MIRRR SR v spolupráci s IEEE spustilo globálnu iniciatívu k adaptívnej umelej inteligencii

Naše ministerstvo v spolupráci s Medzinárodným inštitútom elektrických a elektrotechnických inžinierov (IEEE), najväčšou inžinierskou organizáciou na svete, zorganizovalo uplynulý týždeň úvodné stretnutie v rámci iniciatívy „Adaptive Artificial Intelligence Governance“ (AAIG). Jej cieľom je vytvorenie štruktúrovanej platformy, ktorá bude slúžiť na výmenu know-how medzi verejnými orgánmi a praxou v oblasti umelej inteligencie (AI).

IEEE je profesijné združenie pre elektronické inžinierstvo, elektrotechniku a ďalšie príbuzné odbory so sídlom v New Yorku a operačným centrom v Piscataway v New Jersey. Produkuje viac ako 30 % svetovej literatúry v oblasti elektrotechniky, elektroniky a počítačového inžinierstva a vydáva približne 200 recenzovaných časopisov a magazínov. Je významným zdrojom technických znalostí  a expertízy aj v oblasti umelej inteligencie.

Spolupráca MIRRI SR a IEEE nadobudla formálnu podobu v júli 2023, kedy bolo podpísané memorandum o spolupráci medzi týmito dvoma inštitúciami. Cieľom tohto memoranda je zlepšenie kvality politík SR v oblasti AI a súvisiacich digitálnych tém, ako aj prehĺbenie spolupráce v oblasti komplexných výziev, ktorým čelia tvorcovia verejných politík, regulačné alebo dozorné orgány v týchto témach.

Na podporu tohto cieľa MIRRI SR identifikovalo záujem podieľať sa spolu s IEEE na aktivitách zameraných na vybudovanie špičkového sandboxu alebo iného testovacieho/experimentálneho prostredia pre AI, na vybudovanie kontinuálneho prototypovacieho cyklu politík riadených vládou s cieľom modernizovať a dolaďovať verejné politiky a orgány v oblasti AI a súvisiacich digitálnych agend, na preskúmanie možností certifikácie vybraných prípadov použitia vo verejnom sektore vrátane verejných služieb a na zlepšenie spolupráce medzi priemyslom, akademickou obcou, občianskou spoločnosťou a verejnými inštitúciami. Tieto spoločné činnosti sa môžu po vzájomnej dohode zmluvných strán rozšíriť na ďalšie pozvané krajiny.

Spustenia iniciatívy AAIG, ktorá vyplýva z tohto memoranda, sa 15. novembra v európskom sídle IEEE vo Viedni, zúčastnilo osem pozvaných štátov – Rakúsko, Česká republika, Dánsko, Írsko, Holandsko, Slovinsko, Švajčiarsko a Singapur. Zúčastnené krajiny a verejné orgány uznávajú, že proces hľadania a budovania správneho riadenia trhu s umelou inteligenciou si vyžaduje nepretržitý, prakticky orientovaný a flexibilný prístup. Je to tak preto, lebo AI a súvisiace digitálne oblasti, ako je správa a ochrana údajov, digitálne platformy, internet všetkého alebo digitálne platby a financie, sa dynamicky vyvíjajú a budú sa vyvíjať aj naďalej. Takýto vývoj zasahuje do mnohých zavedených všeobecných alebo odvetvových oblastí politiky a bude si vyžadovať komplexnú koordináciu a flexibilné reakcie. Bude si tiež vyžadovať nové úvahy o zabezpečení interoperability a spolupráce medzi jednotlivými jurisdikciami, rešpektovanie a uznávanie, ako aj niektoré nové prístupy k využívaniu právnych predpisov, noriem a právomocí presviedčať alebo vyjednávať. Je potrebné vytvoriť nové vládne kapacity a spôsobilosti.

S cieľom riešiť výzvy AI vytvára AAIG priestor na spoluprácu vlád a orgánov územnej samosprávy, aby sa podelili o svoje najlepšie skúsenosti, vytvorili nové alebo modernizované nástroje riadenia a spoločne ovplyvnili regionálne a globálne prístupy k riadeniu AI na základe vytvárania prototypov politík. Rola IEEE v AAIG je prepojiť túto iniciatívu s najnovším technologickým vývojom a vedeckými poznatkami v kontexte ich dopadu na spoločnosť, ekonomiku a politiku.

Konkrétne aktivity AAIG budú zahŕňať napríklad vzájomné partnerské hodnotenia jednotlivých prístupov k riadeniu AI, cielené technické konzultácie s technickou komunitou IEEE o vybraných otázkach riadenia AI či školenia a výmeny pre verejných zamestnancov. Plánované je pokračovať v organizovaní podobných podujatí v rôznych lokalitách s ďalšími prizvanými štátmi, regiónmi či mestami aj s možnosťou hybridnej účasti.


Tento článok bol prevzatý ako tlačová správa. Link na pôvodný článok

(Visited 4 times, 1 visits today)