Dohoda o spolupráci v oblasti obrany medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Spojených štátov amerických :: Ministerstvo obrany SR

Dohoda o spolupráci v oblasti obrany (Defence Cooperation Agreement) je rámcová dohoda pre realizáciu spolupráce v oblasti obrany, ktorú USA ponúkajú svojím partnerom (vrátane investícií vlády USA do obranných spôsobilostí a infraštruktúry partnera).

Je to štandardná zmluva medzi spojencami NATO – 17 členských krajín EÚ a zároveň členov NATO má uzatvorenú DCA alebo obdobnú statusovú dohodu, vrátane Maďarska, Poľska, Rumunska, Bulharska a pobaltských krajín. Platí to aj pre ďalších 6 krajín, ktoré sú členmi NATO, ale nie sú v EÚ. Znamená to, že DCA alebo obdobnú dohodu má spolu 23 z 30 členských krajín NATO.

Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou USA upravuje právne postavenie a podmienky prítomnosti príslušníkov ozbrojených síl USA ich rodinných príslušníkov a dodávateľov USA, ako aj iné osoby, ktoré sa podieľajú na plnení úloh ozbrojených síl USA. Dohoda tiež upravuje oblasti súvisiace s realizáciou vzájomne dohodnutých modernizačných projektov obrannej infraštruktúry SR, či prístupu USA  do dohodnutých zariadení a priestorov obrannej infraštruktúry SR.

Vychádza z NATO SOFA dohody o statuse ozbrojených síl z roku 1951, ktorej zmluvnými stranami sú  aj Slovenská republika a USA, pričom prispôsobuje tieto všeobecné podmienky aktuálnym potrebám SR.

Dohoda

  • umožní posilnenie spolupráce Slovenskej republiky a Spojených štátov amerických v oblasti obrany a v rámci Severoatlantickej aliancie;
  • vytvorí právny rámec pre rozšírené a prehĺbené partnerstvo, rozvoj obranných spôsobilostí, obranného plánovania a vojenského výcviku Ozbrojených síl Slovenskej republiky;
  • umožní pravidelné bilaterálne konzultácie o bezpečnostných hrozbách a výzvach a výmenu informácií a skúseností v oblasti strategickej obrany a bezpečnosti;
  • posilní bezpečnosť a obranyschopnosť Slovenskej republiky v rámci systému kolektívnej obrany Severoatlantickej aliancie.

Keďže dohoda je právnym rámcom, nepredstavuje neobmedzený súhlas Slovenskej republiky s prítomnosťou ozbrojených síl Spojených štátov amerických na území Slovenskej republiky. O prítomnosti cudzích ozbrojených síl na území Slovenskej republiky budú naďalej rozhodovať príslušné orgány podľa potreby.

Dohoda je v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky, ako aj záväzkami Slovenskej republiky vyplývajúcimi z iných medzinárodných dokumentov. Ozbrojené sily Spojených štátov amerických budú pôsobiť na území Slovenskej republiky pri plnom rešpektovaní suverenity, Ústavy Slovenskej republiky a zákonov Slovenskej republiky.

Dohoda je medzinárodnou zmluvou, ktorá je podľa právneho poriadku Slovenskej republiky zmluvou  prezidentskej povahy. Uzatvára sa na dobu 10 rokov s možnosťou predĺženia. Zodpovednými zástupcami na vykonávanie dohody budú Ministerstvo obrany Slovenskej republiky a Ministerstvo obrany Spojených štátov amerických. Podrobné podmienky spolupráce v oblasti obrany budú predmetom vykonávacích dohôd.

Podľa článku 86 písm. d) Ústavy Slovenskej republiky s dohodou pred jej ratifikáciou prezidentkou Slovenskej republiky vyslovuje súhlas Národná rada Slovenskej republiky. Ide o medzinárodnú zmluvu, ktorá má prednosť pred zákonmi podľa článku 7 odsek 5 Ústavy Slovenskej republiky, pretože priamo zakladá práva a povinnosti pre fyzické osoby a právnické osoby.

Tabulka porovnani DCA (V3+B3+Norsko)  SVK-page-001 (2)


Tento článok bol prevzatý ako tlačová správa. Link na pôvodný článok

(Visited 16 times, 1 visits today)