Povodne v prvom polroku na Slovensku spôsobili škody za vyše 2,2 milióna eur, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

[ad_1]

16. 11. 2021

bahno-odstranovanie-ilustr

Povodne na Slovensku v prvom polroku 2021 spôsobili škody za vyše 2,2 milióna eur. Vyplýva to zo Správy o priebehu a následkoch povodní na území SR v období od januára do júna 2021, ktorú 16. novembra 2021  schválila vláda.

V dôsledku  povodní na území Slovenska vznikli od januára do júna 2021 škody vo výške viac ako 2 253 204 €, z toho:

 • škody na majetku fyzických osôb –  572 028 €
 • škody na majetku právnických osôb a fyzických osôb – podnikateľov – 8100 €, 
 • škody na majetku obcí – 411 267 €,
 • škody na majetku vyšších územných celkov –  34 408 €,
 • škody na majetku štátu –  1 227 399 €.  

Vláda súhlasila s uvoľnením vyše 3 302 771 € z kapitoly Všeobecná pokladničná správa a s ich použitím na úhradu výdavkov vynaložených na vykonávanie povodňových zabezpečovacích prác v sume viac ako 2 587 382 €. Rovnako aj na úhradu výdavkov vynaložených na vykonávanie povodňových záchranných prác v sume 715 388 €.

V prvom polroku tohto roka bolo povodňami zasiahnutých sedem krajov, a to najmä okresy Skalica, Nitra, Levice, Zlaté Moravce, Myjava, Púchov, Prievidza, Liptovský Mikuláš, Kysucké Nové Mesto, Žilina, Dolný Kubín, Ružomberok, Turčianske Teplice, Bardejov, Levoča, Prešov, Sabinov, Snina, Košice, Košice-okolie a Spišská Nová Ves. „V hodnotenom období na území Slovenska vznikali povodne s odlišným charakterom. V zimnom období prevažujú povodne z topenia sa snehu, kombinácie topiaceho sa snehu a dažďa. V letnom období dominujú povodne zapríčinené dažďom či už z trvalých, alebo z prívalových zrážok,“ uvádza sa v materiáli.

Celkový úhrn atmosférických zrážok v SR v máji 2021 - zdroj SHMÚ

Celkový úhrn atmosférických zrážok v SR v máji 2021 – zdroj SHMÚ

Povodne na Slovensku si od januára do konca júna vyžiadali 97-krát vyhlásenie tretieho stupňa povodňovej aktivity a 221-krát druhého stupňa povodňovej aktivity. Starostovia obcí vyhlásili mimoriadnu situáciu z dôvodu výskytu povodní v 8  oblastiach.

Zdroj: TASR, Úrad vlády

[ad_2]
Tento článok bol prevzatý ako tlačová správa. Link na pôvodný článok

Parlament v súvislosti s treťou vlnou pandémie schválil novely viacerých zákonov, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

[ad_1]

12. 11. 2021

červený text COVID-19

Zamestnanec by sa mohol pri vstupe do práce preukázať očkovaním proti ochoreniu COVID-19, potvrdením o prekonaní ochorenia alebo negatívnym výsledkom testu. Vyžadovať to bude možné aj v prevádzkach. Osobu, ktorá odmietne preukázať svoju totožnosť, nebudú musieť vpustiť do prevádzok či na hromadné podujatie.

Vyplýva to z noviel niektorých zákonov v súvislosti s treťou vlnou pandémie ochorenia COVID-19, ktoré parlament schválil v piatok 12. novembra 2021.

Legislatívne zmeny:

 • Zamestnanec by si mal podľa legislatívy testovanie zabezpečiť sám alebo mu ho má bezplatne zabezpečiť zamestnávateľ.
 • Ak zamestnanec odmietne bezplatné testovanie v práci, bude sa to môcť kvalifikovať ako prekážka v práci na strane zamestnanca, a to bez náhrady mzdy. „Nemožno však vylúčiť, že strany sa dohodnú na inom režime, napríklad náhrade mzdy, čerpaní dovolenky,“ uvádza sa v materiáloch k zákonom.
 • Ak testovanie odmietne policajt, colník alebo vojak, automaticky môže dostať služobné voľno bez nároku na plat.
 • Polícia bude môcť od ľudí vyžadovať potvrdenie o očkovaní, prekonaní alebo negatívnom teste na ochorenie COVID-19.
 • Počas krízovej situácie bude možné z dôvodu ochorenia COVID-19 uzatvoriť prevádzku. Mala by tak urobiť osoba vykonávajúca štátny zdravotný dozor a o pomoc môže požiadať aj policajta. Okamžite uzatvoriť prevádzku, prípadne jej časť, z dôvodu porušenia nariadených opatrení, bude možné až na 30 dní.

Priestupky:

 • Legislatívna zmena upravuje aj pokuty v prípade, ak niekto urazí zdravotníkov, sfalšuje COVID pass alebo ohrozí poskytovanie zdravotnej starostlivosti. Po novom bude možné udeliť sankciu za takéto konanie až do výšky 1000 eur.
 • Za priestupky možno v blokovom alebo rozkaznom konaní pokutovať do 500 eur.
 • Za priestupky spáchané počas mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu bude pokuta do 1500 eur, v blokovom konaní do 700 eur.
 • Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková chce v najbližších dňoch predstaviť aj trestnoprávnu úpravu, ktorú má obsahovať avizovaná novela Trestného zákona: „Budú to dôsledné opatrenia aj s ohľadom na sankcie a ich vymáhanie. Upresnili sme aj oprávnenia smerom k Policajnému zboru, aby mohol účinne zisťovať stav porušenia a rovnako aj zavádzať sankcie, osobitne v blokovom konaní,“ povedala Mária Kolíková.

Podľa nových pravidiel sa tiež pandemická PN od 1. decembra dostane na úroveň štandardnej PN. Doteraz boli podmienky pandemickej PN výhodnejšie.

Poslanci odobrili aj viaceré pozmeňujúce návrhy:

 • Upraví sa napríklad výška sumy úrazového príplatku zdravotníkov tak, aby zodpovedala právnemu stavu mimo krízovej situácie.
 • Časovo sa ohraničí platnosť obmedzení zamestnancov na základe očkovania, potvrdenia o prekonaní ochorenia COVID-19 alebo negatívneho testu. Platiť bude len do 1. mája 2022.
 • Vláda má upraviť podmienky zabezpečenia bezplatného dodania testov.

 Zdroj: TASR

[ad_2]
Tento článok bol prevzatý ako tlačová správa. Link na pôvodný článok

V okresoch s najhoršou epidemickou situáciou sa uvažuje o vyhlásení núdzového stavu, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

[ad_1]

05. 11. 2021

červený text COVID-19

Ministerstvo zdravotníctva  počas mimoriadneho zasadnutia ústredného krízového štábu v piatok 5. novembra 2021 večer  navrhlo zavedenie lokálneho núdzového stavu. Týkať by sa mal len regiónov s najvážnejšou epidemickou situáciou. 

„Lokálny núdzový stav by znamenal núdzový stav len pre niektoré regióny, kde je situácia naozaj vážna. Všetky detaily ešte precizujeme a budeme na budúci týždeň o tom komplexne informovať v prípade, že k takémuto kroku pristúpime,“ spresnila hovorkyňa rezortu zdravotníctva Zuzana Eliášová.  

Núdzový stav v Slovenskej republike  skončil 14. mája 2021. Na Slovensku však stále pretrváva mimoriadna situácia a to od  12. marca 2020. 

Zdroj: TASR, MV SR

       

[ad_2]
Tento článok bol prevzatý ako tlačová správa. Link na pôvodný článok

Začalo sa odstraňovaním environmentálnej záťaže po Chemku Strážske, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

[ad_1]

05. 11. 2021

chemko-november6

V areáli bývalého závodu Chemko Strážske začalo ministerstvo vnútra v súčinnosti s ministerstvom životného prostredia s likvidáciou nebezpečne uskladnených sudov s PCB látkami. Po desaťročiach neriešenia problému je to prvý krok k náprave alarmujúceho stavu ohrozujúceho zdravie ľudí a okolité prostredie.  Sanáciu zabezpečuje Hasičský a záchranný zbor.

Od vyhlásenia mimoriadnej situácie v tejto oblasti v roku 2020 bolo vykonaných niekoľko desiatok meraní v réžii sekcie krízového riadenia MV SR, resp. Kontrolného chemického laboratória civilnej ochrany Jasov, Úradu verejného zdravotníctva SR, Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR, Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra či Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, s ktorou ministerstvo vnútra podpísalo zmluvu o spolupráci. Po analýze výsledkov skúmaných vzoriek sekcia krízového riadenia vypracovala Akčný plán postupu na realizáciu záchranných prác. Vláda v tom istom roku vyčlenila na projekt sanácie 500-tisíc eur.

Ministri Budaj a Mikulec v areáli závodu

V spojitosti s prieskumom v predmetnej lokalite sa ukázala potreba vypracovania odborných materiálov a analýz najvhodnejších technologických postupov, týkajúcich sa odčerpania kontaminovanej vody, ako ďalších podporných a expertných činností pri vykonávaní záchranných prác.

Hasiči začali s odstraňovaním envirozáťaže

Hlavným vykonávateľom sanačných prác je Hasičský a záchranný zbor, ktorý zadal špecifikáciu technického vybavenia kontajnerov na uskladnenie sudov, taktiež nakladača a ďalšej techniky. Špeciálnu techniku obstarali Automobilové opravovne MV SR.

Hasiči začali s odstraňovaním envirozáťaže

„Na tieto práce máme celkovo vyčlenených 34 príslušníkov HaZZ, ktorí absolvovali zdravotné prehliadky. Zároveň sme im poskytli materiálno-technické zabezpečenie tak, aby bola zaistená maximálna pripravenosť zložiek ministerstva vnútra, ktoré budú realizovať naplánované práce,“ priblížil minister vnútra Roman Mikulec.

Ministri Budaj a Mikulec v areáli závodu

Príslušníci HaZZ museli absolvovať zdravotné prehliadky a pri manipulácii s PCB látkami budú vybavení špeciálnymi ochrannými prostriedkami ako napríklad celotvárová ochranná maska CM-6 či gumené rukavice a čižmy odolné voči kyselinám a zásaditým látkam.

Od utorka 2. novembra 2021 prebiehali na lokalite ošipáreň prípravné práce – spevnenie cesty pre hasičské vozidlá, príprava miest pre certifikované kontajnery a nakladač. Následne bolo potrebné spevnenie statiky samotnej budovy tak, aby pri manipulácii so sudmi nedošlo k jej zrúteniu.

Druhá etapa prác zahŕňajúca samotné nakladanie toxických látok do kontajnerov začala v piatok 5. novembra 2021. Denne bude na odstraňovaní chemikálií pracovať 12 príslušníkov HaZZ, v  prípade potreby sa ich počet bude operatívne upravovať.  

Minister Roman Mikulec a štátny tajomník MV SR Vendelín Leitner pri špeciálnom kontajneri, do ktorého sa naložia nebezpečné látky

Kompletné ukončenie prác v lokalite ošipáreň je naplánované do konca roku 2021.

Podľa slov ministra životného prostredia Jána Budaja ide o jednu z najväčších envirozáťaží na Slovensku, ktorá ohrozuje desaťtisíce ľudí žijúcich v jej okolí. „Po 30-tich rokoch nečinnosti predchádzajúcich vlád spojili sily dva rezorty a už dnes envirozáťaž v Chemku Strážske pomaly ale určite končí. Verím, že táto vláda očistí Slovensko aj od podobných zdedených záťaží. Pomôže tomu aj predkladaná novela zákona o envirozáťažiach, ktorá sa prerokuje ešte na tejto schôdzi parlamentu,“ zdôraznil minister Ján Budaj.

Minister vnútra Roman Mikulec na záver dodal: Verím, že týmto sme urobili prvý dôležitý krok v znížení tejto obrovskej environmentálnej záťaže. Som naozaj nesmierne rád, že to môžem po tých rokoch nečinností reálne skonštatovať. Ďakujem všetkým kolegom a kolegyniam, ktorí sa na tomto podieľali.“

Foto: Vladimír Benko, MV SR

Prečítajte si tiež:

[ad_2]
Tento článok bol prevzatý ako tlačová správa. Link na pôvodný článok

Slovensko je pripravené naďalej pomáhať Grécku pri zvládaní migračných vĺn, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

[ad_1]

28. 10. 2021

grecka-vlajka

Minister vnútra Roman Mikulec a štátny tajomník rezortu vnútra Vendelín Leitner v stredu 27. októbra2021  počas druhého dňa návštevy Grécka rokovali s gréckym ministrom pre migráciu a azyl Notisom Mitarachim. Hlavnou témou stretnutia boli otázky migrácie a azylu, v ktorých slovenská aj grécka strana zdieľajú viacero spoločných postojov. 

Ministri Slovenska a Grécka zdôraznili potrebu efektívne chrániť vonkajšie hranice EÚ. „V boji  s nelegálnou migráciou je kľúčová spolupráca s tretími krajinami, návratová politika a účinná ochrana vonkajšej schengenskej hranice, pričom je nutné posilniť pôsobnosť Frontexu v tomto smere,” povedal slovenský minister vnútra, ktorý zároveň ocenil úsilie a výsledky Grécka pri monitorovaní hranice.

Notis Mitarachi a Roman Mikulec

Do ochrany vonkajšej hranice Únie sa zapája aj Slovensko vysielaním policajtov do krajín západného Balkánu, či už na  základe bilaterálnej spolupráce alebo prostredníctvom Frontexu – Európskej agentúry pre pobrežnú a pohraničnú stráž.
Ministri odmietli zneužívanie migrácie na politické účely v súvislosti so situáciou na hraniciach Bieloruska s niektorými štátmi EÚ.

Roman Mikulec pri utečeneckom tábore

Roman Mikulec potvrdil, že Slovenská republika naďalej odmieta povinné kvóty pri prerozdeľovaní migrantov. Na druhej  strane sme pripravení i naďalej byt solidárni a pomáhať krajinám v prvej línii.

Príkladom je odovzdanie daru pre novovybudovaný kontrolovaný utečenecký tábor na ostrove Samos počas návštevy. Slovensko tak zareagovalo na výzvu gréckej strany, ktorá akútne potrebovala dovybaviť tábor zubárskym kreslom pre stomatologickú ambulanciu.

Odovzdanie materiálnej pomoci

Solidaritu s Gréckom pri zmiernení následkov migrácie prejavilo Slovensko už aj v minulosti poskytnutím materiálnej a finančnej pomoci. Migračný úrad Ministerstva vnútra SR aktuálne rozbieha spoluprácu s gréckymi kolegami, ktorá sa týka zmierňovania sociálneho napätia a konfliktov, integrácie azylantov a práce so zraniteľnými osobami v utečeneckých táboroch.

Rokovania

Agenda slovenského ministerstva vnútra je v Grécku rozdelená medzi viaceré rezorty. Po utorkovom stretnutí s gréckym ministrom pre klimatickú krízu a civilnú ochranu Christosom Stylianidisom a ministrom pre námorníctvo a ostrovnú politiku Ioannisom Plakiotakisom sa Roman Mikulec v stredu neformálne stretol aj s ministrom pre vnútorné záležitosti Makisom Voridisom, s ktorým hovoril o úprave volebnej legislatívy v Grécku a na Slovensku.

Na rokovaniach počas dvojdňovej zahraničnej cesty slovenský minister vnútra vyzdvihol prínosnú a dlhodobú spoluprácu s Helénskou republikou, ktorú máme záujem ďalej rozvíjať vo viacerých oblastiach.

Prečítajte si tiež:

[ad_2]
Tento článok bol prevzatý ako tlačová správa. Link na pôvodný článok

Vláda preplatí obciam vyše 70-tisíc eur za záchranné práce pri mimoriadnych udalostiach, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

[ad_1]

27. 10. 2021

03 - Po zosuve pôdy v obci Banka už nehrozí bezprostredné nebezpečenstvo

Vláda uhradí samospráve výdavky vo výške 71 394 eur za záchranné práce vykonané počas 7 mimoriadnych situácií vyhlásených v súvislosti s piatimi druhmi mimoriadnych udalostí. Návrh na úhradu výdavkov schválila vláda na rokovaní v stredu 27. októbra 2021.

Z vyčlenenej sumy majú byť pokryté výdavky spojené s havarijným stavom mosta vo Svite vo výške 6775 eur. Za záchranné práce pri požiaroch v obciach Bardejov, Poprad a Žehra má štát zaplatiť spolu 42 220 eur. Snehová kalamita v Trebišove si vyžiadala náklady vo výške 15 472 eur.  Na záchranné práce po zosuvoch pôdy v obci Kvakovce v okrese Vranov nad Topľou má ísť 3571 eur. Za opatrenia prijaté v súvislosti s víchricou v Gemerskej Vsi v okrese Revúca má vláda uhradiť 3354 eur.

Opodstatnenosť požiadaviek obcí na úhrady verifikovali okresné úrady.  

[ad_2]
Tento článok bol prevzatý ako tlačová správa. Link na pôvodný článok

Dopravný inšpektorát vo Vranove nad Topľou od 28. októbra v obmedzenom režime, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

[ad_1]

27. 10. 2021

logo Policajného zboru SR

Z dôvodu karanténnych a hygienických opatrení na oddelení evidencie vozidiel inšpektorát neposkytoval služby niekoľko dní. Od 28. októbra bude verejnosti k dispozícii v obmedzenom režime.  Ministerstvo vnútra sa za vzniknutú situáciu ospravedlňuje a ďakuje za pochopenie.

[ad_2]
Tento článok bol prevzatý ako tlačová správa. Link na pôvodný článok

Slovensko posilní spoluprácu s Gréckom v oblasti krízového manažmentu a civilnej ochrany, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

[ad_1]

26. 10. 2021

grecko5

Minister vnútra Roman Mikulec a štátny tajomník rezortu vnútra Vendelín Leitner v utorok 26. októbra 2021 odcestovali na dvojdňovú zahraničnú cestu do Grécka. Ide o prvú návštevu ministra vnútra SR v Grécku po 27 rokoch, ktorá zároveň nadväzuje na oficiálnu návštevu predsedu vlády SR Eduarda Hegera v Aténach pred necelým mesiacom.

Agenda slovenského ministerstva vnútra je v Grécku v pôsobnosti piatich ministerstiev. Hlavnými témami utorkových rokovaní boli najmä pandémia koronavírusu a ochrana obyvateľstva pri mimoriadnych situáciách.

Minister vnútra sa stretol s gréckym ministrom pre klimatickú krízu a civilnú ochranu Christosom Stylianidisom.

Návšteva v Grécku

Christos Stylianidis sa poďakoval za pomoc, ktorú Slovensko poskytlo pri hasení požiarov v auguste tohto roku. Poďakovanie odovzdal aj priamo veliteľovi modulu pozemného hasenia lesných požiarov Petrovi Kovalíkovi, ktorý ministra vnúta SR na ceste sprevádza.

Návšteva v Grécku

„Slovensko chce posilniť spoluprácu s Gréckom v oblasti krízového manažmentu a civilnej ochrany a využiť grécke skúsenosti pri zvládaní prírodných katastrof,“ povedal minister vnútra Roman Mikulec.

Slovenská strana potvrdila záujem o spoločné cvičenia a výmenu skúseností s gréckymi kolegami, ktoré by do budúcnosti pomohli zvládať nepredvídané situácie. Vzájomnú spoluprácu hasičských zborov posilní aj memorandum o porozumení.

Návšteva v Grécku

Ministri si vzájomne vymenili informácie a skúsenosti pri zvládaní pandémie Covid-19 ako aj aktuálne prijímané opatrenia v oboch krajinách. Obaja deklarovali, že očkovanie v súčasnosti predstavuje jediný účinný nástroj pri ochrane zdravia obyvateľstva.

Minister vnútra Roman Mikulec v rámci svojej zahraničnej cesty rokoval s ministrom pre námorníctvo a ostrovnú politiku Ioannisom Plakiotakisom a s vrcholnými predstaviteľmi Helénskej pobrežnej stráže v Aténach. Ocenil aktivitu Grécka pri ochrane vonkajšej hranice EÚ, ktorá je vzhľadom na jej členitosť a dĺžku mimoriadne náročná na monitorovanie. Minister Ioannis Plakiotakis poďakoval za podporu Slovenska pri zvládaní tejto úlohy.

Minister vnútra Roman Mikulec deklaroval záujem SR naďalej pomáhať pri ochrane 14-tisíckilometrovej morskej hranice Grécka. „Nebudeme pravdepodobne prví v objeme pomoci, ale určite nebudeme poslední,“ uviedol minister.

[ad_2]
Tento článok bol prevzatý ako tlačová správa. Link na pôvodný článok

MZ SR: Digitálny COVID preukaz EÚ nie je zdravotnou dokumentáciou

Častým argumentom ľudí, ktorí sa nechcú preukázať svojím Digitálnym COVID preukazom EÚ napríklad pri návšteve reštaurácií býva, že tento preukaz je zdravotnou dokumentáciou. V tomto prípade však platí zákonom stanovená výnimka podľa § 102al ods. 2 zákona 578/2004 Zákon o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve v platnom znení. V takejto situácii sa preto výsledky antigénových testov a RT-PCR testov nestávajú súčasťou zdravotnej dokumentácie osoby. 

Rovnako tak v zmysle čl. 2 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/953 zo 14. júna  2021 o rámci pre vydávanie, overovanie a uznávanie interoperabilných potvrdení o očkovaní  proti ochoreniu COVID-19, o vykonaní testu a prekonaní tohto ochorenia (digitálny COVID  preukaz EÚ) „digitálny COVID preukaz EÚ“ sú interoperabilné potvrdenia obsahujúce  informácie o držiteľovom očkovaní, výsledku testu alebo prekonaní ochorenia vydané  v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19.

Digitálny COVID preukaz EÚ ja vytvorený na základe Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2021/953 zo 14. júna 2021 o rámci  pre vydávanie, overovanie a uznávanie interoperabilných potvrdení o očkovaní  proti ochoreniu COVID-19, o vykonaní testu a prekonaní tohto ochorenia (Digitálny COVID  preukaz EÚ) s cieľom uľahčiť voľný pohyb počas pandémie. Preukazy obsahujú iba obmedzený súbor nevyhnutných informácií a pri overovaní sa kontroluje len platnosť a pravosť preukazu overením toho, kto preukaz vydal a podpísal. Deväťmiestny alfanumerický kód je automaticky vygenerovaný a pridelený občanovi systémom, z čoho tiež vyplýva, že nie je súčasťou zdravotnej dokumentácie.

Prevádzky teda pri svojej povinnosti kontrolovania Digitálnych COVID preukazov EÚ neporušujú zákon a návštevníci majú povinnosť preukázať sa dokladom o očkovaní, prekonaní či o výsledku testov na COVID-19, ktoré nie sú zdravotnou dokumentáciou.

Úrad verejného zdravotníctva SR aktualizoval manuály pre gastroprevádzky a pre obchody a služby, v ktorých sú uvedené všetky informácie o opatreniach, rozšírené o najčastejšie otázky a odpovede:

Zdroj: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

Školáci a študenti v Komárne veľmi dobre poznajú dejiny svojho mesta i Slovenska, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

[ad_1]

22. 10. 2021

archiv-komarno-ilustr

V spolupráci s  Regionálnym osvetovým strediskom v Komárne pripravilo komárňanské pracovisko Štátneho archívu v Nitre ďalší, v poradí 7. ročník vedomostného kvízu. Rovnako  ako minulý rok, aj 7. októbra 2021 sa  toto podujatie konala dištančnou formou v on-line priestore.

Vedomostného kvízu  sa zúčastnili trojčlenné družstvá žiakov 9. ročníka základných škôl a študentov 1. ročníka stredných škôl v okrese Komárno.

Účastníci vedomostného kvízu

Respondentom uporiadatelia v časovom predstihu doručili študijné materiály a aj odkazy na internetové stránky virtuálnych výstav Komárňanského archívu, ktoré obsahujú dobové dokumenty a fotografie so sprievodným textom. Spektrum študijných pomôcok bolo zamerané na viaceré zlomové udalosti z našich dejín a ich vplyvu na mesto Komárno. Tematické okruhy spracované pracovníkmi archívu sa dotýkali vzniku Československej republiky v roku 1918 a Slovenskej republiky v roku 1993, Pražskej jari v roku 1968, Nežnej revolúcie v roku 1989, ako aj osobnosti M. R. Štefánika a osudu jeho sochy situovanej v intraviláne mesta.

Účastníci vedomostného kvízu

Svedomitou prípravou na vedomostný kvíz si žiaci a študenti rozšírili svoje poznatky z hodín dejepisu. Vyhodnotenie online kvízu prebehlo v sídle Regionálneho osvetového strediska v Komárne.

Diplomy účastníkov

Na základe výsledkov možno skonštatovať, že súťažiacich študentov téma z novších dejín zaujala a okrem dôležitých dátumov z našich dejín dokázali identifikovať a priblížiť aj dejinné súvislosti a procesy, ktoré mali vplyv aj na život obyvateľstva Komárna v 20. storočí. Blahoželáme!

  

[ad_2]
Tento článok bol prevzatý ako tlačová správa. Link na pôvodný článok