Horskí záchranári v Nízkych Tatrách majú po rokoch vlastné moderné zázemie, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

27. 08. 2021

hzs-27082021-ilustr

Minister vnútra SR Roman Mikulec v piatok 27. augusta  2021 v obci Bystrá slávnostne odovzdal do používania novostavbu Domu HZS Nízke Tatry – juh horským záchranárom z oblasti Nízkych Tatier. Ministerstvo vnútra SR sa v rámci svojej činnosti zameriava aj na vytváranie  kvalitných materiálnych podmienok pre zázemie horských záchranárov, ktoré zodpovedajú súčasným požiadavkám.

Od vzniku HZS v roku 2003 sídlili horskí záchranári z Nízkych Tatier – juh spolu so školiacim strediskom v prenajatých priestoroch na Táloch. V roku 2008 sa presťahovali opäť do prenajatých priestorov bývalého penziónu v Bystrej. Z dlhodobého hľadiska tieto priestory nevyhovovali,  či už z pohľadu kvalitného zázemia, či samotných priestorov v rámci modernizácie vozového parku, techniky, ako aj uskladnenia záchranárskeho a zdravotníckeho materiálu.

Minister s horskými záchranármi v Bystrej

Rezort vnútra preto pristúpil k vytvoreniu kvalitného zázemia pre horských záchranárov. „Naši horskí záchranári sú denne vystavovaní množstvu náročných situácií. Pri zásahoch a záchrane ľudských životov nasadzujú v ťažkých nedostupných terénoch svoje životy, preto sme povinní im vytvoriť vhodné a kvalitné podmienky pre ich prácu,” zdôraznil minister Roman Mikulec.

Minister s horskými záchranármi v Bystrej

Súčasťou trojpodlažnej novostavby Domu HZS Nízke Tatry – juh je  všetko, čo záchranári HZS potrebujú – garáže pre  záchranné vozidlá a skútre, priestory na uskladnenie zdravotníckeho a záchranného materiálu a techniky, šatne, izby pre členov HZS, ako aj pohotovostné izby pre dobrovoľných záchranárov.

Nové zázemie horských záchranárov v Bystrej

Sú v nej aj kancelárske priestory a školiaca miestnosť. Nechýbajú koterce  pre služobné psy horských záchranárov, ani cvičná horolezecká stena, ktorá sa nachádza v interiéri budovy.

Nové zázemie horských záchranárov v Bystrej - majú k dispozícii aj lezeckú stenu v interiéri budovy

Plusom je tiež strategické umiestnenie stavby v centre obce Bystrá na križovatke trás na Čertovicu, Chopok a Ďumbier, či južnú časť Nízkych Tatier.

Záchranárske psy dostali pohodlné ubytovanie

 Foto: MV SR, Vladimír Benko


Tento článok bol prevzatý ako tlačová správa. Link na pôvodný článok

Kriminalistickí experti dosiaľ preskúmali asi tretinu zbraní a streliva odovzdaných počas poslednej amnestie, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

25. 08. 2021

zbrane-amnestia-kose-ilustr

Štvrtá zbraňová amnestia, ktorá sa skončila koncom apríla 2021, je aktuálne spracovaná na 30 percent. V rámci nej nebolo doposiaľ u preskúmaných zbraní zistené spáchanie trestného činu. Zbrane a strelivo odovzdané vo štvrtej zbraňovej amnestii skúmajú balistici Kriminalistického a expertízneho ústavu PZ u na troch pracoviskách – Bratislava, Slovenská Ľupča a Košice.

Pripomíname, že pre balistikov má vždy prioritu skúmanie aktuálnych prípadov z trestnej činnosti. V rámci zbraňovej amnestie nebolo doposiaľ u preskúmaných zbraní zistené spáchanie trestného činu.

Občania odovzdali počas zbraňovej amnestie od novembra 2020 do konca apríla na útvaroch polície 1615 nelegálne držaných strelných zbraní a 53025 kusov streliva.

Odovzdané zbrane

 • Najviac zbraní a streliva doniesli ľudia na políciu v posledný mesiac amnestie. V apríli bolo odovzdaných 755 zbraní, čiže takmer polovica všetkých zbraní. Posledný mesiac občania odovzdali aj 31 553 kusov streliva, čo predstavovalo takmer 60 percent.
 • Najviac zbraní bolo odovzdaných v Bratislavskom kraji (311). Nasleduje Trnavský (288), Banskobystrický (273), Prešovský (182), Nitriansky (170), Žilinský (149), Košický (129) a Trenčiansky kraj (113).
 • Najviac kusov streliva obyvatelia odovzdali takisto v Bratislavskom kraji (13869). Nasleduje Trenčiansky (12158), Trnavský (9011), Prešovský (7698), Košický (6409), Nitriansky (1585) a Žilinský kraj (1500).

História zbraňových amnestií na Slovensku

Predchádzajúce tri zbraňové amnestie boli vyhlásené na území Slovenskej republiky v rokoch 2005/2006, 2009/2010 a 2014/2015. Odovzdaných bolo celkom 10 865 ks zbraní a 82 010 ks streliva, pričom experti pri žiadnej zo zbraní nezistili, že by bola použitá pri spáchaní trestného činu.

 1. zbraňová amnestia: 14. 4 2005 – 14. 4. 2006 – odovzdalo sa 3463 kusov zbraní, strelivo nebolo súčasťou amnestie,
 2. zbraňová amnestia: 1. 11 – 2009 – 31. 5. 2010 – odovzdalo sa 4367 kusov zbraní a 45684 kusov streliva,
 3. zbraňová amnestia: 1. 12. 2014 – 31. 5. 2015 – odovzdalo sa 3035 kusov zbraní a 36326 kusov streliva.

Prečítajte si: Podrobnosti zaujímavosti zo 4. zbraňovej amnestie

Zdroj: MV SR, TASR


Tento článok bol prevzatý ako tlačová správa. Link na pôvodný článok

Novela zákona o Policajnom zbore je v pripomienkovom konaní, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

20. 08. 2021

logo Policajného zboru SR

Ministerstvo vnútra na základe vládneho plánu legislatívnych úloh vlády predložilo do medzirezortného pripomienkového konania návrh novely  zákona  č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore. Dôvodom je najmä implementácia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1862 z 28. novembra 2018 o zriadení, prevádzke a využívaní Schengenského informačného systému (SIS) v oblasti policajnej spolupráce a justičnej spolupráce v trestných veciach.

Na základe tohto nariadenia bude možné monitorovať nielen dopravné prostriedky, ale aj iné veci – zbrane, doklady či platobné karty. Vzhľadom na to sa upravuje definícia monitorovania ako jedného z prostriedkov operatívno-pátracej činnosti a rozširuje sa okruh používateľov Schengenského informačného systému aj o orgány registrujúce lode, lodné motory, lietadlá a letecké motory.

Do zákona sa zavádza základná štruktúra Policajného zboru – Prezídium Policajného zboru, útvary Policajného zboru s pôsobnosťou pre celé územie SR a útvary Policajného zboru s miestnou pôsobnosťou. Okrem toho sa špecificky upravuje postavenie Kriminalistického a expertízneho ústavu Policajného zboru. Základné pravidlá o zriaďovaní a zrušovaní útvarov ostávajú nezmenené.

V novele sa navrhuje vypustiť povinnosť používať na služobnej rovnošate menovku policajta, ktorá obsahuje meno a priezvisko, prípadne akademický titul. Služobná rovnošata bude naďalej obsahovať identifikačné číslo policajta. Pri množstve služobných zákrokov totiž dochádza k osočovaniu, vyhrážaniu sa zakročujúcim policajtom a ich rodinným príslušníkom, ako aj k zaznamenávaniu ich osobných údajov.  

Nové oprávnenia pre policajtov

 • Oprávnenie policajta požadovať vysvetlenie sa dopĺňa aj o vysvetlenie od osoby, ktorá môže prispieť k objasneniu skutočností dôležitých pre odhalenie trestného činu.
 • Upravuje sa oprávnenie zaistiť osobu, pričom sa zároveň upúšťa od potreby vydávať o zaistená osoby rozhodnutie podľa správneho poriadku, ale spíše sa iba úradný záznam.
 • Z dôvodu zaisťovania bezpečnosti určených osôb a objektov sa zavádza oprávnenie zakázať činnosť bezpilotných lietadiel nad určeným objektom do výšky 120 m.
 • Oprávnenie uzatvoriť verejne prístupné miesta sa navrhuje aj pri hrozbe hromadného porušenia verejného poriadku.
 • Oprávnenie otvoriť byt alebo iný uzavretý priestor sa rozširuje aj o situáciu, ak je dôvodné podozrenie, že sa v byte nachádza týrané zviera.
 • Dopĺňa sa oprávnenie vyzvať osobu, aby sa podrobila vyšetreniu na alkohol alebo inú návykovú látku, ak je dôvodný predpoklad, že by vplyvom alkoholu alebo inej návykovej látky mohlo dôjsť k zmareniu alebo podstatnému sťaženiu vykonávaného úkonu.

Z donucovacích opatrení sa rozširuje použitie hmatov, chvatov, úderov, kopov sebaobrany a prostriedkov na prekonanie odporu a odvrátenie útoku a použitie služobného psa pri ohrození alebo narušení iných druhov dopráv (nielen železničnej).

Rozširuje sa oprávnenie použiť putá alebo spútavací opasok aj na osobu, ktorá má byť na základe rozhodnutia lekára dodaná do zdravotníckeho zariadenia a kladie aktívny odpor alebo napáda iné osoby, alebo ohrozuje svoj život alebo zdravie alebo poškodzuje majetok. Ide najmä o prevozy psychicky chorých osôb do nemocnice.

Technický prostriedok na zabránenie odjazdu dopravného prostriedku sa navrhuje umožniť použiť aj na vozidle, ktorého vodič mal účasť na dopravnej nehode a nezotrval na jej mieste a ani sa nezdržuje v blízkosti vozidla.

Policajné cely

V nadväznosti na správu Európskeho výboru na zabránenie mučenia a neľudského či ponižujúceho zaobchádzania alebo trestania sa precizuje umiestňovanie osôb obmedzených na osobnej slobode do určeného priestoru namiesto ich umiestňovania v celách policajného zaistenia. Umiestnenie osoby v určenom priestore nebude môcť presiahnuť 24 hodín.

Zmeny v priestupkovom zákone

Novela upravuje aj zákon č. 372/1990 o priestupkoch – zavádza priestupok proti verejnému poriadku spočívajúci v urážke verejného činiteľa pre výkon jeho právomoci. Za tento priestupok bude možné uložiť pokutu do 500 eur v riadnom konaní a do 33 eur v blokovom konaní.

Zmeny v registrácii lietadiel a lodí

V súvislosti so schengenskými pravidlami sa upravujú zákony súvisiace s prevádzkou a registráciou dopravných prostriedkov iných ako sú motorové vozidlá, čo vyplýva z nových požiadaviek Schengenského informačného systému /zákon č. 143/1998 o civilnom letectve, zákon č. 338/2000 o vnútrozemskej plavbe, zákon č. 435/2000 o námornej plavbe/. Nanovo sa upravuje vedenie registra lietadiel a dopĺňa sa povinnosť pred každým zápisom lietadla alebo pri jeho zmene preveriť v Schengenskom informačnom systéme, či je po lietadle alebo po motore lietadla v systéme vyhlásené pátranie.
Obdobne sa navrhuje povinnosť preveriť v Schengenskom informačnom systéme aj to, či nie je vyhlásené pátranie po plavidle alebo po lodnom motore, alebo po námornej lodi či rekreačnom plavidle a po ich motore.

Bankové a telekomunikačné tajomstvo

Navrhovaná novela zákona o Policajnom zbore zavádza možnosť prelomiť bankové a telekomunikačné tajomstvo pri identifikácii osoby podozrivej zo spáchania priestupku proti majetku (napr. pri podvodných predajoch cez internet).

Obdobne ako pri pátraní po odcudzenom motorovom vozidle, ktorého súčasťou bolo,  alebo v ktorom sa v čase odcudzenia nachádzalo telekomunikačné zariadenie, sa aj pri pátraní po odcudzenom mobilnom telekomunikačnom zariadení navrhuje na základe písomnej žiadosti jeho majiteľa, prevádzkovateľa alebo držiteľa možnosť zisťovať prevádzkové a lokalizačné údaje.

V súvislosti s objasňovaním priestupkov proti majetku sa upravuje prelamovanie bankového tajomstva v zákone č. 483/2001 o bankách a telekomunikačného tajomstva v zákone č. 351/2011 o elektronických komunikáciách

Je to potrebné najmä pri objasňovaní priestupkov páchaných formou podvodu. Existuje veľa prípadov, kedy táto informácia je kľúčová pre ich objasnenie. V trestnom konaní je možné tieto informácie získať, no pri objasňovaní priestupkov toto nie je možné napriek tomu, že konanie páchateľa je obdobné. Napríklad v prípade, ak by sa zistilo, že páchateľ viacerých skutkov je totožný, posudzovali by sa tieto skutky už ako čiastkové útoky a jeho konanie by napĺňalo znaky trestného činu.

Účinnosť zákona sa navrhuje na 1. januára 2022 /okrem zmien súvisiacich so Schengenským informačným systémom, ktoré nadobudnú účinnosť rozhodnutím Komisie/.

 


Tento článok bol prevzatý ako tlačová správa. Link na pôvodný článok

Slovensko podporuje pobaltské štáty v súvislosti s migračnou situáciou na hraniciach s Bieloruskom, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

20. 08. 2021

videokonfera-ilustr

Migračná situácia na hraniciach Bieloruska s niektorými členskými štátmi EÚ bola v stredu 18. augusta 2021 témou mimoriadnej videokonferencie ministrov vnútra krajín Únie. Zástupcovia členských štátov EÚ vyslovili podporu a solidaritu Litve, Lotyšsku a Poľsku pri snahách o udržanie integrity vonkajšej hranice EÚ.

Odsúdili tiež zneužívanie migrácie na politické účely. Slovensko na konferencii zastupoval štátny tajomník MV SR Vendelín Leitner. Informoval o pomoci zo strany Slovenskej republiky: Vyslali sme do Litvy experta prostredníctvom EASO (Európsky podporný úrad pre azyl) a policajtov cez agentúru FRONTEX (Európska agentúra pre pohraničnú a pobrežnú stráž). Zároveň Slovensko poskytlo Litve humanitárnu materiálnu pomoc.

Zástupcovia SR pod vedením štátneho tajomníka MV SR Vendelína Leitnera

Slovenská republika bude sledovať požiadavky a potreby dotknutých štátov či agentúr EÚ a sme pripravení pomáhať aj naďalej. Sme priamymi svedkami inštrumentalizácie migrácie ako politického nástroja, čo považujem za absolútne neprijateľné a naša odpoveď musí byť jednoznačná a rázna tak, aby v budúcnosti k takýmto krízam nedochádzalo,” povedal štátny tajomník MV SR Vendelín Leitner.


Tento článok bol prevzatý ako tlačová správa. Link na pôvodný článok

V súvislosti s projektom eZdravie distribuujeme občianske preukazy bez fotografie občanom, ktorí nedisponujú dokladom s elektronickým čipom, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

18. 08. 2021

op-bez-tvare-ilustr

Osobám starším ako 65 rokov a mladším ako 15 rokov, ktoré nie sú držiteľmi občianskeho preukazu s elektronickým čipom,  v týchto dňoch  začala Slovenská pošta doručovať zásielky s občianskym preukazom bez podoby tváre. Ministerstvo vnútra tieto doklady vydáva a zasiela na adresu trvalého pobytu občana bezplatne na základe údajov z Registra fyzických osôb.

Občiansky preukaz bez podoby tváre začne v blízkej budúcnosti slúžiť ako autentifikačný prostriedok na prístup k záznamom  elektronickej zdravotnej knižky občana (eZdravie)  v ambulancii lekára či  v lekárni. Nie  je teda možné používať ho napríklad ako cestovný doklad.

Občiansky preukaz bez podoby tváre je vizuálne identický so štandardným občianskym preukazom, avšak neobsahuje všetky identifikačné údaje osoby (fotografiu a  podpis držiteľa).

Doklad bez podobizne - infografika

Čo ak vás poštár nezastihne?

Ak vás doručovateľ Slovenskej pošty nezastihne na adrese trvalého bydliska,v poštovej schránke zanechá  oznámenie o uložení zásielky na najbližšej pošte (žltý lístok s adresou odosielateľa Ministerstvo vnútra SR).  Doklad neprevzatý v odbernej lehote na pošte si budete môcť prevziať na oddelení dokladov OR PZ podľa miesta vášho trvalého pobytu.

Platnosť dokladov

Podľa zákona o občianskych preukazoch sa občiansky preukaz bez podoby tváre automaticky sa vydáva pri narodení občana, pri udelení štátneho občianstva SR osobe do 15 rokov, a pri prihlásení občana mladšieho ako 15 rokov na trvalý pobyt na území Slovenskej republiky.

Občiansky preukaz bez podoby tváre vydávaný pre osoby do 15 rokov bude mať  platnosť 15 rokov, resp. do vydania štandardného OP s fotografiou pri dovŕšení 15 rokov veku.  Na jeho platnosť nebude mať vplyv ani  vydanie občianskeho preukazu dieťaťu na účely cestovania: maloletý môže byť držiteľom oboch dokladov.  

Pre osoby staršie ako 65 rokov občiansky preukaz bez podoby tváre je vydávaný  s platnosťou tiež na 15 rokov. Ak však občan starší ako 65 rokov požiada o vydanie štandardného občianskeho preukazu s čipom, doklad bez podoby tváre odovzdá pri jeho prevzatí.

MV SR odhaduje, že pre projekt Zdravie bude potrebné vydať elektronické doklady pre približne 900-tisíc občanov do 15 rokov a pre 400-tisíc občanov starších ako 65 rokov.

Prečítajte si tiež: Prvoradým zámerom novely zákona o občianskych preukazoch bolo, aby mal každý občan doklad s čipom

 

 


Tento článok bol prevzatý ako tlačová správa. Link na pôvodný článok

Oznámenie o verejnom pripomienkovaní projektu Implementácia cezhraničných služieb – Jednotná digitálna brána, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

17. 08. 2021

digitalna-brana-ilustr

Ministerstvo vnútra ako prijímateľ prostriedkov z OP Integrovaná štruktúra sprístupňuje na verejné pripomienkovanie dokumentáciu k projektu Implementácia cezhraničných služieb – Jednotná digitálna brána

 

Nedostatkom autentifikácie a stotožnenia osôb pri realizácii elektronických služieb poskytovaných štátom je chýbajúci referenčný register  pri cezhraničných používateľoch e-služieb. Zámerom navrhovaného riešenia je vytvoriť novú funkciu:  Evidencia údajov o cudzincoch – držiteľoch autentifikačných prostriedkov vydávaných mimo SR a notifikovaných podľa nariadenia eIDAS, ktorí pristupujú k e-službám orgánom verejnej moci  v rámci SR.  Teda obdobne, ako je to v prípade domácich používateľov – občanov SR, ktorí majú elektronický občiansky preukaz s čipom /eID/.

Cezhraničným používateľom umožníme autentifikovať sa pri používaní e-služieb v SR  ich vlastným identifikačným prostriedkom vydaným iným členským štátom EÚ.

Súčasťou Registra fyzických osôb /RFO/, ktorý je referenčným registrom, sa stane evidencia cezhraničných používateľov. RFO bude rozšírený o údaje potrebné pre identifikáciu cudzinca – držiteľa autentifikačného prostriedku vydávaných v zahraničí a notifikovaného podľa naradenia eIDAS.

Okrem úprav RFO v súvislosti s pridaním nového typu osoby, jej registrácie a ďalšej evidencie si výmena  dát o osobe vyžiada aj integračné úpravy s ďalšími informačnými systémami:

 • Register obyvateľov 
 • Evidencia vozidiel 
 • Centrálny informačný systém matričnej agendy 
 • Dopravno-správne agendy 
 • Informačný systém zbraní, streliva a strelníc 
 • Evidencia cudzincov 
 • Agenda cestovných dokladov 
 • Elektronická identifikačná karta 

Dokumentácia k projektu: https://metais.vicepremier.gov.sk/detail/Projekt/a8cf1eda-6434-457c-9119-b50533196704/cimaster?tab=documentsForm.


Pripomienky k projektovému zámeru zasielajte do 31. augusta 2021 EOD prostredníctvom pripomienkového formulára na adresu TA.13G4@LSIRFD.ZYKS4@.

 

 

 


Tento článok bol prevzatý ako tlačová správa. Link na pôvodný článok

Ďalšia pomoc pre Litvu na zmiernenie migračnej krízy, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

13. 08. 2021

litva-ilustr

Slovensko pomáha Litve ďalšou várkou humanitárnej pomoci. Pred dvoma týždňami sme vyslali do Vilniusu kamión s materiálom určeným na núdzové ubytovanie a núdzové zásobovanie.

Litva však opätovne požiadala cez Koordinačné centrum pre reakcie na núdzové situácie o pomoc v súvislosti s migračnou krízou na litovsko-bieloruskej hranici. Slovenská republika jej žiadosti vyhovela.

Humanitárna pomoc

Ministerstvo vnútra SR posiela do Vilniusu zo svojich zásob – skladacie postele s matracom, spacie vaky, karimatky, osvetľovacie súpravy, stany, skladacie stoličky a stoly v hodnote takmer 40 tisíc eur.

Kamión s pomocou odišiel v piatok 13. augusta 2021. Do Litvy by mal prísť v skorých ranných hodinách v pondelok 16. augusta.


Tento článok bol prevzatý ako tlačová správa. Link na pôvodný článok

Polícia dostala do výbavy najmodernejšie motocykle, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

11. 08. 2021

motorky-nove-ilustr

Do autoparku Policajného zboru pribudne  52  motocyklov značky BMW, ktoré ministerstvo vnútra obstaralo v rámci plánovanej obnovy flotily do roku 2025. Dvadsaťdva motocyklov v stredu 11. augusta 2021 minister vnútra Roman Mikulec oficiálne odovzdal príslušníkom Úradu pre ochranu  ústavných  činiteľov a diplomatických misií MV SR. Na vojenskej  Leteckej základni v Malackách ochrankári pri tejto príležitosti predviedli svoje jazdecké zručnosti.

Nové špičkové motocykle ochranka nasadí aj počas bezpečnostných opatrení pri septembrovej návšteve Sv. Otca na Slovensku. Doteraz používané motorky zn. Honda nevyhovovali potrebám polície, navyše dodatočnými zásahmi do montáže svetelnej či zvukovej signalizácie bola narušená ich aerodynamika a stabilita, čo najmä pri zvýšenej rýchlosti mohlo ohroziť bezpečnosť vodičov.

Nové motocykle

„Zásahy sa prejavili aj na elektroinštalácii, problémy spôsobovali elektronické komponenty. Keďže boli zabudované dodatočne bez zohľadnenia technických parametrov, mali väčší odber, dochádzalo k poruchám alternátorov a k vybíjaniu batérií,“ skonštatoval riaditeľ úradu pre ochranu ústavných činiteľov Marek Moncman. Doplnil, že napríklad vysielačky na starých motocykloch nebolo možné ovládať počas jazdy. Ak bolo treba zmeniť komunikačný kanál, vodič musel zastaviť a zmenu urobiť manuálne.

Nové motocykle

Nové motocykle sú vyrobené presne podľa požiadaviek MV SR priamo v továrni. Za všetky komponenty a kvalitu tak ručí výrobca.  Pri výrobe boli zužitkované skúsenosti nielen našej, ale aj nemeckej, rakúskej či švédskej polície. Okrem iného sú nové stroje vybavené špeciálnymi svetelnými a zvukovými výstražnými zariadeniami, vrátane možnosti dávať pokyny priamo z prilby do reproduktorov, čo prispieva k bezpečnosti a rýchlosti komunikácie.

Minister Roman Mikulec s príslušníkmi ochranky

„Po 13-tich rokoch sme policajtom nakúpili kvalitné a bezpečné motocykle, ktoré sú štandardom aj v zahraničí. Sú to špičkové stroje vo svojej kategórii, sme presvedčení, že v aktívnej službe budú mať dlhú životnosť,“ uviedol minister Roman Mikulec.  Zdôraznil, že je nutné riešiť neuspokojivý stav autoparku MV SR, ktorý zanechalo minulé vedenie, pričom v prvej fáze ministerstvo vnútra obnoví vozidlá staršie ako 12 rokov, ako aj tie, ktoré majú najazdených viac jako 250-tisíc kilometrov.

Nové motocykle

Nákupu motocyklov predchádzalo riadne verejné obstarávanie na jeseň 2020, ktoré úspešne prešlo analýzou Útvaru hodnoty za peniaze. Do súťaže sa prihlásili traja uchádzači, dodávateľom sa stala spoločnosť Tech Moto s. r. o, ktorá ponúkla najvýhodnejšiu cenu.

Nové motocykle

Ministerstvo vnútra obstaralo dva typy motocyklov. Stroje typu BMW Motorrad K1600 GT /22 kusov/ bude používať ochranka, ďalších 30 strojov typu BMW 1250 RT dostanú okresné a krajské inšpektoráty a taktiež policajní  operatívci.

Nové motocykle

Foto: Vladimír Benko/MV SR


Tento článok bol prevzatý ako tlačová správa. Link na pôvodný článok

Nová verzia COVID automatu bude zohľadňovať mieru zaočkovanosti, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

10. 08. 2021

rusko-kriz-ilustr

Nová verzia Alert systému pre monitorovanie vývoja pandémie a prijímanie opatrení proti SARS-CoV-2  /COVID automat/ bude mať po novom päť farieb a namiesto národného prístupu preferovať okresný, ktorý zohľadní mieru zaočkovanosti rizikových skupín v regióne. Vláda ju schválila na rokovaní v utorok 10. augusta  s účinnosťou od 16. augusta 2021.

“Zásadné pripomienky neboli, COVID automat bol dopredu so stranami konzultovaný, niektoré veci bolo treba len vysvetliť či doladiť, ale nebolo tam nič závažné,” priblížil minister zdravotníctva. Zdôraznil, že nový COVID automat sa snaží vytvoriť taký režim, aby zaočkovaní boli čo najmenej obmedzovaní a mali čo najviac výhod. Všetky technické detaily, ktoré COVID automat prináša, spresnia vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR.

Nový COVID automat zavádza päť farieb rizikovosti okresov – od zelenej (monitoring), cez oranžovú (ostražitosť), červenú (1. stupeň ohrozenia), bordovú (2. stupeň ohrozenia), až po čiernu (3. stupeň ohrozenia). Pri zmene farby sa má brať do úvahy okrem počtu nakazených napríklad aj zaočkovanosť okresu v populácii nad 50 rokov. Čím viac očkovaných v tejto skupine ľudí bude daný okres mať, tým bude väčšia šanca, že sa posunie do lepšej farby a napriek číslu nakazených v ňom budú platiť miernejšie opatrenia.

Prevádzky sa po novom rozhodnú, či budú púšťať iba zaočkovaných, alebo negatívne testovaných a ľudí, ktorí prekonali ochorenie COVID-19, alebo všetkých vrátane neočkovaných a netestovaných. Podľa toho sa potom budú odvíjať aj ďalšie opatrenia.

Schválená verzia COVID automatu reaguje na najnovšie vedecké poznatky o SARS-CoV-2 a dostupnosť účinných a bezpečných očkovacích látok

 • Implementuje vedecké dôkazy z krajín, ktoré vďaka akcelerovanému zaočkovaniu viac ako 95% zraniteľnej populácie a skupiny ľudí nad 50 rokov dokázali efektívne eliminovať hospitalizácie a mortalitu spojené s ochorením COVID-19.
 • Reaguje na postupný import nového infekčnejšieho Delta variantu (B.1.617.2), ktorý sa rýchlo stáva dominantným variantom v Európskej únií a na Slovensku.
 • Ponúka prevádzkovateľom zariadení a organizátorom podujatí flexibilne si vybrať z troch protokolov:
 • Zavádza používanie digitálnych COVID preukazov EÚ ako efektívneho riešenia pre rýchle a jednoduché overenie údajov o očkovaní, prekonaní ochorenia alebo výsledku testovania. Cieľom Digitálnych COVID preukazov EÚ je zvýšiť bezpečnosť v spoločenských priestoroch a súčasne akcelerovať otváranie hospodárstva.
 • Limituje element národnej brzdy, kedy sa po prekročení stanovených limitov incidencie, hospitalizácie a reprodukčného čísla zavádzali reštriktívne opatrenia celoplošne pre všetky okresy Slovenskej republiky. Namiesto toho preferuje okresný prístup, ktorý reflektuje rôznu mieru zaočkovanosti a teda aj imunitnej ochrany obyvateľstva.

Zdroj: Úrad vlády SR, TASR


Tento článok bol prevzatý ako tlačová správa. Link na pôvodný článok

Slovenskí hasiči sú v plnom nasadení na gréckom ostrove Evia , Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

10. 08. 2021

hasici-grecko-evia-ilustr

Od žiadosti o pomoc z Grécka sužovaného katastrofálnymi požiarmi neuplynuli ešte ani tri dni a slovenskí hasiči už niekoľko hodín zasahujú v teréne. Na grécky ostrov Evia, ktorý je najviac zasiahnutý požiarmi v severnej časti, dorazili v utorok 10. augusta 2021  o jednej ráno miestneho času. Ihneď po vylodení boli gréckymi kolegami nasmerovaní na plochu pre rozloženie tábora.

Toto stanovisko však nebolo zdravotne bezpečné vzhľadom k silnému zadymeniu a lietajúcemu popolu. Preto si hľadali iné zázemie, ktoré im bolo poskytnuté v miestnej telocvični – približne 10 km od najbližších požiarov. Podľa ich slov im tieto priestory poskytujú dostatočné bezpečie a sú schopní v nich zotrvať počas celej doby svojho nasadenia. V súvislosti so stravou a PHM stále zostávajú úplne sebestační.

Ostrov Evia je zadymený

Prvá skupina tvorená z 31 hasičov vyrazila na miesto požiaru s 10 kusmi  cisterien už o 8. hodine, ani nie 5 hodín od vytvorenia zázemia.

Ostrov Evia je zadymený

Vďaka svojej profesionalite a neúnavnému odhodlaniu sú naši hasiči schopní zasahovať po takej dlhej ceste zo Slovenska a pokúsiť sa pomôcť svojim gréckym kolegom.

Slovenskí hasiči na ostrove Evia


Tento článok bol prevzatý ako tlačová správa. Link na pôvodný článok