre, s ktorými spolupracoval už počas kontroly,“ zdôraznil podpredseda úradu Jaroslav Ivančo.

Infografika Režim 42

„Je potrebné nastaviť pravidlá a spoluprácu na národnej a európskej úrovni tak, aby podvodníci nevyužívali nedokonalosť systému, ktorá im umožňuje tovar presúvať medzi členskými krajinami a DPH nie je nakoniec zaplatená v žiadnej z nich,“ dodal Ivančo. Na tento druh daňových podvodov s DPH dlhodobo upozorňujú aj príslušné európske inštitúcie. Rovnaké nedostatky, aké identifikovali slovenskí kontrolóri, prezentoval aj Európsky dvor audítorov (EDA) v správe o boji proti podvodom v oblasti DPH.

Finančná správa (FS) SR, pod ktorú spadajú colné a daňové úrady, v kontrolovaných rokoch 2018 –  2021 vydala 23 601 rozhodnutí v colnom konaní, ktorými bol tovar oslobodený od DPH. Národní kontrolóri zistili viacero porušení zákona pri rozhodovaní v colnom konaní, pri registrácii daňového zástupcu či neplnení si povinností platiteľa DPH pri podávaní súhrnných výkazov. „Najvypuklejšie porušenia sa týkali nedodržania podmienok colného režimu 42. Ako najproblémovejšie sa v tomto smere ukázali colné úrady v Nitre a Trnave, kde sa z kontrolovaného obdobia systém najviac zneužíval v roku 2018,“ upozorňuje J. Ivančo. NKÚ sa v rámci vzorky colných vyhlásení zameral aj na 11 rizikových dovozcov. Podľa národnej autority pre oblasť externej kontroly bol z 500 vybraných preverovaných vzoriek pri vyhláseniach v 140 prípadoch zneužitý colný režim oslobodenia od DPH. Koneční príjemcovia boli uvedení tak, aby bol tovar oslobodený od dane, ale išlo pritom o fiktívny obchod. Príjemcovia o tovare nevedeli, stali sa obeťami podvodu.

Identifikovaný únik na DPH v rámci colného režimu 42 v kontrolovaných rokoch 2018 – 2021 v eurách

Graf Identifikovaný únik na DPH v rámci colného režimu 42 v kontrolovaných rokoch 2018 - 2021 v eurách

                                                                            Zdroj: vlastné spracovanie NKÚ SR

Finančná správa SR v roku 2019 prijala opatrenia a výrazne sa znížilo uplatňovanie oslobodenia od DPH z dôvodu dodania tovaru do iného členského štátu. Tieto zmeny zachytila aj kontrola, keď v rámci reprezentatívnej vzorky v rokoch 2019 – 2021 nenašli podozrenia na únik DPH v súvislosti s colnými vyhláseniami. V porovnaní s rokom 2018 klesol v roku 2020 počet colných rozhodnutí o uvoľnení tovaru v režime 42 až o 90 %, vo finančnom vyčíslení sa táto zmena premietla takmer 10-násobným poklesom sumy oslobodenej od DPH. Slabinou celého systému zostáva neprepojenosť informačných systémov colných a daňových úradov, absencia validácie údajov, ako aj chýbajúca krížová kontrola, ktorou by sa odhalilo nepredloženie súhrnných výkazov DPH, resp. ich neúplnosť. „Aj na základe našich zistení odporúčame prepojiť informačné systémy colných a daňových úradov. Je nevyhnutné, aby daňové úrady mali potrebné informácie v reálnom čase. Dovozcovia síce majú povinnosť podávať súhrnné výkazy, ale prax ukazuje, že deklarované údaje bývajú často neúplné alebo nepravdivé. Nastaviť by sa mal aj tzv. systém včasného varovania, aby sa predchádzalo úniku na DPH,“ zdôraznil podpredseda NKÚ. Je tiež potrebné posúdiť prípadné ďalšie sprísnenie príslušnej legislatívy v oblasti DPH. Mohlo by ísť o sprísnenie podmienok, za akých sa uvoľňuje zložená zábezpeka na DPH, zavedenie inštitútu dovyrubenia DPH po skončení režimu 42, ako aj zavedenie novej oznamovacej povinnosti platiteľa DPH súvisiacej so vznikom a zánikom plnomocenstva zastupovaného dovozcu. „Kontrolný úrad ponúka konkrétne návrhy, ktoré zlepšia systém a zvýšia príjmy štátneho rozpočtu,“ uzatvára J. Ivančo.

Kontrolóri si tiež všimli zdĺhavú komunikáciu členských štátov pri žiadostiach o medzinárodnú spoluprácu. Na odpoveď od zaslania žiadosti bolo potrebné čakať 15 až 420 dní. Podľa NKÚ by si mali finančné správy jednotlivých krajín operatívnejšie odovzdávať informácie a aj tak prispievať k odhaleniu úniku na DPH. Príkladom dobre nastavenej spolupráce je výmena informácií s Maďarskom cez aplikáciu HUSKi. Tovar na Slovensku oslobodený od DPH smerujúci do Maďarska zaevidujú colníci do systému do 30 minút od rozhodnutia. Maďarské colné orgány môžu potom na základe týchto údajov preveriť všetko potrebné, až po dodanie tovaru príjemcovi a výsledok preverenia opäť zaznačiť do aplikácie. Na základe výsledku preverenia v aplikácii HUSKi sa potom na Slovensku uvoľní zložená zábezpeka na DPH.

 Správa o výsledku kontroly „Správa DPH pri dovoze tovaru z tretích krajín – režim 42“


[ad_2]
Tento článok bol prevzatý ako tlačová správa. Link na pôvodný článok