Rezort zdravotníctva zlyháva pri riadení a kontrole ambulantnej dopravnej zdravotnej služby – NKU

Infografika Kontrola: Systém zabezpečenia ambulancií dopravnej zdravotnej služby Kontrolované obdobie: 2019 - 2022  Rezort zdravotníctva zlyháva pri riadení a kontrole ambulantnej dopravnej zdravotnej služby Z verejného poistenia išlo minulý rok na túto službu 38 miliónov € a do dvoch rokov by sa mali náklady zvýšiť až na 50 miliónov ročne;  Bežné dopravné služby, ktoré majú charakter sociálnej pomoci odkázaným občanom, by nemali byť financované zo zdrojov, ktoré potom chýbajú nemocniciam či ambulantným lekárom, ale skôr z verejných financií určených na sociálnu pomoc;

Kontrolóri na základe získaných faktov nespochybňujú potrebu existencie dopravnej zdravotnej služby, ale poukazujú na zle nastavené pravidlá, vďaka ktorým sa napríklad obchádza hospodárska súťaž a na účet verejného zdravotného poistenia sú poskytované bežné dopravné služby, ktoré majú charakter sociálnej, nie zdravotnej pomoci odkázaným občanom. „Z verejného poistenia išlo minulý rok na dopravnú zdravotnú službu 38 miliónov eur a do dvoch rokov by sa mali náklady na túto službu zvýšiť až na 50 miliónov ročne. Pri súčasnom napätom rozpočte zdravotníctva je otvorenou otázkou pre vládu i parlament, či dopravná služba poskytovaná pacientom nemá byť financovaná z verejných financií určených na sociálnu pomoc a nie zo zdrojov, ktoré potom chýbajú nemocniciam či ambulantným lekárom,“ približuje odbornú kontrolórsku otázku vyplývajúcu z vykonaného auditu Ľ. Andrassy, pričom odpoveď na ňu by mali poskytnúť poslancom slovenského parlamentu zástupcovia rezortu zdravotníctva až na základe komplexnej analýzy bezmála päťročného obdobia fungovania dopravnej zdravotnej služby.

Šoféri sú  bez odborného vzdelania a praxe

Vozidlá dopravnej zdravotnej služby prepravujú pacientov medzi zdravotníckymi zariadeniami, nemocnicami či poliklinikami na plánované vyšetrenie, do domáceho liečenia či ľudí zaradených do dialyzačného programu. Do roku 2019 zabezpečovali prepravu takýchto pacientov živnostníci bez jasného legislatívneho vymedzenia. Táto služba je poskytovaná občanom, ktorí nepotrebujú neodkladnú zdravotnú starostlivosť poskytovanú vozidlami rýchlej zdravotnej služby. K zmene pravidiel došlo, podľa dôvodovej správy k zákonu, pre nízku kvalitu služieb a potrebu priameho dohľadu a kontroly nad poskytovateľmi DZS. Zákon zadefinoval DZS ako nový typ zdravotníckeho zariadenia. „Táto zákonná formulácia je v príkrom rozpore s realitou, pretože v týchto vozidlách nie sú žiadni zdravotnícki pracovníci. Šoférom je človek bez odborného vzdelania, praxe a používané auta nemajú ani potrebnú zdravotnícko-technickú výbavu. Vodič, ktorý má častokrát len základné či učňovské vzdelanie, nemôže viesť žiadnu zdravotnú dokumentáciu, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou poskytovania kvalifikovanej zdravotnej starostlivosti,“ upozorňuje šéf NKÚ a konštatuje, že „podľa národnej autority pre oblasť externej kontroly ide teda o službu súvisiacu s poskytovaním prevozu pacienta, o formu bežnej pomoci odkázanému občanovi a nie o samotnú zdravotnú starostlivosť“.  Pričom ministerstvo od novelizácie zákona nevykonalo ani jednu kontrolu u prevádzkovateľov DZS. 

Niektorým žiadateľom vyhoveli, iným nie

Rezort zdravotníctva počas výkonu kontroly obhajoval svoje konanie pri zazmluvňovaní prevádzkovateľov DZS tak, že platná legislatíva im neukladá povinnosť používať pri súťaži postupy definované zákonom o verejnom obstarávaní, keďže problematika je explicitne upravená v zákone o zdravotnej starostlivosti a v zákone o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti. Európska komisia má na daný problém iný názor a jej zástupcovia upozorňujú na skutočnosť, že slovenské právne normy v tejto agende nie sú v súlade s európskymi pravidlami obstarávania. Obdobný problém identifikovali v minulosti národní kontrolóri pri súťaži na prevádzkovateľov rýchlej zdravotnej služby, kde výber poskytovateľov bol zverený Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Po prijatí novej legislatívy začalo ministerstvo vydávať povolenia na prevádzkovanie DZS, ktoré malo ale v kontrolovaných rokoch 2019 – 2022 významné nedostatky. Zamestnanci rezortu zdravotníctva napríklad pri ich rozhodovaní o povoleniach nedodržiavali zákon o správnom konaní. „Jednému žiadateľovi ministerstvo pri vydávaní rozhodnutí vyhovelo a druhému v tej istej veci za splnenia tých istých podmienok nevyhovelo, bez uvedenia jasných dôvodov nesúhlasu. Niektorým účastníkom konania umožnilo preukázať splnenie podmienok na základe kópií dokumentov a zároveň iných účastníkov žiadalo v skutkovo zhodných alebo podobných prípadoch o predloženie originálov dokumentov,“ približuje niektoré príklady zlej praxe predseda národných kontrolórov.

Časti poskytovateľov ministerstvo povolilo prevádzku ambulancií DZS aj na osobných a nákladných autách, od iných naopak vyžadovalo, aby vozidlá boli vo vyhotovení špeciálne vozidlo SC – SANITNÁ. Počas kontroly prevádzkovalo 53 poskytovateľov DZS 821 ambulancií. Ministerstvo z kontrolórmi preverenej vzorky 483 áut povolilo prevádzku ambulancií DZS až na 56-tich vozidlách, ktoré neboli špeciálnymi sanitnými vozidlami. V súčasnosti sú tak v prevádzke v rámci dopravnej zdravotnej služby dva tipy vozidiel podľa nárokov na technické i emisné kontroly, keď pre sanitné vozidlá platí prísnejšia norma a musia absolvovať kontroly v ročných cykloch. Rezort týmto svojím postupom poškodil žiadateľov, ktorí investovali do vozového parku a prevádzkujú ambulancie DZS len na vozidlách, ktoré sú sanitkami aj podľa technických preukazov k vozidlám.

Snahou prevádzkovateľov je prepraviť naraz čo najviac pacientov

S prevádzkovateľmi dopravnej zdravotnej služby podpisujú zmluvy poisťovne, ktoré tak robia na základe objemu prepravy zazmluvneného v predchádzajúcom roku. „Zmluvy sa teda nepodpisujú na základe transparentnej verejnej súťaže, nerobí sa žiaden výber, ktorá dopravná služba a aký objem prepravy dostane. Nehovoriac o tom, že povolenia rezortu, potrebné na rozhodovanie poisťovní, sú vydávané na dobu neurčitú, takpovediac navždy,“ upozorňuje Ľ. Andrassy. Pre chýbajúce indikátory kvality a nezadefinovanú minimálnu sieť nie je možné ani pravidelne vyhodnocovať kvalitu ambulantnej dopravnej zdravotnej služby. Zdravotnícke zariadenia pre kontrolórov NKÚ potvrdili, že v exponovaných časoch čaká pacient na odvoz aj niekoľko hodín. Zdravotné poisťovne tiež nemajú v zmluvách s poskytovateľmi DZS ošetrené žiadne kvalitatívne kritériá. Napríklad chýba časový termín na pristavenie vozidla DZS po objednávke. Keďže prevádzkovateľ dostáva financie za prepravenú osobu na kilometer, je ich snahou prepraviť naraz čo najviac osôb.

Správa o výsledku kontroly “Systém zabezpečenia ambulancií dopravnej zdravotnej služby”


Tento článok bol prevzatý ako tlačová správa. Link na pôvodný článok

Pomôžeme ľuďom pri splácaní úverov na bývanie

29.11.2023

Štát pomôže ľuďom pri splácaní úverov. Návrh zákona o pomoci pri splácaní úveru na bývanie, ktorý pripravilo Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny SR v spolupráci s ministerstvom financií, dnes schválila vláda SR. Nový príspevok v podobe štátnej sociálnej dávky poskytne štát a prispeje tak občanovi na zvýšenú splátku úveru na bývanie, maximálne do výšky 150 eur mesačne. Pomoc je určená pre nízkopríjmové domácnosti, ktorým pre nárast úrokových sadzieb hrozí, že nezvládnu splácať svoje bývanie. Do platnosti má vstúpiť od 1. januára 2024 a prvýkrát tak bude vyplatená vo februári pre januárových žiadateľov.

 

Ide tak o ďalšiu formu pomoci, ktorú pre ohrozené skupiny obyvateľov realizuje vláda krátko po svojom nástupe do funkcie.

Dnes sme na vláde schválili pomoc ľuďom pri splácaní úverov. Zvýšenie úrokových sadzieb totiž výrazne navýšilo mesačné splátky úverov, čo je pre mnohých našich občanov nezvládnuteľné, dostáva ich to pod dôstojnú životnú úroveň, niektorým dokonca hrozí, že môžu prísť o svoje bývanie. Naše opatrenie sa týka tých ľudí, ktorí mali príjem do výšky 1.6 násobku priemernej mzdy spred dvoch rokov. V konkrétnej sume ide o hranicu 2086 eur. Štát preplatí 75% z navýšenia splátky, maximálne však do sumy 150 eur. Za rok 2023 doručíme pomoc formou daňového bonusu, od budúceho roka 2024 pôjde o pravidelný príspevok k mesačným splátkam úverov. Príspevok budú vyplácať úrady práce, vždy nasledujúci mesiac po zaplatení splátky. Stačí, ak občan podá na príslušnom úrade práce žiadosť a ten v spolupráci s Finančnou správou SR a bankami rozhodne, či spĺňa na túto bonifikáciu nárok. Zatiaľ je pomoc nastavená do roku 2027 s možnosťou pravidelného prehodnocovania pri zákone o štátnom rozpočte a počas celého tohto obdobia by mala pokryť spolu približne 315-tisíc úverov. Takže aj v tomto prípade vláda pomáha tak rýchlo, ako je to len možné ,“ spresnil minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Erik Tomáš.

OPRÁVNENÁ OSOBA MUSÍ SPĹŇAŤ ZÁKONOM STANOVENÉ PODMIENKY

 • oprávnenou osobou môže byť ktorýkoľvek z dlžníkov uvedených v zmluve o úvere na bývanie , nárok na príspevok však môže vzniknúť iba jednému z nich
 • trvalý alebo prechodný pobyt na území Slovenskej republiky
 • má uzatvorenú zmluvu o úvere na bývanie ešte pred 1. januárom 2024 a na základe refixácie tohto úveru došlo k zvýšeniu úrokovej sadzby
 • maximálna hranica výšky priemerného príjmu oprávnenej osoby a spoludlžníka za rok 2022 je najviac 1,6-násobku priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve SR (zverejnenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky) za kalendárny rok, za ktorý sa posudzuje príjem (t.j. na rok 2024 je to za rok 2022)
 • príspevok sa poskytne len na jednu zmluvu o úvere a na jednu nehnuteľnosť , ktorá sa nachádza na území SR a slúži výlučne k vlastnému trvalému bývaniu oprávnenej osoby alebo oprávnenej osoby spolu s blízkymi osobami
 • musí dodržiavať platobnú disciplínu, pravidelne uhrádzať mesačnú splátku

PRÍKLADY POMOCI PRI SPLÁCANÍ ÚVERU

Priemerná nominálna mesačná mzda zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za rok 2022 zverejnená Štatistickým úradom SR dosiahla hodnotu 1 304 €. 1,6-násobok tejto mzdy predstavuje 2 086,40 €.NÁRAST SPLÁTKY

VÝŠKA PRÍSPEVKU NA ZVÝŠENÚ SPLÁTKU ÚVERU NA BÝVANIE

100 eur

75 eur (= 75 % z nárastu 100 eur)

150 eur

112,5 eur (= 75 % z nárastu 150 eur)

200 eur

150 eur (hranica, od ktorej je výška príspevku zastropovaná)

250 eur

150 eur

300 eur

150 eur

Príspevok na zvýšenú splátku úveru bude vyplácať príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, vždy mesiac pozadu, v ktorom oprávnená osoba splnila podmienky nároku na príspevok, a to na účet v banke. Rovnako bude kontrolovať mesačné splácanie úveru. Žiadosť zverejní úrad práce na svojej webovej stránke.

Schválený Návrh zákona o pomoci pri splácaní úveru na bývanie:

https://rokovania.gov.sk/RVL/Material/29045/1Tento článok bol prevzatý ako tlačová správa. Link na pôvodný článok

Rada EÚ: Rovnaké pravidlá pre ľudí so zdravotným postihnutím v celej EÚ

28.11.2023

Inkluzívne a jednotné podmienky pre osoby so zdravotným postihnutím v rámci celej Európskej únie. To je cieľom novej Smernice o Európskom preukaze a parkovacom preukaze pre osoby so zdravotným postihnutím, ktorú navrhuje Európska komisia. Slovensko podporuje jej prijatie a zároveň potrebu zabezpečenia jednotných pravidiel v rámci EÚ, ktoré prispejú k efektívnemu a inkluzívnemu zapojeniu týchto osôb do spoločnosti.

 

Postoj Slovenska na zasadnutí ministrov Rady EÚ pre zamestnanosť, sociálnu politiku, zdravie a záležitosti spotrebiteľov (EPSCO) v Bruseli prezentoval štátny tajomník ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Branislav Ondruš.

S lovenská republika podporovala návrh smernice od začiatku rokovaní ako pozitívnu iniciatívu. Nové opatrenia v podobe štandardizovaných európskych preukazov prinesú rovnosť v prístupe a zlepšia voľný pohyb pre znevýhodnených ľudí (ŤZP) v EÚ.

Nová smernica zavádza štandardizovaný európsky preukaz pre osoby so zdravotným postihnutím , ktorý im zabezpečí jednotný prístup k poskytovaným službám a ďalším výhodám aj v iných štátoch EÚ. Rovnako Európska parkovacia karta nahradí existujúci formát a zjednoduší jej používanie naprieč členskými štátmi. Obe karty by mali mať fyzickú podobu so zabezpečovacími prvkami alebo budú dostupné aj v elektronickom formáte a vzájomne uznávané vo všetkých členských štátoch EÚ. Nevyhnutnosťou bude prispôsobenie národných systémov jednotlivých štátov na túto zmenu.

Slovensko jednoznačne podporuje nové jednotné pravidlá pre znevýhodnené osoby. Je našou povinnosťou, aby sme umožnili ťažko zdravotne postihnutým občanom aktívne sa zapájať do života spoločnosti, aby sme zohľadnili ich potreby a aby pre všetkých platili rovnaké príležitosti. Aj týmto krokom im zjednodušíme každodenný život, pretože budú môcť ľahšie cestovať a využívať verejné služby v celej EÚ,“ uviedol štátny tajomník ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Branislav Ondruš.

V rámci zasadnutia rady EÚ v Bruseli sa Slovensko aktívne zapojilo aj do diskusie o zelenom kolektívnom vyjednávaní v rámci Európskeho semestra 2024. Štátny tajomník ministerstva práce B. Ondruš zdôraznil, že zelené kolektívne vyjednávanie musí zohľadňovať potreby pracovníkov a zamestnávateľov na všetkých úrovniach, a zároveň minimalizovať riziká straty zamestnania. Vyzdvihol pritom nezastupiteľnú úlohu sociálnych partnerov, pričom aj vláda SR sa vo svojom Programovom vyhlásení vlády (PVV) zaviazala k obnove sociálneho dialógu na všetkých úrovniach vrátane spolupráce či zapájania sa do legislatívy a reforiem pri dosahovaní výsledkov.

Štátny tajomník MPSVR SR zároveň vystúpil v spoločnej diskusii o sociálnych investíciách. Uviedol, že SR vníma financie vynaložené na sociálne politiky ako investíciu v pravom slova zmysle – s mnohonásobnými spoločenskými a ekonomickými prínosmi. Za jasný príklad prepojenia sociálnych investícií a ekonomického rozvoja označil segment štátom podporovaného sociálneho podnikania, pričom v tejto oblasti je naďalej potrebná výmena skúseností z praxe v rámci jednotlivých členských štátov.Tento článok bol prevzatý ako tlačová správa. Link na pôvodný článok

Zverejnenie výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu zapájania slovenských predkladateľov v rámci priamo riadených programov Európskej únie: CEF Telecom, CEF 2 Digital a DIGITAL

Zverejnenie výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu zapájania slovenských predkladateľov v rámci priamo riadených programov Európskej únie: CEF Telecom, CEF 2 Digital a DIGITAL

Zverejnenie výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu zapájania slovenských predkladateľov v rámci priamo riadených programov Európskej únie: CEF Telecom, CEF 2 Digital a DIGITAL

Dátum zverejnenia výzvy: 28.11.2023

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR), ako vykonávateľ Plánu obnovy a odolnosti SR vyhlasuje Výzvu č. 17I04-04-V01 na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu zapájania slovenských predkladateľov v rámci priamo riadených programov Európskej únie: CEF Telecom, CEF 2 Digital a DIGITAL.

Účelom výzvy je podpora obnovy a odolnosti Slovenskej republiky cez zabezpečenie spolufinancovania projektov úspešných žiadateľov v rámci priamo riadených programov Európskej Únie z prostriedkov mechanizmu v oblasti výskumu a vývoja (priemyselný výskum a experimentálny vývoj, štúdie uskutočniteľnosti) a vzdelávania. Na výzvu budú reagovať subjekty, ktoré disponujú schválenými projektami predloženými v rámci výziev priamo riadených programov EÚ. Charakter každého projektu je tak individuálny, v súlade s cieľmi a účelom programu Digitálna Európa a nástrojov na prepájanie Európy, v rámci ktorých budú mať žiadatelia uzavretú zmluvu – Grant Agreement vrátane schválených alokovaných finančných prostriedkov na oprávnené aktivity projektu.

Cieľom výzvy je spolufinancovanie úspešných projektov slovenských predkladateľov, ktoré boli finančne podporené v rámci výziev priamo riadených programov Európskej Únie:

 • Nástroj na prepájanie Európy na roky 2014 – 2020 (Connecting Europe Facility – Telecom),
 • Nástroj na prepájanie Európy na roky 2021-2027 (Connecting Europe Facility – Digital),
 • Program Digitálna Európa na roky 2021-2027 (Digital Europe Programme).

Indikatívna výška prostriedkov mechanizmu na výzvu je 15 290 000 EUR vrátane DPH.

Z toho:

Plán obnovy a odolnosti: 12 741 666,66 EUR

Plán obnovy a odolnosti – prostriedky na úhradu DPH: 2 548 333,34 EUR

Trvanie výzvy

Vyhlásenie výzvy:  28.11.2023

Uzavretie výzvy:    29.03.2024

Miesto a spôsob podania Žiadosti o PPM

Pred samotným podaním Žiadosti o poskytnutie prostriedkov mechanizmu (ďalej ako „žiadosť o PPM“) je žiadateľ povinný zaregistrovať sa do Informačného a monitorovacieho systému plánu obnovy Slovenskej republiky (ďalej aj ako „ISPO“) a stať sa tak jeho registrovaným používateľom.

Registrovaný používateľ ISPO vyplnením príslušného formuláru žiadosti o PPM a nahratím všetkých príloh k žiadosti o PPM zaeviduje svoju žiadosť o PPM na portáli ISPO.

Po zaevidovaní žiadosti o PPM v ISPO systém vygeneruje sumár žiadosti. Sumár žiadosti predstavuje zjednodušenú verziu vyplneného formulára žiadosti o PPM vo formáte PDF, ktorá je vygenerovaná systémom ISPO na základe zaevidovania žiadosti o PPM. Súčasťou sumára žiadosti o PPM je tiež potvrdenie, že informácie a údaje uvedené v žiadosti o PPM zaevidovanej v ISPO sú pravdivé. Sumár žiadosti žiadateľ podpíše a odošle ho vykonávateľovi v súlade s pokynmi uvedenými vo výzve najneskôr do 5 pracovných dní od zaevidovania žiadosti o PPM vrátane príloh v ISPO.

Žiadosť o PPM môže byť zaradená na posúdenie až po doručení podpísaného sumáru žiadosti vykonávateľovi.

Sumár žiadosti, podľa vyššie uvedeného, sa predkladá prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy do elektronickej schránky MIRRI SR, v elektronickej podobe podpísanej kvalifikovaným elektronickým podpisom štatutárneho orgánu žiadateľa resp. oprávnenej osoby žiadateľa.

Upozorňujeme žiadateľov, že v prípade, ak za žiadateľa koná splnomocnená osoba, je žiadateľ povinný predložiť ako prílohu žiadosti o PPM úradne osvedčené plnomocenstvo, ktorým štatutárny orgán žiadateľa oprávňuje danú osobu/osoby na konanie za žiadateľa.

V prípade, že nebude možné podať Sumár žiadosti prostredníctvom elektronickej komunikácie, je žiadateľ oprávnený predložiť dokument v listinnej podobe, na adresu Vykonávateľa:

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky

               Pribinova 25, 811 09 Bratislava

jedným z nasledovných spôsobov:

 • osobne na podateľni MIRRI SR:

pondelok – štvrtok: 9:00 – 11:30 hod. a 12:30 – 14:30 hod.

piatok: 9:00 – 11:30 hod. a 12:30 – 14:00 hod.

 • doporučenou poštou,
 • kuriérskou službou.

Obálku je potrebné označiť: OIPOO + kód príslušnej výzvy (17I04-04-V01)

Odporúčame potenciálnym žiadateľom priebežne sledovať webové sídlo www.mirri.gov.sk, kde budú zverejňované všetky aktuálne informácie súvisiace s výzvou, vrátane usmernení k danej výzve.

Link na výzvu – prihlasovanie cez ISPO

Súbory na stiahnutie


Tento článok bol prevzatý ako tlačová správa. Link na pôvodný článok

Slovenskí kontrolóri zastrešia medzinárodnú kontrolu zameranú na nákup vakcín – NKU

Na fotografii z rokovania Katarína Kaszasová (členka Európskeho dvora audítorov), Ľubomír Andrassy (predseda NKÚ SR), Jaroslav Ivančo a Henrieta Crkoňová (podpredsedovia NKÚ SR).

Po prvý raz v histórii by tak slovenský NKÚ prezentoval výsledky kontroly nielen poslancom slovenského, ale aj európskeho parlamentu. Kontrolóri na národnej úrovni preveria zmluvné vzťahy uzavreté Európskou komisiou. Rizikom podľa predsedu NKÚ môže byť aktuálna neochota Európskej komisie sprístupňovať kompetentným inštitúciám dokumenty, ktoré umožnia preveriť, či pri zmluvách na nákup vakcín boli dodržané pravidlá EÚ, princípy hospodárnosti a efektívnosti použitia verejných zdrojov. „EDA ani žiadny nezávislý kontrolný úrad nemá mandát na vyšetrovanie. Preto závery kontrol musia z hľadiska trestnoprávnej zodpovednosti posudzovať orgány činné v trestnom konaní a definitívne o tom môžu rozhodnúť iba súdy, nie kontrolné inštitúcie,“ povedala slovenská zástupkyňa v EDA K. Kaszasová. Ďalej zdôraznila, „že je povinnosťou kontrolórov dať odpoveď na otázku, či zodpovední dodržali zákonné pravidlá, ale aj pohľad na to, či boli použité verejné zdroje podľa kritérií účelu ich použitia a zároveň princípov dobrého hospodára“.

Problém so vznikom a šírením prenosných ochorení, ako aj s pripravenosťou krajiny na mimoriadne situácie spôsobené infekčnými chorobami, identifikoval NKÚ už v roku 2019. Následne úrad preveril konanie štátu počas covidovej pandémie a závery sú známe aj z kontrol a analýz zameraných na covidovú Prvú pomoc pre podnikateľov, príjmy obcí na poskytovanie služieb občanom počas covidu, znižovanie negatívnych dopadov pandémie. V tomto roku kontrolóri preverujú využitie odborného potenciálu výskumných inštitúcií pri riešení hrozieb pandémie. 

Katarínu Kaszasovú vymenovala Rada Európskej únie za členku Európskeho dvora audítorov v októbri tohto roka a vo funkcii bude pôsobiť šesť rokov. Kaszasovú na člena EDA nominovala slovenská vláda. NKÚ sa spolupodieľal na tvorbe kritérií a otázok pre kandidátov, ktoré súvisia nielen s ich profesionálnym životom a odbornými skúsenosťami, ale aj integritou a víziou, ako prepojiť EDA s národnými kontrolnými inštitúciami. Výberové konanie na túto pozíciu, ktoré inicioval aj NKÚ, sa uskutočnilo po prvý raz prostredníctvom verejného vypočutia. Začiatkom septembra podporil jej kandidatúru Výbor pre kontrolu rozpočtu EP, ako aj Európsky parlament. 


Tento článok bol prevzatý ako tlačová správa. Link na pôvodný článok

Kontrola EXPO Dubaj potvrdila sériu porušení rozpočtových pravidiel i osobné zlyhania – NKU

Výstava EXPO Dubaj 2020 sa pre pandémiu uskutočnila od 1. októbra 2021 do 31. marca 2022. Kontrolóri si vyžiadali informácie aj od ďalších 15 subjektov štátnej správy, ktoré sa na výstave zúčastnili. Celkové náklady zo štátneho rozpočtu na prezentáciu Slovenska v Dubaji dosiahli bezmála 11 mil. eur, z toho bolo z rozpočtu rezortu hospodárstva 7,9 mil. eur. Národná autorita pre externú kontrolu na základe získaných informácií ďalej konštatuje, že neboli stanovené merateľné ciele účasti Slovenska na tomto podujatí a rezort hospodárstva nevenoval dostatočnú pozornosť ani plánovaniu rozpočtu. „Aktuálne zistenia musia byť poučením do budúcnosti, keďže už teraz sa Slovensko pripravuje na svetovú výstavu v japonskej Osake v roku 2025. Tieto podujatia majú veľký potenciál pri prezentácii našej krajiny v zahraničí, preto je potrebné venovať im dostatočnú pozornosť už pri príprave,“ zdôraznila podpredsedníčka úradu. Výstavu organizačne zabezpečoval päťčlenný EXPO tím rezortu hospodárstva a obchodná spoločnosť na základe rámcovej dohody. Tej bolo z ministerského rozpočtu zaplatených 2,2 mil. eur. „Viaceré služby poskytované súkromnou spoločnosťou boli preberané len na základe akceptačných protokolov, ktoré ale boli vypracované formálne a nebolo z ich popisu zrejmé, v akom rozsahu a k akému termínu boli jednotlivé plnenia fakticky zrealizované. Rezort tak nedokázal kontrolórom preukázať hospodárnosť vynakladaných verejných prostriedkov,“ upozornila ďalej H. Crkoňová.

Slovenský pavilón

Účasť na EXPO Dubaj schválila vláda v roku 2018 a pôvodne bol plán vybudovať v rámci areálu samostatný národný pavilón. V roku 2019 bolo za vypracovanie projektovej dokumentácie na stavbu pavilónu uhradených 115 500 eur. Následne sa v roku v 2020 rozhodlo, že Slovensko nebude stavať vlastný pavilón, ale prenajme si ho. Rezort toto rozhodnutie odôvodnil len časovou tiesňou. Pre porovnanie susedná Česká republika za rovnakých podmienok vybudovala vlastný pavilón. „Považujeme preto celé projektové riadenie za nedostatočné a financie vynaložené napríklad na projekt pavilónu za zmarenú investíciu, pri ktorej tiež vyvstáva otázka vyvodenia osobnej zodpovednosti,“ zdôraznila podpredsedníčka národných kontrolórov.

Za nájom priestorov slovenského pavilónu zaplatilo ministerstvo 3,4 mil. eur a v súvislosti s prenájmom vynaložilo tiež 163-tisíc eur za architektonickú štúdiu a projektovú dokumentáciu k nej. Po oficiálnom ukončení výstavy zástupcovia rezortu nezabezpečili včasnú prepravu exponátov a majetku z Dubaja na Slovensko, a preto sa celkové náklady na výstavu navýšili o dodatočný nájom vo výške takmer 330-tisíc eur. Zároveň došlo k pochybeniu pri preprave, neboli včas poskytnuté doklady k precleniu tovaru a bolo preto potrebné zaplatiť navyše aj uskladnenie v bratislavskom prístave. Aj pre tieto pochybenia muselo byť zo štátneho rozpočtu zaplatených ďalších 25-tisíc eur. V súvislosti s výstavou rezort obstaral majetok v sume 1,1 mil. eur, z toho najvyšší podiel predstavoval interiérový nábytok a technické zariadenia. Po skončení výstavy sa využívalo len 5 % z tohto majetku a zvyšný bol v čase kontroly uskladnený v nevyužívaných priestoroch ministerstva.

Problémy pri reštauračných službách

Iné nedostatky


Tento článok bol prevzatý ako tlačová správa. Link na pôvodný článok

MIRRR SR v spolupráci s IEEE spustilo globálnu iniciatívu k adaptívnej umelej inteligencii

Naše ministerstvo v spolupráci s Medzinárodným inštitútom elektrických a elektrotechnických inžinierov (IEEE), najväčšou inžinierskou organizáciou na svete, zorganizovalo uplynulý týždeň úvodné stretnutie v rámci iniciatívy „Adaptive Artificial Intelligence Governance“ (AAIG). Jej cieľom je vytvorenie štruktúrovanej platformy, ktorá bude slúžiť na výmenu know-how medzi verejnými orgánmi a praxou v oblasti umelej inteligencie (AI).

IEEE je profesijné združenie pre elektronické inžinierstvo, elektrotechniku a ďalšie príbuzné odbory so sídlom v New Yorku a operačným centrom v Piscataway v New Jersey. Produkuje viac ako 30 % svetovej literatúry v oblasti elektrotechniky, elektroniky a počítačového inžinierstva a vydáva približne 200 recenzovaných časopisov a magazínov. Je významným zdrojom technických znalostí  a expertízy aj v oblasti umelej inteligencie.

Spolupráca MIRRI SR a IEEE nadobudla formálnu podobu v júli 2023, kedy bolo podpísané memorandum o spolupráci medzi týmito dvoma inštitúciami. Cieľom tohto memoranda je zlepšenie kvality politík SR v oblasti AI a súvisiacich digitálnych tém, ako aj prehĺbenie spolupráce v oblasti komplexných výziev, ktorým čelia tvorcovia verejných politík, regulačné alebo dozorné orgány v týchto témach.

Na podporu tohto cieľa MIRRI SR identifikovalo záujem podieľať sa spolu s IEEE na aktivitách zameraných na vybudovanie špičkového sandboxu alebo iného testovacieho/experimentálneho prostredia pre AI, na vybudovanie kontinuálneho prototypovacieho cyklu politík riadených vládou s cieľom modernizovať a dolaďovať verejné politiky a orgány v oblasti AI a súvisiacich digitálnych agend, na preskúmanie možností certifikácie vybraných prípadov použitia vo verejnom sektore vrátane verejných služieb a na zlepšenie spolupráce medzi priemyslom, akademickou obcou, občianskou spoločnosťou a verejnými inštitúciami. Tieto spoločné činnosti sa môžu po vzájomnej dohode zmluvných strán rozšíriť na ďalšie pozvané krajiny.

Spustenia iniciatívy AAIG, ktorá vyplýva z tohto memoranda, sa 15. novembra v európskom sídle IEEE vo Viedni, zúčastnilo osem pozvaných štátov – Rakúsko, Česká republika, Dánsko, Írsko, Holandsko, Slovinsko, Švajčiarsko a Singapur. Zúčastnené krajiny a verejné orgány uznávajú, že proces hľadania a budovania správneho riadenia trhu s umelou inteligenciou si vyžaduje nepretržitý, prakticky orientovaný a flexibilný prístup. Je to tak preto, lebo AI a súvisiace digitálne oblasti, ako je správa a ochrana údajov, digitálne platformy, internet všetkého alebo digitálne platby a financie, sa dynamicky vyvíjajú a budú sa vyvíjať aj naďalej. Takýto vývoj zasahuje do mnohých zavedených všeobecných alebo odvetvových oblastí politiky a bude si vyžadovať komplexnú koordináciu a flexibilné reakcie. Bude si tiež vyžadovať nové úvahy o zabezpečení interoperability a spolupráce medzi jednotlivými jurisdikciami, rešpektovanie a uznávanie, ako aj niektoré nové prístupy k využívaniu právnych predpisov, noriem a právomocí presviedčať alebo vyjednávať. Je potrebné vytvoriť nové vládne kapacity a spôsobilosti.

S cieľom riešiť výzvy AI vytvára AAIG priestor na spoluprácu vlád a orgánov územnej samosprávy, aby sa podelili o svoje najlepšie skúsenosti, vytvorili nové alebo modernizované nástroje riadenia a spoločne ovplyvnili regionálne a globálne prístupy k riadeniu AI na základe vytvárania prototypov politík. Rola IEEE v AAIG je prepojiť túto iniciatívu s najnovším technologickým vývojom a vedeckými poznatkami v kontexte ich dopadu na spoločnosť, ekonomiku a politiku.

Konkrétne aktivity AAIG budú zahŕňať napríklad vzájomné partnerské hodnotenia jednotlivých prístupov k riadeniu AI, cielené technické konzultácie s technickou komunitou IEEE o vybraných otázkach riadenia AI či školenia a výmeny pre verejných zamestnancov. Plánované je pokračovať v organizovaní podobných podujatí v rôznych lokalitách s ďalšími prizvanými štátmi, regiónmi či mestami aj s možnosťou hybridnej účasti.


Tento článok bol prevzatý ako tlačová správa. Link na pôvodný článok

ZMOS: Spolupráca Združenia miest a obcí Slovenska a Najvyššieho kontrolného úradu je predpokladom efektívneho vynakladania verejných zdrojov a výkonu verejných politík – NKU

Dnešné spoločné stretnutie predsedu Združenia miest a obcí Slovenska (ďalej len „ZMOS“) Jozefa Božika a predsedu Najvyššieho kontrolného úradu (ďalej len „NKÚ“) Ľubomíra Andrassyho potvrdilo, že obojstranná komunikácia medzi ZMOS a NKÚ je dôležitá, pretože miestna samospráva je súčasťou verejnej správy, spravuje verejné financie a vykonáva verejné politiky v území na miestnej úrovni.

„Závery a odporúčania z kontrol NKÚ nie sú pre samosprávu stále priaznivé, ale sú obrazom reality, ktorej čelíme najmä v nadväznosti na pretrvávajúci problém, ktorým je poddimenzované financovanie prenesených a originálnych kompetencií miestnych samospráv. Závery z kontrol NKÚ sú pre mestá a obce upozorneniami, ktoré im pomáhajú prijať nápravné opatrenia a obmedziť tým sankcionovanie, ktoré by mohlo mať negatívny dopad na miestne rozpočty“, uviedol predseda ZMOS Jozef Božik počas spoločného stretnutia.

Podľa slov predsedu NKÚ Ľubomíra Andrassyho je ZMOS jedným z kľúčových partnerov, a to aj preto, že slovenská samospráva je reprezentovaná mestami a obcami, pričom nie je možné robiť reformu, ktorú samospráva potrebuje, bez 2700 obcí.

 

Samosprávy nakladajú s miliardovým verejným majetkom a sú tiež nositeľmi rozhodujúcich verejných politík, ktoré majú dosah na každodenný život občanov. Predseda NKÚ uviedol: „Pri poskytovaní služieb občanom zo strany miestnej samosprávy je najdôležitejšie, aby mali obce a mestá pre výkon originálnych, ale hlavne prenesených kompetencií dostatok zdrojov. Súčasný model financovania samospráv je z nášho pohľadu prežitý a neumožňuje rozložiť riziká predovšetkým v čase hospodárskej alebo ekonomickej recesie. Druhou výzvou z pohľadu NKÚ je potreba prípravy finančnej, ale aj kompetenčnej reformy miestnej samosprávy. Výsledky prierezových kontrol totiž ukazujú, že malé samosprávy, obce do 1000 obyvateľov, nie sú schopné poskytovať kvalitné a odborné služby v celej škále povinností, ktoré dnes nerozlišujú medzi malou obcou a okresným či krajským mestom.“

Počas rokovania otvoril predseda NKÚ aj tému fungovania vodárenských spoločností, kde jediným a výhradným akcionárom môžu byť slovenské samosprávy, pričom v ostatnom čase zaznamenali kontrolóri snahy o možnú skrytú privatizáciu tejto primárnej kritickej infraštruktúry, pri ktorej je ústavná zodpovednosť voči občanom práve na pleciach slovenských obcí a miest. Aj preto kontrolný úrad s partnermi pripravil informáciu pre starostov a primátorov, ako byť obozretný v uplatňovaní akcionárskych práv, a to nielen z pohľadu prevádzky vodárenskej infraštruktúry, ale hlavne jej nevyhnutnej modernizácie či rozvoja.

Zástupcovia NKÚ ďalej informovali o výstupoch a záveroch kontrol, ktoré NKÚ plánuje realizovať v nasledujúcom roku vo vzťahu k miestnym samosprávam. Zameria sa na kontrolu miestnych akčných skupín, financovanie rozvoja materských škôl cez európske investičné a štrukturálne fondy a aj na to, ako miestne samosprávy uplatňujú programové rozpočtovanie v kontexte zlyhania štátu. Kontrola skládok v rómskych osadách a vodárenských spoločností bude tiež súčasťou schválených a plánovaných kontrol NKÚ.

„Na spoločnom stretnutí sme prediskutovali aj skúsenosti samospráv, z čoho vzišli inšpirácie pre výkon kontroly. Jednou je nakladanie s komunálnym odpadom a jeho separácia v kontexte fungovania OZV a druhou je ako je možné zefektívniť využívanie európskej finančnej pomoci aj cez jasné a spravodlivé pravidlá na regionálnej úrovni s cieľom znižovania regionálnych disparít“, uviedol predseda ZMOS Jozef Božik po spoločnom stretnutí.


Tento článok bol prevzatý ako tlačová správa. Link na pôvodný článok

MIRRI SR: Zaznamenaný kybernetický útok falšuje meno ministerstva

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR) zaznamenalo nebezpečnú e-mailovú spear-phishingovú kampaň. Kybernetický útok falšuje a zneužíva dobré meno MIRRI SR.

Obsah e-mailu, ktorý podvodníci rozposielajú, súvisí s pozvánkou na predloženie cenovej ponuky nešpecifikovaného tovaru alebo služby a odkazuje na súbor v prílohe. Predmet zachytenej verzie e-mailu je „RFQ-MIRRI SR-09015-131123//05432CMU/SK“.

Útočníci falšujú e-mailovú adresu ipl@mirri.gov.sk a totožnosť nemenovanej generálnej riaditeľky jednej zo sekcií MIRRI SR. Týmito krokmi sa snažia vzbudiť dôveru obete a dosiahnuť, aby otvorila škodlivý súbor, ktorý predstavuje prvé štádium malvéru. Jeho bližšia funkcionalita je stále predmetom analýzy vládnej jednotky CSIRT.SK.

Chceme Vás požiadať o zvýšenú obozretnosť pri prijatí podobnej správy. Odporúčame overovať si totožnosť odosielateľa, pokiaľ vykazuje akékoľvek podozrivé znaky.

V prípade, že ste prílohu otvorili, bezodkladne kontaktujte vaše IT oddelenie alebo tím vládnej jednotky CSIRT.SK na adrese incident@csirt.sk.


Tento článok bol prevzatý ako tlačová správa. Link na pôvodný článok

Štátny tajomník ministerstva práce Branislav Ondruš: Sociálna ekonomika posilňuje regionálny rozvoj

14.11.2023

Štátny tajomník Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR Branislav Ondruš sa zúčastnil na európskej konferencii s názvom „Sociálna ekonomika: Ľudia, Planéta, Akcia”. Podujatie v rámci španielskeho predsedníctva Rady Európskej únie, ktoré sa konalo v San Sebastiane, ponúklo príležitosť na výmenu skúseností v oblasti fungovania sociálnej ekonomiky ako aj jej prínosu pre spoločnosť.

 

V rámci konferencie v paneli nazvanom Cesta prechodu: Podpora zeleného a digitálneho prechodu sociálneho hospodárstva vystúpil aj štátny tajomník Branislav Ondruš. „ Našim cieľom je presadzovať sociálnu ekonomiku za hranice pracovnej integrácie a posilniť jej úlohu ako efektívneho nástroja pre regionálny rozvoj, spoločenskú integráciu a zvýšenie kvality života v menej rozvinutých regiónoch,“ uviedol štátny tajomník ministerstva práce vo svojom vystúpení.

Udalosti posledných rokov na európskej aj globálnej úrovni zdôraznili potrebu budovať sociálnu ekonomiku a sociálne podnikanie zamerané na ľudí a životné prostredie. Európska konferencia o sociálnej ekonomike ponúka vynikajúcu príležitosť pre vzájomné zdieľanie skúseností medzi rôznorodými aktérmi v oblasti sociálnej ekonomiky.

Činnosť sociálnych podnikov nie je primárne zameraná na dosahovanie zisku, ale na riešenie rôznych spoločenských potrieb všeobecného záujmu, ktoré pre bežný podnikateľský sektor nemusia byť zaujímavé. Ide o rôzne prospešné služby – od zdravotnej starostlivosti, cez sociálnu pomoc, vzdelávanie a výchovu, po rozvoj telesnej kultúry, či ochranu životného prostredia.

Sociálne podniky na Slovensku tiež zamestnávajú zdravotne či sociálne znevýhodnené a zraniteľné osoby s problematickým uplatnením na trhu práce.Tento článok bol prevzatý ako tlačová správa. Link na pôvodný článok