Stabilizačným príspevkom podporíme vyše 26-tisíc zamestnancov v sociálnych službách

29.12.2022

Zdravotníckym pracovníkom a ďalším zamestnancom v zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, rovnako odborným zamestnancom a opatrovateľom vo vybraných zariadeniach sociálnych služieb, ako aj terénnym opatrovateľom poskytneme stabilizačný príspevok. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny pripravilo nariadenie, ktorým vybraným profesiám v sociálnych službách umožní jednorazovo vyplatiť dodatočné finančné prostriedky. Chce tak podporiť aj tieto nedostatkové profesie a motivovať tým sociálnych zamestnancov v zariadeniach aj v teréne. Nárok na stabilizačný príspevok má vyše 26-tisíc zamestnancov v tejto oblasti. Žiadosť možno podať do konca januára 2023.

 

Už dnes rezort práce vypláca poskytovateľom sociálnych služieb dotáciu v rámci inflačnej pomoci, ktorá je určená na pokrytie zvýšených nákladov na energie. Z 20-miliónového balíka pomoci sa k poskytovateľom dostala už takmer polovica. Zvyšok peňazí rezort práce vyplatí na základe schválených žiadosti do konca roka, pričom poskytovatelia ich môžu použiť až do 31. marca 2023.

Stabilizačný príspevok je určený pre zamestnanca, ktorý sa zaviaže odpracovať 3 roky u zamestnávateľa, s ktorým má uzavretú pracovnú dohodu. Nárok naň má spolu 26 161 zamestnancov v sociálnych službách, v centrách pre deti a rodiny aj domácej opatrovateľskej služby. Zamestnávateľ na vyplatenie príspevku získa jednorazovú dotáciu na podporu humanitárnej pomoci.

Zamestnávateľ a zamestnanec musia uzatvoriť písomnú dohodu o poskytnutí stabilizačného príspevku do 20. januára 2023. Žiadosť o dotáciu podáva zamestnávateľ, ktorú doručí na ministerstvo práce do 31. januára 2023. Na tento účel pôjde viac ako 60 miliónov eur.

„Stabilizačný príspevok vo výške od 2 000 do 4 000 EUR bude oslobodený od sociálnych a zdravotných odvodov. Vďaka tomu zamestnancom v sociálnych službách ostane viac peňazí, pretože nebudú musieť z neho platiť spomínané odvody. Okrem toho sa mi podarilo s kolegami presadiť, aby tento príspevok dostali nielen sestry, fyzioterapeuti, opatrovatelia a nižší zdravotnícky personál, ale aj ďalší odborní pracovníci, vychovávatelia, logopédi, psychológovia či terénni pracovníci. Netreba zabúdať tiež na to, že všetkým zamestnancom v sociálnych službách v budúcom roku zvýšime platy o 17 %. Verím, že zo všetkých týchto hmatateľných opatrení je jasné, akí veľmi dôležití sú pre mňa ľudia starajúci sa o tých, ktorí sú na ich pomoc odkázaní,“ zdôraznil Milan Krajniak, minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Nárok na stabilizačný príspevok má aj zamestnanec, ktorý má dohodnutý pracovný pomer na kratší pracovný čas ako týždenný. Nárok na dotáciu je v tomto prípade v pomernej výške, t.j. z výšky dotácie navrhnutej pre príslušnú pracovnú pozíciu, ktorá zodpovedá dohodnutému pracovnému času.

V prípade, ak zamestnanec svoj zmluvný záväzok nedodrží a nebude u zamestnávateľa v dohodnutom pracovnom pomere, musí zamestnávateľovi vrátiť pomernú časť takto poskytnutého stabilizačného príspevku. Výška vrátenej sumy bude zodpovedať dobe, ktorá zamestnancovi chýba na splnenie zmluvného záväzku.

Usmernenie k podmienkam poskytnutia dotácie na stabilizačný príplatok, rovnako tak vzory pre uzatvorenie písomnej dohody a žiadosti o poskytnutie dotácie ministerstvo zverejní na svojom webe najneskôr do 7 dní od účinnosti nariadenia vlády SR.

DOTÁCIE PRE ZSS NA POMOC S ENERGIAMI

Ministerstvo práce v súčasnosti naďalej pokračuje v spracovaní žiadostí a vyplácaní dotácií v rámci inflačnej pomoci (v zmysle nariadenia vlády SR č. 374/2022 Z. z.). Poskytovatelia sociálnych služieb, t.j. obce/mestá, VÚC, neverejní poskytovatelia a subjekty sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately mohli o finančnú pomoc žiadať do 2. decembra 2022.

Doteraz rezort práce vyplatil dotácie v sume viac ako 9,5 mil. eur.

Všetky doteraz schválené žiadosti sú zverejnené na webovom sídle MPSVR SR:

https://www.employment.gov.sk/sk/ministerstvo/poskytovanie-dotacii/dotacia-ramci-inflacnej-pomoci/

Nariadenie vlády na zabezpečenie poskytnutia a vyplatenia stabilizačného príspevku:

Detail materiálu | Portal OV (gov.sk)Tento článok bol prevzatý ako tlačová správa. Link na pôvodný článok

Desiatky miliónov vyplatilo NPPC len za vyplnenie dotazníkov a bez akejkoľvek kontroly – Aktuality

Bratislava 20. decembra 2022 – Agrorezort prostredníctvom Národného poľnohospodárskeho a potravinového centra (NPPC) roky vyplácal štátnu podporu len za vyplnenie dotazníkov. Poľnohospodári tak získavali tisícky eur zo štátneho rozpočtu len za poskytnuté údaje na dvoch stranách A4, a nie na cielené a udržateľné projekty či aktivity. Celkovo tak bolo v rokoch 2019 až 2021 vyplatených viac ako 45 milióna eur, pričom takéto konanie bolo v rozpore so zákonom o rozpočtových pravidlách. Národní kontrolóri zároveň zistili, že štát nekontroloval hodnovernosť poskytnutých údajov a ani účel použitia poskytnutých financií. „Tento netransparentný a vysoko neefektívny systém bol zavedený ešte pred desiatimi rokmi a mal pomôcť preklenúť obdobie potrebné pre schválenie oficiálnej schémy štátnej pomoci pre slovenských poľnohospodárov z Bruselu. Napokon systém, ktorý je ukážkovým príkladom plytvania s verejnými prostriedkami, fungoval až do auditu zo strany národnej autority pre oblasť externej kontroly,“ konštatuje predseda slovenských kontrolórov Ľubomír Andrassy. Najvyšší kontrolný úrad SR (NKÚ) na vybranej vzorke dotazníkov odhalil porušenie finančnej disciplíny vo výške 1,5 milióna. Peniaze boli žiadateľom vyplatené napriek tomu, že dotazníky boli vyplnené zle, alebo v nich chýbali požadované informácie. Na základe významnosti zistení odstupuje úrad protokol o výsledku kontroly polícii pre podozrenie z porušenia povinností pri správe cudzieho majetku.

NKÚ sa pozrel na to, aký systém riadenia a financovania pri plnení kontraktov má zavedené NPPC. Kontrola bola realizovaná na základe medializovanej kauzy dotácií na ochranu pred africkým morom ošípaných (AMO), ale taktiež v súlade so strategickým zameraním kontrolnej činnosti úradu. Kontrolóri pri posúdení témy identifikovali významné riziká súvisiace s nedostatočnou transparentnosťou nastavenej schémy podpory rastlinnej a živočíšnej výroby v rámci vybraných úloh, ale tiež z pohľadu vysokého objemu poskytnutých prostriedkov. V kontrolovaných rokoch 2019 až 2021 bolo len za formálne získanie informácií prostredníctvom dotazníkov vyplatených viac ako 45 miliónov eur. Tieto zdroje však neboli využité na cielenú a účinnú podporu podnikateľov v oblasti poľnohospodárstva či potravinárstva tak, ako to predpokladal akčný plán slovenského agrorezortu, ale aj spoločné európske pravidlá. „Za bezmála jedno desaťročie bolo vďaka netransparentnému a nehospodárnemu konaniu vedúcich zamestnancov NPPC vyplatených bezmála 107 miliónov. Národné centrum namiesto komplexného zabezpečenia vedy a výskumu iba sumarizovalo bez akejkoľvek spätnej väzby a kontroly jednoduché dotazníkové informácie od farmárov,“ približuje predseda úradu Ľ. Andrassy a dodáva, že týmto konaním bol porušený zákon o rozpočtových pravidlách a zároveň neboli dodržané princípy finančného riadenia.

Z kontroly okrem iného vyplynulo, že v rokoch 2019 – 2021 z vybranej vzorky 384 dotazníkov nebolo úplne a teda správne vyplnených až 194, čo je viac ako 50-percentná chybovosť. Dokonca kontrolóri narazili aj na dotazníky, pri ktorých bolo vyplnené len meno a priezvisko. V jednom prípade nebol dotazník predložený vôbec. Napriek tomu žiadatelia získali štátne prostriedky, pričom zmluvné podmienky boli jednoznačné. Žiadatelia boli totiž zaviazaní poskytnúť správne a úplne informácie a ak tak neurobili, nevznikol im nárok na zaplatenie dohodnutej odmeny. Napriek jasne definovanej podmienke im boli peniaze vyplatené. Základná finančná kontrola sa tak stala formálnou a zodpovední zamestnanci NPPC nevykonali kontrolu zameranú na efektívne a hospodárne použitie poskytnutých financií, čo znamená, že vnútorný kontrolný systém centra bol neúčinný. Toto významné zistenie sa potvrdilo aj pri minuloročnej výzve nastavenej na ochranu chovu ošípaných pred šírením afrického moru ošípaných. Rezort pôdohospodárstva v priebehu 10 dní (22.11. – 1.12.2021) dokázal zverejniť výzvu, zozbierať dáta a poskytnúť žiadateľom financie. V rámci elektronického dotazníka mali žiadatelia vyplniť údaje o svojom chove, dopade moru či vplyve COVID-19 na chov ošípaných. Centrum oslovilo 86 chovateľov, pričom 84-om z nich vyplatilo viac ako 1,9 milióna. Kontrolóri spätným preverením dotazníkov zistili, že v 49 prípadoch bola odmena poskytnutá aj žiadateľom, ktorí uviedli, že ich chov nebol v zóne výskytu afrického moru a len v dvoch prípadoch sa mor vyskytol v zóne chovu za ostatných dvanásť mesiacov.

Súčasné vedenie ministerstva ešte pred ukončením kontroly zo strany NKÚ prijalo viaceré opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov. Rozhodujúcim krokom zo strany ministra pôdohospodárstva bolo zrušenie poskytovania podpory dotazníkovou formou. Agrorezort tak po bezmála desiatich rokoch pristúpil k vypracovaniu notifikovaných schém štátnej pomoci, prostredníctvom ktorých bude poskytovaná podpora podnikateľom pôsobiacim v oblasti poľnohospodárstva a potravinárstva na základe pravidiel, ktoré sú nielen v súlade s národnými rozpočtovými pravidlami, ale aj európskymi princípmi štátnej pomoci. V dôsledku závažností zistení budú národní kontrolóri priebežne monitorovať stav plnenia prijatých opatrení zo strany centra, ale aj rezortu.

Národná autorita pre externú kontrolu tak rok 2022, v ktorom bol zvolený nový predseda, uzatvára kontrolou, ktorá odhalila plytvanie a nezákonné nakladanie s verejnými zdrojmi. Popri výkone kontrolných akcií NKÚ za prvý polrok úradovania nového vedenia schválil aj dva kľúčové dokumenty. Novú organizačnú štruktúru, ktorá reflektuje na aktuálne výzvy doby a vývoj v spoločnosti, pričom jej podstatou je tematické zameranie jednotlivých oddelení úradu. Druhým dôležitým dokumentom je stratégia udržateľného rozvoja kontrolného úradu na roky 2023 až 2025. Od budúceho kalendárneho roka kontrolóri prechádzajú na systém plávajúceho plánovania, v rámci ktorého nebudú kontrolné akcie od začiatku roka naplánované na 100 % personálnych kapacít inštitúcie. Flexibilné plánovanie doplnia aj follow-up kontroly plnenia prijatých opatrení. Ak u kontrolovaných subjektov nájdu kontrolóri pokračujúce riziká, výstupy adresujú priamo vláde a parlamentu. Stratégia tiež kladie dôraz na vzdelávanie zamestnancov a pokračujúcu spoluprácu s tretím sektorom.

NKÚ sa dlhodobo snaží byť svojimi aktivitami vzorovou organizáciou štátnej správy. Aj preto ešte pred vypuknutím energetickej krízy riešil otázku znižovania spotreby energií. „Znižovanie spotreby energií bolo už pred rokmi aktuálne v súvislosti s bojom proti klimatickým zmenám. Energetická kríza spôsobená vojnou na Ukrajine iba podčiarkla nevyhnutnosť riešenia tohto problému,“ uviedol šéf národných kontrolórov Ľ. Andrassy. Napríklad v rokoch 2007 a 2008 bola zateplená bratislavská centrála NKÚ a došlo ku komplexnej výmene okien. Vďaka týmto investíciám do štátneho majetku dokázal úrad ušetriť viac ako tretinu ročnej spotreby energií. Následne bol pred piatimi rokmi vyregulovaný vykurovací systém, čo prinieslo úsporu spotreby plynu na úrovni 25 % a ďalších päť percent šetrí NKÚ vďaka výmene plynových kotlov. V tomto roku bola vykonaná komplexná modernizácia osvetlenia a využitím moderného smart LED systému je možné ušetriť až 70 % elektrickej energie používanej na svietenie v kanceláriách i spoločných priestoroch. Všetky tieto opatrenia pomohli kontrolnej inštitúcií znížiť celkovú ročnú spotrebu elektrickej energie a plynu o viac ako polovicu. Okrem priamych investícií NKÚ znížil energetickú spotrebu aj úpravou pracovnej doby v júli o viac ako 17 % a v auguste o takmer 10 %. Upravila sa tiež teplota vykurovania vo všetkých budovách úradu počas dňa na 20 stupňov. Mimo pracovnej doby je teplota vykurovania nastavená na útlmovú teplotu 17 – 18 stupňov.

Správa o výsledku kontroly “Systém riadenia, financovania a plnenia vybraných úloh NPPC”Tento článok bol prevzatý ako tlačová správa. Link na pôvodný článok

Rezort práce privítal vianočné trhy chránených dielní

16.12.2022

Vôňou a príjemnou sviatočnou atmosférou ožili tento rok vstupné priestory Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Tradícia tohto podujatia siaha do roku 2009. Návštevníci si môžu vybrať z bohatej ponuky vianočných ozdôb a dekorácií, adventných vencov, medovníkov, sviečok či domácich dobrôt, ktoré vyrobili chránené dielne, sociálne podniky a domovy sociálnych služieb z celého Slovenska. Vianočné trhy podporil aj štátny tajomník ministerstva Juraj Káčer.

 

Vianočné trhy zavítali na rezort práce po krátkej prestávke počas obdobia karantény. Tohtoročnou novinkou je aj účasť sociálnych podnikov, ktorých činnosť nie je primárne zameraná na dosahovanie zisku, ale na riešenie rôznych spoločenských potrieb všeobecného záujmu. Sociálne podniky tiež zamestnávajú znevýhodnené a zraniteľné osoby s problematickým uplatnením na trhu práce. V súčasnosti evidujeme približne 530 registrovaných sociálnych podnikov.

Udržateľnosť sociálnych podnikov a zodpovedné podnikanie podporuje aj online katalóg tovarov a služieb registrovaných sociálnych podnikov www.katalogsp.sk , ktorý pripravila Implementačná agentúra Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR.Tento článok bol prevzatý ako tlačová správa. Link na pôvodný článok

Štátny tajomník Juraj Káčer diskutoval o témach zo sociálnej oblasti so slovinským ministrom

16.12.2022

Štátny tajomník Juraj Káčer prijal na pôde ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny slovinského rezortného ministra Luka Meseca. Dlhodobá starostlivosť, rozvoj bývania, integrácia odídencov z Ukrajiny a energetická chudoba boli predmetom vzájomnej diskusie. Slovinský minister sa zaujímal predovšetkým o napĺňanie strategických cieľov EÚ, národnú legislatívnu úpravu predmetných oblastí a spôsob realizácie aktuálnych opatrení, ako aj príklady z aplikačnej praxe.

 

Dlhodobá sociálno-zdravotná starostlivosť bola prioritným záujmom spoločných rozhovorov, pretože Slovinsko bude v budúcom roku implementovať rozsiahlu reformu v tejto oblasti. Slovinský minister mapuje národné úpravy členských štátov EÚ, ktoré by mohli slúžiť ako inšpirácia pre realizáciu ich reformných plánov. „Na Slovensku už rok uplatňujeme stratégiu dlhodobej starostlivosti, ktorá vychádza z viacerých aktuálnych strategických dokumentov EÚ, vrátane Plánu obnovy a odolnosti. Cieľom opatrení je príprava na rýchlo starnúce obyvateľstvo zabezpečením kvalitnej, dostupnej a komplexnej dlhodobej starostlivosti. Spustili sme aj výzvu na rozšírenie kapacít komunitnej starostlivosti. Snahou tejto výzvy je presun časti klientov z veľkokapacitných zariadení do menších, ktoré predstavujú tzv. rodinný typ. Prijali sme aj zákon o inšpekcii v sociálnych veciach, čím sme vytvorili právny základ pre realizáciu reformy dohľadu nad sociálnou starostlivosťou,“ vysvetlil štátny tajomník sociálnych vecí a rodiny Juraj Káčer.

Ďalšou diskutovanou témou bola politika rozvoja bývania. V pôsobnosti ministerstva sociálnych vecí je najmä poskytovanie finančnej pomoci osobám, ktoré nemajú zabezpečené dostatočné podmienky na uspokojenie základných životných potrieb. Ministerstvo poskytuje pomoc v hmotnej núdzi, vrátane príspevku na bývanie. Od januára 2023 tieto dávky zvyšujeme. Ministerstvo finančne podporuje aj sociálne služby za účelom ubytovania. Nové finančné možnosti pre poskytovateľov prináša Program Slovensko, ktorý umožňuje zabezpečenie dostupnej infraštruktúry v službách krízovej intervencie.

Rezortní kolegovia si vymenili aj skúsenosti s integráciou ukrajinských utečencov na trhu práce. „Od vypuknutia vojny na Ukrajine sme prijali viaceré opatrenia s cieľom čo najefektívnejšie integrovať odídencov do našej spoločnosti a umožniť zamestnávateľom jednoduchšie zamestnávanie týchto osôb. Upravili sme aj podmienky udeľovania národných víz pre vybrané skupiny osôb z tretích krajín. V oblasti starostlivosti o deti utečencov sme navýšili kapacity v centrách pre deti a rodiny. Utečencom z Ukrajiny sme umožnili po splnení zákonných podmienok aj poskytovanie dávky v hmotnej núdzi,“ uviedol štátny tajomník sociálnych vecí a rodiny Juraj Káčer.

Predmetom diskusie bola aj aktuálna téma energetickej chudoby. Energetická kríza a prudký nárast inflácie spôsobili rast cien tovarov a služieb, čo sa dotklo najmä nízkopríjmových domácností. V snahe zmierniť tieto negatívne dopady jednotlivé európske štáty prijali rôzne opatrenia. Vláda SR zastabilizovala ceny energií pre domácnosti na nasledujúci rok a ministerstvo práce poskytuje priamu inflačnú pomoc najohrozenejším skupinám obyvateľstva.Tento článok bol prevzatý ako tlačová správa. Link na pôvodný článok

Štátne banky nakladajú s pohľadávkami efektívne, riziká môže minimalizovať externá kontrola – Aktuality

Bratislava 16. decembra 2022 – Systém správy rizikových pohľadávok je v dvoch štátnych bankách, Eximbanke a Slovenskej záručnej a rozvojovej banke (SZRB), funkčný. Vyplýva to z kontroly Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ) SR v týchto špecializovaných finančných inštitúciách. Kontrolóri sa pozreli na roky 2019 – 2021, na vybranej vzorke rizikových pohľadávok nezistili porušenie platnej legislatívy a ani vnútorných predpisov pri vymáhaní a postupovaní pohľadávok a odpisovaní tých nevymožiteľných. „Obe tieto banky majú funkčný systém monitorovania a riešenia rizikových pohľadávok, ktorý umožňuje včasné ozdravné procesy alebo ich vymáhanie,“ zdôraznil podpredseda NKÚ Jaroslav Ivančo. Ocenil aj funkčnú vnútornú kontrolu a vnútorné pravidlá týchto bánk. „Riešenie rizikových pohľadávok nikdy nie je subjektívnym rozhodnutím jedného zamestnanca, ale kolektívnym rozhodnutím pracovného orgánu s rozhodovacou právomocou,“ dodal podpredseda kontrolného úradu.

Ku koncu minulého roka tieto finančné inštitúcie štátu spravovali rizikové pohľadávky za viac ako 135 mil. eur. V prípade Eximbanky išlo o sumu 96,2 mil. eur, čo bolo 20,7 % z celkového objemu pohľadávok. V roku 2020 to bolo 42,7 mil. eur (9,3 % z pohľadávok) a v roku 2019 bola výška rizikových pohľadávok 32,8 mil. eur (8,2 % z pohľadávok). Nárast rizikových pohľadávok Eximbanky v minulom roku bol spôsobený preradením pohľadávky významného objemu medzi rizikové, a to pre oneskorené plnenie plánovaných splátok. SZRB evidovala k 31. 12. 2021 rizikové pohľadávky cez 39 mil. eur, išlo o 8,3 % z celkového objemu pohľadávok. V rokoch 2020 a 2019 to bolo 33,8 mil. eur  (7,1 % pohľadávok) a 39,9 mil. eur  (9,3 % pohľadávok). „Obe tieto inštitúcie boli založené na plnenie úloh vo verejnom záujme a súčasťou ich činnosti je aj správa rizikových pohľadávok. Je preto potrebné, aby postupovali pri výkone svojich činností zodpovedne a obozretne. V prípade zlyhania obchodov musia zabezpečiť, aby pohľadávky po splatnosti nezanikli bez uhradenia alebo sa nepremlčali,“ dodal na margo chodu a poslania oboch bánk J. Ivančo.

 

Graf 1 a 2  Prehľad rizikových pohľadávok z hlavnej činnosti bánk k 31. 12. (v eurách)

Späť Graf 1 a 2 Prehľad rizikových pohľadávok z hlavnej činnosti bánk k 31. 12. (v eurách)

Najvyšší kontrolný úrad napriek pozitívnym zisteniam vidí ešte priestor na ďalšie zlepšenie kontroly oboch inštitúcií. V prípade SZRB odporúča parlamentnému výboru pre financie a rozpočet, aby požadoval od Ministerstva financií SR iniciovanie zmeny zákona o bankách. „Kontrolóri sú podľa zákona o NKÚ viazaní mlčanlivosťou pri bankovom tajomstve a teda majú mať k nemu prístup. Vzhľadom na súčasné znenie zákona o bankách však majú výkon kontroly k bankovým pohľadávkam v SZRB obmedzený,“ upozornil podpredseda kontrolného úradu. Bolo by vhodné tento legislatívny problém vyriešiť, lebo podľa NKÚ ide o posilnenie verejného záujmu ako aj širšieho rámca uistení pri výkone kontrol, dodal.

Vo vzťahu k Eximbanke národná autorita pre externú kontrolu odporúča prijať systémové opatrenie v oblasti regulácie činnosti banky a prispieť tak k ďalšiemu znižovaniu rizika uzatvorenia obchodov a činností ohrozujúcich jej finančnú stabilitu a výkon. NKÚ upozorňuje, že aj v súčasnosti platné pravidlá obozretného podnikania naďalej umožňujú prekročiť určený limit majetkovej angažovanosti len na základe rozhodnutia dozornej rady banky a predstavujú, v prípade zlyhania obchodov, vysoké riziko strát sanovaných z verejných financií.

Exportno-importná banka SR, skrátene Eximbanka, je špecializovaná finančná inštitúcia zriadená osobitným zákonom na plnenie úloh štátu v oblasti podpory slovenského exportu do rizikových teritórií a projektov. Nie je bankou v zmysle zákona o bankách. Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s., je banková inštitúcia založená štátom na podporu najmä malého a stredného podnikania. Jej jediným akcionárom je štát, ktorého práva a povinnosti vykonáva rezort financií.

Správa o výsledku kontroly “Rizikové pohľadávky štátnych finančných inštitúcií”

 Tento článok bol prevzatý ako tlačová správa. Link na pôvodný článok

FINANČNÁ ZBIERKA – POMOC PRE MAREKA :: Ordinariát OS a OZ SR

????????Drahí kolegovia a kolegyne, dňa 22.10.2021 sa mne npor. Márii Rosíkovej a mojej 4 – ročnej dcérke Maríne obrátil život hore nohami. Môjmu druhovi Marekovi praskla aneuryzma v mozgu a našla som ho v bezvedomí. Marek prežil, ale po viacerých náročných operáciách, keď to už vyzeralo fatálne, no jeho chuť žiť zvíťazila ostal pripútaný na lôžko a upadol do bdelej kómy. (Vníma všetko, len dokáže komunikovať iba očami.) Teraz je umiestnený v hospici, lebo sa o neho s dcérou nedokážeme postarať, pretože potrebuje 24 hodinovú starostlivosť, no do hospicu ide človek iba dožiť. V dnešnej dobe už existuje niekoľko špeciálnych zariadení, kde dávajú takýmto pacientom šancu znova sa začleniť do života pomocou intenzívnych rehabilitácií. Takéto zariadenia sú však veľmi drahé a zdravotná poisťovňa neprispieva.

Preto Vás chcem poprosiť o pomoc formou finančnej zbierky.

Pomôžte prosím Marekovi vrátiť sa domov. Veľmi ho s dcérou potrebujeme.

č. účtu: SK29 8360 5207 0042 0789 6412 – názov účtu „Mária“????????


Tento článok bol prevzatý ako tlačová správa. Link na pôvodný článok

Plán kontrol bude flexibilnejší, prijaté opatrenia budú kontrolóri priebežne vyhodnocovať – Aktuality

Bratislava  9. decembra 2022 – Súčasná zložitá situácia spôsobená v posledných troch rokoch súbehom viacerých kríz si vyžaduje zmeny v rámci Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ) SR. Jedna zo zásadných zmien v činnosti úradu sa týka plánovania kontrol. „Od budúceho roka prechádzame na systém plávajúceho plánovania. Kontroly už nebudú od začiatku roka naplánované na sto percent personálnych kapacít. Plán kontrol budeme v priebehu roka dopĺňať na základe významnosti, výsledkov rizikových analýz či podnetov od memorandových partnerov úradu alebo verejnosti,“ vysvetlil chystané úpravy vo fungovaní národnej autority pre externú kontrolu predseda Ľubomír Andrassy. Flexibilné plánovanie umožní rýchlejšie nastaviť zrkadlo nákladným opatreniam, ktoré v súčasnej dobe musí vláda v záujme zmierňovania dopadov kríz prijímať. „Ak sú opatrenia robené rýchlo a neštandardne, hrozí aj vysoké riziko chýb,“ upozornil predseda národných kontrolórov.

Infografika Stratégia rozvoja NKÚ na roky 2023 až 2025

Pandémia, následky vojny na Ukrajine či energetická kríza vyžadujú od národných vlád i parlamentov prijímanie operatívnych rozhodnutí. „Povinnosťou vyplývajúcou z nášho celospoločenského poslania je v tejto kritickej dobe modelovať projekty kontrolných akcií, ktoré poskytnú verejnosti objektívne hodnotenia procesov v rámci organizácií štátu alebo miestnej samosprávy, a ktoré budú podporovať minimalizovanie rizík spojených so zneužívaním verejných financií, netransparentným nakladaním s majetkom či korupčným konaním predstaviteľov verejnej moci,“ približuje predseda úradu. Podľa Andrassyho je  dôležité nastaviť v tejto agende nové tematické vzdelávanie za účasti národných i medzinárodných expertov, zadefinovať jasné metodické postupy a vytvoriť odborné pozície v rámci organizačnej štruktúry národnej kontrolnej inštitúcie. Slovenskí kontrolóri budú okrem iného iniciovať spoluprácu európskych kontrolných úradov s cieľom nastaviť spoločné paralelné audity tak, aby poslúžili na preverenie napríklad efektivity nastavených kompenzačných opatrení, alebo vzájomné porovnávanie a definovanie príkladov dobrej či zlej praxe.

Ďalšou dôležitou pripravovanou zmenou je zvýšenie dôrazu na analytickú činnosť a následné kontroly (tzv. follow-up audit) zamerané na preverenie dodržiavania opatrení zo strany kontrolovaných subjektov, ktoré boli prijaté na základe odporúčaní z predchádzajúcich kontrol NKÚ. „Chceme jasne ukázať, že sledujeme plnenie prijatých opatrení a ich reálny dopad na zlepšenie hospodárenia inštitúcií nakladajúcich s verejnými či európskymi financiami. Ak identifikujeme pretrvávanie nedostatkov, ale aj neúčinnosť prijatých opatrení, tak výstupy z týchto kontrol už nebudeme smerovať ku kontrolovaným subjektom, ale priamo k vláde,“ podčiarkol Ľ. Andrassy. Tento rok sa úrad opakovane pozrel na situáciu v Národnej diaľničnej spoločnosti a Pôdohospodárskej platobnej agentúre. Kontrolóri sa do agentúry budú opakovane vracať aj v budúcom roku, keďže v rámci tohtoročnej follow-up kontroly nezískali potrebné uistenie, že procesy, súvisiace so systémom vnútornej kontroly či aktívnym využívaním informačných systémov v boji s korupciou, sú nastavené správne a účinne. Okrem toho sa budúci rok chcú národní kontrolóri komplexne pozrieť aj na plnenie odporúčaní v rezorte zdravotníctva, ale taktiež opatrení zo strany ústredných orgánov štátu v IT oblasti.

Slovenský kontrolný úrad reaguje na aktuálne výzvy schválením novej stratégie jeho rozvoja na roky 2023 – 2025. Kontroly už nebudú prioritne zamerané len na dodržiavanie rozpočtových pravidiel a zákonnosť pri nakladaní s verejným majetkom, ale tiež na preverovanie dlhodobej udržateľnosti strategických projektov a plnenie kľúčových cieľov verejných politík. Ide okrem iného o riziká v oblasti životného prostredia, verejného zdravia, vzdelávania a sociálnej chudoby, ktorá ohrozuje nielen jednotlivcov, ale aj širšie regióny. „Kontrolný úrad je tímom angažovaných odborníkov, ktorý disponuje vysokou mierou dôvery verejnosti. Výstupy kontrol sú postavené na pravdivosti dôkazov a slúžia kontrolovaným subjektom k zlepšeniu ich činnosti. Zároveň majú byť nástrojom na vyvodzovanie osobnej zodpovednosti,“ konštatuje Ľ. Andrassy. To je z pohľadu vedenia kontrolného úradu jediná cesta k tomu, aby národná autorita pre externú kontrolu bola vzorovou organizáciou štátu.

NKÚ chce pokračovať aj v spolupráci s odborníkmi z externého prostredia, vrátane akademického sektora a mimovládnych organizácií. Považujeme ich za partnerov a ich skúsenosti chce úrad využívať aj pri vzdelávaní, zvyšovaní odbornej kvalifikácie kontrolórov. Neustále vzdelávanie kontrolórov je nevyhnutné pre to, aby výstupy úradu boli akceptované kontrolovanými subjektmi a aj v rámci širšej občianskej spoločnosti. Poslaním nezávislého kontrolného úradu je, aby objektívnymi a zrozumiteľnými výstupmi napomáhal slovenskému parlamentu, vláde, samosprávam, ale tiež ďalším zainteresovaným stranám plniť ich úlohy v spoločnosti najlepším možným spôsobom a prispieval tak k budovaniu dobre spravovanej spoločnosti a obnove dôvery občanov v štát a jeho inštitúcie.

Stratégia rozvoja NKÚ na roky 2023 – 2025Tento článok bol prevzatý ako tlačová správa. Link na pôvodný článok

Rada EÚ: Pomoc pre najzraniteľnejšie domácnosti aj sektor ekonomiky je nevyhnutná

08.12.2022

Ďalšie kroky Európskej komisie s ohľadom na energetickú krízu, aktívne opatrenia na trhu práce v súvislosti s prichádzajúcimi inováciami aj zlepšovanie pracovných či sociálnych podmienok pre obyvateľov členských štátov únie. Aj na tieto témy sa sústredili zástupcovia Rady EÚ pre zamestnanosť, sociálnu politiku, zdravie a spotrebiteľské záležitosti, ktorí sa stretli v Bruseli.

Slovensko na zasadnutí zastupoval štátny tajomník ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Juraj Káčer. Vo vystúpení zdôraznil najmä kroky Slovenska smerom k pomoci občanom s nárastom cien energií a tiež opatrenia na podporu rodiny či sociálnu pomoc v rámci pripravovaných reforiem z Plánu obnovy a odolnosti.

 

Zabezpečenie životných nákladov a kúpyschopnosť pre zraniteľné domácnosti aj adresné opatrenia pre ekonomiku v reakcii na vysokú mieru inflácie a cien energií je základným cieľom tzv. jesenného balíka európskeho semestra, teda akejsi výzvy Európskej komisie do najbližších mesiacov roka 2023.

Ako prezentoval štátny tajomník rezortu práce, v prípade Slovenska vláda zastabilizovala ceny elektriny pre domácnosti na rovnakej úrovni aj pre rok 2023, ceny tepla a plynu sa zvýšia o 15 percent. Štátna schéma pomoci ušetrí domácnostiam 6 miliárd eur, čo je v prepočte cca. 3-tisíc eur na jednu domácnosť. Slovensko zároveň alokovalo takmer 360 miliónov eur na kompenzáciu vysokých cien energií pre podniky, ktoré sú oprávnené na čerpanie takejto podpory.

Juraj Káčer, štátny tajomník ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny: „Hlavným bodom rokovania je smernica o platformovej práci. Zlepšenie pracovných podmienok pracovníkov platforiem si u nás môžeme predstaviť ako taxi službu alebo donášku jedla, ktorú si objednávame prostredníctvom aplikácie. Ak pracujete pre tri platformy v rovnakom čase a náhodou sa vám stane pracovný úraz, kto bude mať z pohľadu zamestnávateľa zodpovednosť. Kedy ide o zamestnanecký vzťah a kedy o prácu SZČO a iné nejasnosti, ktoré toto rýchlo rastúce odvetvie prináša. Za Slovensko sme v diskusii vyjadrili podporu návrhu smernice na zlepšenie pracovných podmienok a sociálnych práv ľudí, ktorí pracujú prostredníctvom takýchto platforiem. Rovnako podporujeme z ávery Rady EÚ k integrácii osôb so zdravotným postihnutím na trh práce, pretože ich zamestnávanie na kvalitných pracovných miestach je kľúčové pre dobré fungovanie pracovného trhu. Miera nezamestnanosti osôb so zdravotným postihnutím v EÚ predstavuje cca 17% v porovnaní s cca 10 % osôb bez zdravotného postihnutia.“

V problematike zamestnanosti sa európski zástupcovia zhodli na zlepšení ochrany pracovníkov pred rizikami vystavenia účinkom azbestu pri práci. V celej EÚ pretrváva tento problém ešte ako dedičstvo z minulosti a azbest sa stále nachádza v mnohých starších budovách. Odhaduje sa, že v súčasnosti mu je v členských štátoch vystavených cca 4 až 7 miliónov pracovníkov.

Štátny tajomník Juraj Káčer vystúpil tiež k téme starostlivosti, kde zdôraznil podporu SR k návrhu Rady k cenovo dostupnej vysokokvalitnej dlhodobej starostlivosti. Túto oblasť už Slovensko zastrešuje prostredníctvom Plánu obnovy a odolnosti, Komponentu 13: Dlhodobá starostlivosť.

„Naším cieľom je pripraviť sa na starnutie obyvateľstva u nás a zabezpečiť tak kvalitnú, dostupnú a komplexnú podporu ľudí s potrebou dlhodobej a paliatívnej starostlivosti. Vďaka reformám a plánovaným investíciám sa zvýši prepojenie aj efektivita zdravotnej a sociálnej starostlivosti. Riešenie sociálno-zdravotnej starostlivosti je aj súčasťou Programového vyhlásenia vlády na roky 2021 – 2024,“ uviedol Juraj Káčer, štátny tajomník ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny.

Juraj Káčer zdôraznil, že osobitnú pozornosť venujeme podpore rodiny a zosúlaďovania rodinného a pracovného života. Pre uplatnenie sa osamelých rodičov na trhu práce Slovensko navyšuje kapacity v predškolských zariadeniach (jasliach) a legislatívne nastavilo poskytovanie starostlivosti v detskej skupine od 0-5 rokov.

V súvislosti s iniciatívou, ktorou chce EK vyhlásiť rok 2023 za Európsky rok zručností, Slovensko vyjadrilo podporu pre rozvoj zručností všetkých dospelých v produktívnom veku ako kľúčový nástroj na podporu zamestnanosti, sociálneho začlenenia a konkurencieschopnosti. Zveľaďovanie vedomostí zvyšuje potenciál európskej pracovnej sily v kontexte nových ekonomických výziev aj spoločenských trendov. S tým súvisí aj prilákanie ľudí z tretích krajín so zručnosťami, ktoré v EÚ chýbajú.

Európski zástupcovia Rady EÚ si na stretnutí vymenili aj informácie v oblasti zamestnanosti a sociálnych vecí v súvislosti s pomocou pre ľudí utekajúcich z Ukrajiny. Slovensko od vypuknutia konfliktu na Ukrajine prijalo viacero sociálnych a ekonomických opatrení s cieľom čo najefektívnejšie integrovať ukrajinských občanov do našej spoločnosti a umožniť im nájsť uplatnenie na našom trhu práce.Tento článok bol prevzatý ako tlačová správa. Link na pôvodný článok

Verejné pripomienkovanie štúdie superpočítača | Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR

Bratislava, 7.12.2022 – Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR zverejňuje štúdiu uskutočniteľnosti zameranú na investičný projekt z Plánu obnovy a odolnosti Vybudovanie udržateľného HPC ekosystému a vyzýva verejnosť na jej odborné pripomienkovanie. Štúdia aj so sprievodnými dokumentmi sú zverejnené nižšie na konci tohto textu.

Téma bude podrobnejšie predstavená na online verejnej prezentácii 9. 12.2022 o 10:00 hod., kde predstavíme kľúčové zistenia štúdie aj ďalšie zámery MIRRI SR v oblasti HPC, ktoré sú uvedené v Akčnom pláne digitálnej transformácie SR na roky 2023 – 2026. Pripojenie na prezentáciu bude možné prostredníctvom platformy Webex na tomto linku, číslo udalosti 2365 915 8062, prístupový kód 4mtS8Mdrup3).

Následne 5.1.2023 o 10:00 hod. MIRRI SR organizuje verejné podujatie v priestoroch Centra spoločných činností SAV (Dúbravská cesta 9, Bratislava, s online prenosom), kde rámcovo vyhodnotíme pripomienkovací proces a dáme expertom priestor na diskusiu. Na toto podujatie budú pozvaní aj experti, ktorí sa venujú využitiu a rozvoju vysokovýkonných výpočtov na Slovensku a v EÚ. V prípade vašej osobnej účasti sa registrujte emailom na adresu hpc@mirri.gov.sk, prípadne sa budete môcť pripojiť online rovnakými pripájacími údajmi ako je uvedené vyššie pre prezentáciu 9.12.2023.

MIRRI SR sa podujalo v roku 2020 zaradiť do slovenského Plánu obnovy a odolnosti investíciu na vybudovanie superpočítača novej generácie. Cieľom investície je vybudovanie udržateľného ekosystému vysokovýkonných výpočtov a prevádzka energeticky efektívneho superpočítača, ktorý umožní výskumníkom aj iným používateľom naplno využívať možnosti spracovania veľkého objemu údajov. Využitie predpokladáme napríklad na trénovanie systémov umelej inteligencie, v zdravotníctve na hromadné spracovanie databáz zdravotníckych údajov, v materiálovom výskume na hľadanie nových supravodičov, či v klimatológii na modelovanie vplyvov zmeny klímy na rôzne zložky životného prostredia.

Ministerstvo v spolupráci so SAV založilo v roku 2020 Národné superpočítačové centrum na podporu používateľov HPC na Slovensku nielen medzi tradičnými výskumníkmi, ale aj v ďalších oblastiach, vrátane verejnej správy a podnikateľského sektora. Zároveň je problematika vysokovýkonných výpočtov zaradená v Akčnom pláne digitálnej transformácie SR na roky 2023 – 2026, kde je záväzok podporiť rozvoj prostredia HPC na Slovensku.

Uvedomujeme si, že na Slovensku máme tímy, ktoré sa týmto technológiám venujú. Náš rezort je presvedčený, že ich prácu je nevyhnutné podporiť manažérsky, finančne aj inštitucionálne. MIRRI SR si na rozvoj HPC na Slovensku objednalo podrobnú štúdiu uskutočniteľnosti investície do superpočítača, ktorú vypracovala konzultačná spoločnosť KPMG.

Samotná štúdia je dokončená a dnes ju MIRRI predkladá na verejné pripomienkovanie. Zámerom je, aby bolo možné vylepšiť a sprecizovať štúdiu uskutočniteľnosti vďaka relevantným pripomienkam odbornej verejnosti, ktoré sa budú zaoberať realizovateľnosťou samotnej investície ako aj jej udržateľnosťou v nasledujúcich rokoch. Vzhľadom na komplexnosť tohto projektu bude možné zvážiť zapracovanie pripomienok, ktoré budú mať doložené overiteľné referencie na zdrojové údaje. Pripomienky je potrebné uviesť v priloženom formulári na uplatnenie pripomienok a následne odoslať na emailovú adresu hpc@mirri.gov.sk, a to v termíne do 21.12.2022. Veríme, že vďaka tomuto participatívnemu procesu budeme schopní sprecizovať investičný zámer v oblasti rozvoja HPC ekosystému na Slovensku.

 

Prílohy

Štúdia uskutočniteľnosti

Formulár na pripomienky

Kalkulácia nákladov a prínosov investície (CBA)

Počítač Leonardo v Bologni, na ktorom sa malým dielom podieľa aj Slovensko


Tento článok bol prevzatý ako tlačová správa. Link na pôvodný článok

Predstavitelia rezortu práce oslávili Mikuláša s deťmi v centrách pre deti a rodiny

07.12.2022

Najvyšší predstavitelia ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny, minister, štátni tajomníci a generálna tajomníčka služobného úradu oslávili Mikuláša vo viacerých centrách pre deti a rodiny po celom Slovensku a v Rehabilitačnom stredisku pre zrakovo postihnutých v Levoči. Vyše 430 detí a dospelých tak potešili darčekmi, zahrali sa s nimi aj porozprávali o ich potrebách. Pri tej príležitosti s vedením centier a strediska hovorili o ich fungovaní. Práve praktické skúsenosti a osobné stretnutie pomáhajú správne uchopiť a pochopiť dennodenné problémy týchto zariadení. Cieľom návštev tak nebolo iba potešiť deti ale aj formovať ďalšie systémové kroky, ktoré by vytvárali stále lepšie podmienky pre deti v centrách pre deti a rodiny, ale i zrakovo postihnutých dospelých.

 

Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak navštívil Centrum pre deti a rodiny v Holíči, kde je aktuálne 43 detí. Štátny tajomník Juraj Káčer uskutočnil návštevu v Centre pre deti a rodiny Skalica, v ktorom sa nachádza 69 detí. Štátna tajomníčka Soňa Gaborčáková zavítala do centier v Spišskej Belej, Starej Ľubovni (73 detí) a Poprade – Veľkej, kde je umiestnených 60 detí. Generálna tajomníčka služobného úradu Soňa Filípková navštívila Centrá pre deti a rodiny v Liptovskom Hrádku (61 detí), Dobšinej (74 detí), Snine a Stakčíne (53 detí) aj Rehabilitačné stredisko pre zrakovo postihnutých v Levoči.

6. december je spomienkou na dobrotivé činy a mimoriadnu zbožnosť svätého Mikuláša. O samotnom Mikulášovi sa zachovalo málo písomných zmienok ale veľa legiend o jeho pomoci ľudom v núdzi. Je patrónom detí a pri príležitosti dňa svätého Mikuláša chceli aj najvyšší predstavitelia rezortu práce pripomenúť dôležitosť ochrany a pomoci deťom.

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny sa neustále usiluje zlepšovať podmienky pre deti. Aj tento rok urobilo viacero opatrení, aby pomohlo deťom umiesteným v centrách pre deti a rodiny. Rezort práce podporil zamestnancov a aj zariadenia, aby mohli naďalej poskytovať kvalitnú starostlivosť umiestneným deťom a mladým dospelým.

Na zlepšenie podmienok výkonu profesionálneho náhradného rodičovstva nadobudol od 1.12.2022 účinnosť zákon o profesionálnych náhradných rodičoch (č. 376/2022 Z. z. o profesionálnych náhradných rodičoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov) . Rieši pracovný čas, dovolenky či odmeňovanie profesionálnych náhradných rodičov. (Viac informácií nájdete v tlačovej správe TU .)

Novelizáciou zákona o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele (zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa novelizoval zákonom č. 199/2022 Z. z. o niektorých opatreniach v sociálnej oblasti v súvislosti so situáciou na Ukrajine) sa upravilo poskytovanie finančného príspevku pre neštátne-akreditované centrá pre deti a rodiny. Umožnilo sa tak, aby sa príspevok mohol zvýšiť aj v priebehu bežného rozpočtového roka za zákonom stanovených podmienok.

Rezort práce vytvoril súbor opatrení, ktoré boli zamerané na poskytnutie rôznych odmien pre zamestnancov centier pre deti a rodiny (napr. tzv. COVID odmeny). Toto odmenenie má byť nie len vďakou a ocenením náročnej práce zamestnancov počas pandémie COVID 19, ale má aj motivovať k ďalšej nepretržitej starostlivosti o deti za akýchkoľvek podmienok.

Opatrenia ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny sa zamerali aj na kompenzáciu krytia zvýšených výdavkov spojených s energiami v centrách pre deti a rodiny. Účelom opatrení je zabezpečiť starostlivosť o deti umiestnené v centrách pre deti a rodiny počas krízovej energetickej situácie. Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny poskytlo napríklad jednorazový príspevok na dieťa v profesionálnej náhradnej rodine na kompenzáciu zvýšených nákladov na energie.

Ďalšie kroky rezortu sa zamerali na jednorazovú finančnú pomoc klientom po odchode z centier pre deti a rodiny. Bývalí klienti si tak môžu na úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny za stanovených podmienok podať žiadosť na poskytnutie jednorazovej finančnej podpory.

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny naďalej venuje pozornosť pomoci a podpore detí či už v biologických, náhradných rodinách alebo v ústavnej starostlivosti.

V centrách pre deti a rodiny je aktuálne umiestnených 5091 detí a mladých dospelých (z toho 46 detí je z Ukrajiny).

Viac informácií o navštívených Centrách pre deti a rodiny:
CDR Holíč založili už v roku 1949 a aktuálne opatruje 43 detí (z toho 14 detí z Ukrajiny). Centrum je výnimočné demokratickým smerovaním výchovy, ktoré deťom napomáha k školským a športovým úspechom, ale aj k štúdiu na vysokej škole.

CDR Skalica funguje od roku 1996 a v súčasnosti sa v ňom nachádza 69 detí (žiadne z Ukrajiny). Sú v ňom umiestnené veľmi nadané deti, ktoré sa venujú hudbe a športu. Deti navštevujú Základnú umeleckú školu v Skalici a vytvorili si vlastnú hudobnú skupinu. Vystupovali už na Vianočnom Koncerte v sprievode známej speváčky Márie Čírovej a hudobnej skupiny Spievankovo. V rámci spolupráce medzi zariadeniami vystúpia na Vianočnom koncerte Centra voľného času (CVČ) Beťárik Šaštín- Stráže i v resocializačnom zariadení CDR Adam. Práve v spolupráci s CDR Adam sa deti vzdelávajú v oblasti prevencie proti sociálno-patologickým javom. Centrum pre deti a rodiny Skalica pracuje na projekte Vytvorenie multisenzorickej miestnosti Snoezelen. Táto miestnosť mú slúžiť odborným pracovníkom a fyzioterapeutom ako forma terapie či podporný pedagogický prístup a na rehabilitáciu detí.

CDR Spišská Belá , ktorého súčasťou je aj skupina v Starej Ľubovni , založili v roku 1991. Aktuálne v nich poskytujú starostlivosť 73 deťom (jednému z Ukrajiny). CDR má vytvorenú skupinu na dobrovoľné pobyty detí, výkon opatrení formou dohody pre dieťa a rodiča. Tento rok získali OCENENIE MPSVR za predchádzanie umiestňovania detí do zariadení. Snažia sa zapájať do rôznych projektov. V Spišskej Belej spolupracujú v rámci projektu s názvom SpoluBližšie na podpore nadania, talentu detí a trávenia voľnočasových aktivít. V Starej Ľubovni spolupracujú s Komunitným centrom a mimovládnou organizáciou Divé maky. Ich dieťa sa tento rok zúčastnilo slávnostných raňajok s primátorom mesta Starej Ľubovne za dosahovanie dobrých výsledkov v škole. Každoročne sa zúčastňujú na Najmilšom koncerte roka Úsmev ako dar s prezentovaním detí.

CDR Poprad založili v roku 1952 a teraz v ňom žije 60 detí (žiadne z Ukrajiny). CDR Poprad sa snaží integrovať deti so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami v základných a stredných školách, aby sa začlenili do širšieho sociálneho prostredia. Učia sa hospodáriť, rozvíjajú svoje talenty v rámci krúžkov, základných umeleckých škôl, či futbalových klubov. CDR Poprad sa pýši výbornými futbalistami. V rámci majstrovstiev Slovenska CDR vo futbale sa umiestnil na 1. mieste spolu s CDR Snina. Dve dievčiny z Centra ocenila prezidentka za Detský čin roka. Deti tiež účinkujú na Najmilšom koncerte roka. V rámci súťaže Anjel Vianoc 2022 získal prvé miesto chlapček, ktorého dielo bude vystavené v Tatranskej galérii v Poprade. V behu v Herľanoch Domovácke kilometre uja Peťa získali zlaté medaile viaceré deti.

V CDR Liptovský Hrádok (rok založenia 1991) je aktuálne 61 detí (dve z Ukrajiny). Riaditeľ centra Mgr. Zdenko Michalides je predseda Fóra riaditeľov a zamestnancov detských domovov a celoslovensky presadzuje záujmy všetkých centier pre deti a rodiny. Centrum má skupinu pre dobrovoľný pobyt detí i skupinu pre deti s rodičmi. Snaží sa tak eliminovať pobytové umiestnenie detí na základe rozhodnutie súdu.

CDR Dobšiná založili už v roku 1912 a momentálne opatruje 74 detí (žiadne z Ukrajiny). Centru sa rovnako darí v dobrovoľných pobytoch aj v sanácii rodinného prostredia. CDR sa aktívne zapája do rôznych projektov, vďaka čomu vyhralo pobyt v Štúrove pre deti s vychovávateľmi. V Regionálnom centre remesiel UĽUV Košice vyhrali deti prvé miesta v drôtovej technike. Prostredníctvom spoločnosti Voslkswagen Slovakia nadobudlo CDR Dobšiná osobné autá. Nedávno kúpili rodinný dom, do ktorého sa presťahuje samostatná skupina z kmeňovej budovy.

CDR Snina funguje od roku 1978 a aktuálna obsadenosť je 53 detí (žiadne z Ukrajiny). Centrum zastrešuje okrem dvoch samostatných skupín, tri špecializované samostatné skupiny pre deti s duševnými poruchami. Vďaka individuálnemu, trpezlivému a citlivému prístupu dosahujú veľmi dobré a viditeľné výsledky. A to nie len v práci s deťmi s duševnými poruchami, ale aj v športovej oblasti. Na Majstrovstvách Slovenska CDR vo futbale získali 1. miesto a na futbalovom turnaji Karola Poláka obsadili 2. miesto. Zapojili sa aj do projektu Nadácia Volkswagen (Grantový program-Aktívny priestor-viac aktivít do centier pre deti a rodiny), kde získali finančný príspevok 5000 € na vybavenie posilňovne pre deti.

Rehabilitačné stredisko pre zrakovo postihnutých v Levoči vzniklo v roku 1977, jeho zriaďovateľom je rezort práce a je jedinou špecializovanou inštitúciou na Slovensku, ktorá sa komplexne venuje vzdelávaniu a rekvalifikácii zrakovo postihnutých dospelých. Stredisko formou rehabilitácie a vzdelávania pripravuje dospelých občanov so zrakovým hendikepom na opätovné zaradenie sa na trh práce a na plnohodnotný rodinný a spoločenský život.Tento článok bol prevzatý ako tlačová správa. Link na pôvodný článok