Zverejnenie výzvy (číslo výzvy 17I05-04-V02) – Hackathony 2023

Zverejnenie výzvy (číslo výzvy 17I05-04-V02) – Hackathony 2023Zverejnenie výzvy (číslo výzvy 17I05-04-V02) – Hackathony 2023Dátum zverejnenia výzvy: 21.09.2023 Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR), ako vykonávateľ Plánu obnovy a odolnosti SR vyhlasuje Výzvu č. 17I05-04-V02 na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti, Investícia 5: Granty so zjednodušenou administratívou („Fast grants“) – Hackathony.

Na základe výzvy na témy hackathonov budú vybraní piati (5) prijímatelia, ktorým budú poskytnuté prostriedky mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti na vývoj digitálnych riešení (napr. IT aplikácií), ktoré vznikli počas hackathonov.

Pre každého vybraného prijímateľa bude organizovaný jeden hackathon. Celkovo bude zorganizovaných 5 hackathonov v roku 2024. Na jednom hackathone sa bude vždy riešiť len jedna téma s jedným prijímateľom.

Žiadateľ v žiadosti o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti identifikuje problém, napr. z oblasti zefektívnenia procesov, zlepšenia kvality digitálnych služieb pre občanov, ktorý bude témou hackathonu a výsledkom hackathonu budú návrhy jeho riešenia s využitím digitálnych nástrojov.

Indikatívna výška Prostriedkov mechanizmu určených na Výzvu je 600 000 EUR s DPH

Z toho:

Plán obnovy a odolnosti: 500 000,00 EUR

Plán obnovy a odolnosti – prostriedky na úhradu DPH: 100 000,00 EUR  

Maximálna výška prostriedkov mechanizmu určených na jednu Žiadosť o PPM je 100 000 EUR bez DPH.

MIRRI SR v súčinnosti s prijímateľom na základe zmluvy o spolupráci zorganizuje hackathon, ktorý prinesie nápady a návrhy na riešenie témy hackathonu, na ktorých implementáciu môžu prijímatelia získať prostriedky mechanizmu maximálne do výšky 100 000 EUR bez DPH. Na hackathone budú porotou spomedzi účastníkov hackathonu vybraní traja s najlepšími riešeniami.

 

Trvanie výzvy

Vyhlásenie výzvy:  21.9.2022

Uzavretie výzvy:    6.11.2022

 

Miesto a spôsob podania Žiadosti o PPM Pred samotným podaním Žiadosti o poskytnutie prostriedkov mechanizmu je žiadateľ povinný zaregistrovať sa do informačného systému plánu obnovy Slovenskej republiky (ďalej aj ako „ISPO“) dostupnom na webovom sídle https://ispo.planobnovy.sk  a stať sa tak jeho registrovaným používateľom.

Registrovaný používateľ ISPO vyplnením príslušného formuláru žiadosti o PPM a nahratím všetkých príloh k žiadosti o PPM zaeviduje svoju žiadosť o PPM na portáli ISPO.

Po zaevidovaní žiadosti o PPM v ISPO systém vygeneruje sumár žiadosti. Sumár žiadosti predstavuje zjednodušenú verziu vyplneného formulára žiadosti o PPM vo formáte PDF, ktorá je vygenerovaná systémom ISPO na základe zaevidovania žiadosti o PPM.  Súčasťou sumára žiadosti o PPM je tiež potvrdenie, že informácie a údaje uvedené v žiadosti o PPM zaevidovanej v ISPO sú pravdivé.  Sumár žiadosti žiadateľ podpíše a odošle ho vykonávateľovi v súlade s pokynmi uvedenými vo výzve najneskôr do 5 pracovných dní od zaevidovania žiadosti o PPM vrátane príloh v ISPO, čo predstavuje úplnú žiadosť o PPM.

V prípade nedoručenia Sumáru žiadosti, vygenerovaného ISPO, autorizovaného osobou/osobami  oprávnenou/oprávnenými  konať v mene žiadateľa, predpísaným spôsobom a v stanovenej lehote, prihliada sa na žiadosť o PPM, ako keby nebola prostredníctvom ISPO zaevidovaná.

Žiadosť o PPM môže byť zaradená na posúdenie až po doručení podpísaného sumáru žiadosti.

Sumár žiadosti, podľa vyššie uvedeného, sa predkladá prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy do elektronickej schránky MIRRI SR, v elektronickej podobe podpísanej kvalifikovaným elektronickým podpisom štatutárneho orgánu žiadateľa resp. oprávnenej osoby žiadateľa.

Upozorňujeme žiadateľov, že v prípade, ak za žiadateľa koná splnomocnená osoba, je žiadateľ povinný predložiť ako prílohu ŽoPPM úradne osvedčené plnomocenstvo, ktorým štatutárny orgán žiadateľa oprávňuje danú osobu/osoby na konanie za žiadateľa.

V prípade príloh žiadosti o PPM, ktoré nie sú dostupné v elektronickej podobe, resp. ich zaručená konverzia vykonaná postupom podľa § 36 zákona č. 305/2013 Z. z. („zákon o e-Governmente“) do elektronickej podoby by neúmerne zaťažila žiadateľa, alebo v prípadoch, kedy z objektívnych, zdokumentovaných dôvodov nebude možné podať ani Sumár žiadosti prostredníctvom elektronickej komunikácie, je žiadateľ oprávnený predložiť povinné dokumenty v listinnej podobe, na adresu Vykonávateľa:

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky, Pribinova 25, 811 09 Bratislava  

 

jedným z nasledovných spôsobov:

  • osobne na podateľni MIRRI SR :

pondelok – štvrtok: 9:00 – 11:30 hod. a 12:30 – 14:30 hod. piatok: 9:00 – 11:30 hod. a 12:30 – 14:00 hod.

  • doporučenou poštou,
  • kuriérskou službou.

 

Obálku je potrebné označiť: OIPOO + kód príslušnej výzvy (17I05-04-V02) Odporúčame potenciálnym žiadateľom priebežne sledovať webové sídlo www.mirri.gov.sk, kde budú zverejňované všetky aktuálne informácie súvisiace s výzvou, vrátane usmernení k danej výzve. Link na výzvu – prihlasovanie cez ISPO

 

Súbory na stiahnutie:

Výzva 17I05-04-V02

Príloha k Výzve č. 1_Žiadosť o PPM

Príloha k Výzve č. 1a_Priloha_k_Ziadosti_c_1A_Opis_navrhu_na_temu_hackathonu

Príloha k Výzve č. 1b_Príloha k Žiadosti č. 1B_Rozpočet na Prípravnú fázu Projektu

Príloha k Výzve č. 1c_Príloha k Žiadosti č. 1C_VZOR Rozpočet na Hlavnú aktivitu Projektu

Príloha k Výzve č. 2_Kritéria na vytvorenie poradia

Príloha k Výzve č. 3_Zoznam oprávnených výdavkov

Príloha k Výzve č. 4_Zmluva o spolupráci

Príloha k Výzve č. 5_Zmluva o PPM Príloha k Výzve č_5a_Priloha_k_zmluve_o_PPM_c1_VZP

Príloha k Výzve č_5b_Priloha_k_zmluve_o_PPM_c2_Opis projektu

Príloha k Výzve č_5c_Priloha_k_zmluve_o_PPM_c3_Protikorupcna dolozka

Príloha k Výzve č. 6_Údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov


Tento článok bol prevzatý ako tlačová správa. Link na pôvodný článok

(Visited 5 times, 1 visits today)