Vláda schválila zmeny v novele zákona o štátnom občianstve zmierňujúcej okolnosti jeho straty, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

24. 02. 2021

paragraf

Minister vnútra Roman Mikulec v stredu 24. februára 2021 na rokovanie vlády predložil návrh novely zákona č. 40/1993 Z. z. o štátnom občianstve SR. O návrhu bude ďalej rokovať Národná rada SR.

Účinnosť novely zákona sa predpokladá od 1. júla 2021.

 

 

„V súlade s programovým vyhlásením vlády umožníme občanom Slovenskej republiky dlhodobo žijúcim na území iného štátu nadobudnúť občianstvo tohto štátu bez straty slovenského. Zároveň riešime situáciu tých ľudí, ktorí o naše občianstvo prišli po sprísnení zákona pred desiatimi rokmi. Budú ho môcť získať naspäť jednoduchším spôsobom na základe štandardných európskych princípov,” povedal minister vnútra Roman Mikulec..

ZMIERNENIE PODMIENOK

Zmierňujú sa podmienky, za ktorých prichádza k strate občianstva. Slovenskí občania tak v budúcnosti neprídu o občianstvo SR, ak v čase nadobudnutia cudzieho občianstva mali v tomto štáte pobyt (povolený, registrovaný alebo inak evidovaný) najmenej 5 rokov a predložia o tom doklady.

Zákon ustanovuje aj ďalšie výnimky, na základe ktorých nedôjde k strate občianstva. K dvom výnimkám, ktoré sú už v teraz platnom zákone (nadobudnutie cudzieho štátneho občianstva manžela počas trvania manželstva a nadobudnutie cudzieho štátneho občianstva narodením) pribudnú ďalšie dve. K strate občianstva nedôjde ani vtedy, ak bolo cudzie štátne občianstvo nadobudnuté osvojením, alebo ho nadobudlo maloleté dieťa.

INFORMAČNÁ POVINNOSŤ

Slovenskí občania, ktorí nadobudnú cudzie štátne občianstvo a nestratia slovenské, budú povinní túto skutočnosť písomne oznámiť ministerstvu vnútra najneskôr do 90 dní.  Zároveň budú povinní predložiť príslušné doklady preukazujúce, že k strate slovenského občianstvo u nich nedošlo.

Naďalej sa bude uplatňovať bezodkladná informačná povinnosť pre každého, kto nadobudnutím cudzieho štátneho občianstva stratil slovenské občianstvo. Túto skutočnosť spolu s príslušnými dokladmi preukazujúcimi nadobudnutie cudzieho občianstva je osoba povinná bezodkladne písomne oznámiť okresnému úradu v sídle kraja.

BÝVALÍ OBČANIA A OPÄTOVNÉ ZÍSKANIE OBČIANSTVA SR

Súčasná úprava, podľa ktorej občania SR strácajú občianstvo nadobudnutím cudzieho, sa začala uplatňovať v júli 2010. K 31. januáru 2021 tak prišlo o slovenské občianstvo 3 622 ľudí.

V roku 2015 prijalo ministerstvo vnútra nariadenie, ktoré umožňuje bývalým občanom požiadať naspäť o  slovenské občianstvo na základe výnimky ministra vnútra. Doteraz bolo vrátené 1 067 osobám.

Po novom budú môcť bývalí občania požiadať o slovenské občianstvo jednoduchšie a v riadnom konaní. Obdobne aj na nich sa bude vzťahovať podmienka pobytu najmenej päť rokov v cudzom štáte v čase, keď nadobudli jeho občianstvo. Vyžadovať sa bude tiež predloženie dokladov preukazujúcich tieto skutočnosti.

Na rozdiel od súčasnosti nebudú musieť spĺňať podmienku pobytu na území Slovenskej republiky, čiže budú odbremenení od povinnosti prihlasovať sa ako cudzinci na pobyt na území SR na príslušnom oddelení cudzineckej polície. Značne sa im tým uľahčí podávanie žiadosti. Cudzinci z EÚ sa musia totiž teraz prihlasovať na pobyt na Slovensku osobne. Naďalej budú bývalí občania SR oslobodení od jazykovej skúšky.

ZAHRANIČNÍ SLOVÁCI

V súlade s programovým vyhlásením vlády sa zjednodušia aj podmienky nadobúdania štátneho občianstva pre Slovákov, ktorí majú vydané platné osvedčenie preukazujúce postavenie Slováka žijúceho v zahraničí. Nebudú musieť preukázať ovládanie slovenského jazyka. 

OVLÁDANIE SLOVENSKÉHO JAZYKA

Výnimka z ovládania slovenského jazyka sa okrem bývalých občanov SR a zahraničných Slovákov bude uplatňovať u občanov a bývalých občanov Českej republiky pre blízkosť jazykov, ďalej u ľudí nad 65 rokov. Oslobodení budú od nej osoby, ktoré majú napríklad maturitu zo slovenčiny alebo štátnicu na vysokej škole, pričom štúdium absolvovali v slovenčine, a od tohto času neuplynulo viac ako 10 rokov.

ĎALŠIE ZMENY

Slovenské občianstvo budú môcť jednoduchšie nadobudnúť aj osoby so slovenským pôvodom, ak jeden z rodičov, prarodičov alebo praprarodičov bol československým štátnym občanom narodeným na Slovensku. Nebude sa na nich vzťahovať podmienka mať nepretržitý trvalý pobyt na Slovensku aspoň osem rokov pred podaním žiadosti, postačí podmienka pobytu bez špecifikácie jeho dĺžky.

Do zákona sa doplní podmienka na udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky, že žiadateľ nesmie predstavovať hrozbu pre verejný poriadok alebo bezpečnosť Slovenskej republiky.

Upravuje sa tiež zastupovanie žiadateľa v konaní a prípady, kedy je zastúpenie vylúčené. Zástupcom môže byť len advokát, mimovládna organizácia, ktorá poskytuje právnu pomoc cudzincom, alebo fyzická osoba splnomocnená žiadateľom.

 Prečítajte si tiež:


Tento článok bol prevzatý ako tlačová správa. Link na pôvodný článok

(Visited 1 times, 1 visits today)