Príspevok pre obce a samosprávne kraje na aktiváciu nezamestnaných bude pokračovať

19.02.2024

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny pripravilo projekt Podpora udržania pracovných návykov – PUPN 2, ktorý je pokračovaním končiaceho projektu Podpora udržania pracovných návykov – PUPN. Zabezpečí kontinuálne pokračovanie podpory ľudí bez práce pri zvyšovaní zamestnateľnosti, udržiavaní pracovných návykov a rozvoji zručností prostredníctvom vykonávania menších prác pre obec alebo samosprávny kraj.

 

Projekt Podpora udržania pracovných návykov – PUPN 2 sa spustí od apríla tohto roka. Cieľom je podpora zamestnateľnosti, udržiavania pracovných návykov a rozvoja zručností uchádzačov o zamestnanie prostredníctvom menších prác pre obec alebo samosprávny kraj.

„Ide o aktiváciu ľudí, ktorí sú dlhodobo nezamestnaní a zároveň poberajú dávku v hmotnej núdzi. V rámci tohto projektu budú vykonávať menšie práce a zveľaďovať svoju obec alebo mesto a zároveň si pestovať pracovné návyky a svoje zručnosti, aby boli pripravení na pracovný trh. Chceme aktivovať 15-tisíc ľudí a aktivačný príspevok bude vo výške 86, 80 eur. Takže takýto človek si môže popri dávke v hmotnej núdzi prilepšiť a získať aj aktivačný príspevok.

Náš hlavný cieľ je, aby každý človek, ktorý môže pracovať, aj pracoval. Príspevok vyplatíme aj žiadateľom, teda obciam a VÚC na pracovné pomôcky, ktoré budú potrebovať. Vyčlenili sme na to celkom 2,6 milióna eur a projekt potrvá 9 mesiacov – od 1. apríla do konca tohto roka. Očakávame, že uspokojíme všetkých oprávnených žiadateľov,“ spresnil minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš.

Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny budú v rámci projektu pokračovať v poskytovaní príspevku obciam a samosprávnym krajom na aktivačnú činnosť nezamestnaných, ktorí sú poberateľmi dávky v hmotnej núdzi alebo sú členmi domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi.

„Ďakujeme za spoluprácu, ktorá je veľmi otvorená a dynamická, a aj toto je príkladom toho, že naše požiadavky boli vypočuté a sú riešené. Bola to požiadavka komory obcí a miest a sme veľmi radi, že dlhodobo nezamestnaní budú môcť byť aktivovaní. Aby tak mali pracovné návyky, aby sme mali krajšie a čistejšie mestá a pomohli všade tam, kde je to potrebné. Budú to určite stovky miest a obcí po celom Slovensku, ktoré tento projekt využijú aj s príchodom letnej turistickej sezóny,“ doplnil Jozef Božik, predseda Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS)

Momentálne je príspevok poskytovaný v rámci končiaceho projektu Podpora udržania pracovných návykov – PUPN. Aj v novom projekte sa bude príspevok vyplácať na základe žiadosti. Žiadosti môžu podávať obce, samosprávne kraje, ako aj ich rozpočtové a príspevkové organizácie, od prvého marca. Prácu uchádzačov o zamestnanie môžu využiť na rôzne účely, napríklad pri zlepšovaní životného prostredia, poskytovaní sociálnych služieb či podpore vzdelávania a voľnočasových aktivít detí.

Príspevok na aktivačnú činnosť formou menších prác pre obec či samosprávny kraj bude aj naďalej slúžiť na pokrytie nákladov na osobné ochranné pracovné prostriedky, pracovné náradie a úrazové poistenie uchádzača o zamestnanie, či úhradu časti ďalších nákladov súvisiacich s vykonávaním práce. Nezamestnaný môže vykonávať prácu nepretržite najviac deväť kalendárnych mesiacov, a to v rozsahu 16 až 20 hodín týždenne. V takom prípade je výška príspevku 18,84 eura mesačne na jedného uchádzača o zamestnanie. Samotný uchádzač o zamestnanie, ktorý poberá dávky v hmotnej núdzi, alebo je členom domácnosti poberajúcej pomoc v hmotnej núdzi, má po odpracovaní 64 hodín aktivačných prác mesačne nárok na aktivačný príspevok vo výške 86,80 eura.

Aktivační pracovníci pomáhajú mestám a obciam rôznymi spôsobmi. Udržiavanie poriadku na verejných priestranstvách je iba jedným z nich. Uchádzači o zamestnanie sa v rámci aktivačných prác podieľajú na príprave kúpalísk na sezónu, ako to býva napríklad v prípade prírodného kúpaliska Delňa v Prešove. Vo všeobecnosti ich samosprávy využívajú pri príprave ako aj v priebehu realizácie najrôznejších spoločensko-kultúrnych a športových podujatí, pri organizovaní občianskych hliadok, či asistentských prácach na školách a v školských jedálňach. Často pomáhajú pri drobných stavebných prácach. V Sabinove aktivační pracovníci vymaľovali priestory Centra sociálnych služieb a všetky zábradlia popri tamojších cestách, vďaka čomu mesto významne ušetrilo.

„Pre nezamestnaných je tento projekt príležitosťou dostať sa k zaujímavej, obohacujúcej práci, ktorou pomôžu svojej obci, svojim najbližším spoluobčanom a možnosťou pohnúť sa v živote vpred. Pre samotné obce predstavuje projekt prostriedok na efektívne pokrytie nejednej potreby. Pri vhodnom využití môže projekt priniesť veľa dobrého pre všetky zúčastnené strany,“ zhodnotil generálny riaditeľ a generálny tajomník služobného úradu Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny Peter Ormandy. Dodal, že informácie o projekte budú od marca zverejnené na webovom sídle Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny.

Do končiaceho projektu Podpora udržania pracovných návykov – PUPN bolo od jeho začiatku až do konca januára 2024 zapojených 28 313 uchádzačov o zamestnanie. Najviac, až 4 267 ich bolo evidovaných na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota. Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny vyplatili obciam a samosprávnym krajom viac ako 1,45 milióna eur v rámci príspevkov na aktivačnú činnosť.Tento článok bol prevzatý ako tlačová správa. Link na pôvodný článok

Inšpekcia v sociálnych veciach zverejnila Plán dozornej činnosti na rok 2024

14.02.2024

Inšpekcia v sociálnych veciach (ISV) Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR postupuje vo svojej činnosti predovšetkým na základe Plánu dozornej činnosti, ktorý zverejnila na svojom webovom sídle. Plán na rok 2024 odráža doteraz získané poznatky a sústreďuje sa na riziká v oblasti sociálnych vecí.

V súčasnosti ISV už viac ako rok pôsobí vo všetkých krajoch, aby ako nezávislý a transparentný orgán dbala nad zákonnosťou v oblastiach, ktoré spadajú do jej pôsobnosti, pomáhala pri zvyšovaní kvality poskytovanej pomoci a ochrany najzraniteľnejších osôb odkázaných na túto pomoc.

 

Inšpekcia v sociálnych veciach vykonáva dozor v oblasti poskytovania sociálnych služieb, nad účelnosťou priznaných peňažných príspevkov na kompenzáciu dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia a v oblasti sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. Dozor sa vykonáva na základe vopred stanoveného plánu dozornej činnosti alebo na základe oznámení prijatých od osôb, ktoré sa na ňu obracajú, ak majú pochybnosti o tom, či si subjekty v oblasti sociálnych vecí plnia svoje povinnosti.

Plán dozornej činnosti vychádza z legitímneho verejného záujmu, odborných informácií, poznatkov, výsledkov, vývoja a z rizík v rôznych vecných oblastiach inšpekcie v sociálnych veciach, ako aj z priorít ministerstva. Zohľadňuje pritom osobitnú zraniteľnosť a odkázanosť dotknutých fyzických osôb – cieľovej skupiny v oblasti sociálnych vecí. Sú ňou najmä maloleté deti, seniori, osoby so zdravotným znevýhodnením alebo s ťažkým zdravotným postihnutím.

„Inšpekcia v sociálnych veciach vznikla na základe požiadaviek praxe, vyplývajúcich z niekoľkoročných diskusií odbornej komunity i laickej občianskej spoločnosti, ako jedna z reforiem Plánu obnovy a odolnosti. Jej cieľom je posilniť ochranu najzraniteľnejších či marginalizovaných jednotlivcov, a so zámerom zabezpečiť adresnosť, kvalitu a efektívnosť poskytovanej pomoci v oblasti sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a ťažkého zdravotného postihnutia.

Náš tím inšpektoriek a inšpektorov, na platforme spolupráce a dialógu a v úzkom kontakte s inými organizačnými zložkami ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny, ostatnými ústrednými orgánmi štátnej správy, územnou samosprávou, mimovládnym sektorom a občianskou spoločnosťou sa snaží prispievať ku skvalitňovaniu a v istých aspektoch (napr. determinovanie štandardov kvality vo sfére sociálnych služieb) priamo ku profesionalizácii pomoci v sociálnych veciach pre všetkých jej recipientov, ktorí sú na ňu odkázaní, aby nedochádzalo a ani nemohlo dochádzať k znižovaniu kvality ich života, či k porušovaniu, obchádzaniu, alebo popieraniu normatívne stanovených povinností, a najmä základných ľudských práv a slobôd.

Samozrejme, je len prirodzené, že našu úlohu vnímame nielen prvoplánovo, cez prizmu pocitu veľkej ľudskej a profesijnej zodpovednosti, ale snažíme sa o jej humanitné a odborné „uchopenie“ v jej extenzívnej komplexnosti, a v duchu tohto ideového zámeru sme otvorení ďalším výzvam i podnetom, ktoré sa budeme snažiť tvorivo „pretaviť“ aj do legislatívy,“ uviedla generálna riaditeľka Inšpekcie v sociálnych veciach Alena Zvarová – Bašistová.

PLÁN ISV V OBLASTI SOCIÁLNYCH SLUŽIEB

ISV sa v tejto oblasti zameria na zohľadňovanie individuálnych potrieb prijímateľov pri poskytovaní sociálnej služby, bezpečnosť prijímateľov, teda spôsob, akým poskytovateľ sociálnej služby pracuje s rizikom.

Vzhľadom na výsledky inšpekčnej činnosti v predchádzajúcom období, aj v roku 2024 bude predmetom dozoru povinnosť poskytovateľa sociálnej služby podľa zákona o sociálnych službách nepoužívať prostriedky netelesného a telesného obmedzenia voči klientom, ich ochrana pred zlým zaobchádzaním a povinnosť plánovať a realizovať poskytovanie sociálnej služby podľa individuálnych potrieb klientov.

V SR pôsobí aktuálne takmer 2300 poskytovateľov sociálnych služieb – cca 1300 verejných, kde ich zriaďovateľom je miestna alebo regionálna samospráva, a ďalších asi tisíc neverejných poskytovateľov. V rámci pobytových sociálnych služieb v roku 2023 poskytovali služby pre približne 41-tisíc odkázaných osôb.

PLÁN ISV V OBLASTI SOCIÁLNOPRÁVNEJ OCHRANY DETÍ A SOCIÁLNEJ KURATELY

ISV bude naďalej vyhodnocovať povinnosť centier pre deti a rodinu zaradiť dieťa do šiestich rokov veku do profesionálnej náhradnej rodiny, teda aby vyrastali v domácom prostredí. Doterajšie výsledky inšpekcie v roku 2023 ukazujú, že centrá pre deti a rodinu túto zákonnú povinnosť nereflektujú v dostatočnej miere.

V roku 2023 bolo v centrách umiestnených 976 detí vo veku do 6 rokov, pričom takmer 300 z nich sa neposkytovala starostlivosť v domácom prostredí profesionálnych rodín, ale v skupinách.

Inšpekcia sa osobitne zameria aj na overenie povinnosti orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately najmenej raz za 6 mesiacov navštevovať dieťa v zariadení na výkon rozhodnutia súdu (centrá pre deti a rodinu, diagnostické centrá a reedukačné centrá) za účelom sledovania psychického, fyzického a sociálneho vývinu dieťa. V týchto zariadeniach je v súčasnosti (k januáru 2024) takmer 550 detí.

PLÁN ISV V OBLASTI POSKYTOVANIA PEŇAŽNÝCH PRÍSPEVKOV NA KOMPENZÁCIU SOCIÁLNYCH DÔSLEDKOV ŤAŽKÉHO ZDRAVOTNÉHO POISTENIA

Predmetom dozoru bude v roku 2024 peňažný príspevok na kúpu osobného motorového vozidla, rozsah a kvalita poskytovanej pomoci osobe s ťažkým zdravotným postihnutím, na ktorej zabezpečenie sa poskytuje peňažný príspevok na opatrovanie alebo na osobnú asistenciu.

V roku 2023 sa peňažný príspevok na osobnú asistenciu poskytoval takmer 13-tisíc osobám s TŽP. Peňažný príspevok na opatrovanie poberalo viac ako 66-tisíc opatrovateľov.

Okrem Plánu dozornej činnosti ISV priebežne zverejňuje aj výsledky realizovanej inšpekčnej činnosti – protokoly alebo záznamy z vykonaných dozorov, rozhodnutia o pokutách, zákaze činnosti alebo o uložení neodkladných opatrení. Zároveň ISV zverejňuje aj opatrenia, ktoré dozorované subjekty navrhli a prijali.

Zriadenie Inšpekcie v sociálnych veciach je jedným z míľnikov Komponentu 13 Plánu obnovy a odolnosti, konkrétne Reformy 3: Reforma dohľadu nad sociálnou starostlivosťou a zabezpečenie infraštruktúry pre jej implementáciu. V súčasnosti má inšpekcia osem krajských pracovísk (ústredie ISV v Bratislave a pobočky Trnava, Nitra, Trenčín, Žilina, Banská Bystrica, Košice a Prešov), v ktorých pôsobí 89 zamestnancov. V súlade s naplnením stanoveného míľnika Plánu obnovy bude mať inšpekcia celkom 168 zamestnancov.

Plán dozornej činnosti ISV na rok 2024 je zverejnený na stránke ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny:

https://www.employment.gov.sk/sk/uvodna-stranka/inspekcia-socialnych-veciach/plan-dozornej-cinnosti/

Všetky informácie k Inšpekcii v sociálnych veciach aj s kontaktnými údajmi:

https://www.employment.gov.sk/sk/uvodna-stranka/inspekcia-socialnych-veciach/nova-web-stranka.html

Zákon č. 345/2022 Z. z. o inšpekcii v sociálnych veciach a o zmene a doplnení :

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2022/345/20221101Tento článok bol prevzatý ako tlačová správa. Link na pôvodný článok

Minister práce Erik Tomáš dnes podpísal rozhodnutie o dvojnásobnom zvýšení dotácie na podporu rekondičných aktivít pre seniorov

08.02.2024

Minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Erik Tomáš splnil ďalší záväzok. Podpísal rozhodnutie, ktorým sa historicky po prvýkrát navýši dotácia na podporu rekondičných aktivít, a to až dvojnásobne. Celková suma dosiahne 1,4 milióna Eur, ktorú využije 14 000 seniorov na tzv. rekondičné pobyty.

 

Šéf rezortu práce Erik Tomáš dnes podpísal rozhodnutie, ktorým sa navýši suma na rekondičné pobyty o dvojnásobok. Ako uviedol: „ Týmto naša pomoc nekončí. Sme pripravení hľadať aj ďalšie finančné zdroje na tento veľmi obľúbený program.“

Rekreáciu v zazmluvnených zariadeniach bude môcť využiť 14 tisíc seniorov. Ich počet však nie je konečný. Rezort práce bude naďalej hľadať také riešenia, aby sa počet prijímateľov do budúcna ešte navýšil. Nárok na príspevok majú však len starobní dôchodcovia. Hlavnou podmienkou, ktorú musia splniť je, aby neboli zárobkovo činní.

Sumu 1,4 milióna Eur si prerozdelia organizácie, ktoré rezort práce zazmluvnil ešte v roku 2023. Konkrétne sa jedná o Konfederáciu odborových zväzov SR, Odborový zväz potravinárov a Jednotu dôchodcov na Slovensku.

Štátny tajomník rezortu práce Branislav Ondruš priblížil, ako to bude v praxi prebiehať: „Získanie príspevku bude pre seniorov jednoduché. Organizácie ako kúpele, hotely a iné rekreačné zariadenia, v ktorých dôchodcovia môže absolvovať rekreačný pobyt, sú zverejnené na stránkach zazmluvnených partnerov. Dôchodcovia o príspevok priamo nežiadajú. Vyberú si z ponúkaných zazmluvnených pobytov, ktorý je už zľavnený o 100 Eur v cenníkovej cene.“ Jedná sa o tzv. mimosezónne pobyty v trvaní v priemere 5 dní, ktoré budú zamerané na rekondíciu. Ich cieľom je posilniť zdravotný stav a budovať spoločenskú integráciu seniorov.

Predseda Jednoty dôchodcov na Slovensku Michal Kotian dodal: „ Chcem sa veľmi pekne poďakovať ministrovi práce. Tieto pobyty sú obľúbené medzi seniormi. Môžu ich využívať ako členovia, tak aj nečlenovia Jednoty dôchodcov Slovenska. Procedúry, ktoré sú súčasťou pobytového balíka sú zamerané na skvalitnenie ich jesene života.“

Celková finančná alokácia rekondičných pobytov je financovaná z vlastných zdrojov rezortu práce.

Celú tlačovú konferenciu s bližšími podrobnosťami nájdete na nasledovnom linku: FacebookTento článok bol prevzatý ako tlačová správa. Link na pôvodný článok

Štát rozbehol nový národný projekt pre podporu opatrovateľských služieb. Poskytovatelia môžu čerpať takmer 100 miliónov eur.

07.02.2024

Poskytovatelia opatrovateľskej služby v mestách a obciach môžu od dnešného dňa žiadať o refundáciu personálnych výdavkov na opatrovateľky za obdobie od júla 2023 do decembra 2023. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR v rámci Programu Slovensko spúšťa nový národný projekt „Podpora opatrovateľskej služby“. Zároveň, od marca budú môcť všetci registrovaní poskytovatelia sociálnych služieb žiadať o príspevky za konkrétne vykonané hodiny opatrovania. V nasledujúcich dvoch rokoch pôjde na tento účel takmer 100 miliónov eur.

 

Národný projekt Podpora opatrovateľskej služby má za cieľ pilotne overiť nový spôsob poskytovania novej štátnej dávky – príspevku na starostlivosť a predovšetkým zabezpečiť kontinuitu poskytovania opatrovateľskej služby.

„Starnutie populácie je dnes faktom naprieč celou Európou a Slovensko patrí na chvost krajín OECD, kde sa obyvatelia dožívajú staroby v zdraví a stále viac ľudí je odkázaných na pomoc. Zároveň, podľa realizovaného prieskumu si až 93 percent Slovákov a Sloveniek želá v prípade zhoršenia svojho zdravotného stavu zostať v domácom prostredí. Dnes spúšťame nový projekt domácej opatrovateľskej služby za 100 miliónov eur, ktorý pomôže takmer 13-tisíc ľuďom. Je to dobrá správa nielen pre nich, ale pre samotné mestá a obce, ktorým podávame pomocnú ruku v ich kompetencii a na dva roky ich takto finančne odľahčíme,“ povedal minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš.

„ZMOS dlhodobo žiadal a upozorňoval na financovanie domácej opatrovateľskej služby v samosprávach. V tejto neľahkej finančnej situácii je to naozaj veľmi dobrá správa a primátori a starostovia sa tešia, že budú môcť cez tento projekt žiadať potrebné zdroje. Chcem sa veľmi pekne poďakovať ministerstvu, že sa to podarilo. Týmto projektom sa pomôže asi 6-tisíc pracovným úväzkom, ktoré sú viazané na územnú samosprávu,“ dodal Jozef Božik, predseda Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS).

Od dnešného dňa je spustená časť nového Národného projektu Podpora opatrovateľskej služby s názvom „Zachovanie podpory výkonu opatrovateľskej služby“ , ktorá je určená poskytovateľom opatrovateľskej služby na refundáciu personálnych výdavkov na opatrovateľky za obdobie od júla 2023 do decembra 2023. Teda tým poskytovateľom, ktorým skončilo oprávnené obdobie realizácie aktivít podľa zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku z Európskeho sociálneho fondu na základe vyhlásenej výzvy Podpora opatrovateľskej služby II č. OP ĽZ DOP 2021/8.1.1/01 a zároveň im Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky vydalo Poverenie k poskytovaniu služieb všeobecného hospodárskeho záujmu .

„V tomto prípade refundujeme finančné prostriedky vo výške jeden a pol milióna eur, na ktoré majú nárok poskytovatelia, ktorí poskytovali opatrovateľskú službu v období od júla do decembra minulého roka. Ide celkovo o 129 subjektov. Takto spätne nahradíme náklady mestám, obciam či organizáciám, ktoré z vlastných zdrojov poskytovali opatrovateľskú službu. Všetci, ktorých sa to týka, už oddnes môžu podávať žiadosť o refundáciu na úrade práce, ktorý im poskytne všetky prostriedky v jednej platbe za požadované obdobie,“ doplnil Branislav Ondruš, štátny tajomník ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny.

Žiadať môžu o príspevok na skutočne vynaložené mzdové výdavky vo výške maximálne 750 € celkovej ceny práce na jedného zamestnanca a na jeden mesiac v prípade pracovného pomeru na plný úväzok (100%). Vyplácaný bude jednorazovo formou refundácie uhradených mzdových výdavkov za obdobie od júla 2023 do decembra 2023 v rámci celého územia Slovenskej republiky. V prípade pracovného pomeru na kratší pracovný čas, sa výška príspevku pomerne kráti a zaokrúhli sa na celé eurá nadol. Základnou podmienkou je, aby žiadateľovi v rovnakom oprávnenom období neboli poskytnuté finančné prostriedky na mzdové výdavky opatrovateliek, ktoré by predstavovali duplicitné financovanie.

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny dnes zverejnilo na svojej webovej stránke Oznámenie o možnosti predkladania žiadostí o zapojenie sa do národného projektu a poskytnutie finančného príspevku na pracovné miesto, v ktorom sú presne špecifikované podmienky poskytnutia príspevku. Žiadosť o zapojenie sa do národného projektu Podpora opatrovateľskej služby a poskytnutie finančného príspevku na pracovné miesto môže oddnes predložiť poskytovateľ sociálnej služby, na príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny. Preverenie žiadosti zahŕňa aj finančnú kontrolu.

„Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny čakajú prvé žiadosti a budú promptne postupovať pri ich spracovaní. Rýchlosť vybavenia môžu podporiť samotní žiadatelia tak, že si dôkladne preštudujú podmienky a podajú správne a kompletné žiadosti,“ upozornil Peter Ormandy, generálny riaditeľ Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny.

NASLEDOVAŤ BUDE PRÍSPEVOK ZA POSKYTNUTÚ HODINU OPATROVATEĽSKEJ SLUŽBY

Na webovej stránke Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny je zverejnené aj Oznámenie o možnosti predkladania žiadostí o zapojenie sa do projektu a poskytnutie finančného príspevku za poskytnuté hodiny opatrovateľskej služby. Samotné žiadosti o zapojenie bude možné podávať už začiatkom marca 2024 na úrady práce, sociálnych vecí a rodiny v sídle krajského mesta. Ide o ďalšiu časť národného projektu Podpora opatrovateľskej služby , ktorá je zameraná na vyplácanie finančného príspevku za hodiny opatrovateľskej služby, ktoré sú poskytované prijímateľovi sociálnej služby, teda za reálny výkon pre opatrovaného. Oprávnenými žiadateľmi budú verejní a neverejní poskytovatelia sociálnych služieb spĺňajúci podmienky uvedené v oznámení.

V praxi podporíme poskytovanie opatrovateľskej služby vo výške 11 a pol milióna hodín za 24 mesiacov trvania tohto projektu, čo znamená, že každý mesiac budeme takýmto spôsobom financovať pol milióna hodín opatrovateľskej služby. Žiadosti si budú môcť oprávnení žiadatelia – poskytovatelia podávať od začiatku marca tohto roka, pričom im spätne zaplatíme náklady na hodiny opatrovania, ktoré im vznikli už od 1. januára 2024. Týmto spôsobom potrebujeme posilniť kapacity poskytovania domácej opatrovateľskej služby, podporujeme nábor nových ľudí a tiež zvyšovanie kapacít v teréne,“ spresnil štátny tajomník rezortu práce Branislav Ondruš.

V rámci tejto časti projektu bude finančný príspevok na hodinu opatrovateľskej služby vo výške 7,93 €. Dĺžka jeho poskytovania je 24 mesiacov, teda do konca roka 2025. Za predpokladu splnenia podmienok oznámenia bude príspevok vyplatený aj spätne za obdobie od začiatku roka 2024. Príspevok sa bude poskytovať na základe mesačne podávanej žiadosti o poskytnutie príspevku a preukázaných oprávnených výdavkov.

Zverejnenie Oznámení o možnosti predkladania žiadostí k NP POS:

https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/Oznamenie_podaktivita_3_NP_POS.pdf

https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/Oznamenie_podaktivita_2_NP_POS.pdf

Celkový rozpočet národného projektu je takmer 100 miliónov eur. Tento projekt sa realizuje vďaka spolufinancovaniu z fondov EÚ v rámci Programu Slovensko.

https://eurofondy.gov.sk/Tento článok bol prevzatý ako tlačová správa. Link na pôvodný článok

O pomoci ľuďom s predsedníčkou a predsedami krajov

24.01.2024

Udržateľnosť a rozšírenie pomoci ľuďom odkázaným na sociálne služby a zabezpečenie pomoci zariadeniam sociálnych služieb pri zvládaní vysokých cien energií boli dve z kľúčových tém rokovania štátneho tajomníka Branislava Ondruša s delegáciou združenia samosprávnych krajov SK8.

 

Branislav Ondruš potvrdil, že novému vedeniu MPSVR SR sa podarilo presadiť širší okruh zariadení sociálnych služieb, ktorým štát poskytne pomoc, aby sa nemuseli za vykurovanie a svietenie platiť viac než doteraz. Na tzv. zastropované ceny za vykurovanie budú mať nárok aj zariadenie, ktoré sú napojené na centrálnych dodávateľov tepla, čiže nemajú vlastné kotolne. Tých sa v minulom roku regulácia cien netýkala. V roku 2024 sa už na každé zariadenie sociálnych služieb, ktoré si kúri vlastnou kotolňou na plyn či nebodaj na elektrinu, ale aj každé, ktoré dostáva teplo od externého dodávateľa bude vzťahovať regulácia cien.

Županka a župani sa tiež zhodli so štátnym tajomníkom, že systém sociálnych služieb potrebuje transparentné financovanie, aby sa zabezpečila dostupnosť sociálnych služieb pre každého, kto ich potrebuje. Branislav Ondruš zdôraznil, že pracovná skupina na ministerstve pripravuje zásadnú reformu financovania sociálnych služieb. Popri nej aj systému posudzovania nárokov, aby nový posudkový systém bol rýchlejší a objektívnejší vo vzťahu k skutočným individuálnym potrebám každého jedného odkázaného človeka.

„V novom systéme nebude štát posielať peniaze poskytovateľom, ale každý odkázaný človek dostane štátny príspevok priamo. Bude na ňom, koho si vyberie, aby sa oň staral. Našim záujmom je, aby ľudia mohli zotrvať v prirodzenom domácom prostredí, pokiaľ to len bude možné,“ vysvetlil Branislav Ondruš ciele reformy.

V tejto súvislosti vyzval predsedníčku a predsedov samosprávnych krajov na aktívnu spoluprácu s novo zriadenou inšpekciou v sociálnych veciach. „Po celom Slovensku začne čoskoro pôsobiť 150 inšpektorov a inšpektoriek, aby sme mohli promptne reagovať na podnety, ale aj vlastnou aktivitou odhaľovať prípady nekvalitných poskytovateľov sociálnych služieb či dokonca takých, ktorí porušujú zákony a iné pravidlá na úkor svojich klientov,“ objasnil štátny tajomník.

Branislav Ondruš hlavy krajských samospráv ubezpečil, že žiadne zásadné rozhodnutie nebude MPSVR SR robiť bez serióznej diskusie s nimi a preto navrhol, aby sa takéto stretnutia uskutočnili pravidelne aspoň raz ročne. Okrem toho je pripravený prísť kedykoľvek na zasadanie SK8.Tento článok bol prevzatý ako tlačová správa. Link na pôvodný článok

Ministerstvo práce pokračuje v podpore a sociálnej ochrane detí z Ukrajiny

19.01.2024

Rezort práce pokračuje v spoločne nastavenej spolupráci s UNICEF, ktorá sa týka podpory a sociálnej ochrany detí z Ukrajiny. Potvrdili to zástupcovia oboch strán – štátny tajomník ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR Branislav Ondruš a regionálna poradkyňa pre sociálnu politiku a ekonomickú analýzu UNICEF pre Európu a strednú Áziu Pamela Dale na stretnutí na pôde ministerstva.

Zároveň spoločne podpísali Plán spolupráce UNICEF a MPSVR SR na rok 2024.

 

„Podporné aktivity UNICEF deťom, ktoré trpia v dôsledku vojny na Ukrajine využijeme na skvalitnenie práce aj so slovenskými deťmi, ktoré v dôsledku komplikovaných rodinných situácií potrebujú pomoc štátu. Deti nemôžu ani za vojnu, ani za iné zlyhania dospelých. Dohodnutý pracovný plán obsahuje o. i. vzdelávanie a posilnenie kvalifikácie našich pracovníkov, ktorí stoja v prvej línii, pracovníkov a pracovníčok úradov práce či centier pre deti a rodiny. Zlepšíme tak odbornú starostlivosť o deti a každému dieťaťu, s ktorým pracujeme, poskytneme bezpečné prostredie,“ uviedol po stretnutí štátny tajomník ministerstva práce Branislav Ondruš.

Už v apríli 2022 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR a UNICEF podpísali Memorandum o porozumení na potvrdenie spolupráce, pri ktorej UNICEF podporuje aktivity na zabezpečenie potrieb detí, ktoré na Slovensko prichádzajú v dôsledku vojnového konfliktu na Ukrajine. Dnes sa táto spolupráca dotýka viacerých projektov EK, ktoré sa realizujú na Slovensku.

V súčasnosti je to projekt „Implementácia Európskej záruky pre deti/Inklúzia detí so zdravotným znevýhodnením v kontexte deinštitucionalizácie náhradnej starostlivosti“. Cieľom je vytvorenie akčného plánu, aby sa zabezpečil prístup „dieťa na prvom mieste“ a deti so zdravotným znevýhodnením sa tak začlenili do systému náhradnej starostlivosti.

„Považujem za dôležité, že špecialisti UNICEF podporili stratégiu nového vedenia MPSVR SR v oblasti pomoci chudobným deťom. Jednoznačne súhlasili, že riešením nie sú finančné príspevky, ale najmä reálne dostupné podporné služby, ktoré nahradia nedostatok peňazí v chudobných rodinách,“ skonštatoval Branislav Ondruš.

V oblasti sociálnej politiky ide predovšetkým o poskytovanie dotácií na podporu humanitárnej pomoci osobe so závažným zdravotným postihnutím, rovnako tak naďalej pokračuje poskytovanie pomoci v hmotnej núdzi odídencom.

Rezort práce spolupracuje s UNICEF aj v rámci prípravy reformy posudkovej činnosti a rovnako tiež pri zefektívnení informačných systémov so zameraním sa na vytvorenie tzv. „spisu dieťaťa“. Ten by obsahoval všetky informácie o dieťati, ktoré majú k dispozícií rezorty práce, školstva a zdravotníctva. Cieľom je, aby zamestnanci, ktorí pracujú s konkrétnym dieťaťom, mali k dispozícií čo najviac informácií.Tento článok bol prevzatý ako tlačová správa. Link na pôvodný článok

Zverejnenie výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti zameranej na podporu projektov, ktoré sú súčasťou významného projektu spoločného európskeho záujmu (IPCEI) v oblasti mikroelektroniky

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti zameraná na podporu projektov, ktoré sú súčasťou významného projektu spoločného európskeho záujmu (IPCEI) v oblasti mikroelektronikyVýzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti zameraná na podporu projektov, ktoré sú súčasťou významného projektu spoločného európskeho záujmu (IPCEI) v oblasti mikroelektronikyDátum zverejnenia výzvy: 21.12.2023 Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR), ako vykonávateľ Plánu obnovy a odolnosti SR, vyhlasuje Výzvu č. 17I04-04-V03 na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti zameranú na podporu projektov, ktoré sú súčasťou významného projektu spoločného európskeho záujmu (IPCEI) v oblasti mikroelektroniky. Cieľom a účelom výzvy je zlepšiť synergie opatrení v oblasti výskumu, vývoja a inovácií medzi vnútroštátnou úrovňou a úrovňou EÚ prostredníctvom podpory výskumno – vývojovo – inovačnej fázy a fázy prvého priemyselného nasadenia (resp. jej časti) projektov, ktoré sú súčasťou významného projektu spoločného európskeho záujmu (IPCEI – Important Project of Common European Interest) v oblasti mikroelektroniky, v rámci ktorých bolo poskytnutie štátnej pomoci Slovenskou republikou notifikované a Európska komisia o tejto notifikácii rozhodla. Predmetom podpory v rámci tejto výzvy budú projekty realizované na oprávnenom území Slovenskej republiky – v menej rozvinutom regióne, t.j. oprávneným územím budú všetky regióny okrem Bratislavského samosprávneho kraja. Výzva sa zameriava špecificky na podporu prechodu na digitálne hospodárstvo. Výzva podporuje projekty v celom výskumnom a inovačnom cykle (úroveň technologickej pripravenosti 1 – 9). Právnym základom pre poskytnutie štátnej pomoci v rámci IPCEI projektov je rozhodnutie Európskej komisie SA.101200. Indikatívna výška prostriedkov mechanizmu na výzvu je: 5 000 000 EUR z toho:

 • zdroj Plán obnovy a odolnosti SR: 5 000 000 EUR
 • zdroj Plán obnovy a odolnosti SR – prostriedky na úhradu DPH: 0 EUR

Trvanie výzvy Vyhlásenie výzvy:  21.12.2023 Uzavretie výzvy:    29.03.2024 Miesto a spôsob podania Žiadosti o PPM Žiadateľ vypracuje žiadosť výlučne prostredníctvom Informačného systému Plánu obnovy – ISPO. Nevyhnutnou podmienkou predloženia žiadosti o poskytnutie prostriedkov mechanizmu (ďalej  len „žiadosť“ a/alebo „žiadosť o PPM“) je registrácia žiadateľa v uvedenom systéme. Po zaregistrovaní žiadateľa v ISPO je možné pristúpiť k vyplneniu formulára žiadosti a nahratiu všetkých povinných príloh priamo v systéme ISPO, ktorý žiadateľa prevedie jednotlivými krokmi. Žiadateľ vyplnením formuláru žiadosti a nahratím všetkých povinných príloh k žiadosti zaeviduje svoju žiadosť na portáli ISPO. Po zaevidovaní žiadosti v ISPO systém vygeneruje sumár žiadosti. Sumár žiadosti predstavuje zjednodušenú verziu vyplneného formulára žiadosti vo formáte PDF, ktorá je vygenerovaná systémom ISPO na základe zaevidovania žiadosti. Súčasťou sumára žiadosti je tiež potvrdenie žiadateľa, že informácie a údaje uvedené v žiadosti zaevidovanej v ISPO sú pravdivé. Následne žiadateľ:

 1. predloží vykonávateľovi vyplnený formulár žiadosti a všetky povinné prílohy žiadosti, prípadne ďalšie dokumenty preukazujúce splnenie podmienok poskytnutia prostriedkov mechanizmu (ďalej len „PPPM“) prostredníctvom ISPO tak, že zaeviduje, „odklikne“ vyplnený formulár žiadosti vrátane všetkých príloh v ISPO a zároveň
 2. doručí podpísaný sumár žiadosti vygenerovaný v ISPO bez príloh vykonávateľovi jedným z nasledujúcich spôsobov:
  1. elektronicky prostredníctvom elektronickej schránky vykonávateľa zriadenej v rámci Ústredného portálu verejnej správy cez službu „Všeobecná agenda“ v zmysle zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o e-Governmente“) alebo
  2. listinne, a to:
 • osobne do podateľne vykonávateľa v pracovných dňoch v čase pondelok – štvrtok: 9:00 – 11:30 hod. a 12:30 – 14:30 hod., piatok: 9:00 – 11:30 hod. a 12:30 – 14:00 hod.
 • prepravnou spoločnosťou (pošta, kuriér) na korešpondenčnú adresu Vykonávateľa.

Odporúčame potenciálnym žiadateľom priebežne sledovať webové sídlo www.mirri.gov.sk, kde budú zverejňované všetky aktuálne informácie súvisiace s výzvou, vrátane usmernení k danej výzve.

Link na výzvu – prihlasovanie cez ISPO

Súbory na stiahnutie

Text výzvy č. 17I04-04-V03 (PDF, 780kB)

Prílohy Výzvy: Príloha č. 1 Výzvy: Žiadosť o poskytnutie prostriedkov mechanizmu (PDF, 472 kB)

Príloha č. 2 Výzvy: Zoznam a popis dokumentácie žiadosti o prostriedky mechanizmu (PDF, 596 kB)

Príloha č. 3 Výzvy: Podmienky oprávnenosti výdavkov (PDF, 536 kB)

Príloha č. 4 Výzvy: Údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov (príloha č. 2 žiadosti) (DOCX, 132 kB)

Príloha č. 5 Výzvy: Doplňujúce údaje (príloha č. 5 žiadosti) (XLSX, 124 kB)

Príloha č. 6 Výzvy: Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu (ZIP, 2,11 MB)

Príloha č. 7 Výzvy: Test podniku v ťažkostiach (XLSX, 84 kB)

Príloha č. 7a Výzvy: Údaje potrebné na vyhodnotenie (DOCX, 68 kB)


Tento článok bol prevzatý ako tlačová správa. Link na pôvodný článok

Zverejnenie výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na rekonštrukciu a dobudovanie zabezpečených priestorov kritickej infraštruktúry v súlade so schémou pomoci

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na rekonštrukciu a dobudovanie zabezpečených priestorov kritickej infraštruktúry v súlade so schémou pomoci

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na rekonštrukciu a dobudovanie zabezpečených priestorov kritickej infraštruktúry v súlade so schémou pomoci

Dátum zverejnenia výzvy: 18.12.2023

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR), ako vykonávateľ Plánu obnovy a odolnosti SR, vyhlasuje Výzvu č. 17I06-04-V03 na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na rekonštrukciu a dobudovanie zabezpečených priestorov kritickej infraštruktúry v súlade so schémou pomoci.

Cieľom výzvy, je zrekonštruovať a dobudovať priestory vrátane ich procesného zabezpečenia v rámci prevádzky informačných systémov kritickej infraštruktúry v kontexte fyzickej, objektovej a technickej bezpečnosti pre prácu s režimovými dokumentmi a zabezpečiť požiadavky na riadenie dokumentov v špeciálnom režime.

Účelom výzvy je zvýšiť zabezpečenie priestorov s umiestnenými informačnými systémami kritickej infraštruktúry prostredníctvom investícií do nasledujúcich aktivít:

A1:         Dobudovanie technického a objektového zabezpečenia priestorov kritickej infraštruktúry

A2:         Zvýšenie procesného zabezpečenia priestorov kritickej infraštruktúry

A3:         Odborná príprava osôb podieľajúcich sa na zabezpečení priestorov kritickej infraštruktúry

V prípade výzvy 17I06-04-V03  sa podmienky týkajúce sa pomoci de minimis aplikujú prostredníctvom schémy pomoci de minimis DM – 4/2023 v platnom znení.

Indikatívna výška prostriedkov mechanizmu na výzvu je: 1 508 674,26 EUR s DPH  

– z toho zdroj Plán obnovy a odolnosti: 1 257 228,55 EUR

– z toho zdroj Plán obnovy a odolnosti – prostriedky na úhradu DPH: 251 445,71 EUR

Trvanie výzvy

Vyhlásenie výzvy:  18.12.2023

Uzavretie výzvy:    16.02.2024

Miesto a spôsob podania Žiadosti o PPM

Pred samotným podaním Žiadosti o poskytnutie prostriedkov mechanizmu (ďalej aj „žiadosť o PPM“) je žiadateľ povinný zaregistrovať sa do Informačného a monitorovacieho systému plánu obnovy Slovenskej republiky (ďalej aj ako „ISPO“) a stať sa tak jeho registrovaným používateľom.

Registrovaný používateľ ISPO vyplnením príslušného formuláru žiadosti o PPM a nahratím všetkých príloh k žiadosti o PPM zaeviduje svoju žiadosť o PPM na portáli ISPO.

Po zaevidovaní žiadosti o PPM v ISPO systém vygeneruje sumár žiadosti. Sumár žiadosti predstavuje zjednodušenú verziu vyplneného formulára žiadosti o PPM vo formáte PDF, ktorá je vygenerovaná systémom ISPO na základe zaevidovania žiadosti o PPM. Súčasťou sumára žiadosti o PPM je tiež potvrdenie, že informácie a údaje uvedené v žiadosti o PPM zaevidovanej v ISPO sú pravdivé. Sumár žiadosti žiadateľ podpíše a odošle ho vykonávateľovi v súlade s pokynmi uvedenými vo výzve najneskôr do 5 pracovných dní od zaevidovania žiadosti o PPM vrátane príloh v ISPO.

Žiadosť o PPM môže byť zaradená na posúdenie až po doručení podpísaného sumáru žiadosti vykonávateľovi.

Sumár žiadosti, podľa vyššie uvedeného, sa predkladá prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy do elektronickej schránky MIRRI SR, v elektronickej podobe podpísanej kvalifikovaným elektronickým podpisom štatutárneho orgánu žiadateľa resp. oprávnenej osoby žiadateľa.

Upozorňujeme žiadateľov, že v prípade, ak za žiadateľa koná splnomocnená osoba, je žiadateľ povinný predložiť ako prílohu žiadosti o PPM úradne osvedčené plnomocenstvo, ktorým štatutárny orgán žiadateľa oprávňuje danú osobu/osoby na konanie za žiadateľa.

V prípade, že nebude možné podať Sumár žiadosti prostredníctvom elektronickej komunikácie, je žiadateľ oprávnený predložiť dokument v listinnej podobe, na adresu Vykonávateľa:

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky

Pribinova 25, 811 09 Bratislava

jedným z nasledovných spôsobov:

 • osobne na podateľni MIRRI SR:

pondelok – štvrtok: 9:00 – 11:30 hod. a 12:30 – 14:30 hod.

piatok: 9:00 – 11:30 hod. a 12:30 – 14:00 hod.

 • doporučenou poštou,
 • kuriérskou službou.

Obálku je potrebné označiť: OIPOO + kód príslušnej výzvy (17I06-04-V03)

Odporúčame potenciálnym žiadateľom priebežne sledovať webové sídlo www.mirri.gov.sk, kde budú zverejňované všetky aktuálne informácie súvisiace s výzvou, vrátane usmernení k danej výzve.

Link na výzvu – prihlasovanie cez ISPO

Súbory na stiahnutie

Text výzvy č. 17I06-04-V03 (PDF, 584 kB)

Príloha č. 1 Výzvy: Formulár žiadosti o PPM s prílohami (PDF, 432 kB)

Príloha č. 2 Výzvy: Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu s prílohami (ZIP, 1,7 MB)

Príloha č. 3 Výzvy: Kritériá na vytvorenie poradia žiadosti o prostriedky mechanizmu (XLSX, 92 kB)

Príloha č. 4 Výzvy Budovanie chránených priestorov kritickej infraštruktúry (PDF, 396 kB)

Príloha č. 5 Výzvy: Rozpočet projektu spolu so záznamom z uskutočneného prieskumu trhu (XLSX, 228 kB)

Príloha č. 6 Výzvy: Údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov (DOC, 132 kB)

Príloha č. 7 Výzvy: Vyhlásenie žiadateľa o minimálnu pomoc (DOC, 88 kB) (príloha je dostupná aj na: https://www.antimon.gov.sk/metodicke-usmernenia-koordinatora-pomoci/?csrt=8157401594817343620)


Tento článok bol prevzatý ako tlačová správa. Link na pôvodný článok

Zverejnenie výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na rekonštrukciu a dobudovanie zabezpečených priestorov kritickej infraštruktúry

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na rekonštrukciu a dobudovanie zabezpečených priestorov kritickej infraštruktúryVýzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na rekonštrukciu a dobudovanie zabezpečených priestorov kritickej infraštruktúryDátum zverejnenia výzvy: 07.12.2023 Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR), ako vykonávateľ Plánu obnovy a odolnosti SR, vyhlasuje Výzvu č. 17I06-04-V02 na predkladanie žiadostí  o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na rekonštrukciu a dobudovanie zabezpečených priestorov kritickej infraštruktúry. Cieľom výzvy je zrekonštruovať a dobudovať priestory vrátane ich procesného zabezpečenia v rámci prevádzky informačných systémov kritickej infraštruktúry v kontexte fyzickej, objektovej a technickej bezpečnosti pre prácu s režimovými dokumentmi a zabezpečiť požiadavky na riadenie dokumentov v špeciálnom režime. Účelom výzvy je zvýšiť zabezpečenie priestorov s umiestnenými informačnými systémami kritickej infraštruktúry prostredníctvom investícií do nasledujúcich aktivít: A1:      Dobudovanie technického a objektového zabezpečenia priestorov kritickej infraštruktúry A2:      Zvýšenie procesného zabezpečenia priestorov kritickej infraštruktúry A3:      Odborná príprava osôb podieľajúcich sa na zabezpečení priestorov kritickej infraštruktúry Žiadateľ musí realizovať minimálne jednu hlavnú aktivitu z aktivít A1 a A2. Aktivita A3 je nepovinná. Podmienky týkajúce sa štátnej pomoci a vyplývajúce zo schém štátnej pomoci/pomoci de minimis sa vo výzve 17I06-04-V02 neuplatňujú. Indikatívna výška prostriedkov mechanizmu na výzvu je: 1 508 674,26 EUR s DPH   – z toho zdroj Plán obnovy a odolnosti: 1 257 228,55 EUR – z toho zdroj Plán obnovy a odolnosti – prostriedky na úhradu DPH: 251 445,71 EUR Minimálna výška na projekt je: 20 000,00 EUR bez DPH. Maximálna výška na projekt je: 200 000,00 EUR bez DPH (maximálne 50 000,00 EUR bez DPH na jeden zrekonštruovaný alebo dobudovaný priestor KI). Trvanie výzvy Vyhlásenie výzvy:  07.12.2023 Uzavretie výzvy:    16.02.2024 Miesto a spôsob podania Žiadosti o PPM Pred samotným podaním Žiadosti o poskytnutie prostriedkov mechanizmu (ďalej aj „žiadosť o PPM“) je žiadateľ povinný zaregistrovať sa do Informačného a monitorovacieho systému plánu obnovy Slovenskej republiky (ďalej aj ako „ISPO“) a stať sa tak jeho registrovaným používateľom. Registrovaný používateľ ISPO vyplnením príslušného formuláru žiadosti o PPM a nahratím všetkých príloh k žiadosti o PPM zaeviduje svoju žiadosť o PPM na portáli ISPO. Po zaevidovaní žiadosti o PPM v ISPO systém vygeneruje sumár žiadosti. Sumár žiadosti predstavuje zjednodušenú verziu vyplneného formulára žiadosti o PPM vo formáte PDF, ktorá je vygenerovaná systémom ISPO na základe zaevidovania žiadosti o PPM. Súčasťou sumára žiadosti o PPM je tiež potvrdenie, že informácie a údaje uvedené v žiadosti o PPM zaevidovanej v ISPO sú pravdivé. Sumár žiadosti žiadateľ podpíše a odošle ho vykonávateľovi v súlade s pokynmi uvedenými vo výzve najneskôr do 5 pracovných dní od zaevidovania žiadosti o PPM vrátane príloh v ISPO. Žiadosť o PPM môže byť zaradená na posúdenie až po doručení podpísaného sumáru žiadosti vykonávateľovi. Sumár žiadosti, podľa vyššie uvedeného, sa predkladá prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy do elektronickej schránky MIRRI SR, v elektronickej podobe podpísanej kvalifikovaným elektronickým podpisom štatutárneho orgánu žiadateľa resp. oprávnenej osoby žiadateľa. Upozorňujeme žiadateľov, že v prípade, ak za žiadateľa koná splnomocnená osoba, je žiadateľ povinný predložiť ako prílohu žiadosti o PPM úradne osvedčené plnomocenstvo, ktorým štatutárny orgán žiadateľa oprávňuje danú osobu/osoby na konanie za žiadateľa. V prípade, že nebude možné podať Sumár žiadosti prostredníctvom elektronickej komunikácie, je žiadateľ oprávnený predložiť dokument v listinnej podobe, na adresu Vykonávateľa: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky                 Pribinova 25, 811 09 Bratislava jedným z nasledovných spôsobov:

 • osobne na podateľni MIRRI SR:

pondelok – štvrtok: 9:00 – 11:30 hod. a 12:30 – 14:30 hod. piatok: 9:00 – 11:30 hod. a 12:30 – 14:00 hod.

 • doporučenou poštou,
 • kuriérskou službou.

Obálku je potrebné označiť: OIPOO + kód príslušnej výzvy (17I06-04-V02) Odporúčame potenciálnym žiadateľom priebežne sledovať webové sídlo www.mirri.gov.sk, kde budú zverejňované všetky aktuálne informácie súvisiace s výzvou, vrátane usmernení k danej výzve. Link na výzvu – prihlasovanie cez ISPO   Súbory na stiahnutie:

Prílohy Výzvy:


Tento článok bol prevzatý ako tlačová správa. Link na pôvodný článok

Názov “IHRISKO RODINKA” sa mení na “IHRISKO PRE KAŽDÉ DIEŤA”. Ministerstvo práce bude pokračovať vo výstavbe detských ihrísk

02.12.2023

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky schváli dotáciu vo výške takmer 5 miliónov eur určenú na výstavbu 113 detských inkluzívnych ihrísk, vybraných v tomto roku.

 

Ide o pekný projekt, v ktorom chceme pokračovať. Oceňujem na ňom najmä to, že sa na tomto ihrisku môžu hrať aj zdravotne znevýhodnené deti ”, vyhlásil minister práce Erik Tomáš pri slávnostnom otvorení jedného z takýchto ihrísk v mestskej časti Sídlisko KVP v Košiciach.

Zmení sa však názov projektu z “Ihrisko rodinka” na “ Ihrisko pre každé dieťa ”. “ Môj predchodca, exminister Milan Krajniak, hrubo zneužíval tento projekt na stranícke účely. Za peniaze daňových poplatníkov propagoval svoje hnutie Sme rodina. Názov Ihrisko Rodinka sa nápadne podobal názvu hnutia a logo Sme rodina svietilo na viacerých materiáloch k tomuto projektu. Toto bolo neprijateľné a toto sa aj dnešným dňom končí ”, zdôraznil minister Tomáš.

Od roku 2021 už rezort práce poskytol viac ako 15 miliónov eur na podporu 344 bezbariérových ihrísk po celom Slovensku. “ Budeme v tomto projekte pokračovať aj v roku 2024. V novembri a decembri tohto roka môžu obce, mestá, občianske združenia, či cirkev žiadať o nové dotácie. Zjednodušíme však podmienky, pretože doterajšie boli nezmyselne prísne. Dokonca evokujú podozrenie, že boli šité na úzku skupinu firiem schopný ch dodávať niektoré komponenty. To spôsobovalo predraženie spoluúčasti žiadateľov, niektorí dokonca radšej od projektu odstúpili , uzavrel Erik Tomáš.

Každé ihrisko predstavuje viacgeneračný priestor s prvkami určenými pre deti vo veku 3 – 14 rokov

a oddychovou zónou pre dospelých. Hlavný projekt ihriska zahŕňa 11 prvkov, z toho 3 sú inkluzívne, čo znamená, že umožňujú deťom so znevýhodnením tráviť čas pri hre s rovesníkmi. Súčasťou areálu je tiež altánok, lavičky a hrací priestor v tvare lode. Komponenty ihriska sú vyrobené z prírodných materiálov, ktoré sa ľahko prispôsobia rôznym plochám. Ich dizajn je zameraný na to, aby bolo ihrisko prístupné pre všetkých členov komunity a poskytovalo podnetné a príjemné prostredie pre rozvoj zručností detí a zdieľanie zážitkov.Tento článok bol prevzatý ako tlačová správa. Link na pôvodný článok