Novela zákona o Policajnom zbore je v pripomienkovom konaní, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

20. 08. 2021

logo Policajného zboru SR

Ministerstvo vnútra na základe vládneho plánu legislatívnych úloh vlády predložilo do medzirezortného pripomienkového konania návrh novely  zákona  č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore. Dôvodom je najmä implementácia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1862 z 28. novembra 2018 o zriadení, prevádzke a využívaní Schengenského informačného systému (SIS) v oblasti policajnej spolupráce a justičnej spolupráce v trestných veciach.

Na základe tohto nariadenia bude možné monitorovať nielen dopravné prostriedky, ale aj iné veci – zbrane, doklady či platobné karty. Vzhľadom na to sa upravuje definícia monitorovania ako jedného z prostriedkov operatívno-pátracej činnosti a rozširuje sa okruh používateľov Schengenského informačného systému aj o orgány registrujúce lode, lodné motory, lietadlá a letecké motory.

Do zákona sa zavádza základná štruktúra Policajného zboru – Prezídium Policajného zboru, útvary Policajného zboru s pôsobnosťou pre celé územie SR a útvary Policajného zboru s miestnou pôsobnosťou. Okrem toho sa špecificky upravuje postavenie Kriminalistického a expertízneho ústavu Policajného zboru. Základné pravidlá o zriaďovaní a zrušovaní útvarov ostávajú nezmenené.

V novele sa navrhuje vypustiť povinnosť používať na služobnej rovnošate menovku policajta, ktorá obsahuje meno a priezvisko, prípadne akademický titul. Služobná rovnošata bude naďalej obsahovať identifikačné číslo policajta. Pri množstve služobných zákrokov totiž dochádza k osočovaniu, vyhrážaniu sa zakročujúcim policajtom a ich rodinným príslušníkom, ako aj k zaznamenávaniu ich osobných údajov.  

Contents

Nové oprávnenia pre policajtov

  • Oprávnenie policajta požadovať vysvetlenie sa dopĺňa aj o vysvetlenie od osoby, ktorá môže prispieť k objasneniu skutočností dôležitých pre odhalenie trestného činu.
  • Upravuje sa oprávnenie zaistiť osobu, pričom sa zároveň upúšťa od potreby vydávať o zaistená osoby rozhodnutie podľa správneho poriadku, ale spíše sa iba úradný záznam.
  • Z dôvodu zaisťovania bezpečnosti určených osôb a objektov sa zavádza oprávnenie zakázať činnosť bezpilotných lietadiel nad určeným objektom do výšky 120 m.
  • Oprávnenie uzatvoriť verejne prístupné miesta sa navrhuje aj pri hrozbe hromadného porušenia verejného poriadku.
  • Oprávnenie otvoriť byt alebo iný uzavretý priestor sa rozširuje aj o situáciu, ak je dôvodné podozrenie, že sa v byte nachádza týrané zviera.
  • Dopĺňa sa oprávnenie vyzvať osobu, aby sa podrobila vyšetreniu na alkohol alebo inú návykovú látku, ak je dôvodný predpoklad, že by vplyvom alkoholu alebo inej návykovej látky mohlo dôjsť k zmareniu alebo podstatnému sťaženiu vykonávaného úkonu.

Z donucovacích opatrení sa rozširuje použitie hmatov, chvatov, úderov, kopov sebaobrany a prostriedkov na prekonanie odporu a odvrátenie útoku a použitie služobného psa pri ohrození alebo narušení iných druhov dopráv (nielen železničnej).

Rozširuje sa oprávnenie použiť putá alebo spútavací opasok aj na osobu, ktorá má byť na základe rozhodnutia lekára dodaná do zdravotníckeho zariadenia a kladie aktívny odpor alebo napáda iné osoby, alebo ohrozuje svoj život alebo zdravie alebo poškodzuje majetok. Ide najmä o prevozy psychicky chorých osôb do nemocnice.

Technický prostriedok na zabránenie odjazdu dopravného prostriedku sa navrhuje umožniť použiť aj na vozidle, ktorého vodič mal účasť na dopravnej nehode a nezotrval na jej mieste a ani sa nezdržuje v blízkosti vozidla.

Policajné cely

V nadväznosti na správu Európskeho výboru na zabránenie mučenia a neľudského či ponižujúceho zaobchádzania alebo trestania sa precizuje umiestňovanie osôb obmedzených na osobnej slobode do určeného priestoru namiesto ich umiestňovania v celách policajného zaistenia. Umiestnenie osoby v určenom priestore nebude môcť presiahnuť 24 hodín.

Zmeny v priestupkovom zákone

Novela upravuje aj zákon č. 372/1990 o priestupkoch – zavádza priestupok proti verejnému poriadku spočívajúci v urážke verejného činiteľa pre výkon jeho právomoci. Za tento priestupok bude možné uložiť pokutu do 500 eur v riadnom konaní a do 33 eur v blokovom konaní.

Zmeny v registrácii lietadiel a lodí

V súvislosti so schengenskými pravidlami sa upravujú zákony súvisiace s prevádzkou a registráciou dopravných prostriedkov iných ako sú motorové vozidlá, čo vyplýva z nových požiadaviek Schengenského informačného systému /zákon č. 143/1998 o civilnom letectve, zákon č. 338/2000 o vnútrozemskej plavbe, zákon č. 435/2000 o námornej plavbe/. Nanovo sa upravuje vedenie registra lietadiel a dopĺňa sa povinnosť pred každým zápisom lietadla alebo pri jeho zmene preveriť v Schengenskom informačnom systéme, či je po lietadle alebo po motore lietadla v systéme vyhlásené pátranie.
Obdobne sa navrhuje povinnosť preveriť v Schengenskom informačnom systéme aj to, či nie je vyhlásené pátranie po plavidle alebo po lodnom motore, alebo po námornej lodi či rekreačnom plavidle a po ich motore.

Bankové a telekomunikačné tajomstvo

Navrhovaná novela zákona o Policajnom zbore zavádza možnosť prelomiť bankové a telekomunikačné tajomstvo pri identifikácii osoby podozrivej zo spáchania priestupku proti majetku (napr. pri podvodných predajoch cez internet).

Obdobne ako pri pátraní po odcudzenom motorovom vozidle, ktorého súčasťou bolo,  alebo v ktorom sa v čase odcudzenia nachádzalo telekomunikačné zariadenie, sa aj pri pátraní po odcudzenom mobilnom telekomunikačnom zariadení navrhuje na základe písomnej žiadosti jeho majiteľa, prevádzkovateľa alebo držiteľa možnosť zisťovať prevádzkové a lokalizačné údaje.

V súvislosti s objasňovaním priestupkov proti majetku sa upravuje prelamovanie bankového tajomstva v zákone č. 483/2001 o bankách a telekomunikačného tajomstva v zákone č. 351/2011 o elektronických komunikáciách

Je to potrebné najmä pri objasňovaní priestupkov páchaných formou podvodu. Existuje veľa prípadov, kedy táto informácia je kľúčová pre ich objasnenie. V trestnom konaní je možné tieto informácie získať, no pri objasňovaní priestupkov toto nie je možné napriek tomu, že konanie páchateľa je obdobné. Napríklad v prípade, ak by sa zistilo, že páchateľ viacerých skutkov je totožný, posudzovali by sa tieto skutky už ako čiastkové útoky a jeho konanie by napĺňalo znaky trestného činu.

Účinnosť zákona sa navrhuje na 1. januára 2022 /okrem zmien súvisiacich so Schengenským informačným systémom, ktoré nadobudnú účinnosť rozhodnutím Komisie/.

 


Tento článok bol prevzatý ako tlačová správa. Link na pôvodný článok

(Visited 1 times, 1 visits today)