leto bude závisieť od toho, ako zvládneme Veľkú noc, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

26. 03. 2021

vajca-velkanoc

O prípadnom uvoľnení protiepidemických opatrení sa bude rozhodovať po Veľkej noci. Ako v piatok 26. marca 2021 na tlačovej konferencii uviedol minister financií Eduard Heger dočasne poverený vedením rezortu zdravotníctva, odborníci diskutujú o tom, ako sa život na Slovensku prispôsobí COVID automatu.   

“Chceme klesajúci trend udržať a chceme postupne zapínať život späť, ako sme ho poznali pred pandémiou,” povedal Eduard Heger. Pripomenul, že počet hospitalizovaných sa stále nedostal pod hranicu 3000 ľudí, čo celkovo krajinu drží v čiernej zóne. Do Veľkej noci nemá podľa neho zmysel nič uvoľňovať. Dodal, že od toho, ako Slovensko zvládne blížiace sa sviatky, bude závisieť, ako bude vyzerať leto. Odborníci odporúčajú obyvateľom dodržiavať tzv. veľkonočné desatoro:

VEĽKONOČNÉ DESATORO

 • Obmedzme stretnutia.

 • Odložme šibačku a oblievačku.

 • Zúčastnime sa bohoslužieb virtuálne.

 • Prejavme lásku k blížnemu tým, že sme zodpovední a nenakazíme ho.

 • Oddychujme v prírode.

 • Cestujme len v rámci okresu.

 • Chráňme sa nosením rúšok aj vonku.

 • Rešpektujme 14-dňovú karanténu svojich príbuzných, ktorí sa vrátili zo zahraničia, registrujme ich v e-hranici.

 • Nenavštevujme ani očkovaných rodičov a  prarodičov.

 • Športujme bezpečne – individuálne a v prírode.

 

Keď sa situácia zlepší, bude sa ešte musieť dodržať tzv. ochranná lehota 12 dní. Má to  zabezpečiť, aby nedošlo “k šokovej reakcii”. 

Člen konzília odborníkov Jozef Šuvada pripomenul, že covidový semafor, ktorý by mal fungovať pre jednotlivé regióny, sa prehodnocuje s ohľadom na výskyt nových mutácií nového koronavírusu. “Z COVID automatu by sme chceli vylúčiť testovanie ako také a chceli by sme ho prepojiť s národnou testovacou stratégiou,” informoval s tým, že aj o tejto otázke sa vedú diskusie.

Odborník na tropickú medicínu Vladimír Krčméry pripomenul, že prirýchle uvoľňovanie opatrení viedlo v okolitých krajinách k novej vlne epidémie. Za problematické považuje aj nové varianty, o ktorých podľa neho stále nie je dostatok poznatkov.

“Pokiaľ dodržíme opatrenia a klesajúci trend bude pokračovať, tak môžeme pokračovať v nastaveniach a prejsť možno na regionálnu úroveň. Závisí to od toho, ako sa budeme cez Veľkú noc správať. Ak nám to stúpne, budeme musieť zvážiť iné opatrenia,” dodala hlavná odborníčka ministerstva zdravotníctva na pediatriu Elena Prokopová.

Veľkonočné nákupy

Ľudia si budú môcť v čase pred veľkonočnými sviatkami nakúpiť potraviny tak ako doposiaľ. Ministerstvo zdravotníctvo požiadalo obchodníkov, aby zabezpečili veľmi striktné dodržiavanie hygienických opatrení, keďže je to v záujme ochrany samotných kupujúcich.   Hlavný hygienik SR Ján Mikas v tejto súvislosti vyzval seniorov a zdravotne ťažko postihnuté osoby, aby nakupovali vo vymedzenom čase od 9. do 11. hodiny.

 
 


Tento článok bol prevzatý ako tlačová správa. Link na pôvodný článok

(Foto: Pixabay)

Budovanie a posilnenie alternatívneho riešenia súdnych sporov prostredníctvom mediácie a efektívneho využívania nástrojov restoratívnej justície v Slovenskej republike

Ministerstvo spravodlivosti začalo s realizáciou projektu „Budovanie a posilnenie alternatívneho riešenia súdnych sporov prostredníctvom mediácie a efektívneho využívania nástrojov restoratívnej justície v Slovenskej republike“ (ADR).

Cieľom národného projektu je zvýšiť využívanie mimosúdnych foriem riešenia sporov v trestnej a civilnej oblasti a približovať sa štandardom Európskej únie v restoratívnej spravodlivosti.

Projekt je vytvorený z dvoch častí. Jedna má za cieľ zvýšiť využívanie mediácie v kontexte restoratívnej justície v trestnej oblasti. Druhá časť sleduje širšie využívanie mediácie v  sporoch z oblasti civilného práva.

V trestných veciach bude empiricky verifikovaný inovatívny spôsob mimosúdneho riešenia sporov na súdoch vytvorením pozície „špecialista pre oblasť trestnej mediácie“. Prostredníctvom trestnej mediácie dochádza k zmieru alebo uhradeniu či náprave škody, ktorá vznikla obeti trestného činu. Pre naplnenie tohto cieľa sa na vybraných súdoch v  pilotnej prevádzke odskúšajú nové formy a metódy práce prostredníctvom navrhnutej  pozície. Od uvedenej zmeny sa očakáva, že proces trestnej mediácie bude realizovaný na vyššej profesionálnej úrovni, čím sa bude eliminovať možný vznik druhotnej viktimizácie obete.

Z dlhodobého hľadiska je možné tiež očakávať  nižší nápad nových vecí na súdoch ako dôsledok skvalitnenia výkonu trestnej mediácie. Týmto navrhovaným riešením sa odbremení preťaženosť probačného a mediačného úradníka a to umožní zefektívniť výkon pri probačnom dohľade. Dá sa predpokladať, že každý pozitívny výsledok pri výkone trestnej mediácie špecialistom bude podnetom, aby sa tento model aplikoval a trvale implementoval do praxe.

V oblasti civilného práva sa mediácia môže využívať na riešenie širokej palety sporov. Aj v tých prípadoch, kedy je vedené súdne konanie, má mediácia potenciál vo vhodných prípadoch prispieť k zmierlivému vyriešeniu sporu. V praxi súdov v občianskoprávnych konaniach, najmä v rodinnoprávnych sporoch, sa odporúčanie mediácie zo strany súdov postupne začína využívať, avšak stále neexistuje jednotná metodika posudzovania prípadov, kde aj po začatí konania má využitie mediácie pozitívny dopad na  dosiahnutie dohody medzi sporiacimi sa stranami, čo vedie k  ukončeniu súdneho sporu.  Ako ďalšou z prekážok širšieho využitia mediácie sa javí potreba úhrady za mediačné služby, najmä v sporoch, ktoré sú oslobodené od súdnych poplatkov. Overovanie využitia mediácie cestou cieleného odporúčania mediácie súdmi vo vhodných prípadoch sa z tohto dôvodu v rámci projektu bude realizovať aj mediátormi, ktorých služby budú pre účastníkov mediácie poskytnuté zdarma. Odmena pre mediátora bude hradená z prostriedkov projektu. Pre realizáciu výberu mediátorov prebehne verejné obstarávanie, ktoré bude zverejnené v súlade s metodickými pokynmi pre proces verejného obstarávania.

Prax na Slovensku ukazuje, že justičný systém nevníma oblasť ADR ako jeho plnohodnotnú súčasť. To sa napríklad odzrkadľuje v nie vždy vhodnom spôsobe využívania techník a nástrojov o čom svedčí dlhoročná stagnácia inštitútov probácie a mediácie v trestnom práve.

Právny poriadok Slovenska, rovnako ako interné predpisy v oblasti justície neobsahujú normy, ktoré by v dostatočnej miere definovali štandardy výkonov probačných a mediačných úradníkov. V rámci tohto projektu sa bude posudzovať využívanie restoratívnych princípov a bude sa navrhovať potrebná podporná legislatívna úprava. Taktiež je nutné navrhnúť aj doposiaľ absentujúci vzdelávací systém probačných a mediačných úradníkov a ich možná špecializácia osobitne pre oblasť probácie a osobitne pre oblasť mediácie.

Projekt pomôže zvýšiť povedomie o alternatívnom riešení sporov v oblasti trestnej a civilnej zo strany sudcov, prokurátorov, súdnych úradníkov a širšej verejnosti a zároveň sa posilní prístup k aplikovaniu alternatívnych sankcií v praxi prostredníctvom zrealizovaných vzdelávacích a praktických aktivít. Po dokončení projektu možno očakávať, že využívaním mediácie sa dosiahne skrátenie súdneho konania.

Výsledkom projektu by mala byť komplexná štúdia, ktorá nielen zmapuje súčasný stav a príčiny  nedostatočného využívania mediácie tak v oblasti trestného ako aj civilného práva, ale zároveň budú predložené aj návrhy legislatívnych zmien potrebných pre dosiahnutie identifikovaného cieľa. Obsahovať bude aj  návrh reformy inštitucionálneho riešenia a zabezpečenia činnosti efektívnejšieho využívania ADR v podmienkach SR.

V záverečnej fáze projektu je naplánovaná konferencia, na ktorej sa budú prezentovať výsledky a závery projektu.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu Efektívna verejná správa.

Informácie o operačnom programe Efektívna verejná správa nájdete na www.reformuj.sk

popradskej nemocnici hrozí kolaps, zasadal okresný krízový štáb, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

20. 03. 2021

nemonica-poprad-ilustr

Epidemiologická situácia  sa v posledných týždňoch pod Tatrami vyvíja nepriaznivo.  Dôsledkom je kritický stav v popradskej nemocnici, ktorá funguje na hranici svojich kapacít. Informoval o tom jej riaditeľ Erik Chorvát počas zasadnutia krízového štábu Okresného úradu Poprad v piatok  19. marca 2021.

 

V Nemocnici Poprad a.s. majú už takmer naplnené kapacity lôžok pre pacientov s ochorením COVID-19. Lôžka s umelou pľúcnou ventiláciou sú plné, zdravotnícki pracovníci zažívajú najväčší nápor za celé trvanie pandémie. Panujú obavy, že niektorým pacientom nebude technicky možné poskytnúť dostatočnú lekársku pomoc. Ukazuje sa, že v celom okrese prevláda silné nekontrolované komunitné šírenie vírusu v bežných rodinách, a drvivá časť hospitalizovaných pacientov sú ľudia z prostredia, kde sa dôsledne nedodržiavajú epidemiologické pravidlá.

Situácia v otvorených školských zariadeniach a centrách sociálnych služieb je v okrese Poprad stabilizovaná, avšak RÚVZ so sídlom v Poprade vo svojom územnom obvode eviduje výrazný nárast počtu osôb s pozitívnym výsledkom RT-PCR a antigénových testov. Nemocnica, polícia, regionálny úrad verejného zdravotníctva a ostatné zložky v okrese Poprad činné pri riešení tejto krízovej situácie vykonávajú svoje úlohy už nad rámec svojich kapacitných možností. Bez bez úzkej súčinnosti a pomoci všetkých občanov sa situácia môže len zhoršiť.

Nepriaznivú situáciu by podľa prednostu OÚ Poprad Jozefa Bednára mohlo okrem plošného očkovania zlepšiť, ak by verejnosť výrazne obmedzila mobilitu mimo svojho bydliska, rešpektovala obmedzenia slobody pohybu v zmysle uznesenia vlády a opatrenia orgánov verejného zdravotníctva, pri nevyhnutnom pobyte vo vonkajších priestoroch dodržiavala  hygienické opatrenia (prekrytie horných dýchacích ciest, dodržiavanie odstupov), vyhýbala sa miestam, kde sa združuje viac ľudí či nezodpovedné osoby bez rúšok a respirátorov. 

Zároveň Okresný úrad v Poprade apeluje na občanov, aby v prípade kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie Covid-19 dôsledne dodržiavali izoláciu v domácom prostredí. Len osobnou zodpovednosťou a dodržiavaním preventívnych opatrení vydaných Úradom verejného zdravotníctva SR v záujme ochrany verejného zdravia možno zvrátiť  epidemiologickú situáciu v okrese Poprad a vyhnúť sa ďalším úmrtiam a kolapsu nemocnice, ktorý skutočne hrozí.


Tento článok bol prevzatý ako tlačová správa. Link na pôvodný článok

Povinnosť absolvovať karanténu po vstupe na Slovensko budú mať aj očkované osoby, vrátane osôb, ktoré prekonali Covid-19, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

19. 03. 2021

ekarantena-aplikacia-logo

Od pondelka 22. marca 2021 nadobúda účinnosť aktuálna vyhláška Úradu verejného zdravotníctva SR č. 130/2021, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie Slovenskej republiky (PDF, 498 kB).

Nová vyhláška prísňuje režim pre osoby, ktoré prekonali ochorenie COVID-19, a pre osoby zaočkované aj druhou dávkou vakcíny pred viac ako 14-timi dňami. Tieto osoby budú po návrate zo zahraničia povinné registrovať sa na e-hranica a nastúpiť do izolácie s možnosťou podstúpiť RT-PCR test na území Slovenskej republiky najskôr na 8. deň od vstupu.

K tomuto kroku sa pristúpilo z dôvodu výskytu nových mutácií. Ide teda o preventívne opatrenie: poznatky o nových variantoch vírusu vo vzťahu k možnej reinfekcii či infekcii po očkovaní sa stále priebežne sumarizujú. Zrušenie výnimky pre očkované osoby a osoby, ktoré prekonali ochorenie Covid-19, je súčasťou úsilia o zníženie rizika šírenia nových variantov vírusu medzi obyvateľstvom.

Naopak, výnimky z karantény budú mať po odsúhlasení ministerstvom zdravotníctva aj zdravotnícki pracovníci, ktorí prichádzajú na Slovensko zo zahraničia za účelom poskytovania neodkladnej zdravotnej starostlivosti.

 


Tento článok bol prevzatý ako tlačová správa. Link na pôvodný článok

Hasiči čoskoro dostanú špeciálnu techniku pre bezpečnú manipuláciu s toxickým odpadom v lokalite Chemko Strážske, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

19. 03. 2021

chemko-sudy-ilustr1

Stovky ton toxického odpadu v areáli bývalej továrne Chemko Strážske, ktorý nebol oficiálne potvrdený celé desaťročia, dostali Slovensko do postavenia krajiny najviac znečistenej PCB látkami. Dôsledky pre zdravie obyvateľstva sú alarmujúce. Problém sa oficiálne začal riešiť až v januári 2020, keď spoločnosť išla do likvidácie a jej areál začali kontrolovať štátne orgány.

Odvtedy je v Prešovskom a Košickom kraji vyhlásená mimoriadna situácia pre stav ohrozenia obyvateľstva nebezpečnými látkami. Na riešení pracuje tím expertov.  Ministerstvo vnútra absolvovalo viacero pracovných stretnutí so zástupcami rezortu životného prostredia, ministerstva pôdohospodárstva a odborníkmi z akademického prostredia s technologickým zameraním. Absolútnou prioritou je bezpečné odstránenie hrdzavejúcich sudov s chemikáliami, ich likvidácia a tiež filtrácia vody vytekajúcej z kopca skládky.

Vláda v decembri 2020 prijala opatrenia na riešenie krízovej situácie a vyčlenila finančné prostriedky vo výške pol milióna eur. V súčasnosti sa finalizujú technologické postupy pri odčerpávaní kontaminovanej vody a pri  ďalších expertných činnostiach. Následne bude pripravený podrobný harmonogram prác a vybuduje sa filtračný systém.

Infografika - Pomáhame pri riešení envirozáťaže Chemko Strážske

Hmotný toxický odpad v korodujúcich sudoch sa dočasne bezpečne uskladní do špeciálnych kontajnerov a následne sa podniknú ďalšie opatrenia na zabránenie ďalšej kontaminácie vody. Likvidáciu odpadu zabezpečí rezort životného prostredia.

Všetky tieto kroky by mali prispieť k zlepšeniu životného prostredia v lokalite.

Sanačné práce súvisiace s odstraňovaním odpadu budú vykonávať hasiči s pomocou Ozbrojených síl SR. Obstaraním špeciálnej techniky na manipuláciu, uskladnenie a prepravu PCB látok ministerstvo vnútra v decembri 2020 poverilo svoju dcérsku spoločnosť Automobilové opravovne MV SR, a. s., a to na základe potrieb špecifikovaných Prezídiom HaZZ.

„Všetky kroky robíme v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní na základe dlhodobého zámeru udržiavať a zlepšovať spôsobilosť našich útvarov pri riešení mimoriadnych situácií,” povedal minister vnútra Roman Mikulec.

Rámcové dohody v hodnote 195-tisíc eur s dvomi slovenskými spoločnosťami na dodávku 30 kusov špeciálnych kontajnerov na uskladnenie PCB látok boli podpísané tento týždeň. Prvé kusy by hasiči mali dostať do 2 mesiacov. Každý z kontajnerov má nosnosť 15-tisíc kilogramov, je zhotovený z vysokoakostnej ocele a vodotesný. Kontajnery majú množstvo bezpečnostných prvkov a ADR certifikát, ktorý potvrdzuje, že sú spôsobilé na uskladnenie a prepravu PCB látok.

Nákres kontajnera

V súčasnosti prebieha aj proces dodania a modifikácie špeciálne upraveného manipulátora. Jeho technickú špecifikáciu navrhlo Prezídium HaZZ tak,  aby nedošlo k ohrozeniu osôb pri bezprostrednej manipulácii s PCB látkami. 

Ďalší postup budeme konzultovať s ministerstvom životného prostredia.

 


Tento článok bol prevzatý ako tlačová správa. Link na pôvodný článok

Obmedzenia pri cestovaní do zahraničia platné od 20. marca , Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

18. 03. 2021

paragraf

Polícia upozorňuje, že s účinnosťou od 20. marca 2021 sa obmedzuje  vycestovanie osôb do zahraničia za účelom rekreácie na základe uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 160 zo 17. marca 2021 k návrhu na opakované predĺženie času trvania núdzového stavu podľa čl. 5 ods. 2 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu.

Rozhodnutie o zákaze vycestovať do zahraničia s cieľom rekreácie prijala vláda na základe odporúčania pandemickej komisie.  Doterajšia výnimka zo zákazu vychádzania na účely cesty do zahraničia sa od 20. marca 2021 nebude vzťahovať na cesty do zahraničia s cieľom rekreácie, a to individuálnej či skupinovej. Zákaz má platiť predbežne do 28. apríla 2021. Vláda SR ho môže zrušiť aj skôr. O jeho prípadnom ďalšom trvaní po 28. apríli rozhodne vláda opäť  na základe odporúčania pandemickej komisie.

Vládne opatrenie má zamedziť neférovosti, keďže aktuálne nie je možné bezdôvodne cestovať medzi okresmi v rámci Slovenska.

Pripravte sa na kontroly na letiskách

Policajný zbor bude dôsledne kontrolovať a preverovať účel vycestovania osôb do zahraničia. V prípade porušenia tohto obmedzenia môže byť uložená bloková pokuta na mieste až do výšky 1000 eur a priestupok je možné prejednať až do dvoch rokov od jeho spáchania.

Policajti budú kontroly vykonávať aj na letisku v Bratislave, Košiciach a Poprade, tiež na letiskách na celom území Slovenskej republiky, najmä pri letoch do obvyklých  dovolenkových  destinácií.

Polícia odporúča cestovateľom, aby sa v prípade cestovania do zahraničia leteckou dopravou na iný  účel ako na rekreáciu dostavili k odletu v dostatočnom časovom predstihu. Preverovanie účelu cesty do zahraničia môže spôsobiť navýšenie čakacej doby vybavovacieho procesu.

Predloženie hodnoverných dokladov preukazujúcich účel cesty pomôže urýchliť proces kontroly a vyhnúť sa tak zbytočným zdržaniam.

Štát pomôže cestovným kanceláriám

Podľa stanoviska ministerstva dopravy a výstavby vrátenie peňazí za už uhradené zálohy klientov cestovných kancelárií má v rámci ochrany spotrebiteľa riešiť mnisterstvo hospodárstva podľa zákona o zájazdoch. Kompenzácia ušlého zisku CK pre obmedzenie podnikania na základe rozhodnutia vlády, ktorým sa zakazuje cestovanie do zahraničia s cieľom rekreácie, bude opäť súčasťou schémy pomoci.  

Samotné obmedzenie rekreácií v zahraničí nie je dôvodom na zrušenie letov z územia Slovenskej republiky do zahraničia. Pokiaľ ide o už zakúpené letenky a zájazdy do zahraničia, vláda SR nevstupuje do obchodných vzťahov medzi občanmi a cestovnými kanceláriami, resp. leteckými spoločnosťami – zájazdy môžu byť odložené podľa zákona o zájazdoch, vysporiadanie ostatných vzťahov je na dohode ich účastníkov, pripadne na zmluvných podmienkach.

Momentálne je predčasné pri meniacej sa epidemiologickej situácii predvídať, aké pravidla budú platiť v letnom dovolenkovom období. Zavedením aktuálneho opatrenia sa predpokladá zlepšenie epidemiologickej situácie v Slovenskej republike.

 Zdroj: MV SR, TASR


Tento článok bol prevzatý ako tlačová správa. Link na pôvodný článok

Parlament rokuje o novele zákona o cestnej premávke meniacej systém registrácie vozidiel, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

18. 03. 2021

logo Policajného zboru SR

Národná rada SR vo štvrtok 18. marca 2021 schválila poslanecký návrh novely zákona č. 8/2009  o cestnej premávke, ktorý prinesie vlastníkom vozidiel menej byrokracie a ušetrí peniaze za správne poplatky. Zmeny by sa mali začať  uplatňovať v praxi od 1. marca 2022.

Evidenčné čísla budú viazané na vozidlo

Zruší sa povinná zmena evidenčného čísla, ak sa vozidlo predá novému vlastníkovi do iného okresu alebo ak sa vlastník presťahuje do iného okresu. V týchto prípadoch teda nebude potrebné vydanie nových tabuliek s evidenčným číslom a ich výmena na vozidle. Evidenčné číslo tak bude viazané na vozidlo a ak ho vozidlo raz dostane, môže ho mať do konca svojho využitia.  Pri kúpe nového vozidla sa teda vygeneruje EČV, ktoré na vozidle ostane do konca životnosti.

Možnosť vlastníka preniesť si EČV aj na iné vozidlo

Zaviedla sa tiež možnosť prenositeľnosti tabuľky s evidenčným číslom na iné vozidlo toho istého vlastníka. Čiže ak vlastník predá svoje vozidlo, bude si môcť tabuľky s evidenčným číslom ponechať a dať si ich prideliť na svoje iné vozidlo.

To ušetrí  značné finančné náklady na nákup nových EČV štátu a tiež vlastníkom motorových vozidiel pri predaji starého a kúpe nového vozidla.  Znovupoužitie pôvodnej EČV však okrem finančnej úspory pre majiteľa vozidla  bude mať aj priaznivý ekologický dopad, pretože pri súčasnom systéme už možno hovoriť o plytvaní: pri dnešnom počte áut ide o  značný objem kovu potrebného na výrobu tabuliek.

Na tabuľkách už nebudú skratky okresov

Zároveň sa zruší systém vytvárania evidenčného čísla založený na skratke okresu, keďže jeho uvádzanie na tabuľke už stratí svoje opodstatnenie. 

Vzor novej tabuľky EČV

Skladba evidenčných čísel ostane rovnaká (2 písmená – 3 číslice – 2 písmená), avšak evidenčné čísla sa začnú vytvárať nanovo od kombinácie AA-001AA.

Zruší sa dvojkrokový prepis vozidla

Taktiež sa zruší dvojkrokový prepis vozidla spočívajúci v tom, že najskôr pôvodný vlastník odhlásil vozidlo na svojom dopravnom inšpektoráte a potom ho nový vlastník prihlásil na svojom inšpektoráte. Kompletný prepis vozidla aj s vydaním nových dokladov sa vykoná na ktoromkoľvek dopravnom inšpektoráte, pričom v prípade potreby sa budú doklady aj tabuľky zasielať kuriérom.


Tento článok bol prevzatý ako tlačová správa. Link na pôvodný článok

Polícia informovala o výsledkoch kontrol dodržiavania protiepidemiologických opatrení v 10. týždni 2021, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

18. 03. 2021

logo Policajného zboru SR

Na základe vyhláseného núdzového stavu a aktuálnej epidemiologickej situácie na území Slovenskej republiky v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 polícia vykonáva prísnejšie kontroly a intenzívne sa zameriava na odhaľovanie ich nedodržiavania. Počas zvýšeného výkonu kontrol maximálne využívame všetky dostupné sily a prostriedky Policajného zboru (naďalej aj policajtov v služobnej rovnošate aj v civilnom odeve).

Do služieb s príslušníkmi Policajného zboru sú velení aj príslušníci ozbrojených síl Slovenskej republiky.

Úzko spolupracujeme aj  s regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva Slovenskej republiky a na ich požiadanie im poskytujeme potrebnú súčinnosť pri kontrolnej činnosti dodržiavania nariadených opatrení. Naďalej prebiehajú aj intenzívne kontroly na vnútorných hraniciach, na hraničných  priechodoch vykonávame kontroly dodržiavania karanténnych opatrení (registrácia a test) v zmysle platnej  vyhlášky.

V týždni od 8.3.2021 do 14. 3. policajti zistili:

 • 167 prípadov porušenia lekárom stanovenej karantény,
 • 10 prípadov porušenia zákazu otvorenia prevádzok,
 • 1728 prípadov porušenia povinnosti nosenia rúšok,
 • 4070 prípadov porušenia zákazu vychádzania,

SPOLU priestupky a delikty: 5975, napomenutím bolo vybavených 412 prípadov, uložených 4831 pokút za viac ako 200 000 eur, postúpených 402 a v riešení je 330 prípadov.

Do služby bolo  velených takmer 18000 policajtov v rámci bežného aj zvýšeného výkonu služby, ktorí okrem mimoriadnych opatrení v uliciach aj na hraniciach dohliadali tiež na bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky, verejný poriadok, pátrali po nezvestných osobách, chránili životy a zdravie.

Počet nasadených príslušníkov v rámci bežného výkonu služby:

 • Policajný zbor: 11174
 • Ozbrojené sily Slovenskej republiky: 225

Počet nasadených príslušníkov v rámci zvýšeného výkonu služby:

 • Policajný zbor: 6561
 • Ozbrojené sily Slovenskej republiky: 3688

Počet kontrolovaných osôb: 96795

Situácia od začiatku roka (1.1. – 14.3.2021) 

 • 776 prípadov porušenia lekárom stanovenej karantény (§ 56 ods.1 písm. c) zákona č. 355/2007 Z.z.), z toho vybavili 299 prípadov v blokovom konaní, 20 prípadov napomenutím, 383 prípadov postúpili RUVZ SR a 74 prípadov je ešte v riešení.
 • 96 prípadov porušenia zákazu otvorenia prevádzok (§ 57 zákona č. 355/2007 Z.z.), všetky boli postúpené na ďalšie riešenie na RUVZ SR.
 • 11895 prípadov porušenia povinnosti nosenia rúšok (§ 56 ods.1 písm. f) zákona č. 355/2007 Z.z.), z toho bolo 8499 blokových pokút, 2192 napomenutí, 1041 postúpených na RUVZ SR a 163 je ešte v riešení.
 • 24430 prípadov porušenia zákazu vychádzania (§ 32 ods.1 písm. a) zákona č. 42/1994 Z.z), z tohto počtu bolo 20473 blokových pokút, 1473 napomenutí, 1128 postúpených na RUVZ SR a 1356 je ešte v riešení.
 • SPOLU priestupky a delikty: 37197, napomenutím bolo vybavených 3685 prípadov, uložených 29271 pokút, postúpených 2648 a v riešení je 1593 prípadov.

Situácia v krajoch od začiatku roka

 • 8555 priestupkov v Prešovskom kraji,
 • 5737 priestupkov v Banskobystrickom kraji,
 • 4973 priestupkov v Košickom kraji,
 • 3986 priestupkov v Trnavskom kraji,
 • 3912 priestupkov v Žilinskom kraji,
 • 3561 priestupkov v Trenčianskom kraji,
 • 3384 priestupkov v Bratislavskom kraji,
 • 3089 priestupkov v Nitrianskom kraji.

 


Prečítajte si tiež:

Výsledky policajných kontrol od 1. do 7. marca 2021 

 

 

 


Tento článok bol prevzatý ako tlačová správa. Link na pôvodný článok

MV SR dosiaľ preplatilo samosprávam výdavky na boj s pandémiou vo výške 55 miliónov eur, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

18. 03. 2021

bankovky-money-peniaze-desat-euro

Vláda prostredníctvom ministerstva vnútra prepláca obciam, mestám či mestským častiam výdavky spojené so záchrannými prácami počas pandémie, celoplošným testovaním a skríningom.  K 17.  marcu sme uhradili samosprávam spolu vyše 55 miliónov eur. Ďalšie výdavky sú preverené a čakajú na úhradu.

Okrem toho rezort vnútra zabezpečuje distribúciu testov či ochranných pracovných prostriedkov obciam, na školy sme rozvážali respirátory.

„Ďakujeme samosprávam za spoluprácu v boji s pandémiou. Uvedomujeme si, že bez ich aktívneho prístupu by situácia bola dnes ešte náročnejšia. Záleží nám na tom, aby príslušné útvary ministerstva vnútra udržiavali komunikáciu s obcami a mestami a operatívne reagovali na ich požiadavky či návrhy riešení,“ povedal minister vnútra Roman Mikulec.

Čo všetko sme doteraz uhradili?

V roku 2020 sme preplatili samosprávam výdavky súvisiace so záchrannými prácami počas mimoriadnej situácie v sume 7,86 milióna eur.

Na úhradu výdavkov jesenného testovania obyvateľstva sme rozpísali v roku 2020 na príslušné okresné úrady pre mestá a obce finančné prostriedky v sume 9,33 milióna eur.

Preplácanie nákladov samosprávam - infografika

V roku 2021 sú preplácané výdavky miest, obcí a zamestnávateľov súvisiacich so zabezpečením skríningového testovania obyvateľstva. Financovanie zo strany ministerstva je zabezpečované priebežne podľa zaslaných verifikovaných podkladov z okresných úradov, na ktoré samosprávy a firmy posielajú žiadosti. K 17. marcu poskytlo Ministerstvo vnútra SR finančné prostriedky pre mestá a obce v sume 37,98 milióna eur (ďalších  3,28 milióna eur výdavkov je verifikovaných a čaká na úhradu ) a právnickým osobám v sume 1,13 milióna eur (verifikovaných a pripravených na úhradu je 231 000 eur).

 • Pre zabezpečenie celoplošného testovania a testovania prostredníctvom mobilných odberných miest  sme rozviezli od jesene 2020 do súčasnosti takmer 22 miliónov testov. Rozvoz je koordinovaný spolu s centrami podpory, ako aj s okresnými úradmi, ktoré testy následne distribuujú na mestá, obce a MOM. Rozvážali sme tiež certifikáty a obálky.
 • Ministerstvo vnútra pomohlo rezortu školstva s rozvozom respirátorov FFP2 pre školy v rámci celej SR. Správa štátnych hmotných rezerv pridelila pre materské, základné a stredné školy respirátory v celkovom objeme 544 536 kusov. Rozvoz respirátorov realizovali zamestnanci odboru dopravy sekcie ekonomiky MV SR. Následne sa prostredníctvom odborov školstva na okresných úradov v sídle kraja zabezpečuje výdaj daných ochranných prostriedkov pre školy.
 • Od jesene 2020 sme pri prevoze tohto materiálu (testy, certifikáty a respirátory) prejazdili 43 000 km.

Prostredníctvom centier podpory sme na jednotlivé okresné úrady pre obce rozvážali aj ochranné pracovné prostriedky (ochranné obleky, respirátory FFP2, ochranné rúška, štíty a ochranné okuliare, jednorazové rukavice), čo sú ďalšie najazdené kilometre. 

 


Tento článok bol prevzatý ako tlačová správa. Link na pôvodný článok

Kabinet schválil predĺženie núdzového stavu o ďalších 40 dní, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

17. 03. 2021

korona-ilustr-marec2021

Núdzový stav sa na Slovensku od soboty 20. marca 2021 predlžuje o ďalších 40 dní. Vláda o tom rozhodla v stredu 17. marca 2021. 

Vláda využila možnosť, ktorú jej dáva novelizovaný zákon ústavný zákon č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu, ktorý umožňuje kabinetu opakovane predlžovať núdzový stav, najviac o 40 dní. Schváliť to však musí takisto parlament, najneskôr do 20 dní odo dňa účinnosti jeho predĺženia.

Do piatka 19. marca 2021 platí núdzový stav, ktorého predĺženie o 40 dní schválil kabinet 8. februára. Národná rada SR ho v zmysle zákona o bezpečnosti štátu  zákona odsúhlasila 26. februára.

 


Tento článok bol prevzatý ako tlačová správa. Link na pôvodný článok