Menovaniu do funkcií na ministerstve vnútra predchádza výber, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

17. 03. 2021

paragraf

Jedným z opatrení, ktoré sa ministerstvu vnútra za uplynulé mesiace podarilo presadiť, je zavedenie výberových konaní na pracovné pozície, ktoré boli v minulosti obsadzované menovaním bez toho, aby kandidát prešiel transparentným výberovým konaním a preukázal tak svoje vedomosti, zručnosti a schopnosti.

V novembri 2020 bol vydaný interný predpis o zásadách kariérneho postupu v Policajnom zbore, na základe ktorého obsadzovaniu všetkých riadiacich pozícií predchádza výberové konanie. Oznámenia o výberových konaniach sú zverejňované na intranetovej stránke a v prípade vyšších riadiacich funkcií / s dolnou hranicou rozpätia príplatku za riadenie od 10 percent vyššie/ aj na oficiálnom websídle www.minv.sk.

Nové pravidlá presne definujú podmienky, ktoré musí splniť kandidát na riadiaci post, najmä pokiaľ ide o dĺžku trvania služobného pomeru, kvalifikačné predpoklady či potrebné odborné vzdelanie. Uchádzačov posudzujú výberové komisie s nepárnym počtom členov so zastúpením policajných odborov a o víťazovi sa rozhoduje nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých členov. Výberové konania pozostávajú z ústnej časti, môžu mať však aj písomnú podobu, pri niektorých funkciách sa vyžaduje tiež posúdenie osobnostných predpokladov psychológom či psychofyziologické overenie pravdovravnosti uchádzača.

Výberové konania - infografika

Ministerstvo vnútra pracuje na novom systéme hodnotenia policajtov, založenom na motivačných nástrojoch, odrážajúcich výkonnosť a kvalitu práce policajta. Od nového hodnotiaceho systému, ktorý, verím, predstavíme začiatkom leta, očakávame aj stabilizáciu Policajného zboru, vrátane jeho osobitného sociálneho systému,“ uviedol minister vnútra Roman Mikulec.

Podobný prístup ministerstvo vnútra zvolilo aj pri obsadzovaní pozícií prednostov okresných úradov. V prvej fáze sa do tohto procesu mohla zapojiť aj verejnosť, a to prostredníctvom webovej stránky www.prednostovia.sk, kde bolo možné zasielať podnety na kandidátov. „Vnímali sme to ako skvelú spätnú väzbu od občanov, navyše aj mimoriadne účinnú,“ uviedol šéf rezortu s ohľadom na to, že 14 uchádzačov na post prednostov diskvalifikujúce informácie nedokázalo vyvrátiť. 

Ďalších prednostov vybralo ministerstvo vnútra v štandardnom výberovom konaní – na 15 pozícií sa prihlásili stovky uchádzačov.

Vláde som tak na vymenovanie mohol navrhnúť osoby nezaťažené minulosťou. V čase pandémie boli takpovediac hodení do vody, napriek tomu sa veľmi dobre zhostili manažovania protipandemických opatrení vo svojich okresoch. Dokážu byť veľmi flexibilní a inklinujú k fungujúcim rozhodnutiam a riešeniam,“ povedal Roman Mikulec. Doplnil, že v prvom rade od nich očakáva, že budú garantmi očisty štátnej správy od korupcie.

 


Tento článok bol prevzatý ako tlačová správa. Link na pôvodný článok

(Visited 1 times, 1 visits today)