Zverejnenie výzvy – Hackathony | Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR

Výzva na témy hackathonov 2022

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR), ako vykonávateľ Plánu obnovy a odolnosti SR vyhlasuje výzvu na témy hackathonov, na základe ktorej budú vybraní traja (3) prijímatelia, ktorým budú poskytnuté prostriedky mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti na vývoj digitálnych riešení (napr. IT aplikácií), ktoré vznikli počas hackathonov.

Pre každého vybraného prijímateľa bude organizovaný jeden hackathon. Celkovo budú zorganizované tri hackathony v rokoch 2022 a 2023. Na jednom hackathone sa bude vždy riešiť len jedna téma s jedným prijímateľom.

Žiadateľ v žiadosti o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti identifikuje problém, napr. z oblasti zefektívnenia procesov, zlepšenia kvality digitálnych služieb pre občanov, ktorý bude témou hackathonu a výsledkom hackathonu budú návrhy jeho riešenia s využitím digitálnych nástrojov.

Maximálna výška prostriedkov mechanizmu určených na jednu Žiadosť o PPM je 100 000 EUR bez DPH.

MIRRI SR v súčinnosti s prijímateľom na základe zmluvy o spolupráci zorganizuje hackathon, ktorý prinesie nápady a návrhy na riešenie témy hackathonu, na ktorých implementáciu môžu prijímatelia získať prostriedky mechanizmu maximálne do výšky 100 000 EUR bez DPH. Na hackathone budú porotou spomedzi účastníkov vybraní traja s najlepšími riešeniami.

 

Trvanie výzvy

Vyhlásenie výzvy:  24.10.2022

Uzavretie výzvy:    9.12.2022

 

Miesto a spôsob podania Žiadosti o PPM

Kompletnú Žiadosť o PPM, vrátane príloh, je potrebné doručiť do dátumu uzavretia výzvy jedným z nasledujúcich spôsobov:

  1. do elektronickej schránky MIRRI SR prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy
  2. listinne na adresu: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky, Odbor implementácie Plánu obnovy a odolnosti, Pribinova 25, 811 09 Bratislava

 

Upozorňujeme žiadateľov, že v listinnej podobe sú oprávnení predložiť Žiadosť o PPM namiesto elektronickej podoby len vo výnimočnom prípade, a to z dôvodu prevádzkových, administratívnych alebo technických obmedzení na strane žiadateľa.

V prípade listinnej podoby je potrebné zároveň zaslať scan originálneho dokumentu Žiadosti o PPM vrátane jej príloh elektronicky (e-mailom)  na e-mailovú adresu: hackathony@mirri.gov.sk

 

Odporúčame potenciálnym žiadateľom priebežne sledovať webové sídlo www.mirri.gov.sk, kde budú zverejňované všetky aktuálne informácie súvisiace s výzvou, vrátane usmernení k danej výzve.

 

Často kladené otázky k Výzve

 

Súbory na stiahnutie

  1. Výzva č. 17I05-04-V01
  2. Príloha k výzve č. 1_Žiadosť o PPM
  3. Príloha k výzve č. 2_Kritéria hodnotenia
  4. Príloha k výzve č. 3_Zoznam oprávnených výdavkov
  5. Príloha k výzve č. 4_Zmluva o spolupráci
  6. Príloha k výzve č. 5_Zmluva o PPM


Tento článok bol prevzatý ako tlačová správa. Link na pôvodný článok

(Visited 11 times, 1 visits today)