Sankcie za prekračovanie rýchlosti či telefonovanie za volantom by sa mali sprísniť, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

26. 11. 2021

volant-mobil

Za podstatné prekročenie najvyššej dovolenej rýchlosti, telefonovanie za volantom bez systému “voľné ruky” alebo používanie mobilného zariadenia by mohol po novom hroziť okrem pokuty aj zákaz činnosti. Vyplýva to z návrhu novely zákona o cestnej premávke a s ňou súvisiaceho zákona o priestupkoch, ktorý ministerstvo vnútra predložilo do medzirezortného pripomienkového konania.

Tieto priestupky by mali byť po novom zaradené medzi porušenia pravidiel cestnej premávky závažným spôsobom. Novelizácia zákona o priestupkoch by mala umožniť prejednávať ich aj v správnom konaní. Správny orgán by tak mohol ukladať aj sankciu zákazu činnosti a ďalšie opatrenia využívané pri recidíve závažných porušení pravidiel cestnej premávky – napríklad preskúšanie odbornej spôsobilosti či  zdravotnej a psychickej spôsobilosti.

Závažným porušením pravidiel má byť po novom prekročenie dovolenej rýchlosti v obci o 20 kilometrov za hodinu (km/h) a viac a mimo obce o 30 km/h a viac. Za takéto agresívne a život ohrozujúce konanie v súčasnosti vodiči uhradia pokutu, ktorá ich však neodradí od ďalšieho pokračovania v rýchlej jazde.

Prísnejšie sankcie by mohli policajti ukladať aj vtedy, ak vodič počas jazdy drží v ruke alebo iným spôsobom obsluhuje mobil či iné obdobné zariadenie bez použitia systému “voľné ruky”, prípadne vykonáva inú činnosť, ktorá nesúvisí s vedením vozidla. Dôvodom je  množstvo vodičov telefonujúcich za volantom, nastavujúcich si cestu v navigácii, vodičov nákladných vozidiel sledujúcich notebooky. Porušenie tejto povinnosti je druhou najčastejšou príčinou ukladania pokuty v cestnej premávke.  

Návrhom novely sa tiež do nášho práva preberá smernica Európskeho parlamentu a Rady 2018/645 z 18. apríla 2018, ktorou sa mení smernica 2003/59/ES o základnej kvalifikácii a pravidelnom výcviku vodičov určitých cestných vozidiel nákladnej a osobnej dopravy a smernica 2006/126/ES o vodičských preukazoch, to  v časti, ktorá sa týka zmien v smernici o vodičských preukazoch. Obsahom zmien je zosúladenie minimálneho veku na vedenie motorových vozidiel skupiny C, CE, D a DE so smernicou a rozšírenie vodičského oprávnenia skupiny B aj na nákladné vozidlá do 4 250 kg s alternatívnym pohonom.  

Zdroj: MV SR, TA SR

Účinnosť novely zákona sa navrhuje od 1. mája 2022.


Tento článok bol prevzatý ako tlačová správa. Link na pôvodný článok

(Visited 1 times, 1 visits today)