Košickému pracovisku Nemocnice Sv. Michala pribudlo oddelenie pre dlhodobo chorých, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

29. 04. 2021

nemoc-ilustr

Priestory, ktoré prešli rozsiahlou rekonštrukciou, poskytnú miesto pre viac ako 50 pacientov. Oddelenie vo štvrtok 29. apríla 2021 slávnostne otvorili minister vnútra Roman Mikulec s ministrom zdravotníctva Vladimírom Lengvarský a s generálnym riaditeľom nemocnice Branislavom Delejom.

Košické pracovisko Univerzitnej nemocnice – Nemocnice svätého Michala, a.s. vzniklo 1. mája 2019  spojením Leteckej vojenskej nemocnice, a. s. a Univerzitnej nemocnice – Nemocnice svätého Michala.  Nemocnica dlhé roky materiálne a stavebne chátrala, preto bolo nevyhnutné pristúpiť k rozsiahlej rekonštrukcii, ktorá začala krátko po fúzii. Pri rekonštrukčných prácach boli rešpektované názory a pripomienky pamiatkárov,  keďže budova je kategorizovaná ako kultúrna pamiatka

Otvorenie oddelenia pre dlhodobo chorých

Rekonštrukciou boli vytvorené jedno-, dvoj- a trojposteľové  izby, ktoré sú plne klimatizované, majú samostatné WC a kúpeľňu. Pôvodný počet lôžok 35 sa navýšil na 52 a na oddelení pribudol aj zdravotnícky personál.
Napriek tomu, že ide o rezortnú nemocnicu, ktorá poskytuje zdravotnú starostlivosť prioritne zamestnancom ministerstva vnútra a ministerstva obrany, ako aj výsluhovým dôchodcom týchto rezortov, som nesmierne rád, že pri aktuálnej možnosti hospitalizovať naraz až 52 pacientov bude oddelenie prístupné aj pre širokú verejnosť,” povedal pri príležitosti otvorenia oddelenia minister Roman Mikulec.

Otvorenie oddelenia pre dlhodobo chorých

Oddelenie sa špecializuje na doliečovanie poúrazových stavov a jeho súčasťou je aj rehabilitačné pracovisko. Lôžok pre túto skupinu pacientov je v Košiciach a širšom okolí nedostatok, vyťaženosť lôžok bude zrejme maximálna. V prípade potreby je Univerzitná nemocnica – Nemocnica sv. Michala, a.s., pracovisko Košice, pripravená poskytovať aj nadštandardné služby.

„Som veľmi rád, že najmä vďaka pomoci ministra vnútra  Romana Mikulca sa nám podarilo vytvoriť zo starých schátraných priestorov nové, moderné oddelenie, kde hospitalizovaní pacienti určite ocenia nadštandardné podmienky poskytované nemocnicou. Oddelenie bude slúžiť hlavne k doliečeniu vážnych poúrazových stavov, pacientov po náhlych mozgových príhodách a pre pacientov s diagnózami vyžadujúcimi dlhodobú zdravotnú starostlivosť,”  uviedol generálny riaditeľ nemocnice Branislav Delej.

FOTO: MV SR, Vladimír Benko

 

 


Tento článok bol prevzatý ako tlačová správa. Link na pôvodný článok

Kabinet sa oboznámil so správou o trestnej činnosti príslušníkov bezpečnostných zložiek, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

29. 04. 2021

§

Každoročnú Správu o trestnej činnosti príslušníkov Policajného zboru, Zboru väzenskej a justičnej stráže a finančnej správy za obdobie roka 2020 predložil na rokovanie vlády minister vnútra Roman Mikulec v stredu 28. apríla 2021. Od 1. januára 2020 sa pôsobnosť Úradu inšpekčnej služby rozšírila aj o vyšetrovanie a skrátené vyšetrovanie trestných činov colníkov, ktorých na Slovensku pôsobí takmer 8200.

 

Úrad inšpekčnej služby evidoval v roku 2020 na úseku trestného konania 1 959 trestných vecí (vyšetrovacích spisov), čo je o 170 viac ako v roku 2019. Ukončiť sa podarilo viac ako 75 %. V 69 prípadoch podali vyšetrovatelia návrh na podanie obžaloby.

Z celkového počtu vyšetrovaných trestných vecí sa 1 650 týkalo príslušníkov Policajného zboru, 218 príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže a 91 príslušníkov Finančnej správy. V súvislosti s vyšetrovaním trestnej činnosti Úrad inšpekčnej služby v roku 2020 obvinil aj 10 civilných osôb.

Polícia

Celkovo bolo v rámci Slovenskej republiky v roku 2020 obvinených 99 policajtov, z toho 15 v riadiacej funkcii. V 61 prípadoch podal vyšetrovateľ aj návrh na podanie obžaloby.

 • Zo 173 rôznych vyšetrovaných trestných činov bolo viac ako 90 spáchaných proti poriadku vo verejných veciach.
 • Najvyššie zastúpenie malo aj v minulom roku zneužívanie právomoci verejného činiteľa.
 • Nasledujú trestné činy proti životu a zdraviu, ktorých sa policajti dopustili v súvislosti s dopravnými nehodami. Prevažná väčšina z nich sa stala mimo výkonu služby a ani v jednom prípade nebol prítomný alkohol.
 • Treťou najčastejšie zastúpenou skupinou boli v roku 2020 trestné činy proti majetku, ktorých sa policajti dopustili 13-krát, pričom najčastejšie bol vyšetrovaný podvod.

Väzenská a justičná stráž

Trestné stíhanie príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže viedol Úrad inšpekčnej služby v roku 2020 v 218 prípadoch, pre 8 rôznych trestných činov. Celkovo bolo obvinených 7 príslušníkov (z toho jednej v riadiacej funkcii) a v 5 prípadoch podal vyšetrovateľ návrh na podanie obžaloby.

Najpočetnejším trestným činom bolo aj u príslušníkov ZVJS zneužívanie právomoci verejného činiteľa v súvislosti so zabezpečovaním neoprávneného prospechu voči odsúdenému. Ďalšie trestné činy ako ublíženie na zdraví, neoprávnený zásah do práva k domu, bytu alebo k nebytovému priestoru, porušovanie autorských práv alebo ohrozenie pod vplyvom návykovej látky, sa netýkali výkonu služby príslušníkov.

Finančná správa

Trestnú činnosť páchanú  v radoch Finančnej správy vyšetrovali v roku 2020 v 91 prípadoch. Obvinených bolo 8 príslušníkov Finančnej správy, z čoho v 3 prípadoch vyšetrovateľ spracoval návrh na podanie obžaloby. Celkovo bolo vyšetrovaných 15 rôznych trestných činov. Medzi nimi prípad dopravnej nehody v čase služby, pri ktorej došlo k spáchaniu trestného činu usmrtenia a ublíženia na zdraví. Ďalej trestný čin obmedzovania osobnej slobody, vydierania a trestný čin podvodu.


Tento článok bol prevzatý ako tlačová správa. Link na pôvodný článok

Vláda schvália správu o migračnej politike za rok 2020, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

28. 04. 2021

migracny-september2020 (4)

Minister vnútra Roman Mikulec na rokovaní vlády Slovenskej republiky v stredu 28. apríla 2021 predložil každoročnú Súhrnnú  správu o stave plnenia úloh, zámerov a cieľov migračnej politiky za rok 2020.  Dokument vypracovalo ministerstvo vnútra na základe vyhodnotenia úloh jednotlivých subjektov štátnej správy.

Pandémia Covid-19 výrazným spôsobom zasiahla aj oblasť migrácie a azylu v globálnom aj národnom kontexte, čo sa odzrkadlilo aj v počtoch žiadostí o udelenie azylu. V roku 2020 bol v rámci EU zaznamenaný pokles v počte žiadostí o udelenie azylu o 35 %. Kým v roku 2019 ich bolo 713 000, minulý rok len niečo cez 461 000.  

Na Slovensku bolo podaných 282 žiadostí o udelenie azylu, pričom Slovenská republika udelila 11 azylov a poskytla 27 doplnkových ochrán.

Celkový počet cudzincov s platným pobytom na území SR k 31.12.2020 vzrástol na 150 000 o takmer 7 000  viac ako rok predtým. Slovensko sa v rámci členských krajín OECD nachádza medzi krajinami s najnižším podielom pracovnej sily zo zahraničia (2.7%). Tretinu z celkového počtu tvoria občania susednej Ukrajiny.


Tento článok bol prevzatý ako tlačová správa. Link na pôvodný článok

Zbraňová amnestia končí v piatok 30. apríla , Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

27. 04. 2021

zbranova-ilustrak2

V marci odovzdali občania na útvaroch Policajného zboru 327 nelegálne držaných strelných zbraní a 3 589 kusov streliva. Pripomíname, že štvrté kolo zbraňovej amnestie končí 30. apríla, dokedy môžu občania beztrestne odovzdať nelegálne držané strelné zbrane a strelivo na ktoromkoľvek útvare Policajného zboru. Celkovo bolo odovzdaných od novembra do konca marca 860 zbraní a 21 472 kusov streliva.

Odovzdané zbrane a strelivo skúmajú priebežne balistici Kriminalistického a expertízneho ústavu Policajného zboru na troch pracoviskách: Bratislava, Košice a Slovenská Ľupča. Aktuálne je spracovaných a preskúmaných vyše 40 percent prípadov zo zbraňovej amnestie. 

Objavila sa aj zaujímavosť. Jeden občan odovzdal v marci naraz 34 kusov zbraní, ktoré ešte čakajú na balistické preskúmanie. Medzi nimi boli raritné exempláre ako napríklad samopal nemeckej výroby Vollmer-Erma zavedený v rokoch 1925-30, nemecký samopal MP35/I používaný hlavne v medzivojnovom období či samočinné pušky MP43 známe tiež ako Sturmgewehr 44 z obdobia druhej svetovej vojny.

Význam zbraňovej amnestie je hlavne v prevencii – znížení počtu nelegálne držaných zbraní a streliva, a tým aj v znížení páchania trestnej činnosti so zbraňou.

Strelec so zbraňou

Najviac zbraní bolo odovzdaných za päť mesiacov amnestie v Trnavskom kraji (173). Nasledujú Banskobystrický kraj (142), Bratislavský kraj (132), Prešovský kraj (97), Nitriansky kraj (88), Žilinský kraj (80), Košický kraj (75) a Trenčiansky kraj (73).

Najviac kusov streliva občania odovzdali v Bratislavskom kraji (7 902). Nasleduje Trenčiansky kraj (5 409), Košický kraj (2 530), Prešovský kraj (1 892), Trnavský kraj (1 411), Nitriansky kraj (1 113), Žilinský kraj (1 060) a nakoniec Banskobystrický kraj (155).

Občania majú možnosť si odovzdanú zbraň zaevidovať. Podmienkou je, že ňou nebol spáchaný trestný čin a spĺňajú podmienky na držanie alebo nosenie zbrane. Prípadne môžu previesť vlastníctvo zbrane na inú osobu spĺňajúcu podmienky. Ak tak neurobia, zbraň sa stane vlastníctvom štátu. Podobný postup je aj pri strelive. V predchádzajúcich troch zbraňových amnestiách o väčšinu zbraní občania prejavili záujem a dali si ich zlegalizovať.

 

Prečítajte si tiež:


Tento článok bol prevzatý ako tlačová správa. Link na pôvodný článok

Od pondelka nastanú ďalšie zmeny v pravidlách vstupu na Slovensko, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

23. 04. 2021

rusko-zodpovedne-policia

Od pondelka 26. apríla 2021 od 6. hodiny nadobúda účinnosť nová vyhláška Úradu verejného zdravotníctva SR č. 195/2021, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie Slovenskej republiky (PDF, 315 kB)

 • Upravuje sa diaľkový limit pre pendlerov zo susedných štátov, a to  z 30 na 100 kilometrov. Po novom sa teda karanténa nebude vzťahovať na osoby, ktoré majú trvalý či prechodný pobyt na území susedného štátu do 100 kilometrov od otvoreného hraničného priechodu a pracujú na území Slovenska do 100 kilometrov od otvoreného hraničného priechodu.
 • Výnimku z karantény budú mať taktiež občania Slovenskej republiky, ktorí žijú na území susedného štátu do 100 kilometrov od otvoreného hraničného priechodu.

V obidvoch prípadoch je potrebné predložiť negatívny výsledok antigénového alebo RT-PCR testu na COVID-19 nie starší ako 7 dní.

Podmienky pre pendlerov, ktorí majú trvalý alebo prechodný pobyt na území Slovenska a pracujú na území susedného štátu, sa nemenia.

Pribudnú niektoré špecifické výnimky z karantény bez potreby negatívneho testu na základe súhlasu ministerstva pôdohospodárstva pre:

 • osoby dôležité z hľadiska udržania prevádzkyschopnosti prevádzok v sektoroch poľnohospodárstva, potravinárstva, lesného hospodárstva,
 • osoby zabezpečujúce veterinárnu starostlivosť pre hospodárske zvieratá,  
 • vlastníkov alebo držiteľov zvierat za účelom zabezpečenia špecializovaného diagnostického veterinárneho vyšetrenia, chirurgického zákroku alebo liečby zvierat, ktorú poskytujú špecializované veterinárne pracoviská v iných členských štátoch Európskej únie.  

TRANZIT

Karanténa ani negatívny test sa nebude vyžadovať pri trazite  občanov členských štátov EÚ a ich rodinných príslušníkov územím Slovenskej republiky do iného členského štátu EÚ. Cez územie SR je však potrebné  prejsť bez zastavenia /okrem zastavenia na nevyhnutné tankovanie pohonných hmôt/, a to najneskôr do 8 hodín od vstupu.

 Zdroj:UVZ SR


Tento článok bol prevzatý ako tlačová správa. Link na pôvodný článok

Od 19. apríla sa upraví režim na hraniciach a podmienky karantény

16. 04. 2021

darmoty-slovakia-ilustr

Režim na hraniciach a podmienky povinnej karantény budú od pondelka 19. apríla 2021 upravené. V tejto súvislosti vydal Úrad verejného zdravotníctva SR  aktualizované znenie vyhlášky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie SR. (PDF, 314 kB)

Osoby, ktoré od 19. apríla od 6.00 h prídu na Slovensko a počas predchádzajúcich 14 dní navštívili výlučne krajiny EÚ, Island, Nórsko, Lichtenštajnsko, Švajčiarsko alebo Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska, a majú potvrdenie, že

 • absolvovali očkovanie proti COVID-19  mRNA vakcínou (napríklad Moderna, Pfizer/BioNTech), pričom od očkovania  uplynulo viac ako 14 dní od podania druhej dávky,
 • absolvovali očkovanie proti COVID-19  vektorovou vakcínou (napríklad AstraZeneca), pričom od očkovania uplynuli viac ako štyri týždne od podania prvej dávky,
 • v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19 boli zaočkované a uplynulo najmenej 14 dní od podania prvej dávky,
 • prekonali ochorenie COVID-19 a majú o tom potvrdenie nie staršie ako 180 dní,

sú povinné najneskôr pri vstupe na územie SR:

 • zaregistrovať sa na korona.gov.sk/ehranica,
 • mať pri sebe potvrdenie o negatívnom výsledku antigénového testu nie staršieho ako 48 hodín alebo RT_PCR testu nie staršieho ako 72 hodín,
 • podrobiť sa izolácii v domácom či karanténnom ubytovacom zariadení.

Izolácia končí v prípade bezpríznakového priebehu dovŕšením 14. dňa alebo obdržaním negatívneho RT-PCR testu. Test možno podstúpiť kedykoľvek, už netreba čakať na 8 dní od nástupu do izolácie. To savšak nevzťahuje na osoby, ktoré nedisponujú potvrdením o očkovaní či prekonaní ochorenia – v týchto prípadoch stále platí, že RT-PCR test možno podstúpiť najskôr na 8. deň izolácie.

Vyhláškou sa tiež zruší možnosť udeľovať individuálne výnimky z karantény na základe žiadosti člena vlády, pričom týmto spôsobom vydané výnimky stratia platnosť uplynutím 16. mája. 

Namiesto toho vyhláška definuje najčastejšie prípady, na základe ktorých sa o takéto výnimky žiadalo. Vo vybraných prípadoch budú musieť žiadatelia predložiť negatívny výsledok antigénového testu na ochorenie COVID-19 nie starší ako 48 hodín alebo RT-PCR testu nie starší ako 72 hodín.

Automatická výnimka z karantény tak bude platiť aj pre tých, ktorí prichádzajú na Slovensko kvôli uzavretiu manželstva alebo na pohreb blízkej osoby. Budú to musieť preukázať. Výnimku bude mať aj jedna sprevádzajúca osoba, potrebný bude negatívny antigénový test nie starší ako 48 hodín či RT-PCR test nie starší ako 72 hodín.

Zjednodušia sa aj podmienky tranzitu cez územie SR. Budú jednotné pre osoby, ktoré prechádzajú územím Slovenska do krajiny, v ktorej majú udelený pobyt alebo ktorej sú občanmi, v ostatných prípadoch bude môcť povoliť tranzit ministerstvo vnútra.

Zdroj: TASR, ÚVZ SR, MV SR


Tento článok bol prevzatý ako tlačová správa. Link na pôvodný článok

Zmierňujú sa podmienky používania rúšok a respirátorov, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

15. 04. 2021

respirator-marec1-ilustr

Podmienky nosenia respirátora či rúška sa vo vybraných situáciách zmiernia. Uvoľnenie opatrení, ktoré umožňuje zlepšujúca sa epidemiologická situácia, spresnil Úrad verejného zdravotníctva SR novou vyhláškou č. 175/2021  k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest (PDF, 229 kB).

Platnosť nadobudne v pondelok  19. apríla 2021.

Povinnosť mať v exteriéri rúško, respirátor či ich náhradu sa po novom nebude  týkať tých, ktorí budú od ostatných osôb, s ktorými nežijú v spoločnej domácnosti, vzdialení viac ako päť metrov.

Namiesto respirátora budú môcť mať rúška v interiéri verejných budov nosiť všetci žiaci v škole alebo školskom zariadení i pedagogickí a odborní zamestnanci počas vyučovania.

Zamestnanci na pracovisku, ktorí majú chronické ochorenia dýchacích ciest s dychovou nedostatočnosťou alebo kožné ochorenia tváre, u ktorých by nosenie respirátora mohlo viesť k zhoršeniu stavu, budú môcť namiesto respirátora nosiť rúško.

Možnosť nosiť rúško namiesto respirátora sa bude týkať aj tých zamestnancov, ktorých spôsob práce a pracovné podmienky nosenie respirátora neumožňuje, pričom na to stačí dohoda medzi zamestnávateľom a zástupcami zamestnancov. Doteraz to bolo možné iba na základe vyjadrenia pracovnej zdravotnej služby.

Zdroj: TASR


Tento článok bol prevzatý ako tlačová správa. Link na pôvodný článok

Odbory školstva na okresných úradoch sa po niekoľkých rokoch presunú naspäť na ministerstvo školstva, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

14. 04. 2021

skolstvo-ilustrak

Vláda SR v stredu 14. apríla schválila presun odborov školstva na okresných úradoch v sídle kraja z rezortu vnútra na Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR.  Návrh novely zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve predložil minister školstva so zámerom naplniť  záväzok z Programového vyhlásenia vlády SR na roky 2020 – 2024, ktorým je zjednotenie financovania škôl a školských zariadení pod ministerstvom školstva a financovanie vzdelávania vo všetkých typoch a druhoch škôl bez ohľadu na zriaďovateľov priamym výkonom prenesených kompetencií.

V roku 2013 prišlo k nesystémovému kroku v riadení a financovaní škôl a školských zariadení na Slovensku (tzv. ESO). Dôsledkom je, že časť škôl a školských zariadení riadi a financuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR  a časť Ministerstvo vnútra SR.

Ciele navrhovaných zmien:

 • odstrániť aktuálne nesystémové prerozdelenie kompetencií, riadenie a financovanie škôl a školských zariadení,
 • zjednotiť kompetencie pod rezort školstva s cieľom prispieť k efektívne fungujúcemu rezortu,
 • dohliadnuť na efektívne fungovanie špeciálnych škôl určených pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, najmä s mentálnym znevýhodnením,
 • eliminovať prípady chybnej či cielenej segregácie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia do špeciálnych škôl.

Agendy odborov školstva OÚ v sídle kraja sú určené pre špecifický okruh adresátov, odborné zložky – školy, samospráva, zriaďovatelia, kontrolné a inšpekčné orgány. Oblasti ostatných agend okresných úradov /napríklad ochrana životného prostredia, výstavba a bytová politika a pod./ sú určené pre širokú verejnosť.  Školská agenda nie je určená bežnej verejnosti, zmena teda nebude mať za následok zhoršenie prístupu verejnosti k poskytovaným službám štátu na úseku školstva.

Cieľom je zlepšiť fungovanie miestnej štátnej školskej správy, a to nielen z pohľadu ministerstva školstva, ale aj ministerstva vnútra, ktoré tak nebude zaťažované touto špecifickou agendou.

Administratívne, riadiace činnosti a finančné toky v regionálnom školstve sú komplikované pre výskyt duplicít medzi obomi ministerstvami. Neprehľadné je aj financovanie, keďže je predmetom dvoch rozpočtových kapitol, dvoch rezortných informačných systémov a častokrát aj pod aj dvojitou legislatívou.

Model miestnej štátnej správy školstva v pôsobnosti rezortu školstva zabezpečí:

 • prevzatie súčasnej agendy odborov školstva okresných úradov v sídle kraja bez zmien v jej obsahu,
 • prevzatie zriaďovateľských pôsobností pri niektorých druhoch škôl a školských zariadení (najmä vo vzťahu k deťom a žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami),
 • zjednotenie a sprehľadnenie financovania regionálneho školstva v jednej rozpočtovej kapitole,
 • odstránenie doterajších obmedzení v praktickom výkone činnosti  odborov školstva okresných úradov, spôsobených práve dvojkoľajným systémom riadenia.

Novelizovaný zákon by mal s ohľadom na začiatok rozpočtového roka nadobudnúť účinnosť  1. januára 2022.

 


Tento článok bol prevzatý ako tlačová správa. Link na pôvodný článok

COVID automat – Slovensko prechádza z čiernej do bordovej fázy, od 19. apríla sa uvoľnia opatrenia, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

13. 04. 2021

sr-bord-ilustr

Od pondelka 19. apríla  nastane v súvislosti s novým koronavírusom uvoľňovanie opatrení. Otvoria sa všetky obchody či zoologické záhrady, možná bude aj účasť na omšiach. Informoval o tom minister financií Igor Matovič na tlačovej konferencii v utorok 13. apríla 2021.

Otvoria sa aj všetky obchody a služby pod podmienkou dodržania 15 metrov štvorcových na jednu osobu. Povinným bude negatívny test na COVID-19. Umožní sa tiež pohyb v prírode mimo okres, rovnako pod podmienkou negatívneho testu.

Kostoly sa otvoria a umožnia sa aj bohoslužby. Podmienkou bude dodržanie 15 metrov štvorcových na jednu osobu a povinný bude aj negatívny test. Umožní sa aj návšteva botanických záhrad a múzeí.

Rovnako sa otvoria knižnice, kde bude môcť byť maximálne šesť osôb, pod podmienkou negatívneho testu. Zelenú dostanú hotely a penzióny, ale bez otvorenia reštaurácií. Bude tiež možné športovať v exteriéri v maximálnom počte šiestich ľudí, rovnako pod podmienkou negatívneho testu.

Ako sa uvoľnia opatrenia od 19. apríla - infografika
 

COVID AUTOMAT

Aktualizované rozdelenie okresov na základe Covid automatu zverejňuje rezort zdravotníctva každý utorok. Od 19. apríla bude mapa okresov podľa COVID automatu bez čiernych okresov, Slovensko prechádza do tzv. bordovej fázy.

Čo je COVID AUTOMAT (PDF, 1 MB)?

Grafické znázornenie rizikovosti okresov - stav k 12. 4. 2021

Zdroj: TASR, Ministerstvo zdravotníctva SR


Tento článok bol prevzatý ako tlačová správa. Link na pôvodný článok

Na možné podvody počas asistovaného sčítania upozorní informačná kampaň, a to aj v rómskom jazyku, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

13. 04. 2021

scitanie-logo-ilustr

Na riziká a potenciálnych podvodníkov, ktorí sa môžu pokúsiť zneužiť dôveru najzraniteľnejších skupín obyvateľstva počas asistovaného sčítania, upozorňuje informačná kampaň Ministerstva vnútra SR, Štatistického úradu  SR a ďalších partnerov, zastupujúcich samosprávy, seniorov i hendikepované osoby. Kampaň na tlačovej konferencii v utorok 14. apríla 2021  predstavili minister vnútra SR Roman Mikulec  a predseda ŠÚ SR Alexander Ballek.

Odhadovaný začiatok asistovaného sčítania je 3. mája, termín však bude závisieť od schválenia hygienikov.

Minister Roman Mikulec informoval, že odbor prevencie kriminality MV SR  pracoval niekoľko týždňov na informačných materiáloch s radami, odporúčaniami a postupmi pre tých, ktorých sa asistované sčítanie týka. “Pripravili sme leták, ktorý je vyhotovený v slovenskom, maďarskom i rómskom jazyku, plus je vyhotovená aj štvrtá verzia, ktorá je ľahko zrozumiteľná prostredníctvom infografiky, rovnako tak inštruktážne video pre nepočujúcich,” spresnil.

Na dôležitosť opatrenia poukázal v súvislosti s očakávaným rizikom, že sa asistované sčítanie budú snažiť využiť podvodníci, vydávajúci sa za mobilných sčítacích asistentov. Roman Mikulec potvrdil, že niekoľko podobných pokusov zaznamenala polícia už aj počas online samosčítania. “Falošní sčítací asistenti sa vyskytli napríklad v okresoch na Záhorí, prípady sme však zaznamenali aj v Bánovciach nad Bebravou,” uviedol.
Predseda štatistického úradu Alexander Ballek informoval, že obce začali pripravovať asistované sčítanie od pondelka 12. apríla. “Majú 21 dní, aby pripravili kontaktné miesta a vyškolili asistentov,” priblížil. “Po tejto príprave spustíme asistované sčítanie tam, kde to epidemiologická situácia dovolí,” dodal Ballek.

Sprava: minister Roman Mikulec, v strede Alexander Ballek, vľavo Jozef Halcin

Počas asistovaného sčítania, zameraného na digitálne vylúčených, ktorí nemali možnosť sa sčítať sami elektronickou formou, budú môcť občania využiť kontaktné miesta, zriadené samosprávami, alebo prostredníctvom zverejnenej telefonickej linky využiť služby mobilných sčítacích asistentov, ktorí na základe dohody prídu za nimi domov. “Nikto proaktívne nebude chodiť k obyvateľom, sčítací asistent príde až po predchádzajúcej dohode s občanom. Verifikovať ich bude možné prostredníctvom preukazu, v prípade pochybnosti sa občan takisto môže obrátiť priamo na obec,” dodal Alexander Ballek.

Vzor vizuálu - podrobnosti a dokumenty vo vysokom rozlíšení si stiahnite na konci článku

Riaditeľ odboru prevencie kriminality MV Jozef Halcin priblížil, že kampaň bude zameraná nielen na obzvlášť zraniteľné osoby – seniorov i osoby so zdravotným znevýhodnením. “Je cielená aj na ich rodinných príslušníkov, aby svojich blízkych mohli inštruovať a poradiť im. Kampaň vysvetľuje aj to, ako postupovať v prípade, že sa niekto predsa len stane obeťou podvodného konania, prípadne majú podozrenie, že sú vystavení takémuto riziku,” vysvetlil Jozef Halcin o kampani, ktorá sa bude objavovať až do 31. októbra. Partnermi informačnej kampane sú Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS), Únia miest Slovenska (ÚMS), Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím a Rada vlády SR pre práva seniorov.

Ako informovala hovorkyňa Sčítania obyvateľov, domov a bytov (SODB) 2021 Jasmína Stauder, štatistický úrad pripravuje v spolupráci so samosprávami termín začiatku asistovaného sčítania k 3. máju. Malo by prebiehať podľa COVID automatu, teda v regiónoch, ktoré sú v 1. až 3. stupni varovania. Asistované sčítanie sa bude realizovať šesť týždňov, v rámci celého Slovenska musí byť ukončené do 31. októbra.

V rámci elektronického samosčítania (15. 2. – 31. 3. 2021) sa do sčítania zapojilo 86 percent odhadovaného počtu obyvateľov Slovenska. Prvé výsledky plánuje Štatistický úrad SR predstaviť už v závere roka.

Zdroj: TASR, MV SR
Foto: Vladimír Benko, MV SR

 

 

 


Tento článok bol prevzatý ako tlačová správa. Link na pôvodný článok