Video: Priority nového predsedu Andrassyho v RTVS – Aktuality

O svojich prioritách a vízii rozvoja NKÚ rozprával nový predseda Ľ. Andrassy v Ranných správach RTVS 30. mája 2022.

Zdôraznil dôležitosť vzťahu s parlamentom ako najvyššou kontrolnou inštitúciou štátu. Chce prehĺbiť spoluprácu s Národnou radou SR pri prezentovaní výsledkov kontrol, pretože iba poslanci parlamentu sú tí, ktorí môžu meniť zákony a zlepšiť tak správu vecí verejných.

Záznam z rozhovoru si môžete pozrieť od 41. minúty tu:

https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/14026/330582#2473

Ranné správy RTVS - štúdioTento článok bol prevzatý ako tlačová správa. Link na pôvodný článok

Prehľad a podmienky poskytovania inflačnej pomoci

30.05.2022

Na základe prijatého nariadenia vlády SR patrí vybraným skupinám obyvateľov jednorazový príspevok vo výške 100 eur. Pomôcť má zmierniť následky stúpajúcej inflácie u najviac ohrozených skupín a rodín s deťmi. Inflačný balík jednorazovej pomoci predstavuje pomoc vo výške spolu 105 miliónov eur.

 

Komu je inflačná pomoc určená a za akých podmienok sa poskytuje, prinášame v nasledujúcom prehľade.

INFLAČNÁ POMOC PRE RODINY S DEŤMI

Jednorazové zvýšenie prídavku na dieťa za mesiac máj 2022 je v sume 74,12 eur. Týka sa to každej rodiny s nezaopatrenými deťmi, ktorá má nárok na prídavok na dieťa. Vyplatený bude v júni 2022 spolu s pravidelne vyplácaným prídavkom na dieťa vo výške 25,88 eur, čiže celková výška prídavku na dieťa bude 100 eur. Týmto opatrením vláda zmierňuje následky vysokej inflácie, ktoré negatívne pociťujú rodiny s deťmi, aby aspoň čiastočne eliminovala ich narastajúce výdavky na bývanie, energie a stravu.

INFLAČNÁ POMOC PRE OSOBY V HMOTNEJ NÚDZI

Inflačná pomoc pre osoby v hmotnej núdzi sa poskytne všetkým domácnostiam, ktoré mali v máji 2022 nárok na pomoc v hmotnej núdzi, a to jednorazovým zvýšením pomoci v hmotnej núdzi o 100 eur. Pomoc v hmotnej núdzi sa vypláca mesačne pozadu, to znamená, že pomoc v hmotnej núdzi za mesiac máj bude príjemcom vyplatená v mesiaci jún.

Inflačná pomoc bude poskytnutá automaticky, t. j. nie je potrebné podávať žiadosť.

INFLAČNÁ POMOC PRE NÁHRADNÝCH RODIČOV

Inflačná pomoc pre náhradných rodičov sa poskytne všetkým náhradným rodičom, ktorým sa poskytuje opakovaný príspevok náhradnému rodičovi. Suma tohto príspevku sa v mesiaci máj 2022 zvýši o 100 eur. Príspevok v sume 100 eur bude poskytnutý aj tým náhradným rodičom, ktorým nevznikol nárok na opakovaný príspevok náhradnému rodičovi (napríklad starí rodičia).

INFLAČNÁ POMOC PRE OSOBNÝCH ASISTENTOV

Inflačná pomoc pre osobných asistentov sa bude poskytovať jednorazovo v sume 100 eur vo forme dotácie na podporu humanitárnej pomoci. Dotáciu možno poskytnúť osobe, ktorá má trvalý alebo prechodný pobyt na území Slovenskej republiky a ktorá vykonávala osobnú asistenciu v rozsahu najmenej 12 hodín v priebehu I. štvrťroka 2022 na základe zmluvy o výkone osobnej asistencie predloženej úradu práce, sociálnych vecí a rodiny podľa zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia.

Osobný asistent preukazuje splnenie podmienok pre poskytnutie dotácie kópiou zmluvy o výkone osobnej asistencie, ktorá bola predložená príslušnému úradu práce, sociálnych vecí a rodiny. Tiež kópiou potvrdenia o odmenách, ktoré mu boli vyplatené ako osobnému asistentovi v priebehu I. štvrťroka 2022.

Osobný asistent podáva žiadosť na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny v mieste svojho bydliska. Vzor žiadosti zverejní na webovom sídle Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny (upsvr.gov.sk). Táto dotácia nepodlieha zúčtovaniu. O dotáciu možno žiadať od 1. júna do 31. augusta 2022.

INFLAČNÁ POMOC PRE OSOBY VYKONÁVAJÚCE OPATROVANIE

 • Osoby, ktorým sa poskytuje peňažný príspevok na opatrovanie

Tejto skupine osôb sa poskytne inflačná pomoc formou jednorazového navýšenia ich peňažného príspevku na opatrovanie za mesiac máj 2022 o 100 eur. Inflačná pomoc sa poskytne všetkým poberateľom peňažného príspevku na opatrovanie (bez ohľadu na výšku príjmu opatrovanej osoby, poberanie dôchodkovej dávky, vykonávanie zárobkovej činnosti a pod.). Peňažný príspevok na opatrovanie sa vypláca mesačne pozadu, to znamená, že peňažný príspevok za mesiac máj bude poberateľom vyplatený v mesiaci jún. Inflačná pomoc sa poskytne automaticky, t.j. bez žiadosti osoby, ktorá má na základe právoplatného rozhodnutia nárok na peňažný príspevok na opatrovanie za máj 2022.

 • Osoby, ktorým sa neposkytuje peňažný príspevok na opatrovanie

Osobám, ktoré vykonávajú opatrovanie, nie sú však poberateľmi peňažného príspevku na opatrovanie, je možné poskytnúť inflačnú pomoc formou dotácie na podporu humanitárnej pomoci, a to jednorazovo v sume 100 eur.

Dotáciu je možné poskytnúť osobe, ktorá má trvalý alebo prechodný pobyt na území Slovenskej republiky a za ktorú bol za máj 2022 štát platiteľom verejného zdravotné poistenia (podľa § 11 ods. 7 písm. k) zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení). Ide o osobu, ktorá opatruje fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím odkázanú na opatrovanie podľa komplexného posudku alebo opatruje blízku osobu, ktorá je staršia ako 80 rokov a nie je umiestnená v zariadení sociálnych služieb alebo v zdravotníckom zariadení. Táto osoba preukazuje splnenie podmienok pre poskytnutie dotácie dokladom o tom, že bol poistencom štátu na verejné zdravotné poistenie za máj 2022. Uvedený doklad vyhotoví zdravotná poisťovňa, v ktorej je osoba poistená. Žiadosť je potrebné podať na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny v mieste bydliska. Vzor žiadosti zverejní na webovom sídle Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny (upsvr.gov.sk). Táto dotácia nepodlieha zúčtovaniu. O dotáciu možno žiadať od 1. júna do 31. augusta 2022.

INFLAČNÁ POMOC PRE OSOBY NAD 62 ROKOV

Inflačná pomoc pre osoby nad 62 rokov je určená pre fyzickú osobu, ktorá má trvalý pobyt alebo prechodný pobyt na území Slovenskej republiky a najneskôr v máji 2022 dovŕšila 62 rokov veku, tiež v máji 2022 nevykonávala činnosť, ktorá zakladá nárok na príjem zo závislej činnosti, z podnikania alebo z inej samostatnej zárobkovej činnosti a nie je/nebola poberateľom:

 • starobného dôchodku,
 • predčasného starobného dôchodku,
 • invalidného dôchodku,
 • vdovského dôchodku, vdoveckého dôchodku,
 • výsluhového dôchodku,
 • invalidného výsluhového dôchodku,
 • vdovského výsluhového dôchodku, vdoveckého výsluhového dôchodku alebo
 • obdobnej dávky zo zahraničia

Pomoc pre tieto osoby sa bude poskytovať formou jednorazovej dotácie na podporu humanitárnej pomoci v sume 100 eur. Žiadosť možno podať od. 1. júna 2022 do 31. augusta 2022 na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny podľa miesta pobytu žiadateľa. Vzor žiadosti zverejní na webovom sídle Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny (upsvr.gov.sk). Táto dotácia nepodlieha zúčtovaniu.

Splnenie podmienok na poskytnutie inflačnej pomoci žiadateľ preukáže čestným vyhlásením. Ak sa preukáže, že žiadateľ v čestnom vyhlásení uviedol nepravdivé informácie, bude povinný poskytnutú dotáciu vrátiť.Tento článok bol prevzatý ako tlačová správa. Link na pôvodný článok

Slovenskí kontrolóri inšpirujú európskych v otvorenosti voči verejnosti – Aktuality

Praha 24. mája 2022 – Predstavitelia najvyšších kontrolných inštitúcií Európy sa stretli v Prahe na prvom postcovidovom osobnom rokovaní. Česká metropola sa po dvoch rokoch, keď boli aj kontrolné inštitúcie do veľkej miery odkázané na spoluprácu len v online priestore, stala miestom, kde národní kontrolóri zo 48 štátov diskutovali o boji s korupciou v štátnom sektore či o audítorských skúsenostiach podstatných pre modelovanie príkladov podporujúcich lepšiu správu vecí verejných.

Slovenský najvyšší kontrolný úrad v rámci tematických prezentácií zaujal a inšpiroval mnohých európskych partnerov vlastnou aplikáciou “MuMAP”. Tá už od roku 2020 pomáha občanom kontrolovať ich obec, mesto, v ktorom bývajú. Vďaka užívateľsky prívetivej aplikácii, ktorú vyvinul na prvom medzinárodnom pražskom heckatone tím slovenských analytikov Najvyššieho kontrolného úradu SR, sa môže kontrolórom stať každý, kto sa zaujíma o využívanie verejných prostriedkov na úrovni miestnej samosprávy, o čerpanie európskej finančnej pomoci, ale aj o fungovanie vzdelávacích inštitúcií. „Teší ma, že sa nám podarilo vyvinúť aplikáciu, vďaka ktorej podporujeme občiansky aktivizmus, nepriamo rozširujeme nestrannú kontrolu o ľudí, ktorým nie je ľahostajné, ako funguje ich mesto. A som rád, že naša práca v oblasti digitalizácie inšpiruje iných kolegov v rámci európskej kontrolórskej komunity,” konštatuje predseda slovenského kontrolného úradu Karol Mitrík.

M. Kala, prezident NKÚ ČR a K. Mitrík, predseda NKÚ SR

Kontrolóri NKÚ zároveň patrili medzi troch kľúčových prezentátorov dobrej praxe v oblasti vizualizácie a prezentácie výstupov z kontrolných akcií. „Je dôležité, aby bola každá kontrola zrealizovaná na vysokej odbornej úrovni. Kontrolovanému subjektu musíme vyargumentovať, či nakladá s verejnými financiami hospodárne, či využíva majetok efektívne. Zároveň si uvedomujeme, že len toto samotné pre naplnenie celospoločenského poslania národnej autority pre oblasť externej kontroly nestačí,” povedal predseda slovenského kontrolného úradu. „Nevyhnutným partnerom našej kontrolnej práce sú pre nás bezpochyby poslanci parlamentu, ale i samotná verejnosť. Na výzvu modernej občianskej spoločnosti sme povinní reagovať aktívne. Aj preto tretí rok prezentujeme výsledky práce kolegov kontrolórov prostredníctvom pútavých a obsahovo profesionálne spracovaných správ a vizualizácií. Veríme, že aj vďaka tomu je naša práca pre ľudí zrozumiteľnejšia a pre poslancov zaujímavá – predovšetkým pre potenciálne legislatívne zmeny,” dopĺňa K. Mitrík.

Post-kongres EUROSAI (európske reprezentatívne združenie národných najvyšších kontrolných úradov) sa koná v Prahe od 22. do 24. mája 2022 a je prvým oficiálnym podujatím, ktoré opäť spojilo európskych kontrolórov. Na podujatí v susednej Českej republike sa zúčastňuje aj predseda ukrajinského kontrolného úradu Valeriy Patskan, ktorý sa K. Mitríkovi poďakoval za solidaritu a nezištnú pomoc Slovenska poskytovanú ukrajinskému národu v najťažších časoch ich novodobej histórie. Na druhej strane, z rokovania kongresu boli vylúčení zástupcovia ruského kontrolného úradu.

Konferencia EUROSAI v Prahe 23.5.2022

Čítať ďalejTento článok bol prevzatý ako tlačová správa. Link na pôvodný článok

Sociálni partneri dnes dohodli mimoriadne zasadnutie na tému cien a dostupnosti energií

23.05.2022

Hospodárska a sociálna rada SR (HSR) sa dnes na 19. zasadnutí zaviazala zvolať mimoriadne zasadnutie na tému cien a dostupnosti energií. Mimoriadne stretnutie navrhol aj premiér Eduard Heger, ktorý dnešné zasadnutie navštívil a prihovoril sa sociálnym partnerom. Ponúkol otvorený a úprimný dialóg na aktuálne témy (všeobecnú politickú situáciu a inflačnú pomoc pre ľudí).

Sociálni partneri dnes okrem iného schválili zvýšenie hodinovej sadzby osobnej asistencie a peňažného príspevku na opatrovanie. Minister práce, sociálnych veci a rodiny Milan Krajniak ich informoval o priebehu legislatívneho procesu v súvislosti s dvojtýždňovou platenou otcovskou dovolenkou, ktorá bude predložená na najbližšie rokovanie vlády. Členovia HSR hovorili aj o potrebe podporiť potravinársky priemysel a integráciu odídencov z Ukrajiny.

 

Návrhy zákonov na prerokovanie na Hospodárskej a sociálnej rade predložili rezorty vnútra, hospodárstva, informatizácie aj životného prostredia.

Hospodárska a sociálna rada hneď na úvod zasadnutia schválila s pripomienkou návrh zákona rezortu práce, určeného pre osoby so zdravotným postihnutím a ich prístupu k službám a výrobkom v súlade s európskymi smernicami a záväzkami SR vyplývajúcich z Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím. Návrh však odporučili na ďalšie legislatívne konanie.

Tripartita konsenzuálne schválila a odporučila na ďalšie legislatívne konanie aj návrh nariadenia vlády SR, ktorým sa zvyšuje hodinová sadzba osobnej asistencie a peňažný príspevok na opatrovanie od 1. júla 2022 na základe aktuálne platnej minimálnej mzdy. Týmto návrhom vláda vytvára priestor na zlepšenie podmienok pre osoby, ktoré poskytujú osobnú asistenciu alebo opatrujú fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím odkázanú na pomoc. Navrhovaná sadzba za hodinu osobnej asistencie predstavuje 5,20 eur (v súčasnosti 4,82 eur), pričom slúži na výpočet výšky peňažného príspevku na opatrovanie. Ten sa (pri opatrovaní jednej fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím) navrhuje zvýšiť z doterajších 508,44 eur na sumu 525,65 eura mesačne, t. j. na výšku čistej minimálnej mzdy pre rok 2022.

Hospodárska a sociálna schválila aj Správu o vyhodnotení plnenia stratégie BOZP, Správu o stave ochrany práce a o činnosti orgánov štátnej správy v oblasti inšpekcie práce v roku 2021 aj výšky sadzieb poplatkov za uloženie odpadov (návrh nariadenia vlády SR, ktorým sa mení nariadenie vlády SR č.330/2018 Z.z., ktorým sa ustanovuje výška sadzieb poplatkov za uloženie odpadov a podrobnosti súvisiace s prerozdeľovaním príjmov z poplatkov za uloženie odpadov v znení neskorších predpisov). Cieľom stratégie BOZP je prijímanie a presadzovanie účinných preventívnych opatrení na úrovni štátu, ako aj zamestnávateľov s cieľom vytvárať dlhodobo udržateľné dôstojné pracovné podmienky na udržanie nízkeho počtu pracovných úrazov, najmä smrteľných pracovných úrazov a pracovných úrazov s celoživotnými následkami, s víziou nulovej pracovnej úrazovosti, ako aj minimalizovanie príčin chorôb z povolania, presadzovanie prevencie, posilňovanie významu kultúry bezpečnosti práce a šírenie osvety v oblasti BOZP.

Správa o stave ochrany práce a o činnosti orgánov štátnej správy v oblasti inšpekcie práce v roku 2021 obsahuje skutočnosti o stave ochrany práce a o činnosti orgánov inšpekcie práce a informácie o stave bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, pracovnej úrazovosti, chorôb z povolania a iných poškodení zdravia z práce od dozorných orgánov príslušných rezortov za predchádzajúci kalendárny rok.

K návrhu zákona o preverovaní zahraničných investícií mala výhrady väčšina sociálnych partnerov, predkladateľ preto zákon stiahol, kým zamestnávatelia zjednotia svoje pripomienky a zaujmú spoločné stanovisko.

S návrhom zákona o sociálnom zabezpečení policajtov, vojakov nesúhlasila Konfederácia odborových zväzov (návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.73/1998 Z.z.o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže SR a Železničnej polície v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.328/2002 Z.z.o sociálnom zabezpečení policajtov, vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov). Návrh preto schválili s rozporom.

Tripartita vzala na vedomie s pripomienkou Implementáciu európskych štrukturálnych a investičných fondov k 30.4.2022. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie a ministerstvo financií ešte majú pripraviť doplňujúce informácie pre sociálnych partnerov. K návrhu sa HSR vráti na najbližšom rokovaní.

Predseda Hospodárskej a sociálnej rady, minister práce Milan Krajniak, informoval o priebehu legislatívneho konania v súvislosti s otcovskou dovolenkou. Novela Zákonníka práce a ďalších predpisov bude zaradená na najbližšie rokovanie vlády (26.5.2022). Má priniesť dva týždne plateného voľna pre otcov aj keď matka poberá súčasne materské alebo rodičovský príspevok. Cieľom je podpora rovnomernejšieho rozdelenia opatrovateľských povinností medzi ženami a mužmi a vytvorenie puta medzi otcom a dieťaťom už v ranom veku detí, čo najskôr po narodení. Ide o transpozíciu EÚ smerníc do právneho poriadku SR. Otec by si mohol 14 kalendárnych dní otcovskej dovolenky vyčerpať v priebehu prvých šiestich týždňov od narodenia dieťaťa.

Asociácia priemyselných zväzov a dopravy (APZD) požiadala informácie o procese rozhodovania pri podpore v čase skrátenej práce, tzv. Kurzarbeit. Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny v rámci správneho konania žiada o predloženie dokladov preukazujúcich existenciu a vplyv vonkajšieho faktora. Ak ich žiadateľ nepredloží hneď k žiadosti, ústredie si ich vypýta dodatočne. Správne konanie je v tomto prípade procesne komplikovanejšie. Pri Prvej pomoci totiž stačilo rozhodnutie Úradu verejného zdravotníctva v čase mimoriadnej situácie, tu musia zamestnávatelia dokazovať vonkajší faktor. Ide však len dodržiavanie zásad správneho konania. Aplikačnú prax môže priniesť aj návrhy a úpravy zákona o podpore v čase skrátenej práce.

Tripartita hľadala aj možnosti dofinacovania Slovenského hydrometeorologického ústavu a spôsoby ako podporiť potravinársky priemysel.

Sociálni partneri na rokovanie pridali bod o zabezpečení integrácie pre odídencov z Ukrajiny a riešenie utečeneckej krízy. Minister práce Milan Krajniak informoval o Stratégii integrácie. Je to materiál, na ktorom pracovali všetky rezorty, ZMOS, Únia miest Slovenska, SK8, aj zástupcovia tretieho sektora. Aktuálne je určený na pripomienkovanie a členov HSR by mal byť predložený do konca mája. V materiáli sa snažili definovať všetky problémy, ktoré je potrebné riešiť a oblasti, pre ktoré je potrebné vytvoriť dlhodobejší plán. Lex Ukrajiny 3 umožní vláde pozmeňovacím návrhom zaviesť príspevok na stravu a zvýšiť príspevok na ubytovanie pre osoby, ktoré ich odídencom z Ukrajiny poskytujú.

ZOZNAM ÚČASTNÍKOV

Zástupcovia vlády SR

 • Milan K R A J N I A K, minister práce, sociálnych vecí a rodiny, predseda Hospodárskej a sociálnej rady SR
 • Richard S U L Í K, podpredseda vlády a ministerstva hospodárstva SR
 • Juraj S M A T A N A, štátny tajomník Ministerstva životného prostredia SR
 • Tomáš O P A R T Y, štátny tajomník Ministerstva vnútra SR
 • Martin K O V Á Č, štátny tajomník Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
 • Ján H A R G A Š, štátny tajomník Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR
 • Marcel K L I M E K, štátny tajomník Ministerstva financií SR
 • Juraj K Á Č E R, štátny tajomník Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Členovia Konfederácie odborových zväzov Slovenskej republiky

 • Marián M A G D O Š K O, prezident KOZ SR
 • Monika U H L E R O V Á, viceprezidentka KOZ SR
 • Marta B R O D Z IA N S K A
 • Milena R Á C O V Á
 • Anton S Z A L A Y
 • Vlasta S Z A B O V Á
 • František Z A P A R A N I K
 • Pavol P A R A Č K A, poradca za KOZ SR
 • Roman L A C O, poradca za KOZ SR

Členovia Spoločných odborov Slovenska

Členovia Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení SR

 • Roman K A R L U B Í K, 1. viceprezident AZZZ SR
 • Rastislav M A CH U N K A, viceprezident AZZZ SR
 • Emil M A CH O
 • Oto N E V I C K Ý, poradca za AZZZ SR
 • Daniel Š I R H A L, poradca za AZZZ SR

Členovia Republikovej únie zamestnávateľov

 • Miroslav K I R A Ľ V A R G A, prezident RÚZ
 • Robert S P I Š Á K, viceprezident RÚZ
 • Martin H O Š T Á K, tajomník RÚZ
 • Daniel P O T U R N A Y, poradca RÚZ
 • Petra P O D H O R C O V Á, poradkyňa RÚZ

Členovia ZMOS

 • Michal K A L I Ň Á K, ústredný riaditeľ Kancelárie ZMOS

Členovia Asociácie priemyselných zväzov a dopravy

 • Alexej B E L J A J E V, prezident APZD
 • Andrej L A S Z, generálny sekretár APZDTento článok bol prevzatý ako tlačová správa. Link na pôvodný článok

S Rakúskom sme si vymenili cenné skúsenosti pre riešenia ukrajinskej krízy

17.05.2022

Integrácia ukrajinských odídencov a najmä pomoc pri ich začlenení sa do života „v novom dočasnom domove“ boli hlavné témy návštevy rakúskej spolkovej ministerky pre ženy, rodinu, integráciu a médiá Susanne Raab. Pozvanie na Slovensko prijala od ministra práce, sociálnych vecí a rodiny Milana Krajniaka. V Bratislave spoločne navštívili veľkokapacitné asistenčné centrum pomoci, pričom si vzájomne vymenili skúsenosti aj možnosti riešenia integrácie Ukrajincov. Rakúska ministerka zvlášť ocenila vznik detských skupín, ktoré označila za múdre riešenie pri nedostatočných kapacitách v materských školách.

 

Na Slovensku doteraz našlo svoj dočasný domov vyše 76-tisíc ukrajinských odídencov. Rezort práce sa aj v spolupráci s ďalšími ministerstvami dnes sústreďuje na konkrétne riešenia tých problémov, ktoré by Ukrajincom bránili v ich socializácii či postupnom začlenení sa do spoločnosti. Obaja ministri sa zhodli, že Slovensko aj Rakúsko majú v tomto smere podobné problémy a ich riešenia.

S riešením ukrajinskej krízy sme zistili, že počty Ukrajincov, ktorí požiadali o pomoc na Slovensku a v Rakúsku sú veľmi podobné. Zároveň máme podobné problémy a aj riešenia, ktoré ponúkame, sa ukazujú ako veľmi podobné.

Keďže Rakúsko má dlhodobé skúsenosti s integráciou utečencov na svojom území už pri riešení utečeneckej krízy v roku 2015 – 2016, sme veľmi vďační, že sme s rakúskou ministerkou mohli konzultovať naše návrhy alebo problémy a uistiť sa, že vzhľadom na ich skúsenosti, vieme naše riešenia optimalizovať, poučiť sa a zároveň inšpirovať. Som naozaj veľmi vďačný rakúskej ministerke, že sme sa o tom mohli otvorene porozprávať,“ uviedol minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak.

Rakúska ministerka zároveň veľmi ocenila kroky rezortu práce pri riešení nedostatočných kapacít v materských školách umožnením vzniku detských skupín, kde sa o deti v domácom prostredí môže postarať jedna matka za odplatu.

Obe strany sa zároveň dohodli, že v kontakte naďalej zostávajú ich zástupcovia krízových odborov, ktorí problematiku integrácie Ukrajincov zastrešujú.

Rakúsko od vypuknutia vojenského konfliktu prijalo vyše 70-tisíc utečencov. Po registrácii získavajú status vojnového utečenca/ vysídlenca s dočasným právom na pobyt. Nárok majú na ubytovanie, zdravotné poistenie, prístup k školskej dochádzke a bezplatnú dopravu. Rovnako im patria určené dávky na ubytovanie a stravu po splnení stanovených podmienok.Tento článok bol prevzatý ako tlačová správa. Link na pôvodný článok

Štát má cielene podporovať talentovanú mládež i športové zväzy či kluby – Aktuality

Bratislava 17. mája 2022 – Peniaze na podporu mládeže a talentovaných športovcov sú zo strany štátu nedostatočné. Finančná pomoc v mnohých prípadoch pokrýva len to najnevyhnutnejšie na organizovanie výcvikových kempoch, na sústredenia či súťaže. Situáciu ilustruje kontrola, ktorú Najvyšší kontrolný úrad SR (NKÚ) realizoval v štyroch športových zväzoch v rámci rokov 2018 až 2020. Napríklad Slovenskej basketbalovej asociácii pripadla na jedno mládežnícke družstvo veľmi nízka, až existenčná suma 600 až 700 eur. Národní kontrolóri upozorňujú, že športové kluby by bez podpory zo súkromných zdrojov mali problém udržať mládežnícke družstvá v súťažiach.

Rozvoj talentov na Slovensku pri súčasnom nastavení pravidiel stagnuje, čoho dôsledkom je pokles úspechu mladých športovcov v medzinárodnom meraní síl. Kontrolný úrad preto nabáda štát prostredníctvom rezortu školstva, aby so zástupcami športovej obce stanovil jednotné pravidlá a merateľné kritériá, podľa ktorých sa budú poskytovať účelové finančné prostriedky na športové projekty. Zároveň by mal určiť mechanizmus transparentného prideľovania finančných príspevkov a to aj zavedením Centrálneho registra dotácií na šport zo všetkých zdrojov.

Infografika - športové zväzy

Podpora a rozvoj športu je vo verejnom záujme každej krajiny. V tejto oblasti plní rozhodujúcu úlohu štát, pričom bez jeho účasti a finančnej podpory by nebolo možné zabezpečiť výchovu či realizáciu športových aktivít a ďalší rozvoj športu. Aj z tohto dôvodu národná autorita pre externú kontrolu vykonala v priebehu rokov 2019 až 2021 päť kontrolných akcií zameraných na šport, či už v oblasti stratégií, financovania, ako aj účinnosti kontrolného systému. Nedávne audity NKÚ poukázali na to, že financovanie športu je dnes nekoordinované, čo neprispieva k transparentnosti využitia verejných prostriedkov. Absencia aktualizovanej ucelenej koncepcie rozvoja športu zároveň vedie k tomu, že peniaze na šport sú prideľované nesystémovo.

NKÚ v rámci najnovšej kontroly preveroval použitie príspevku uznanému športu z kapitoly Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Konkrétne v Slovenskom zväze ľadového hokeja, Slovenskej basketbalovej asociácii, Slovenskom atletickom zväze a v Slovenskom tenisovom zväze. Kontrolóri potvrdili, že uvedené zväzy rozdelili príspevky v súlade so zákonom o športe. Nedostatky však zistili pri prerozdelení samotných príspevkov, keďže v niektorých prípadoch boli prostriedky prideľované bez kritérií. Ilustrovať to možno na príklade Slovenskej basketbalovej asociácie. Príspevok bol taký nízky, že nemohol reálne prispieť k rozvoju športových talentov. Priemerné náklady vynaložené na športovca však nebolo možné porovnávať, pretože basketbalová asociácia finančne zabezpečovala len trénerov, expertov a v iných zväzoch neboli vedené položky, ktoré by preukázali účelnosť použitia poskytnutých príspevkov.

„Je otázne, či suma šesťsto eur na jedno mládežnícke družstvo za kalendárny rok predstavuje podporný faktor, ktorý by viedol k udržateľnému fungovaniu klubu, nehovoriac o cielenom rozvoji mládežníckeho basketbalu. Bez externej podpory, okrem štátnej, by všetky športové zväzy mali problémy udržať mládežnícke družstvá v regionálnych či národných súťažiach,“ priblížil súčasný stav v mládežníckom športe predseda slovenských kontrolórov Karol Mitrík. Pre porovnanie, v atletickom zväze bol príspevok na podporu mládeže prerozdeľovaný v roku 2020 medzi 145 klubov, pričom najvyššia pridelená suma predstavovala 25-tisíc eur a najnižšia 23 eur. Finančný príspevok na rozvoj talentovaných športovcov sa v prípade najlepších klubových a talentovaných tenisových športovcov pohyboval od 2-tisíc do 5-tisíc eur ročne.

V kontrolovanom období bolo za všetky štyri národné športové zväzy na účel výstavby, modernizácie a rekonštrukcie športovej infraštruktúry reálne vyčerpaných 880-tisíc eur (Slovenský atletický zväz – 420 000 eur, Slovenský zväz ľadového hokeja – 360 000 eur, Slovenská basketbalová asociácia – 100 000 eur a Slovenský tenisový zväz – 0 eur). Audit kontrolného úradu potvrdil riziko, že vnútorný kontrolný systém pokrivkáva, keďže si kontrolóri niektorých národných športových zväzov dlhodobo neplnili úlohy a povinnosti, ktoré im ukladá zákon o športe. Niektorí zväzoví kontrolóri nevypracovávali správy o výsledkoch svojich kontrol, obmedzili sa len na spracovanie hodnotiacej ročnej správy o ich činnosti. Zväzy sa tak dozvedali o vzniknutých nedostatkoch niekedy až s ročným oneskorením a bez popísania kontrolných zistení, resp. nedostatkov.

Národní kontrolóri odporučili parlamentnému výboru pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport zaviazať rezort školstva vypracovať koncepciu štátnej politiky v oblasti športu, ktorá by jasne definovala kompetencie zúčastnených strán, nastavila by transparentný a udržateľný systém financovania športu. Poslanci by ministerstvo tiež zaviazali, aby informovalo výbor o budovaní IT systému v oblasti športu. „Cieľavedomú podporu mládežníckeho športu ako aj výchovu talentov je možné robiť iba udržateľným a systémovým spôsobom. Súčasťou udržateľného modelu musí byť finančný mechanizmus, v ktorom je štátna podpora nosným finančným zdrojom, aj keď súkromné peniaze zostávajú jeho neoddeliteľnou súčasťou,“ dodáva šéf kontrolórov K. Mitrík.

 

* * * * *

Športové zväzy sú hlavným nástrojom toku finančných prostriedkov pre šport. Na Slovensku bolo podľa Registra právnických osôb v roku 2021 registrovaných 73 národných zväzov v uznanom športe. Národné športové zväzy boli povinné rozdeliť príspevok uznanému športu v súlade so zákonom o športe nasledovne: najmenej 15 % na šport mládeže pomerne medzi športové kluby podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov v individuálnych športoch alebo počtu súťažiacich družstiev do 23 rokov v kolektívnych športoch; najmenej 20 % na rozvoj talentovaných športovcov; najmenej 25 % na športovú reprezentáciu.

 

Náhľad správy

 

 

Správa o výsledku kontroly Kontroly v športe 2019-2021 (pdf, 1 MB)

 

 

 

Príloha

Graf: Vývoj alokovaných finančných prostriedkov pre všetky uznané športy v rokoch 2017 – 2021

graf - financovanie športu

 

Čítať ďalejTento článok bol prevzatý ako tlačová správa. Link na pôvodný článok

Video: O stratégiách v zdravotníctve a stavebných konaniach v RTVS – Aktuality

O význame kontrol pre spoločnosť aj o procese plánovania kontrolnej činnosti NKÚ diskutoval v RTVS podpredseda NKÚ Ľubomír Andrassy. Témou bola aj analýza o stratégiách v zdravotníctve. Zistili sme, že posledný strategický dokument zdravotníctva je z r. 2013 a ministerstvo sa vôbec nezaoberalo strategickým plánovaním. 

Pri porovnaní štátnych a súkromných nemocníc Andrassy zdôraznil, že súkromné nemocnice majú lepšie rozpočtové plánovanie a väčší poriadok vo financiách. Štátnym nemocniciam chýba hlavný koordinátor, ktorým by mal byť ministerstvo zdravotníctva, čím by sa zlepšilo aj finančné riadenia. K tomu chýba aj systém DRG, teda presné ohodnotenie lekárskych úkonov.

Diskutovalo sa aj o procese stavebných konaní, ktoré na Slovensku trvajú takmer najdlhšie v EÚ. Problémom je aj chýbajúci informačný systém stavebných konaní, ktorý sa buduje od r. 2009 a ešte stále nie je hotový.

Pre viac informácií si pozrite si záznam relácie Ranné správy z pondelka 16. mája 2022 po 42-tej minúte:

https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/14026/327781#2571

Náhľad videa - Ranné správy RTVSTento článok bol prevzatý ako tlačová správa. Link na pôvodný článok

NKÚ hodnotí verejné politiky nielen cez peniaze, ale aj ich prínos pre spoločnosť – Aktuality

Bratislava 12. mája 2022 – Po ročnej prestávke spôsobenej pandémiou COVID-19 dnes (štvrtok, 12. 5. 2022) na Najvyššom kontrolnom úrade (NKÚ) SR prebieha každoročný odborný seminár zástupcov úradu s predstaviteľmi 27 memorandových partnerov a zástupcov analytických jednotiek pôsobiacich v rámci štátnych a verejných inštitúcií. Národní kontrolóri na stretnutí prezentujú strategické dokumenty, ktoré definujú priority úradu na rok 2023. Seminár tiež slúži na predstavenie analytických správ z oblasti verejného zdravotníctva a stavebných konaní z dielne úradu.

V rámci objektívneho a transparentného hodnotenia jednotlivých segmentov verejných politík podstupujú analytické komentáre oponentúru zo strany minimálne dvoch nezávislých odborných inštitúcií. Toto pravidlo bolo zvolené tiež v prípade štúdie k zdravotníctvu či k stavebným konaniam. Materiály slúžia na popísanie rizík, ktoré v danej oblasti vznikajú, NKÚ ich však využíva aj na plánovanie projektov kontrolných akcií. Následne ich kontrolóri overujú priamo v teréne u zodpovedných inštitúcií. V rámci výkonu kontroly a záverov z kontrolnej akcie definujú nielen pohľad úradu, ale aj odporúčania na zlepšenie aktuálneho stavu. „Takáto otvorená prezentácia strategického zamerania kontrolnej činnosti a popísania rizík je krokom k ešte väčšej transparentnosti a otvorenosti fungovania národnej autority pre oblasť externej kontroly. Zároveň je to dôležitá spätná väzba pre uistenie sa, že zacielenie kontrolných akcií smeruje do významných oblastí spoločenského života,“ konštatuje predseda NKÚ Karol Mitrík. Do prípravy strategického zamerania kontrolnej činnosti sú prostredníctvom dotazníkov zapájaní aj externí partneri, analytické jednotky fungujúce na úrovni štátu. Plán kontrol tak nevzniká len na základe vnímania rizikovej oblasti, prípadne témy pre kontrolu z pohľadu kontrolórov, ale aj podľa vyhodnotenia širších súvislostí a nahliadania z externého prostredia.

V rámci svojej pôsobnosti šéf najvyšších kontrolórov zdôraznil, že ročný plán kontrol vychádza z rizikových analýz, stanovenej významnosti či objemu použitých finančných prostriedkov. Na základe týchto argumentov K. Mitrík odmieta kritiku, ktorá zaznela počas vypočutia kandidátov na post predsedu úradu, že národní kontrolóri preverujú len nízke objemy verejných zdrojov, pretože prácu NKÚ nemožno posudzovať iba podľa objemu fyzicky skontrolovaných verejných zdrojov, ale tiež podľa toho, na koľko systémových problémov poukazuje kontrola a ktorých odstránením sa v budúcnosti ušetria značné finančné aj ľudské zdroje. „Objem ročne kontrolovaných zdrojov je oveľa vyšší. Už len stanoviskom k návrhu štátneho rozpočtu, ktorý je na úrovni viac ako 20 miliárd eur, sa úrad vyjadruje k účelnosti a efektívnosti celého balíka verejných financií a ich strednodobého výhľadu. A keďže robíme aj stanovisko k záverečnému účtu štátu, okrem klasických kontrol účtovníctva a výkazníctva sa výsledkom hospodárenia subjektov verejnej správy zaoberáme analytickou činnosťou, ktorá je súčasťou našej práce,“ približuje šéf kontrolórov s tým, že časť kontrol sa venuje aj nastaveniu politík, ktoré súvisia s otázkou systémového použitia zdrojov. „Je často dôležitejšie poukázať na riziká systému, akým sa vynakladajú zdroje, či poukázať na riziká poskytovania neúplných a nepresných informácií z účtovníctva, ako keby sme kontrolovali výšku zdrojov nejakého subjektu či projektu,“ zdôraznil predseda NKÚ.

V súvislosti s aktuálne prebiehajúcim odborným stretnutím analytici kontrolného úradu pripravili materiál o stavebnom konaní, kde identifikovali významné riziká v oblasti jasného zadefinovania kompetencií medzi štátom a samosprávou, ale aj v absentujúcom informačnom systéme pri digitalizácii stavebného konania, ktoré sú významným nástrojom transparentnosti a aj zrýchlenia správneho konania. Počtom dní potrebných na získanie stavebného povolenia patrí Slovensko k najhoršie hodnoteným krajinám spomedzi krajín EÚ (druhé najhoršie) a OECD (najhoršie). Podľa zistení Svetovej banky sú medzi slovenskými mestami významné časové rozdiely v čase potrebnom na získanie stavebného povolenia. Kontrolný úrad upozorňuje aj na nedostatočné personálne a odborné zabezpečenie stavebných úradov v mnohých obciach.

Infografika Stavebné konania

Pri téme zdravotníctva analytici úradu na základe vyhodnotenia dát zdôrazňujú, že výsledky slovenského zdravotníctva nie sú dlhodobo uspokojivé a nevidno ani pozitívny trend v približovaní sa k priemeru krajín EÚ27. Ministerstvo zdravotníctva nemá k dispozícii jasnú stratégiu rozvoja celého segmentu, a to nielen z hľadiska merateľných cieľov, ale aj finančného krytia, ktoré sa najvýraznejšie premieta do neustáleho zadlžovania nemocníc. Posledná stratégia zameraná na zdravotníctvo bola prijatá ešte v roku 2013. NKÚ vníma ako problém aj absenciu finančného riadenia zdravotníctva z pozície ústredného orgánu štátu, ktorým je rezort zdravotníctva. V nedávnej minulosti sa objavili zo strany ÚHP pripomienky, že najvyššia kontrolná inštitúcia sa nedostatočne venuje zdravotníctvu, čo Karol Mitrík nepovažuje za oprávnenú kritiku, ale za klamstvo. Zdravotníctvom sa zaoberáme dlhodobo a veľmi dôsledne. Za ostatných päť rokov sme preverili celý systém hospodárenia nemocníc štátu, samosprávy i súkromných nemocníc. Venovali sme sa vzdelávaniu lekárov i stredného zdravotníckeho personálu či plneniu kompetencií zo strany štátu a vyšších územných celkov. Kým rezort nevykoná podstatné zmeny, najmä vo finančnom riadení nemocníc a nenastaví dlhodobo udržateľné a merateľné ciele, tak problémy, na ktoré NKÚ poukazuje, budú pretrvávať,“ uzatvára šéf kontrolórov.

Analytické správy z oblasti verejného zdravotníctva a stavebných konaní sú k dispozícii na linku:

https://www.nku.gov.sk/analyzy

 

 Tento článok bol prevzatý ako tlačová správa. Link na pôvodný článok

Opatrenia rezortu práce delegácia MMF prijala pozitívne

11.05.2022

Štátny tajomník ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Juraj Káčer dnes, 11. mája, privítal delegáciu Medzinárodného menového fondu (MMF) pod vedením vedúcej misie na Slovensku Petie Topalovej. Stretnutie venované aktuálnym témam a pripravovaným zmenám v súvislosti s rodinnou politikou, dôchodkovou reformou, inflačnou pomocou, ale aj vývoju pracovného trhu po pandémií COVID-19, bude podkladom pre hodnotiacu správu MMF. Ministerstvo práce je jedným z rezortov, ktoré komisia v priebehu tohto roka navštívila.

 

Odborníci ministerstva práce predstavili delegácii MMF zmeny v oblastiach dôchodkov. Ide najmä o zavedenie osobného dôchodkového produktu, ktorý je pre sporiteľa prenositeľný v rámci EÚ. Medzi najdôležitejšie plánovane zmeny patrí zavedenie rodičovského bonusu, zavedenie alternatívneho odchodu do dôchodku po 40 rokoch, korekcia aktuálnej dôchodkovej hodnoty, ale aj zmeny v II. pilieri.

Medzinárodnú delegáciu MMF tiež zaujímali prognózy vývoja zamestnanosti a trhu práce v období po pandémii COVID-19. Pracovné miesta a zamestnanosť pomohli udržať opatreniam ministerstva práce, a to najmä projekty Prvej pomoci pre zamestnávateľov, zamestnancov a SZČO.

Trh práce patrí naďalej medzi tri najväčšie výzvy pre slovenskú ekonomiku. Odborníci v tejto téme ďalej venovali pozornosť hlavne platovým podmienkam a zamedzeniu diskriminácie pri platoch žien a mužov. Rovnako otvorili dôležitú tému zamestnávania cudzincov s dôrazom na prebiehajúci vojenský konflikt na Ukrajine a jeho dopadom na odídencov hľadajúcich si útočisko na Slovensku.

Od začiatku ozbrojeného konfliktu na Ukrajine, rezort práce podáva pomocnú ruku utečencom, a to v troch agendách, ktoré odborníci predstavili medzinárodnej delegácií. Prvá je pomoc deťom bez sprievodu, kedy je na hraniciach vykonávaná kontrola, či deti, ktoré prichádzajú na Slovensko majú legitímny sprievod. Druhou agendou je pomoc ľuďom, ktorí na Slovensku našli dočasné útočisko pred vojnou na Ukrajine v oblasti zamestnávania. Odídenci, ktorým sa ešte nepodarilo zamestnať sa a sú v nepriaznivej finančnej situácií, majú nárok na poberanie dávok v hmotnej núdzi. Treťou agendou je prvotná sociálna pomoc.

Naše opatrenia vždy reflektovali aktuálne potreby všetkých občanov. Pomohli sme a naďalej pomáhame odídencom z Ukrajiny, no nesmieme pritom zabúdať na našich občanov. Slováci potrebuj pomocnú ruku v čase vysokej inflácie, a preto sme pripravili opatrenia, ktoré im pomôžu túto situáciu zvládnuť,“ uviedol štátny tajomník Juraj Káčer na stretnutí s delegáciou MMF.

Dôležitou časťou diskusie boli práve plánované opatrenia na zmiernenie dopadov zvýšených cien komodít na domácnosti. V súvislosti s ich zmiernením rezort práce vyplatí jednorazovú pomoc nízkopríjmovým domácnostiam a seniorom bez dôchodku, a to vo výške 100 EUR. Do tejto skupiny pomoci patrí aj schválené vyplatenie predčasných 13. dôchodkov, ktoré majú zabezpečiť pomoc seniorom v čase vysokej inflácie. Jednorazové finančné prostriedky vo výške preukázaných zvýšených výdavkov na energie budú vyplatené aj centrám pre deti a rodiny a zariadenie sociálnych služieb.

Vedenie rezortu práce na čele so štátnym tajomníkom poskytlo komplexné informácie Komisii Medzinárodného menového fondu, ktorá ich v blízkej dobe spracuje vo forme hodnotiacej správy spolu s odporúčaniami na podporu ekonomického rastu Slovenska.Tento článok bol prevzatý ako tlačová správa. Link na pôvodný článok

Prijatie osobitnej predstaviteľky generálnej tajomníčky Rady Európy pre migráciu a utečencov Leyly Kayacik

04.05.2022

Štátna tajomníčka ministerstva práce Soňa Gaborčáková prijala 4. mája na pôde ministerstva práce osobitnú predstaviteľku generálnej tajomníčky Rady Európy pre migráciu a utečencov Leylu Kayacik. Ústrednou témou stretnutia boli výzvy spojené s prílivom detí a rodín z Ukrajiny na Slovensko a potreba ich ochrany, a tiež ochrana detí pred násilím v postkovidovom období.

 

Na stretnutí s delegáciou rady Európy sa diskutovalo o rizikách rovesníckeho násilia, obchodovania s ľuďmi a sexuálneho zneužívania a o poskytovaní psychotraumatologickej pomoci obetiam vojnového či sexuálneho násilia. Dôležitou súčasťou rozhovoru bola aj téma násilia páchanom na ženách a diskusia o potrebných opatreniach, ktoré je nevyhnutné vykonať v každej z oblastí.Tento článok bol prevzatý ako tlačová správa. Link na pôvodný článok