OP ĽZ: Najúspešnejší operačný program na Slovensku vďaka efektívnemu riadeniu

12.09.2023

Najúspešnejším implementovaným operačným programom na Slovensku je operačný program Ľudské zdroje v programovom období 2014-2020, ktorý patrí pod gesciu Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Vďaka jeho efektívnemu riadeniu sa Slovensko radí medzi európske krajiny s najlepším čerpaním finančných prostriedkov z fondov EÚ.

 

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR vďaka efektívnemu a systematickému riadeniu operačného programu Ľudské zdroje 2014-2020 dostalo Slovensko na popredné priečky v rámci krajín EÚ v čerpaní finančných prostriedkov z fondov EÚ. Pod jeho vedením tento program ako jediný cielene podporoval rozvoj ľudských zdrojov v oblasti vzdelávania, zamestnanosti a sociálneho začlenenia. Hľadal vhodné riešenia na podporu marginalizovaných rómskych komunít a pomáhal plniť národné ciele Stratégie Európa 2020. Výsledkom efektívneho riadenia je aj skutočnosť, že pôvodná alokácia 2,2 miliardy eur sa niekoľkokrát navýšila. Finálna suma tak dnes predstavuje takmer 3 miliardy eur.

„Mojím celoživotným poslaním je starostlivosť o ľudí a pomoc najzraniteľnejším. Operačný program Ľudské zdroje sa stal nielen národným, ale aj európskym príkladom vynikajúcej implementácie. Stal sa príkladom toho, ako efektívne a dynamicky dokážeme využiť príležitosti, ktoré nám život prinesie. Pomohol zlepšiť kvalitu služieb štátu v oblasti podpory a pomoci pre občanov. Pomohli sme nielen zraniteľným a znevýhodneným, ale aj dlhodobo nezamestnaným, marginalizovaným rómskym komunitám, mladým ľuďom, žiakom, študentom, učiteľom či odborným pracovníkom. Chcem sa poďakovať všetkým, ktorí prispeli svojou profesionalitou a prístupom k práci k úspešnej implementácii operačného programu Ľudské zdroje,“ uviedla na konferencii vo svojom otváracom príhovore ministerka práce, sociálnych vecí a rodiny SR Soňa Gaborčáková.

Jednotlivé prioritné osi ako súčasť operačného programu Ľudské zdroje 2014-2020 poukazujú na doterajšiu adresnú pomoc. Tá smerovala spolu viac ako 1 327 137 ľuďom.

Prioritná os 1: vzdelávanie

Cieľom PO1 bolo zlepšiť kvalitu, inkluzívnosť vzdelávania na všetkých úrovniach a jeho prepojenie s potrebami na trhu práce. Cieľovú skupinu tvorili deti, pedagogickí zamestnanci a dospelí zapojení do celoživotného vzdelávania. Jednou z hlavných podporovaných aktivít bolo napríklad zvyšovanie inkluzívnosti vzdelávacieho systému s dôrazom na zabezpečenie rovnosti príležitostí pre všetky zraniteľné skupiny žiakov vrátane marginalizovaných komunít.

Prioritná os 2: iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí a Prioritná os 3: zamestnanosť

Spoločným zámerom PO2 a PO3 bolo naplniť cieľ stratégie Európa 2020, ktorý spočíval v dosiahnutí 72 percentnej miere zamestnanosti. Na Slovensku predstavuje 75 percent, čo odzrkadľuje splnenie cieľa stratégie Európa 2020. PO2 sa zameriavala na zamestnanosť mladých do 30 rokov, vrátane osôb v situácii NEET. Hlavným cieľom bolo poskytnúť mladým kvalitné pracovné príležitosti a vzdelávanie. PO3 sa prioritne sústredila na zlepšenie prístupu k zamestnaniu pre širokú škálu skupín obyvateľstva, mobilitu pracovnej sily a ich adaptabilitu na trhu práce.

Prioritná os 4: sociálne začlenenie

Primárnym cieľom PO4 bolo zlepšiť sociálne začlenenie, boj proti chudobe a diskriminácii. Zameriavala sa na rôzne zraniteľné skupiny vrátane detí, seniorov, osôb so zdravotným postihnutím, marginalizované skupiny a na ľudí, na ktorých je páchané násilie alebo sú ohrozené diskrimináciou. Hlavné aktivity zahŕňali podporu terénnej sociálnej práce, komunitných centier, deinštitucionalizácie systému náhradnej starostlivosti, ako aj podporu opatrovateľskej služby a dostupného bývania s prvkami housing first.

Prioritná os 5: integrácia marginalizovaných rómskych komunít

PO5 sa zameriavala na zvýšenie vzdelanostnej úrovne marginalizovaných rómskych komunít a zlepšenie ich zamestnateľnosti a zamestnanosti. Aktivity zahŕňali vzdelávanie detí v ranom veku, deti v materských školách, pomoc žiakom na základných a stredných školách, podporu rodičov a obnovu kultúrnych pamiatok.

Prioritná os 6: technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít

PO6 je zodpovedná za zlepšenie životných podmienok obyvateľov v týchto obciach. Investičné projekty cielili na výstavbu vodovodných sietí, kanalizácií, ciest, zberných dvorov a komunitných centier, ako aj rekonštrukcie bytov a škôlok.

Prioritná os 8: REACT – EÚ

REACT EÚ (Pomoc pri obnove v rámci politiky súdržnosti a pri obnove území v Európe) slúžila na zmiernenie dôsledkov pandémie COVID-19 pre širokú skupinu ľudí. Primárna podpora bola určená pre zamestnancov, zamestnávateľov, školy a zdravotných pracovníkov. Jej cieľom bolo poskytnúť finančné prostriedky, poradenské služby a zlepšiť prístup k vzdelávaniu a sociálnym službám.

Prioritná os 10: CARE-ESF a Prioritná os 11: CARE-EFRR

Podpora v súvislosti s vojenským konfliktom na Ukrajine zahrňuje opatrenia, ktoré sa zameriavajú na integráciu prichádzajúcich osôb na trh práce a poskytovanie individuálnej pomoci. Cieľovou skupinou sú štátni príslušníci tretích krajín odchádzajúci z Ukrajiny. Zahŕňa finančné príspevky napríklad na vzdelávanie, mobilitu, dobrovoľnícku činnosť a poradenské služby v oblasti uplatnenia sa na trhu práce.

Nové programové obdobie nadviaže na úspešne implementované opatrenia v Operačnom programe Ľudské zdroje. Zároveň aktívne sa zameria na plnenie cieľov politiky súdržnosti do roku 2030. Priorita rezortu práce spočíva v podpore rozvoja zručností, ktorá bude úzko prepojená s transformáciou ekonomiky na zelenú a digitálnu. Implementácia tohto spôsobu bude vhodnou prípravou Slovenska na výzvy budúcnosti, a to zabezpečiť udržateľný ekonomický rast a konkurencieschopnosť. Rovnako sa bude zaoberať otázkami začlenenia znevýhodnených a zraniteľných skupín obyvateľstva, dostupných sociálnych služieb na komunitnej úrovni a podporou sociálnych inovácií. Bude hľadať nové spôsoby, ako riešiť komplexné problémy v sociálnej oblasti a dosahovať pozitívne zmeny v rozvoji našej spoločnosti.

Prehľad plnenia v rámci prioritných osí OP ĽZ 2014-2020:


Prioritná os

Finančná alokácia v eur

Čerpanie k 31.8.2023

% čerpania k 31.8.2023

Počet podporených projektov

Adresná podpora


a pomoc

1347 496 004

330 839 592

95,21

1 085

338 927 účastníkom

2 a 3

1 498 493 738

1 430 305 028

95,45

535

385 741 účastníkom

4

294 669 312

295 270 066

100,20

436

186 690 ľuďom

5

161 954 885

147 692 917

91,19

421

210 354 ľuďom

6

190 707 577

93 715 231

49,14

690

77 583 ľuďom


116 materským školám


112 komunitným centrám

8

371 448 128

199 788 079

53,79

1 059

57 842 ľuďom

10

11 245 000

3 741 519

33,27

6

70 000 ľuďom

11

30 000 000

1 523 267

5,08Tento článok bol prevzatý ako tlačová správa. Link na pôvodný článok

Odliv študentov do zahraničia pretrváva, dôvodom je i kvalita služieb zo strany vysokých škôl – Aktuality

Bratislava 8. septembra 2023 – Riziká popísané národnými kontrolórmi sa potvrdili. Slovenské vysoké školy zápasia so zastaraným vybavením a zlým technickým stavom študentských domovov, na ktorých obnovu či rekonštrukciu nemajú dostatočné finančné krytie. Doposiaľ využité peniaze na opravu síce zvýšili komfort študentov na internátoch, ale tieto zmeny nestačia na to, aby sa ich životné podmienky priblížili štandardom v zahraničí. Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ) SR preveroval obnovu internátov na šiestich verejných vysokých školách za roky 2018 až 2022. Obnova, na ktorú vláda v roku 2018 vyčlenila 50 mil. eur, prebieha pomaly. Pre študentov bolo zmodernizovaných viac ako 3 600 izieb, čiastočnou rekonštrukciou prešlo ďalších 3 700 izieb, pričom v pôvodnom stave zostáva ešte tretina (cca 3 200).

Kontrolóri upozorňujú, že dôležitým faktorom pri rozhodovaní študentov pri výbere školy je popri kvalite výučby aj úroveň ďalších služieb či podmienok pre život vysokoškoláka a v tomto ťahajú slovenské univerzity za kratší koniec. „Riziko dlhodobého odchodu mladých ľudí do zahraničia za vzdelaním, ale najmä riziko, že sa po štúdiu nevrátia, sa bude vyvíjať v prvom rade od kvality štúdia, ktoré slovenské školy budú poskytovať. Významnú úlohu však bude zohrávať aj úroveň školských aj mimoškolských priestorov, kde študenti trávia najviac času,“ uviedla podpredsedníčka NKÚ Henrieta Crkoňová. Je potrebné, aby vláda hľadala koncepčné a hlavne finančne udržateľné riešenia potrieb vysokých škôl, kde všetky priestory plnia nezastupiteľnú úlohu v procese prípravy vysokokvalifikovaných, odborne zdatných a na požiadavky praxe pripravených absolventov.

Infografika Rekonštrukcia študentských internátov je nedostatočná

Národná autorita pre oblasť externej kontroly aktuálnou kontrolou nadviazala na poznatky z kontroly v roku 2017, kde upozorňovala na alarmujúce finančné poddimenzovanie v oblasti obnovy a rekonštrukcie školských domovov a od toho sa odvíjajúci neustále vyšší odliv študentov zo Slovenska (graf). Navyše študovať do zahraničia odchádzajú spravidla najúspešnejší maturanti. Zostať študovať na Slovensku by zvažovalo viac študentov, ak by školy poskytovali výučbu v cudzom jazyku, zvýšil by sa komfort na školách a zlepšili by sa ubytovacie možnosti, čo vyplýva z júnového prieskumu agentúry Ipsos medzi študentmi vo veku 17 až 19 rokov. V roku 2018 štát vyčlenil z rozpočtu 50 miliónov eur na obnovu študentských domovov. „Slovenské vysoké školy zaostávajú v podmienkach, ktoré renomované univerzity a vysoké školy v Európskej únii poskytujú študentom. Študentský domov nemá byť iba miesto na prespatie, ale pokračovaním vyučovacieho a vedecko-výskumného procesu, vrátane možností tvoriť, skúmať, rozvíjať osobnostný a odborný potenciál študentov,“ vysvetľuje H. Crkoňová.

Podľa zistení kontrolórov vysoké školy mali spracované dlhodobé zámery, ktorých súčasťou bola aj plánovaná obnova majetku, teda aj internátov. Slabým miestom bola však ich transformácia do ročných plánov, konkrétnych merateľných ukazovateľov a vyhodnocovanie s prijatím primeraných opatrení. Najväčší počet nezrekonštruovaných izieb mala z kontrolovaných internátov Technická univerzita v Košiciach, až 73 %. Nasleduje Ekonomická univerzita v Bratislave so 696 nezrekonštruovanými izbami. Najviac izieb zrekonštruovali na Slovenskej technickej univerzite Bratislava, až 1 808. Kontrola tiež ukázala, že preverované školy mali vo vlastníctve budovy v obstarávacej hodnote takmer 580 miliónov eur. Hodnota študentských domovov tvorila viac ako pätinu hodnoty nehnuteľností. Ich priemerný vek bol 45 rokov, a práve veková štruktúra významne ovplyvnila výšku investičného dlhu. Ten ku koncu roka 2022 dosiahol sumu 113 miliónov eur, čím sa dostal na úroveň obstarávacích cien budov internátov. Vysoké školy nemali poistené všetky budovy internátov, pričom kvôli veku a počtu študentov, ktorí sa v priestoroch pohybujú a používajú vlastné spotrebiče, možno práve tieto zaradiť do rizikovej kategórie.

Národní kontrolóri tiež zistili, že školy oproti opravám uprednostňovali skôr investície. Do internátov v kontrolovaných rokoch smerovalo 37,45 milióna prevažne z prostriedkov ministerstva školstva (28 mil. eur). V menšej miere pokrývali náklady vlastné zdroje školy v hodnote 5,15 milióna eur a opravy predstavovali 10,7 milióna eur, čo je 30 % z investícií. Vysoké školy nevyužili v plnej miere viaczdrojové financovanie, spoliehali sa hlavne na zdroje štátneho rozpočtu. V menšej miere využili vlastné a európske zdroje, len Prešovská univerzita čerpala peniaze vo forme úveru. Kontrolované školy žiadali financie vo výške bezmála 104 miliónov eur, z ktorých dostali len 30 %. Nepodarilo sa im čerpať ani peniaze z Plánu obnovy v rámci dvoch výziev z roku 2022, ktoré boli zamerané na rozvoj infraštruktúry škôl v sume 157,1 mil. eur. Výzvy boli neúspešné, keďže podmienkou pre získanie peňazí bolo zlúčenie, resp. splynutie vysokých škôl, o čo žiadna z nich neprejavila záujem. Nastavenie výziev zlyhalo a tým sa nevyužila príležitosť zlepšiť podmienky pre život študentov. Úspešná bola až tretia výzva z roku 2023, ktorá požadovala vytvorenie konzorcia vysokých škôl.

Ako problémové sa počas kontroly ukázali hygienické štandardy, keďže školy nedodržali vyhlášku rezortu zdravotníctva o minimálnych požiadavkách na ubytovacie zariadenia. Niektoré izby v internátoch Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici a Prešovskej univerzity nespĺňali minimálne požiadavky na m2. Školy na základe výsledkov kontroly požiadali o výnimku od orgánu hygieny. Nezrekonštruované študentské domovy zaostávajú v komforte a kvalite ubytovania v porovnaní so súčasnými štandardmi. „Obhliadajúci kontrolóri narazili na plesne, zatekanie, poškodené podlahy. Niektoré priestory neboli niekoľko rokov vymaľované a nábytok či obklady v kúpeľniach neboli dlhé roky menené. Pozitívom je bezbariérovosť izieb, ktoré boli vybudované v dostatočnom počte, avšak väčšinou nespĺňali presné požiadavky normy,“ dodala podpredsedníčka NKÚ H. Crkoňová.

Vysokoškolské vzdelávanie poskytuje na Slovensku dvadsať verejných vysokých škôl, NKÚ preveroval šesť z nich, a to Ekonomickú univerzitu v Bratislave, Prešovskú univerzitu (PU), Slovenskú poľnohospodársku univerzitu v Nitre, Slovenskú technickú univerzitu v Bratislave (STU), Technickú univerzitu v Košiciach a Univerzitu Mateja Bela v Banskej Bystrici. Ku koncu roka 2022 na týchto školách študovalo 44-tisíc študentov, čo oproti roku 2018 predstavuje nárast o 10 %. Najviac študentov pribudlo v Košiciach, až 28 %, čo bolo spôsobené prílevom ukrajinských študentov kvôli vojne. Naopak, podstatný pokles sa prejavil v Nitre, kde sa znížil počet študentov o 23 %. V roku 2022 bolo na kontrolovaných internátoch ubytovaných 19 322 študentov, čo prestavovalo 44 % z počtu študentov v dennej forme štúdia. Najvyššie ubytovacie kapacity (6 501 ubytovaných) poskytla STU Bratislava. Najmenej ich mala SPU Nitra (1 469 ubytovaných). Celkovo nebolo vybavených 4 280 žiadostí o ubytovanie. Na STU v Bratislave to bolo najviac, až 1467 žiadostí a na PU 1 140 žiadostí.

Graf: Podiel študentov študujúcich na vysokých školách mimo domovskú krajinu
Graf Podiel študentov študujúcich na vysokých školách mimo domovskú krajinuZdroj:OECD.Stat

Správa o výsledku kontroly “Obnova a rekonštrukcia študentských domovov”Tento článok bol prevzatý ako tlačová správa. Link na pôvodný článok

Národný program aktívneho starnutia cieli na zlepšenie podmienok pre seniorov

07.09.2023

Slovenská republika od roku 2021 aktívne pracuje na implementácii v poradí už druhého Národného programu aktívneho starnutia na roky 2021-2030 (NPAS). Cieľom je podporiť lepšie šance pre všetkých svojich občanov a zabezpečiť udržateľný rozvoj krajiny.

 

Jeho pravidelné vyhodnocovanie a aktualizácia sú kľúčovými krokmi na dosiahnutie stanovených cieľov v dlhodobom horizonte. Najnovšiu správu Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR o stave plnenia opatrení programu NPAS schválila vláda.

Jedným z hlavných cieľov Správy o plnení opatrení NPAS za roky 2021 – 2022 bolo vyhodnotiť, ako sa podarilo dosiahnuť plnenie 71 opatrení v 9 rôznych oblastiach programu. Tieto oblasti zahŕňajú podporu aktívneho starnutia v rodinnej perspektíve, ekonomickú aktivitu starších ľudí, zabezpečenie príjmu vo vyššom veku, politiky aktívneho starnutia, zdravotnú starostlivosť, spoločenskú participáciu a kvalitu života starších ľudí.

Medzi pozitívne výsledky implementácie NPAS patria napríklad:

  • Zvýšenie dôchodkového veku na základe strednej dĺžky života s cieľom podporiť dlhodobú udržateľnosť dôchodkového systému, zavedenie predvolenej investičnej stratégie v 2. pilieri, zavedenie automatického vstupu do 2. piliera ako aj zavedenie komplexnej tzv. oranžovej obálky s cieľom informovať o dôchodkových nárokoch.
  • Zavedenie kvalifikácie “lektora vzdelávania seniorov” s cieľom podporiť vzdelávacie inštitúcie v poskytovaní kvalifikácie pre lektorov vzdelávania seniorov.
  • Vytvorenie kvalifikácie “poradca pre vekový manažment” na podporu kvalifikovaných ľudských zdrojov pre vekový manažment.
  • Vytvorenie databázy seniorských organizácií na podporu sociálnej participácie starších ľudí.

Väčšina opatrení NPAS sa plní priebežne, čo zahŕňa zlepšenie podmienok pre domácu starostlivosť, podporu ekonomickej aktivity starších ľudí, podporu pre vekový manažment a mnoho ďalších. Tieto opatrenia vedú k pozitívnym výsledkom, ako je zvýšený počet opatrovaných osôb a osôb s osobnou asistenciou, podpora sociálnych podnikov a zamestnanosti osôb nad 50 rokov.

Aktualizácia programu NPAS tiež zohľadňuje nové výzvy či reformy ako aj čerpanie finančných prostriedkov z fondov EÚ a úpravy právnych predpisov.

Strategický dokument Národný program aktívneho starnutia na roky 2021 – 2030, ktorý pripravilo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR ako nadväzujúci strategický dokument na Národný program aktívneho starnutia na roky 2014 – 2020, je možné nájsť na tomto odkaze: https://www.employment.gov.sk/sk/uvodna-stranka/aktivne-starnutie/narodny-program-aktivneho-starnutia/

Správu o stave plnenia opatrení programu NPAS nájdete tu: https://rokovania.gov.sk/RVL/Material/28723/1Tento článok bol prevzatý ako tlačová správa. Link na pôvodný článok