Pracovisko evidencie vozidiel v Trnave od štvrtka 9. decembra poskytuje služby v obmedzenom režime, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

08. 12. 2021

covid-ilustr

Personálna situácia v súvislosti s ochorením COVID-19 na oddelení sa postupne stabilizuje. Stav zamestnancov však stále nie je v plnom počte, preto prosím verejnosť o trpezlivosť. Pripomíname, že niektoré úkony je možné vybaviť elektronicky.

Ospravedlňujeme sa za prípadné vzniknuté komplikácie.


Tento článok bol prevzatý ako tlačová správa. Link na pôvodný článok

Vláda schválila finančnú pomoc obci Rudno nad Hronom postihnutej vodným živlom, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

08. 12. 2021

rudno-ilustr

Minister vnútra Roman Mikulec predložil na rokovanie vlády SR v stredu 8. decembra 2021 návrh na poskytnutie jednorazovej finančnej výpomoci obyvateľom obce Rudno nad Hronom. V máji tohto roka výdatné zrážky spôsobili, že sa nad obcou pretrhla hrádza. Voda zaplavila celé Rudno a miestami dosahovala výšku viac ako meter. Živel si vyžiadal aj ľudský život.

Obec Rudno nad Hronom v súčinnosti s Okresným úradom Žarnovica a Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica /pracovisko Žarnovica/ po dôslednom posúdení žiadostí rozhodli o poskytnutí finančnej výpomoci vo výške viac ako 250-tisíc eur. Tie budú vyplatené z kapitoly ministerstva vnútra.

Následky pretrhnutia hrádze v Rudne

„Ešte aj dnes mám pred očami beznádej miestnych obyvateľov, ktorí s hrôzou pozerali na svoje zničené príbytky. Zároveň spomínam na obrovskú obetu záchranných zložiek, či už profesionálnych alebo dobrovoľných hasičov, ktorí na mieste odviedli výbornú prácu. Verím, že tieto finančné prostriedky občanom pomôžu s vykrytím strát, ktoré im pri povodni vznikli,” povedal minister vnútra Roman Mikulec.


Tento článok bol prevzatý ako tlačová správa. Link na pôvodný článok

Začali sa prípravné trhové konzultácie k obstarávaniu telových kamier na monitorovanie policajných zásahov, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

07. 12. 2021

kuklaci-zasah-ilustr

Ministerstvo vnútra začalo 3. decembra 2021 zverejnením v Európskom vestníku obstarávania prípravné trhové konzultácie na predmet zákazky Telové kamery na odev a prilbu s príslušenstvomÚčelom prípravných trhových konzultácií je oslovenie hospodárskych subjektov pôsobiacich v tejto oblasti a  získanie informácií potrebných  pre nastavenie požiadaviek a podmienok pripravovaného verejného obstarávania.

Zámerom je dodržať princípy verejného obstarávania s ohľadom na potreby obstarávateľa a umožniť, aby sa na verejnom obstarávaní mohli zúčastniť všetci potenciálni dodávatelia.

Súčasťou podkladov k prípravným trhovým konzultáciám je aj návrh opisu predmetu zákazky. V rámci prípravných trhových konzultácií  môže dôjsť  k úprave požiadaviek a opisu predmetu zákazky, a to na základe informácií, ktoré sa verejný obstarávateľ počas nich dozvie.

Výsledkom prípravných trhových konzultácií teda nebude uzatvorenie zmluvy či  objednávky, ale detailnejšie a špecifickejšie podklady pre pripravované verejné obstarávanie, ktoré ministerstvo vnútra plánuje spustiť v marci 2022.

Kamery budú určené predovšetkým na monitorovanie a záznam služobných činností policajtov v kontakte s verejnosťou, najmä pri využívaní policajných oprávnení počas služobných zákrokov. Takáto forma dokumentovania činnosti policajtov má veľmi silný protikorupčný dopad. Je dôležitá aj pre ochranu policajtov.

Policajný zbor očakáva, že nasadenie kamier, podobne ako to vyplýva zo skúseností v zahraničí, prispeje k prehĺbeniu dôvery občanov v políciu.

Obstaranie tejto techniky vyhlásilo predchádzajúce vedenie ministerstva ešte v roku 2018, bolo však zrušené pre vážne deficity v transparentnosti a hospodárnosti. Pri vyhlásení nového verejného obstarávania budú kvantitatívne a cenové parametre zákazky výsledkom analýzy potrieb polície a možností trhu.

 

 


Tento článok bol prevzatý ako tlačová správa. Link na pôvodný článok

Ministerstvo vnútra odštartovalo novú informačnú kampaň Protikorupčné desatoro, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

07. 12. 2021

halcin-desatoro-ilustr

Kampaň s názvom Protikorupčné desatoro – desať princípov v boji proti korupcii sa rozbieha pri príležitosti Medzinárodného dňa boja proti korupcii (9. december) na 72 okresných úradoch na celom Slovensku. Predstavenie kampane sa uskutočnilo v utorok 7. decembra 2021  v Klientskom centre v Bratislave za účasti riaditeľa odboru prevencie kriminality MV SR Jozefa Halcina a prednostu Okresného úradu Bratislava Branislava Borovského.

Nová kampaň je vyústením predchádzajúcich preventívnych aktivít rezortu vnútra SR vo vzťahu k zamestnancom a informuje o 10 základných princípoch, ktorých dodržiavanie prispeje k protikorupčnému prostrediu. „Dôvera obyvateľov v nestrannú a profesionálnu verejnú správu je dôležitým atribútom právneho štátu. Zneužívanie moci na osobné obohatenie alebo zneužitie postavenia je korupčným správaním, ktoré nemôžeme v dnešnej vyspelej spoločnosti tolerovať,” povedal minister vnútra SR Roman Mikulec.

Riaditeľ odboru prevencie kriminality Jozef Halcin

Protikorupčné desatoro tvorí zodpovednosť, zákonnosť, etickosť, profesionálnosť, dôslednosť, otvorenosť, transparentnosť, nepodplatiteľnosť, nestrannosť, poctivosť. Cieľom kampane je predstaviť spomínaných 10 kľúčových protikorupčných princípov, ktorých rešpektovaním a dodržiavaním máme možnosť posilniť dôveru v právny štát, chrániť každého zodpovedného zamestnanca a klienta MV SR a zároveň informovať zamestnancov a klientov (občanov):

 • o postupoch, ako ohlasovať protispoločenskú činnosť, ako aj
 • o možnostiach ochrany oznamovateľov.

Branislav Borovský a Jozef Halcin informujú o kampani

Kampaň spúšťame s odbornou podporou Úradu na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti a Úradu inšpekčnej služby na pracoviskách s najväčšou návštevnosťou – 72 okresných úradochv SR. Zameraná je na zamestnancov a klientov MV SR.

Zamestnanec MV SR môže korupciu nahlasovať na Úrad inšpekčnej služby. Občania môžu korupciu nahlásiť na 4 pracoviská NAKA v rámci SK a na číslo 158. Každý klient/občan sa môže v tejto veci tiež poradiť na informačných kanceláriách pre obete trestných činov.


Tento článok bol prevzatý ako tlačová správa. Link na pôvodný článok

Aktuálne výsledky policajných kontrol dodržiavania pandemických opatrení, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

07. 12. 2021

znak PZ SR

Polícia intenzívne kontroluje dodržiavanie protiepidemiologických opatrení. Maximálne využíva všetky dostupné sily a prostriedky prostredníctvom všetkých služieb Policajného zboru. Do kontrol sú zapojení aj policajti v civilnom odeve. Intenzívne náhodné kontroly karanténnych povinností osôb po vstupe na územie Slovenska cez vnútorné hranice budú  pokračovať aj najbližšie dve soboty.

Policajti naďalej dohliadajú aj na nerušený priebeh vakcinácie.

Pri kontrolách sa zameriavajú predovšetkým na miesta so zvýšenou koncentráciou osôb, ako sú vstupy do nákupných stredísk, reštauračných zariadení, prevádzok a podobne. Úzko spolupracujú s regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva SR a poskytujú potrebnú súčinnosť pri kontrolnej činnosti dodržiavania nariadených opatrení.

Každý prípad nedodržania uznesení vlády SR, resp. platných vyhlášok Úradu verejného zdravotníctva SR, posudzujú individuálne.

Výsledky policajných kontrol dodržiavania protiepidemiologických opatrení
od 28. novembra do 5. decembra 2021

V 48. týždni skontrolovalo 13 869 policajtov takmer 44 000 osôb, zistili 1 777 priestupkov s deliktov, z toho:

 • porušenie lekárom stanovenej karantény: 11
 • porušenie povinnosti nosenia rúšok: 215
 • porušenia zákazu otvorenia prevádzok: 12
 • porušenia zákazu vychádzania 1 539

Policajti napomenuli 439 osôb,uložili 1 131 pokút, 67 prípadov postúpili na príslušné regionálne úrady verejného zdravotníctva a 140 prípadov je ešte v riešení.

Výsledky od začiatku roka

Od začiatku roka do  5. 12. 2021 polícia zaznamenala 70 003 priestupkov a deliktov, ktoré boli riešené v súvislosti s dodržiavaním protiepidemiologických opatrení:

 • porušenie lekárom stanovenej karantény: 1 791
 • porušenie povinnosti nosenia rúšok: 21 470
 • porušenia zákazu otvorenia prevádzok: 166
 • porušenia zákazu vychádzania 46 573
 • priestupky na úseku zdravotníctva v Žilinskom, Banskobystrickom a Prešovskom kraji: 3

V blokovom konaní policajti vybavili 51 696 prípadov, napomenutím viac ako 8 943 prípadov, 6 617 prípadov postúpili na príslušné regionálne úrady verejného zdravotníctva a ďalších 2 747 prípadov je ešte v riešení.

Najviac priestupkov a správnych deliktov bolo zaznamenaných v Prešovskom kraji (13 402), Košickom (10 166) a Banskobystrickom (9 483), najmenej v Trenčianskom (6 047) a Nitrianskom kraji (7 204).

Priestupky na úseku zdravotníctva

1.

Priestupku sa dopustí ten, kto

 1. úmyselne zmarí, sťaží alebo ohrozí poskytovanie zdravotnej starostlivosti alebo služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti alebo sa nepodrobí povinnému vyšetreniu alebo liečeniu,
 2. v súvislosti s poskytovaním zdravotnej starostlivosti alebo pre jej poskytovanie hrubo znevažuje, uráža alebo ohrozuje poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, prijímateľa zdravotnej starostlivosti, zdravotníckeho pracovníka, zamestnanca poskytovateľa zdravotnej starostlivosti alebo inú osobu podieľajúcu sa na poskytovaní zdravotnej starostlivosti verbálne, gestom, grafickým zobrazením alebo iným spôsobom,
 3. sfalšuje alebo zámerne vyhotoví nepravdivý výpis zo zdravotnej dokumentácie, potvrdenie týkajúce sa zdravotného stavu osoby alebo potvrdenie týkajúce sa poskytnutej zdravotnej starostlivosti, alebo kto si nechá vyhotoviť alebo použije nepravdivý výpis zo zdravotnej dokumentácie, nepravdivé potvrdenie týkajúce sa zdravotného stavu osoby alebo nepravdivé potvrdenie týkajúce sa poskytnutej zdravotnej starostlivosti, alebo kto zneužije zdravotnú dokumentáciu,
 4. poruší povinnosť pri zaobchádzaní s jedmi, omamnými látkami, psychotropnými látkami alebo inými látkami škodlivými zdraviu.

2.

Za priestupky podľa odseku 1 písm. a) až c) možno uložiť pokutu do 1 000 eur, za priestupok podľa odseku 1 písm. d) pokutu do 165 eur a zákaz činnosti do jedného roku.

3.

Za priestupky podľa odseku 1 písm. a) až c) možno v blokovom konaní alebo v rozkaznom konaní uložiť pokutu do 500 eur.

4.

Za priestupky podľa odseku 1 písm. a) až c) spáchané počas mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu možno uložiť pokutu do 1 500 eur; v blokovom konaní alebo v rozkaznom konaní do 700 eur.

 


Tento článok bol prevzatý ako tlačová správa. Link na pôvodný článok

Ministerstvo vnútra zverejnilo Správu o stave verejnej správy za rok 2020, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

06. 12. 2021

slovensko-mapa-kraje-ilustr

Ide o prvú publikáciu Inštitútu správnych a bezpečnostných analýz MV SR, ktorej ambíciou je na základe dát komplexne popísať súčasný stav verejnej správy na Slovensku. Rok 2020 bol aj vo verejnej správe špecifický a výrazne ovplyvnený pandémiou ochorenia Covid-19, čo vidieť aj na viacerých prezentovaných štatistikách. 

„Vypracovaním a zverejnením správy chceme zvýšiť povedomie o činnostiach, ktoré verejná správa zabezpečuje, a posilniť vnímanie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky ako gestora politík v oblastí verejnej správy. Ponúkame zároveň súbor podkladov, ktoré sú k dispozícii orgánom štátnej správy pri prijímaní strategických rozhodnutí o politikách, zákonoch či investíciách,” povedal riaditeľ Inštitútu správnych a bezpečnostných analýz MV SR Tomáš Černěnko.

Odborná aj široká verejnosť nájde v publikácii (PDF, 8 MB) informácie v zrozumiteľnej podobe, pričom mnohé z nich neboli doteraz takto prezentované. Inštitút plánuje vydávať správu každoročne.

Vyberáme z publikácie niekoľko zaujímavých faktov, viaceré potvrdzujú, že podobne ako iné sféry života aj verejnú správu vlani ovplyvnila pandémia.

 • Aj keď sa v roku 2020 otvorili nové klientske centrá pre občanov pri okresných úradoch, zaznamenali sme výrazný prepad ich návštevnosti (o 20 %), pričom návštevnosť ani po uvoľnení protipandemických opatrení po skončení prvej vlny pandémie nedosahovala hodnoty z roku 2019.
 • Veľmi výrazná zmena v roku 2020 oproti roku 2019 bola zaznamenaná najmä pri počte žiadostí o vydanie cestovného pasu (pokles o 60 %),  vydaných bolo najmenej cestovných pasov za posledných 10 rokov.
 • Vydaných bolo v roku 2020 aj menej občianskych preukazov (o 11 percent) aj vodičských preukazov (o 17 percent). Takmer štvrtina OP vydaných vlani bola odoslaná občanom na adresu.
 • O 75 % poklesol počet vybavených osôb na hraniciach.
 • Vplyv pandémie vidieť aj na úseku matrík, a to na nižšom počte evidovaných sobášov a na vyššom počte evidovaných úmrtí.
 • Niektorým útvarom v súvislosti s pandémiou pribudli aj nové činnosti – napríklad Hasičský a záchranný zbor realizoval odbery a prevážal vzorky či staval a dezinfikovali krízové stany.
 • Oproti roku 2019 sa zvýšil počet evidovaných podnikateľských subjektov.
 • Zaznamenali sme tiež nárast počtu evidovaných elektromobilov za rok (o 82 %).
 • Pozitívne sa dá hodnotiť, že takmer 70 % obyvateľov využíva internet na komunikáciu s úradmi, pričom v tomto smere patrí Slovensko k lepším krajinám v Európe.
 • Za minulý rok evidujeme menej priestupkov v pôsobnosti poriadkovej polície, dopravnej polície, ako ak v pôsobnosti Úradu hraničnej a cudzineckej polície Prezídia Policajného zboru.
 • Rok 2020 v prípade vybraných evidencií nevybočil z niektorých dlhšie pozorovaných trendov. Evidentný je zvyšujúci sa celkový počet vodičov, zvyšujúci sa podiel starších vodičov, znižujúci sa podiel mladších vodičov a zvyšujúci sa počet evidovaných vozidiel na jedného obyvateľa, pričom ten narastá smerom z východu na západ krajiny.

Značná časť je venovaná téme spoločných obecných úradov, ktoré môžu vytvárať samosprávy na rôznych úsekoch. V súčasnosti má Slovensko jednu z najmenších priemerných veľkostí správnych jednotiek na lokálnej úrovni, pričom aj najmenšie samosprávne jednotky disponujú rovnakým súborom kompetencií a zodpovedností za miestny rozvoj ako väčšie mestá. Inštitút dobrovoľnosti zdieľania kompetencií pritom zatiaľ nevedie k tomu, že by podiel spolupracujúcich obcí narastal smerom k najmenším „mikro“ obciam.

Z údajov prezentovaných v správe vyplýva zrejmá nevyhnutnosť zmien a ďalšieho zlepšenia v oblasti digitalizácie verejnej správy, ako aj v oblasti územno-správneho členenia,” zhodnotil riaditeľ Inštitútu správnych a bezpečnostných analýz MV SR Tomáš Černěnko.


Tento článok bol prevzatý ako tlačová správa. Link na pôvodný článok

Predseda Mitrík poslancom: NKÚ podporuje reformy, ktoré nebudú len kozmetickými úpravami – Aktuality

Bratislava 3. decembra 2021 – Budúcoročný štátny rozpočet odráža zložitý spoločensko-ekonomický vývoj spôsobený takmer dva roky trvajúcou pandémiou ochorenia COVID-19 a s ňou súvisiacou neistotou ďalšieho vývoja v roku 2022. Na strane druhej je návrh rozpočtu jasným odrazom dlhodobo neriešených problémov udržateľného rozvoja Slovenska. Konštatuje predseda Najvyššieho kontrolného úradu SR Karol Mitrík, ktorý predstaví  Stanovisko  návrhu budúcoročného štátneho rozpočtu plénu Národnej rady SR vo štvrtok 9. decembra. Pozornosť pléna upriami na to, že platná legislatíva bude od roku 2024 vyžadovať dosiahnutie vyrovnaného rozpočtu, čo bez prijatia potrebných zmien zákona o rozpočtovej zodpovednosti a jasne definovanej konsolidačnej stratégie, nebude možné. Za stále aktuálne považuje šéf kontrolórov, aby tvorcovia rozpočtu sprehľadnili a skvalitnili proces jeho tvorby tak, aby bol zrozumiteľný aj pre laickú verejnosť.

infografika - riziká štátneho rozpočtu na rok 2022

Vláda SR predpokladá, že deficit rozpočtu verejnej správy sa dostane na úroveň 4,9 % (graf č. 1), čo predstavuje sumu 5,2 miliardy eur. Národná autorita pre oblasť externej kontroly v tejto súvislosti vo svojom stanovisku upozorňuje, že od roku 2022 sa začnú uplatňovať pravidlá Paktu stability a rastu, čo znamená, že na základe nominálneho deficitu nad 3 % vstúpi Slovensko do procedúry nadmerného deficitu. Pri pohľade na vývoj situácie existuje vysoké riziko pre nesplnenie tohto cieľa. Významnú položku, ktorá môže prispieť k rastu hospodárstva a k oživeniu verejných financií, tvoria fondy Európskej únie. Slovensku zostáva minúť bezmála 7,9 miliardy eur z končiaceho programového obdobia, z nového bude mať k dispozícii takmer 13 miliárd eur. Plán obnovy zároveň poskytuje sumu 6,3 miliardy eur .

Graf č. 1: Vývoj schodku verejnej správy v rokoch 2008 až 2024 (v % HDP)

Graf č. 1: Vývoj schodku verejnej správy v rokoch 2008 až 2024 (v % HDP)

Zdroj: Návrh RVS na roky 2022 až 2024; ŠÚ SR*očakávaná skutočnosť; **prognóza

 

Do roku 2030 tak môžeme využiť bezmála 27 miliárd eur na udržateľný rozvoj spoločnosti, na podporu inovácií v oblasti životného prostredia, rozvoj dopravnej infraštruktúry či modernizáciu zdravotníctva a školstva. NKÚ však v tejto súvislosti upozorňuje na pretrvávajúce problémy s čerpaním európskej finančnej pomoci. Alarmujúce je, že sa Slovensko v tomto roku prepadlo na posledné miesto v rámci EÚ27 a aktuálne čerpanie je na úrovni 45 %. Predseda Mitrík zároveň pri čerpaní európskych zdrojov zdôrazňuje riziko nedostatočnej horizontálnej spolupráce medzi rezortmi dôležité pri realizácii Plánu obnovy. „Skúsenosti z našich kontrol poukazujú na silný rezortizmus, častú neochotu k spolupráci, výmene informácií, čo môže podstatne ovplyvniť využitie zdrojov,“ uviedol.

Napriek vysokému schodku rozpočtu verejnej správy na nasledujúci rok takmer všetky rezorty prezentovali nedostatok zdrojov, a to aj na dosiahnutie dôležitých cieľov v zdravotníctve, školstve či doprave. Rovnako územná a miestna samospráva zdôrazňuje, že návrh rozpočtu neumožňuje v plnej miere plniť jej originálne a prenesené kompetencie. „Je to dôsledok dlhodobo odkladaných podstatných reforiem týchto sektorov. NKÚ preto podporuje všetky reformné kroky, ktoré by neboli iba kozmetickými úpravami, presunmi kompetencií, ale skutočnými reformami, šetriacimi verejné zdroje tam, kde je to objektívne možné a ich nasmerovanie tam, kde je to objektívne potrebné,“ zdôrazňuje predseda kontrolórov Mitrík.

NKÚ upozorňuje na to, že napriek veľkým objemom peňazí smerujúcim do oblasti informatizácie verejnej správy nedochádza k potrebnému zoštíhleniu počtu jej zamestnancov. V rokoch 2011 až 2019 vzniklo 42 nových subjektov verejnej správy a do konca volebného obdobia má pribudnúť ešte minimálne ďalších 14. Počet zamestnancov má vzrásť aj v budúcom roku, a to o 1 622 osôb, pričom až viac ako 1 500 v súvislosti s Plánom obnovy.

Kontrolóri vo svojom stanovisku upriamujú pozornosť poslancov aj na riziká rozpočtovania pri dosahovaní najvýznamnejších cieľov verejných politík, akými sú oblasť vzdelávania, vedy, výskumu a inovácie, zdravotníctva, zamestnanosti a sociálnych politík, dopravnej infraštruktúry či životného prostredia. Predkladaný rozpočet napríklad nezohľadňuje navýšenie počtu žiakov regionálneho školstva, ktoré si vyžiada navýšenie o 40 miliónov eur, vláda pritom počíta so znížením výdavkov o takmer 100 miliónov eur oproti rozpočtu z roku 2021. Táto skutočnosť spôsobí pokles nominálnych miezd v regionálnom školstve o 1 %.

Dlhodobým rizikom pri dosahovaní cieľov v oblasti verejného zdravia je financovanie zdravotníckej starostlivosti. Navrhovaný rozpočet môže negatívne ovplyvniť riadny chod zdravotníctva, ako aj prehlbovanie zadlženosti univerzitných a fakultných nemocníc, k čomu výrazne napomáha pandémia. Vážnym problémom nielen pre súčasnosť, ale hlavne do budúcna, je nedostatok lekárov a stredného zdravotného personálu. Reforma, ktorá vytvorí efektívnejší systém poskytovania zdravotníckych služieb, ich zdrojového zabezpečenia, vrátane personálnych zdrojov, je nevyhnutná v čo najkratšom období,“ prízvukuje predseda NKÚ Karol Mitrík.

Pre oblasť dopravnej infraštruktúry sú vytýčené ambiciózne plány, rozpočet na rok 2022 ich však napĺňa len čiastočne, keďže nepostačuje na komplexnejšie rekonštrukcie ciest a regionálnych tratí v najhoršom stave. NKÚ preto vidí opodstatnenie v aktualizácii Strategického plánu rozvoja dopravy. Ten aktuálny nekorešponduje s pripravenými harmonogramami budovania a rekonštrukcií infraštruktúry.

Národní kontrolóri sa dlhodobo venujú aj problematike napĺňania cieľov v oblasti životného prostredia, akými sú ochrana vodných zdrojov, sucho, skládky odpadov, či plasty. Každá z kontrol poukazuje na vysokú finančnú náročnosť ochrany všetkých zložiek prostredia. NKÚ preto pozitívne hodnotí nárast rozpočtovaných prostriedkov kapitoly, ktoré však nepokryjú potrebu riešenia mnohých naliehavých úloh, akými sú napríklad chýbajúci verejný vodovod v bezmála 500 obciach, čistiarne odpadových vôd či ochrana ovzdušia.

 

náhľad stanoviska

 

Celé Stanovisko NKÚ SR k návrhu Štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2022 (pdf, 37 strán, 1,51 MB)

 

 

 

Príhovor predsedu K. Mitríka si môžete pozrieť vo videu na stránke NRSR: https://tv.nrsr.sk/archiv/schodza/8/51?id=257422

K. Mitrík v NRSR, 9. 12. 2021

 

Čítať ďalejTento článok bol prevzatý ako tlačová správa. Link na pôvodný článok

Hraniční splnomocnenci Čiech, Slovenska a Poľska hovorili o vývoji situácie v oblasti nelegálnej migrácie, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

02. 12. 2021

bielorusko-hranica-ilustr

V pondelok 29. novembra 2021 sa v českom Mikulove uskutočnilo pravidelné stretnutie hlavných hraničných splnomocnencov Slovenskej republiky, Českej republiky a Poľskej republiky. Poľská strana sa pripojila k stretnutiu online.

Hlavný hraničný splnomocnenec Českej republiky plk. Milan Majer poďakoval poľskej strane za ochranu hranice s Bieloruskom s tým, že preukazujú službu aj celej Európskej únii. Rovnako hlavný hraničný splnomocnenec Slovenskej republiky plk. Robert Gucký deklaroval  pripravenosť Slovenskej republiky poskytnúť pomoc poľskej strane, či už v podobe personálu alebo materiálne. Poľská strana informovala o aktuálnom stave na ich hranici s Bieloruskom. Násilné útoky a provokácie pokračujú. Poľské hranice stráži 15-tisíc príslušníkmi armády, hraničnej stráže a polície.

Hraniční splnomocnenci Robert Gucký a Milan Majer

Česká a slovenská strana si vymenili vzájomné informácie o situácii v oblasti nelegálnej migrácie a zaujímali sa o aktuálny vývoj, ako aj trendy na poľsko-bieloruskej hranici. Zaujímali  sa aj o to, ako  sa situácia na bieloruskej  hranici premietla do vzťahov s Nemeckom. Obe strany sa zaoberali aj možnosťou presunu trasy z Bieloruska cez Ukrajinu.

Zhodli sa, že napriek menšej medializácii je situácia náročná aj na hranici Litvy s Bieloruskom. Rovnako na hranici Maďarska so Srbskom, čo je hlavný smer sekundárnej migrácie cez balkánsku trasu, ktorá najviac ovplyvňuje  situáciu v Českej republike,  na Slovensku i  v Rakúsku. Slovenská strana v tejto súvislosti informovala o podpísaní bilaterálnej  dohody, na základe ktorej bude môcť naša krajina vyslať  policajtov na maďarsko-rumunskú a maďarsko-srbskú hranicu.


Tento článok bol prevzatý ako tlačová správa. Link na pôvodný článok

Poslanci rokujú o novele zákona o registri adries , Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

02. 12. 2021

suradnice-ilustracny

Do registra adries by malo byť povinné zapisovať čísla bytov. Názov budovy by sa mal zadávať dobrovoľne. Zlepšiť by sa mala aj povinnosť stavebníka pri zameraní geografickej osi ulice. Vyplýva to z novely zákona č. 125/2015 Z. z. o registri adries a novely zákona č. 369/1990  o obecnom zriadení, ktorý 2. decembra 2021 parlament posunul do druhého čítania. Návrh z dielne MV SR  7. októbra 2021 schválila vláda.
 

Cieľom predkladaného návrhu zákona je zefektívnenie práce s registrom adries na základe poznatkov z aplikačnej praxe
 
Obciam by sa podľa návrhu malo umožniť umiestniť označenie ulice a iného verejného priestranstva a inú stavbu, ako je napríklad oplotenie či stĺp. Dôvodom je zabezpečenie lepšej viditeľnosti označenia ulice.

Obce by mohli v osobitných prípadoch upustiť od zmeny alebo zrušenia súpisného alebo orientačného čísla. Ide napríklad o situáciu, keď v budove, ktorá sa z dôvodu rekonštrukcie, počas ktorej bola pôvodná budova odstránená a na jej mieste postavená nová, sú evidované pobyty podľa zákona. Pri zrušení súpisného a orientačného čísla sa následne automaticky zneplatnia doklady totožnosti, čím vzniká právna neistota.

Medzinárodné skúsenosti preukázali potrebu zavedenia ďalšieho údaja do položkovej skladby údajov registra adries – názov budovy.

Novelou by sa mali doplniť aj sankcie pre fyzické osoby, keďže doteraz platili len pre právnické. Obce by mali mať možnosť po zvážení okolností priestupku neuložiť pokutu. 

Register adries je informačný systém o všetkých adresách a adresných bodoch bytových a nebytových budov na celom území Slovenska. V registri adries teda nenájdeme informácie o majiteľoch budov či pobytoch osôb, hoci pre účely komunikácie štátnych informačných systémov je register adries integrovaný s Registrom fyzických osôb. Register adries má od mája 2020 štatút referenčného registra, čo znamená, že údaje z neho sa pokladajú za všeobecne záväzné a nespochybniteľné.

Prvé e-služby registra adries ministerstvo vnútra sprístupnilo v júli 2016.

Prečítajte si:

Zdroj: MV SR, TASR


Tento článok bol prevzatý ako tlačová správa. Link na pôvodný článok

Parlament schválil novelu zákona o podmienkach výkonu volebného práva , Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

02. 12. 2021

Volebná schránka

Národná rada SR 2. decembra 2021 schválila novelu zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva. Ministerstvo vnútra návrh novely pripravilo na základe Plánu legislatívnych úloh vlády SR na rok 2021. 

Prioritným cieľom novely bolo  vytvoriť legislatívne podmienky na vykonanie týchto volieb tak, aby priebeh hlasovania, zisťovanie výsledkov volieb, ako aj vedenie volebnej kampane mohli prebehnúť úspešne, korektne a bez rušivých momentov.

Voľby do orgánov samosprávy obcí a do orgánov samosprávnych krajov sa v roku 2022 uskutočnia v rovnaký deň. Voliči tak nebudú musieť chodiť dvakrát k volebným urnám. Ďalším očakávaným prínosom je tiež  zvýšenie účasti voličov vo voľbách do orgánov samosprávnych krajov /žúp/, čím sa posilní mandát  ich volených zástupcov.

Zjednotenie odmien členov volebných komisií

Zjednotí sa nárok na odmenu členov volebných komisií všetkých stupňov tak, aby členovia každej volebnej komisie mali nárok na odmenu – doposiaľ  ho nemali členovia obvodných volebných komisií a členovia volebných komisií samosprávneho kraja pri voľbách do samosprávnych krajov, ani členovia okresných volebných komisií pri voľbách do orgánov samosprávy obcí. 

Volebné komisie  na všetkých stupňoch budú zasielať zápisnice o výsledku volieb elektronicky: písomné vyhotovenie podpísané členmi volebnej komisie  budú doručovať obci resp. úradu samosprávneho kraja v určenej lehote až po voľbách.

Obciam pribudla povinnosť povinnosť zabezpečiť  internetové pripojenie vo všetkých volebných miestnostiach.

Zjednotí sa trvanie volebného moratória

Skráti sa neprimerane dlhé obdobie zákazu uverejňovania prieskumov verejnej mienky. Obdobie tzv. volebného moratória sa v celom zákone zjednotí a to na obdobie 48 hodín predo dňom konania volieb.

Upresňuje sa pojem volebný prieskum a ustanovuje sa pojem volebná anketa, ako aj pojem nezávislý kandidát.

Volebný prieskum je prieskum verejnej mienky, ktorého výsledkom je údaj o aktuálnych volebných preferenciách voličov, a ktorý je uskutočnený na základe všeobecne uznávaných štatistických metód na reprezentatívnej vzorke voličov, v ktorej sú voliči proporčne zastúpení podľa pohlavia, veku, vzdelania či adresy trvalého pobytu.

Volebná anketa je prieskum verejnej mienky, ktorý nebol uskutočnený spôsobom volebného prieskumu, a ktorého výsledkom je údaj o aktuálnych volebných preferenciách voličov.

Do právneho poriadku sa zavádza dlhodobo zaužívané pomenovanie nezávislý kandidát namiesto pomenovania kandidát bez politickej príslušnosti.

Novela tiež ustanovuje postup, akým je možné v deň konania volieb vykonávať prieskumy verejnej mienky, tzv. „exit poll”.

Návrhy na základe poznatkov z doterajšej aplikačnej praxe

 • Kontrola transparentnosti vedenia volebnej kampane vo voľbách do orgánov územnej samosprávy sa z dôvodu hospodárnosti a zvýšenia efektívnosti presunula z ministerstva vnútra na okresné úrady.
 • Ustanovuje sa objektívna zodpovednosť tej politickej strany alebo koalície, na kandidátnej listine ktorej je  kandidát uvedený.
 • Banky budú mať  povinnosť zriadiť tzv. transparentný účet kandidujúcim subjektom na požiadanie.
 • Na zabezpečenie vykonávania kontroly dodržiavania pravidiel financovania volebnej kampane  sa umožňuje ministerstvu vnútra identifikovať darcu finančných prostriedkov.
 • Jednoročná subjektívna lehota na uloženie pokuty za porušenie zákona o volebnej kampani na základe doterajších skúseností v niektorých prípadoch nepostačovala na riadne prešetrenie veci a vydanie právoplatného rozhodnutia o uložení pokuty v správnom konaní. Subjektívna lehota na uloženie sankcie sa predlžuje z 1 roka na 3 roky a objektívna lehota z 3 rokov na 5 rokov.

Novela nadobudne účinnosť od 1. januára 2022, okrem zavedenia pojmu “nezávislý kandidát”, ktoré vstúpi do platnosti od apríla 2022.


Tento článok bol prevzatý ako tlačová správa. Link na pôvodný článok