Sme mediačné centrum, ktoré poskytuje kvalitný a ľudský prístup

Naše mediačné centrum disponuje nielen skúsenými mediátormi a právnikmi, ale rovnako aj psychológmi. Naše centrum je zriadené na pomoc a podporu tým, ktorí sa chcú pohnúť v živote ďalej, avšak neustále objavujúce sa konflikty z minulosti v rôznych oblastiach života im to nedovolia.

Výber nášho mediačného centra je zárukou rýchleho vyriešenia sporu, pri ktorom nebudú porazení, ale iba víťazi. Konzultácie vieme v prípade potreby a po dohode poskytnúť aj vo večerných hodinách a cez víkendy. Základným princípom, ktorým sa riadi naše mediačné centrum je spokojnosť všetkých zúčastnených strán.

Viac informácií

Môže mediáciu nariadiť súd?

V zmysle ustanovení § 170 ods. 2 Zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok je uvedený, že ak je to možné a účelné, súd sa pokúsi o vyriešenie sporu zmierom, prípadne stranám odporučí, aby sa o zmier pokúsili mediáciou. To znamená, že pred prvým pojednávaním môžu byť účastníci konania vyzvaní, aby sa zúčastnili na informatívnom stretnutí u mediátora zapísaného v registri mediátorov. Pokiaľ je mediácia úspešná, nie je potrebné pokračovať v súdnom konaní a účastníkom konania sa môžu vrátiť už uhradené súdne popolatky a to až do výšky 90% z ich pôvodnej hodnoty

Aké spory sú vhodné na mediáciu?

V rámci mediácie je možné riešiť spory tak, ako ich definuje zákon. V zmysle ustanovení § 1 ods. 2 zákona č. 420/2004 Z. z. o mediácii sa mediácia vzťahuje na spory, ktoré vznikajú z občianskoprávnych vzťahov, rodinnoprávnych vzťahov, obchodných záväzkových vzťahov. Tento zákon sa vzťahuje aj na cezhraničné spory, ktoré vznikajú z obdobných právnych vzťahov okrem tých práv a povinností, s ktorými strany nemôžu podľa právneho poriadku, ktorým sa tento právny vzťah podľa osobitných predpisov spravuje, nakladať.

Rodinné spory

Manželské spolunažívanie, rozvody, rozdelenie BSM po rozvode, zverenie dieťaťa do starostlivosti rodiča, úprava styku maloletého dieťaťa s druhým rodičom, spory súvisiace s dedičským konaním atď.

Školská a rovesnícka mediácia

Rieši konflikty medzi žiakmi navzájom, medzi pedagógmi, vo vzťahu k rodičom ale aj k vedeniu školy. Možnosť využitia “peer mediácie” medzi žiakmi a študentmi atď.

Občianske spory

Občianske a susedské spolunažívanie, spory v rámci komunity, spory súvisiace so spoločenskými zvieratami, poškodzovanie cudzieho majetku, správa cudzieho majetku, rušenie nočného kľudu atď.

Obchodné a spotrebiteľské spory

Dodávateľsko-odberateľské spory, nedodržiavanie alebo priame porušovanie obchodných zmlúv, splácanie záväzkov, spokojnosť zákazníkov, spotrebiteľské spory atď.

Spory z oblasti verejnej správy

Spory súvisiace s orgánmi verejnej správy a verejnej moci, spory súvisiace so samosprávnymi orgánmi, enviromentálne spory, čierne skládky, útulky a pod.

Pracovné spory

Mobing, bossing a prípadná šikana na pracovisku, nezhody s kolegami, nevhodné pracovné prostredie, strata angažovanosti pracovníkov a ich motivácie, ukončenie pracovného pomeru atď.
Máte problém, konflikt či spor, s ktorým si neviete poradiť?
Ozvite sa nám a my vám ponúkneme riešenia!

Čo je mediácia?

Mediácia je alternatívny spôsob riešenia sporov v civilnom práve. Ide o mimosúdnu činnosť, pri ktorej sporové strany, ktoré sa rozhodnú zúčastniť na mediačnom procese, riešia svoj spor prostredníctvom nezávislého mediátora. Mediátor je pritom nestranná a nezávislá osoba, ktorá im pomáha vyriešiť vzájomný spor a dospieť k obojstranne výhodnej dohode a ukončeniu sporu.

Výsledkom úspešnej mediácie je dohoda zúčastnených strán, a teda vyriešenie konfliktu – vyriešenie sporu. Mediácia je rýchla, efektívna a finančne výhodnejšia mimosúdna dohoda ako súdny spor, ktorý môže trvať niekoľko rokov a výsledkom nemusí byť spokojnosť strany, ktorá spor vyhrá súdnou cestou. Prostredníctvom mediácie strany môžu urovnať spor spôsobom a za podmienok, ktoré sú im vnútorne blízke a vedú k spokojnosti všetkých zúčastnených strán.

Mediácia je dobrovoľný proces, na ktorej sa strany zúčastňujú z vlastnej vôle a funguje na princípoch dôvernosti a mlčanlivosti. Mediačný proces je jednou z najbežnejších foriem riešenia sporov aj v západných krajinách ako napríklad Veľká Británia, Francúzsko, Nemecko, ale aj v USA alebo Austrálii.

Prostredníctvom mediačného konania dokážeme zabezpečiť riešenie rôznych sporov v čo najkratšom možnom čase a formou “win-win”, čo je predpokladom a základom dobrej mediácie. V rámci mediačného konania je preto možné riešiť širokú škálu sporov z civilného práva.

Viac informácií

Picture of Aplikačné problémy miestnej samosprávy v súvislosti s COVID-19
Aktuálne z našej publikačnej činnosti

Aplikačné problémy miestnej samosprávy v súvislosti s COVID-19

Predkladaná vedecká monografia reflektuje problémy územnej samosprávy v podmienkach Slovenskej republiky v čase šírenia akútneho respiračného syndrómu s označením COVID-19. Poukazuje predovšetkým na rôzne aplikačné problémy, ktoré vznikli pridaním prechodných ustanovení do zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a posudzuje, vysvetľuje a reflektuje jednotlivé problémové aspekty v kontexte správneho práva a ústavného práva.

Úspešnosť mediácie

SNAHA DOSIAHNUŤ VÝHODNÚ DOHODU PRE KAŽDÉHO


Naše praktické skúsenosti hovoria o tom, že až 80% sporov, ktoré sa riešia v rámci mediačného konania sa dokážu skončiť úspešnou mimosúdnou dohodou. Tú je možné pritom uzavrieť aj počas konania pred súdom a znížiť tým náklady na trovy konania až o 95%, v závislosti od fázy procesu.

Aktuality z oblasti mediácie a práva

28. sep
Strategický podnik, ktorý má ľudí chrániť pred povodňami, bojuje o prežitie kvôli prístupu štátu - Aktuality

Strategický podnik, ktorý má ľudí chrániť pred povodňami, bojuje o prežitie kvôli prístupu štátu - Aktuality

Bratislava 28. septembra 2023 – Stav vodných stavieb na našich riekach sa zhoršuje a riziko nedostatočnej ochrany ľudí a ich majetkov pred povodňami je každým dňom vyššie. Kontrolóri Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ) SR v rámci tzv. follow-up kontroly zmonitorovali, ako Slovenský vodohospodársky podnik (SVP) plní opatrenia z kontrol v rokoch 2018 a 2019. Strategický štátny podnik, ktorý spravuje a chráni kvalitu …
27. sep
Minister Peter Balík: Skvelá správa – pre Slovensko sme z eurofondov zachránili 700 miliónov eur

Minister Peter Balík: Skvelá správa – pre Slovensko sme z eurofondov zachránili 700 miliónov eur

Podarilo sa skoro nemožné. Vďaka systémovým opatreniam úradníckej vlády sa čerpanie eurofondov výrazne zdynamizovalo a podarilo sa tak odvrátiť hrozbu prepadnutia stoviek miliónov eur z dobiehajúceho programového obdobia. Dnes o tom informoval minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Peter Balík. „Pri našom nástupe do vlády v máji sme si povedali, že v prípade dočerpania starých …

Odporúčania a hodnotenia našich klientov

Spolupracujeme aj s:

Východoeurópska egentúra pre rozvoj
Európsky inštitút ďalšieho vzdelávania
EuroElite
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
(Visited 1 958 times, 1 visits today)