Výzva na Podporu budovania bezpečnostných dohľadových centier v prostredí verejnej správy

Výzva na Podporu budovania bezpečnostných dohľadových centier v prostredí verejnej správy Výzva na Podporu budovania bezpečnostných dohľadových centier v prostredí verejnej správy

Dátum zverejnenia výzvy: 25.08.2023

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR), ako vykonávateľ Plánu obnovy a odolnosti SR vyhlasuje Výzvu č. 17I06-04-V01 na predkladanie žiadostí  o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na Podporu budovania bezpečnostných dohľadových centier v prostredí verejnej správy.

Účelom výzvy je zvýšiť počet subjektov verejnej správy so zriadeným bezpečnostným monitoringom a dohľadom nad ich kybernetickou bezpečnosťou a následne zlepšiť ich schopnosti včasnej identifikácie kybernetických incidentov vo verejnej správe.

Tieto dohľadové centrá budú tvoriť súčasť systému včasného varovania v prevádzke VJ CSIRT, ktorého nástroje budú integrované do systému riadenia kybernetických bezpečnostných incidentov.

Cieľom Výzvy je zvyšovanie úrovne zabezpečenia informačných systémov v prostredí verejnej správy prostredníctvom budovania a rozvoja bezpečnostných dohľadových centier, ktoré budú súčasťou systému včasného varovania. Cieľom je zabezpečiť skorú detekciu, prípravu protiopatrení a predchádzanie bezpečnostným incidentom.

 

Indikatívna výška prostriedkov mechanizmu určená na priame vyzvanie je  21 600 000,00 EUR s DPH.

Alokácia zo zdroja Plánu obnovy a odolnosti: 18 000 000,00  EUR

Alokácia zo zdroja Plánu obnovy a odolnosti – prostriedky na úhradu DPH: 3 600 000,00 EUR

Minimálna výška prostriedkov mechanizmu: 2 000 000,00 EUR s DPH

Maximálna výška prostriedkov mechanizmu: 7 200 000,00 EUR s DPH

 

Trvanie výzvy

Vyhlásenie výzvy:  25.08.2023

Uzavretie výzvy:    04.12.2023

 

Miesto a spôsob podania Žiadosti o PPM

Pred samotným podaním Žiadosti o poskytnutie prostriedkov mechanizmu (ďalej ako „žiadosť o PPM“) je žiadateľ povinný zaregistrovať sa do Informačného a monitorovacieho systému plánu obnovy (ďalej aj ako „ISPO“) a stať sa tak jeho registrovaným používateľom.

Registrovaný používateľ ISPO vyplnením príslušného formuláru žiadosti o PPM a nahratím všetkých príloh k žiadosti o PPM zaeviduje svoju žiadosť o PPM na portáli ISPO.

Po zaevidovaní žiadosti o PPM v ISPO systém vygeneruje sumár žiadosti. Sumár žiadosti predstavuje zjednodušenú verziu vyplneného formulára žiadosti o PPM vo formáte PDF, ktorá je vygenerovaná systémom ISPO na základe zaevidovania žiadosti o PPM. Súčasťou sumára žiadosti o PPM je tiež potvrdenie, že informácie a údaje uvedené v žiadosti o PPM zaevidovanej v ISPO sú pravdivé. Sumár žiadosti žiadateľ podpíše a odošle ho vykonávateľovi v súlade s pokynmi uvedenými vo výzve najneskôr do 5 pracovných dní od zaevidovania žiadosti o PPM vrátane príloh v ISPO.

Žiadosť o PPM môže byť zaradená na posúdenie až po doručení podpísaného sumáru žiadosti vykonávateľovi. Sumár žiadosti, podľa vyššie uvedeného, sa predkladá prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy do elektronickej schránky MIRRI SR, v elektronickej podobe podpísanej kvalifikovaným elektronickým podpisom  štatutárneho orgánu žiadateľa resp. oprávnenej osoby žiadateľa.

Upozorňujeme žiadateľov, že v prípade, ak za žiadateľa koná splnomocnená osoba, je žiadateľ povinný predložiť ako prílohu žiadosti o PPM úradne osvedčené plnomocenstvo, ktorým štatutárny orgán žiadateľa oprávňuje danú osobu/osoby na konanie za žiadateľa.

V prípade, že nebude možné podať Sumár žiadosti prostredníctvom elektronickej komunikácie, je žiadateľ oprávnený predložiť dokument v listinnej podobe, na adresu Vykonávateľa:

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky

Pribinova 25, 811 09 Bratislava

jedným z nasledovných spôsobov:

 • osobne na podateľni MIRRI SR (prízemie / 1 NP):

pondelok – štvrtok: 9:00 – 11:30 hod. a 12:30 – 14:30 hod.

piatok: 9:00 – 11:30 hod. a 12:30 – 14:00 hod.

 • doporučenou poštou,
 • kuriérskou službou.

Obálku je potrebné označiť: OIPOO + kód príslušnej výzvy (17I06-04-V01)

Odporúčame potenciálnym žiadateľom priebežne sledovať webové sídlo www.mirri.gov.sk, kde budú zverejňované všetky aktuálne informácie súvisiace s výzvou, vrátane usmernení k danej výzve.

Link na výzvu – prihlasovanie cez ISPO

 

Súbory na stiahnutie 

 1. Výzva 17I06-04-V01
 2. Príloha 1 Výzvy – Formulár žiadosti o PPM ISPO
 3. Príloha 2 Výzvy – Zmluva o PPM
 4. Príloha 3 Výzvy – Odporúčaný základný rámec architektúry
 5. Príloha 4a Výzvy – Podmienky overenia kvality projektu
 6. Príloha 4b Výzvy – Kritéria na vytvorenie poradia žiadosti o PPM
 7. Príloha 5 Výzvy – Údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z RT
 8. Príloha 6.1 Výzvy – Projektová dokumentácia
 9. Príloha 6 Výzvy – Vyhláška SR o riadení projektov


Tento článok bol prevzatý ako tlačová správa. Link na pôvodný článok

(Visited 19 times, 2 visits today)