Prvá etapa sanačných prác v areáli Chemko Strážske je ukončená, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

[ad_1]

30. 11. 2021

sanacia-chemko-ilustr

Necelý mesiac od nástupu Záchrannej brigády HaZZ v Humennom a Kontrolného chemického laboratória civilnej ochrany v Jasove boli sudy s obsahom PCB látok a vedľajších produktov tvorených destilačnými zvyškami z výroby PCB z lokality „ošipáreň“ odstránené a uložené v certifikovaných ADR kontajneroch.

Nebezpečnými látkami v tuhom aj kvapalnom skupenstve bolo celkovo naplnených 15 kontajnerov, pričom každý z nich dokázal poňať až 10 ton tohto odpadu. Kontajnery boli následne bezpečne uložené na dočasnom úložisku, kým nebude ich obsah definitívne zlikvidovaný.

Vyčistené priestory

„Ukončením prvej etapy sanačných prác v Chemko Strážske sme výrazne znížili ohrozenie, ktoré nebezpečný odpad predstavoval pre obyvateľov východného Slovenska, rovnako ako záťaž na životné prostredie. Poďakovanie patrí najmä samotným vykonávateľom týchto mimoriadne náročných prác – príslušníkom Záchrannej brigády HaZZ v Humennom a pracovníkom Kontrolného chemického laboratória civilnej ochrany v Jasove. Rezort vnútra opäť ukázal, že jeho zložky sú schopné perfektnej a efektívnej kooperácie. Všetkým, ktorí na tomto projekte pracovali od prípravných prác až doposiaľ, úprimne ďakujem,“ uviedol minister vnútra Roman Mikulec.

Vyčistené priestory

Podľa slov veliteľa Záchrannej brigády HaZZ v Humennom plk. Mariána Pouchana je za rýchlym odstránením nebezpečných látok uložených v lokalite „ošipáreň“ enormné pracovné nasadenie príslušníkov HaZZ: „Hasiči pracovali vo veľmi vysokom tempe, napriek tomu, že vykonávané práce boli nielen fyzicky vyčerpávajúce, ale aj nebezpečné. Pre neprehľadnosť v tom, aké látky sa v jednotlivých sudoch nachádzajú, boli príslušníci neraz vystavení vysokým koncentráciám kyseliny chlorovodíkovej a iným škodlivým a nebezpečným látkam.“

Počas celých sanačných prác zameraných na likvidáciu environmentálnej záťaže v lokalite „ošipáreň“ boli pracovníci KCHL CO v Jasove odborným dozorom zameraným na správnu a bezpečnú manipuláciu s nebezpečnými látkami. Odber vzoriek s ich následnou analýzou prebiehal priamo v teréne, na základe toho bolo možné roztriediť a následne uskladniť nebezpečný odpad do jednotlivých ADR kontajnerov. Celkovo bolo odobraných 60 vzoriek, ktoré budú podrobené ďalším analýzam.

Vyčistené priestory

Hasiči v súčasnosti upravujú vonkajší terén – prístupovú cestu a okolie Ošipárne do pôvodného stavu. Nasledovať bude kompletné uzavretie celého objektu Ošipárne. Po ukončení sanačných prác čaká zasahujúcich príslušníkov Záchrannej brigády HaZZ v Humennom a pracovníkov KCHL CO v Jasove opätovná zdravotná prehliadka vzhľadom na to, že prichádzali do kontaktu s nebezpečnými látkami. 

Prečítajte si tiež:

 

[ad_2]
Tento článok bol prevzatý ako tlačová správa. Link na pôvodný článok

Pokračovanie úspešnej výzvy zameranej na budovanie chodníkov, ciest a mostov pre lepšiu dostupnosť služieb pre obyvateľov marginalizovaných rómskych komunít, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

[ad_1]

29. 11. 2021

ilustrácia - oznam - Operačný program ľudské zdroje

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje vyhlásilo v piatok  26. novembra 2021 výzvu s kódom OPLZ-PO6-SC611-2021-2 na podporu dobudovania základnej technickej infraštruktúry, ktorá je spolufinancovaná zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Nová výzva je zameraná na výstavbu a rekonštrukciu miestnych ciest, chodníkov pre peších a cyklistov, vrátane spevnených plôch a osvetlenia, ako aj mostov a lávok pre peších, s cieľom zlepšenia dostupnosti služieb pre obyvateľov marginalizovaných rómskych komunít žijúcich v rómskych osídleniach. Oprávnenými žiadateľmi sú obce z Atlasu rómskych komunít 2013 alebo 2019 a oprávneným miestom realizácie projektu celé územie Slovenskej republiky, okrem Bratislavského  kraja.

Začínajúci výkop - ilustračné foto

Nová výzva prešla mnohými úpravami reagujúc na potreby miest a obcí a ponúka väčšie možnosti budovania základnej technickej infraštruktúry k  službám. Vo výzve sa cieľové služby rozšírili o potraviny, kostol, detské a športové ihriská, zberný dvor, cintorín, všetky úrady a inštitúcie verejnej a štátnej správy. Zmeny sa dotkli aj navýšenia limitov celkových oprávnených výdavkov podľa počtu MRK, ktorých sa projekt dotkne. Za osídlenie v zmysle tejto výzvy bude považované osídlenie, ktoré tvoria aspoň 3 obydlia, a v ktorom žije viac ako 80% Rómov. Z novej výzvy si obce budú môcť budovať osvetlenia aj mimo úsekov, ktoré sú predmetom projektu, pričom ale musí ísť o úsek vedúci k zadefinovaným oprávneným službám.

Na výzvu je zo zdrojov Európskej Únie vyčlenených 10 miliónov Eur, pričom výzva využíva inštitút zásobníka projektov, kedy sa poskytovateľ pomoci po navýšení alokácie na výzvu a na základe rozhodnutia štatutára môže rozhodnúť schváliť ďalšie projekty do výšky navýšenej alokácie.  Žiadatelia sa na projektoch budú podieľať s 5 percentnou spoluúčasťou.

Uzavretie 1. hodnotiaceho kola je naplánované na 14. januára 2022.

Podporené budú projekty, ktoré zabezpečia spojenie osídlenia MRK s inštitúciami a službami v oblasti vzdelávania, ambulantnej formy sociálnej služby, zdravia, dopravy, obecných služieb ako aj zamestnanosti. Inštitúcie respektíve služby, s ktorými budú osídlenia spojené, musia byť využívané aj obyvateľmi z MRK.

„Cieľom pokračovania úspešnej výzvy nie je riešiť rutinnú údržbu a opravu pozemných komunikácií v obci, ale vybudovať takú infraštruktúru, ktorá umožní zabezpečiť zlepšený prístup obyvateľov marginalizovaných rómskych komunít z osídlení k službám,“ doplnila Adela Danišková, generálna riaditeľka sekcie európskych programov ministerstva vnútra.

Bližšie informácie k výzve zabezpečí sprostredkovateľský orgán prostredníctvom online informačného seminára pre potenciálnych žiadateľov o NFP. Čas ich konania a detaily účasti budú zverejnené na webovom sídle.

[ad_2]
Tento článok bol prevzatý ako tlačová správa. Link na pôvodný článok

Ľudia v núdzi a chorí v krízou zasiahnutom Libanone dostanú materiálnu pomoc zo Slovenska, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

[ad_1]

27. 11. 2021

humanitarna-aid-ilustr

Druhú humanitárnu pomoc SR pre Libanon v tomto roku v hodnote 220-tisíc eur v piatok 26. novembra 2021 vypravili z logistickej základne Ministerstva vnútra SR. Ide o spoločný projekt s Ministerstvom zahraničných veci a európskych záležitostí SR, Správou štátnych hmotných rezerv, spoločnosťou Ferno Slovakia, obchodným reťazcom Tesco a.s., mimovládnou organizáciou Adra a Vysokou školou Sv. Alžbety.

Pomoc pre najchudobnejších a chorých pozostáva z materiálu pre núdzové ubytovanie vrátane stanov, spacích vakov, ohrievačov, skladacích postelí, šatstva, zdravotníckeho materiálu a vybavenia a testov na COVID-19.

Libanon je krajinou, ktorú už dva roky sužuje hospodárska a finančná kríza. Okrem pandémie COVID-19 centrum hlavného mesta Bejrút  4. augusta 2020 zdevastoval výbuch v prístave. Hospodársky monitoring Svetovej banky z jari 2021 poukazuje na fakt, že libanonská hospodárska a finančná kríza sa pravdepodobne zaradí medzi desať, možno aj tri najvážnejšie globálne krízové ​​epizódy od polovice 19-teho storočia. V skutočnosti sa HDP Libanonu prepadol z približne 55 miliárd USD v roku 2018 na predpokladaných 20,5 miliardy USD v roku 2021, zatiaľ čo reálny HDP na obyvateľa klesol o 37,1 percenta. Takáto brutálna kontrakcia býva zvyčajne spojená s ozbrojenými konfliktmi alebo vojnami.

Humanitárna kríza v Libanone zasiahla všetky vrstvy obyvateľstva a slovenská pomoc poputuje k ľudom žijúcim na pokraji chudoby v oblasti El Choufe. Núdzovú materiálnu pomoc dostanú aj ľudia z chudobných štvrtí Bejrútu (zasiahnutých explóziou v prístave) vrátane zraniteľných libanonských obyvateľov a sýrskych utečencov vo West Beqaa a vo vidieckej oblasti Mount Libanon.

Humanitárna pomoc Slovenskej republiky bude doručená zdravotnej záchrannej službe Združenie ROZVOJ PRE ŽIVOT A MIER, ktorú založil a vedie rodák zo Starej Turej Walid El Hajj. Walid vyrástol a vyštudoval na Slovensku a potom sa aj s rodinou odsťahoval do otcovej vlasti. S jednou sanitkou on a jeho malý tím zachraňujú životy a poskytujú urgentnú zdravotnú pomoc 100-tisíc ľudom v horskej oblasti El Choufe. 

„Dar zo Slovenska pomôže všetkým v tomto ročnom období, lebo momentálne nie je dostatok elektriny a potravín, a lieky a oblečenia si nikto nedokáže kúpiť“, povedal Walid. „Ľudia prakticky nedokážu pokryť svoje základné životné potreby a rozpadol sa systém zdravotnej a sociálnej starostlivosti,“ spresnil.

Izolované rodiny, deti a starí ľudia sú odkázaní na pomoc ostatných a na Walidovu sanitku. Ich životy sú ohrozené, pretože niet  prostriedkov na poskytovanie rýchlej zdravotníckej pomoci.

Humanitárnu pomoc dopraví do Libanonu slovenská špedičná spoločnosť aj vďaka podpore libanonského riaditeľstva civilnej ochrany a finančnej podpore Európskej únie.

 

Prečítajte si: O živote v Libanone z prvej ruky od záchranára Walida el Hajj

[ad_2]
Tento článok bol prevzatý ako tlačová správa. Link na pôvodný článok

Sankcie za prekračovanie rýchlosti či telefonovanie za volantom by sa mali sprísniť, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

[ad_1]

26. 11. 2021

volant-mobil

Za podstatné prekročenie najvyššej dovolenej rýchlosti, telefonovanie za volantom bez systému „voľné ruky“ alebo používanie mobilného zariadenia by mohol po novom hroziť okrem pokuty aj zákaz činnosti. Vyplýva to z návrhu novely zákona o cestnej premávke a s ňou súvisiaceho zákona o priestupkoch, ktorý ministerstvo vnútra predložilo do medzirezortného pripomienkového konania.

Tieto priestupky by mali byť po novom zaradené medzi porušenia pravidiel cestnej premávky závažným spôsobom. Novelizácia zákona o priestupkoch by mala umožniť prejednávať ich aj v správnom konaní. Správny orgán by tak mohol ukladať aj sankciu zákazu činnosti a ďalšie opatrenia využívané pri recidíve závažných porušení pravidiel cestnej premávky – napríklad preskúšanie odbornej spôsobilosti či  zdravotnej a psychickej spôsobilosti.

Závažným porušením pravidiel má byť po novom prekročenie dovolenej rýchlosti v obci o 20 kilometrov za hodinu (km/h) a viac a mimo obce o 30 km/h a viac. Za takéto agresívne a život ohrozujúce konanie v súčasnosti vodiči uhradia pokutu, ktorá ich však neodradí od ďalšieho pokračovania v rýchlej jazde.

Prísnejšie sankcie by mohli policajti ukladať aj vtedy, ak vodič počas jazdy drží v ruke alebo iným spôsobom obsluhuje mobil či iné obdobné zariadenie bez použitia systému „voľné ruky“, prípadne vykonáva inú činnosť, ktorá nesúvisí s vedením vozidla. Dôvodom je  množstvo vodičov telefonujúcich za volantom, nastavujúcich si cestu v navigácii, vodičov nákladných vozidiel sledujúcich notebooky. Porušenie tejto povinnosti je druhou najčastejšou príčinou ukladania pokuty v cestnej premávke.  

Návrhom novely sa tiež do nášho práva preberá smernica Európskeho parlamentu a Rady 2018/645 z 18. apríla 2018, ktorou sa mení smernica 2003/59/ES o základnej kvalifikácii a pravidelnom výcviku vodičov určitých cestných vozidiel nákladnej a osobnej dopravy a smernica 2006/126/ES o vodičských preukazoch, to  v časti, ktorá sa týka zmien v smernici o vodičských preukazoch. Obsahom zmien je zosúladenie minimálneho veku na vedenie motorových vozidiel skupiny C, CE, D a DE so smernicou a rozšírenie vodičského oprávnenia skupiny B aj na nákladné vozidlá do 4 250 kg s alternatívnym pohonom.  

Zdroj: MV SR, TA SR

Účinnosť novely zákona sa navrhuje od 1. mája 2022.

[ad_2]
Tento článok bol prevzatý ako tlačová správa. Link na pôvodný článok

Obmedzenia vyplývajúce z núdzového stavu sa vzťahujú aj na cudzincov prichádzajúcich na Slovensko, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

[ad_1]

25. 11. 2021

logo Policajného zboru SR

Určené obmedzenia a zákaz vychádzania ako súčasť vyhláseného núdzového stavu sa vzťahujú aj na tých, ktorí vstúpia na územie Slovenskej republiky zo zahraničia. Polícia na tzv. vonkajších hraniciach, teda na hraniciach s Ukrajinou a pri letoch z krajín mimo schengenského priestoru, preverí u každého cestujúceho, či účel jeho cesty spĺňa charakter povolenej výnimky zo zákazu pohybu.

Ak je preukázané porušenie obmedzenia slobody pohybu a pobytu zákazom vychádzania, príslušník Policajného zboru môže osobe uložiť pokutu na mieste v blokovom konaní do 1000 eur.

Policajný zbor vykonáva náhodné kontroly aj na vnútorných hraničných priechodoch. Policajti budú náhodne kontrolovať dodržiavanie karanténnych povinností osôb aj po vstupe na územie Slovenskej republiky cez vnútorné hranice s Rakúskou republikou, Maďarskom, Poľskou republikou a Českou republikou.

Tiež budú náhodne kontrolované cestné priechody tretej kategórie a všetky ostatné vstupy, ako sú turistické, cyklistické a riečne cesty.

Aktuálne informácie k vstupu cudzincov na územie Slovenskej republiky  počas mimoriadnej situácie  

[ad_2]
Tento článok bol prevzatý ako tlačová správa. Link na pôvodný článok

Dolnokubínski hasiči po rokoch dostali novú hasičskú stanicu, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

[ad_1]

25. 11. 2021

hasici-kubin6

Minister vnútra Roman Mikulec vo štvrtok 25. novembra 2021  slávnostne odovzdal príslušníkom Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Dolnom Kubíne zrekonštruovanú hasičskú stanicu. Hasiči sa tak po rokoch fungovania v prenájme z dôvodu havarijného stavu stanice vrátili na svoju domovskú adresu. V moderných priestoroch nájdu kvalitné zázemie pre svoju prácu, čo prispeje k zvýšeniu bezpečnosti a akcieschopnosti príslušníkov HaZZ.

 „Po všetkých peripetiách a nekonečnom čakaní sa miestni hasiči konečne dostali k moderným priestorom, na ktoré tak dlho čakali 12 rokov, nakoľko už v roku 2009 bolo vydané stavebné povolenie na prestavbu a dostavbu hasičskej stanice. Veľká vďaka patrí krajskému a okresnému riaditeľovi, ktorí nevzdali tento boj,“ povedal minister vnútra Roman Mikulec.

Slávnostné otvorenie

Pôvodný objekt hasičskej stanice bol postavený pred 65 rokmi. Pred rekonštrukciou bola budova v značne opotrebovanom stave a hasiči fungovali v nevyhovujúcich pracovných a hygienických podmienkach.

Nová hasičská stanica v Dolnom Kubíne

Hasičská stanica nemala priestory na vykonávanie fyzickej prípravy príslušníkov a mala nedostatok kancelárií. V roku 2017 sa z dôvodu rekonštrukčných prác museli hasiči presťahovať do náhradných prenajatých priestorov.

Slávnostné prestrihnutie pásky pred hasičskou stanicou

Pôvodná budova prešla kompletnou rekonštrukciou. „Cieľom projektu bolo predovšetkým stavebne obnoviť existujúce zastarané priestory budovy postavenej ešte v roku 1956. Vhodnou prístavbou sa zasa dobudovali chýbajúce priestory pre umiestnenie novej hasičskej techniky a na poschodí vznikli nové priestory pre denný a nočný výkon služby zmenových príslušníkov HaZZ,“ povedal riaditeľ Krajského riaditeľstva HaZZ Jaroslav Kapusniak.

Nová hasičská stanica v Dolnom Kubíne

V areáli hasičskej stanice pribudla tiež cvičná veža pre fyzickú prípravu príslušníkov. Pri rekonštrukcii sa kládol dôraz na úsporu energií zateplením pôvodného objektu a výmenou okien a garážových vrát.

Nová hasičská stanica v Dolnom Kubíne

Za uskutočnené stavebné práce MV SR doposiaľ uhradilo 1,422 milióna eur.

Foto: MV SR, Vladimír Benko

[ad_2]
Tento článok bol prevzatý ako tlačová správa. Link na pôvodný článok

Od 25. novembra je na Slovensku vyhlásený núdzový stav, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

[ad_1]

24. 11. 2021

paragraf

Na Slovensku od štvrtka 25. novembra 2021 na 90 dní platí núdzový stav. Zákaz vychádzania okrem času od od 1.00 do 5.00 h platí do odvolania, najneskôr však do 9. decembra 2021. Platí aj zákaz zhromažďovania v počte nad 6 osôb, okrem osôb žijúcich v jednej domácnosti. Rozhodla o tom vláda v stredu 24. novembra 2021, pričom zároveň všetkým osobám na našom území uložila uprednostniť pred stretnutiami s blízkymi príbuznými prostriedky diaľkovej komunikácie (internet), umožniť  zamestnancom vykonávať prácu z domu v maximálnej možnej miere a vyhýbať sa blízkemu kontaktu osôb z jednej domácnosti s inými osobam,  aj v exteriéri.

  Zákaz vychádzania sa nevzťahuje na cestu:

 • do a zo zamestnania pre zamestnancov, ktorí nemôžu vykonávať prácu z domu. Potrebné je potvrdenie zamestnávateľa s určením pracovnej doby a miesta výkonu práce. Pre zamestnancov škôl a školských zariadení platí výnimka v čase od 5.00 do 20.00 h. Výnimka sa vzťahuje aj na cestu na výkon podnikateľskej činnosti, ktorá nemôže byť vykonávaná z domácnosti,
 • na obstaranie nevyhnutných životných potrieb do najbližšej maloobchodnej predajne alebo prevádzky,
 • do zdravotníckeho zariadenia na účel poskytnutia neodkladnej alebo plánovanej zdravotnej starostlivosti vrátane sprevádzania blízkej osoby alebo príbuzného,
 • na preventívnu prehliadku vrátane sprevádzania blízkej osoby alebo príbuzného od 5.00 do 20.00 h,
 • do lekárne,
 • na vykonanie PCR alebo antigénového testu a očkovanie proti ochoreniu COVID-19 v čase od 5.00 do 20.00 h,
 • na pohreb blízkej osoby, uzavretie manželstva, krst v čase od 5.00 do 20.00 h,
 • na účel starostlivosti o blízku osobu alebo príbuzného, ktorý je na takúto starostlivosť odkázaný,
 • so psom a mačkou do vzdialenosti 500 metrov od bydliska, na účel starostlivosti o hospodárske zvieratá a s cieľom poskytnutia veterinárnej starostlivosti,
 • na účel vycestovania do zahraničia a návrat späť,
 • do prírody vrátane individuálneho športu v rámci okresu, pričom pre Bratislavu sa za okres považuje územie Bratislavského samosprávneho kraja, v prípade Košíc sa možno pohybovať vo všetkých košických okresoch,
 • dieťaťa do jaslí, materských škôl, základných, stredných, vysokých a špeciálnych škôl od 5.00 do 20.00 h. Výnimka platí aj pre sprievod,
 • dieťaťa a jeho sprevádzajúcej osoby za rodičom alebo osobou, ktorá má právo styku s dieťaťom od 5.00 do 20.00 h,
 • rodiča, inej oprávnenej osoby a dieťaťa realizovanú v súvislosti s rozhodnutím súdu vo veci styku rodiča s dieťaťom, striedavej starostlivosti alebo na cestu na stretnutie sa s dieťaťom po dohode rodičov od 5.00 do 20.00 h,
 • osoby pri zabezpečovaní a presúvaní sa do zariadení sociálnych služieb a pri poskytovaní terénnej sociálnej služby od 5.00 do 20.00 h,
 • na zdravotnú vychádzku osoby staršej ako 65 rokov alebo zdravotne ťažko postihnutej osoby na vozíčku, alebo osoby, ktorej zdravotný stav neumožňuje vykonanie testu na ochorenie COVID-19, osoby so stredne ťažkým alebo ťažkým mentálnym postihnutím, osoby so závažnou poruchou autistického spektra do vzdialenosti 1000 metrov od bydliska od 5.00 do 20.00 h. Na vychádzke môže byť sám alebo s členom spoločnej domácnosti,
 • na dostavenie sa pred orgán činný v trestnom konaní v súvislosti s úkonom v trestnom konaní,
 • na cestu na orgán verejnej moci alebo na účely vykonania úkonu, ktorý nemôže byť vykonaný zaslaním zásielky alebo prostriedkami diaľkovej komunikácie v čase od 5.00 do 20.00 h,
 • na pojednávanie, hlavné pojednávanie alebo verejné zasadnutie v čase od 5.00 do 20.00 h,
 • na pracovný pohovor, výberové konanie, prijímacie konanie alebo uzavretie pracovnej zmluvy v čase od 5.00 do 20.00 h,
 • na cestu s dieťaťom do vzdialenosti 1000 metrov od bydliska v čase od 5.00 do 20.00 h,
 • na individuálnu návštevu kostola od 5.00 do 20.00 h,
 • na návštevu do 26. novembra, ak sa začala pred 25. novembrom,
 • cestu späť z rekreácie,
 • na individuálnu rekreáciu alebo rekreáciu členov spoločnej domácnosti do vlastnej nehnuteľnosti,
 • na pobyt v prírode držiteľa poľovníckeho lístka na účel plnenia opatrení proti šíreniu afrického moru ošípaných,
 • na cestu na vybrané hromadné podujatia v čase od 5.00 do 20.00 h. Povolené sú podujatia súvisiace s výkonom práce v režime OP (očkovaný-prekonaný) s maximálne desiatimi osobami, bohoslužby, sobáše a krsty podľa vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR, zasadnutia a schôdze orgánov verejnej moci a poradných orgánov, ale aj ďalších zasadnutí podľa zákona, voľby, výkon hromadných podujatí nevyhnutných pre priebeh vybraných športov a hromadné podujatie nevyhnutné na činnosť karanténneho tréningového centra pre vrcholový šport so súhlasom Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR vydanom po 24. novembri 2021.

Maloobchodné predajne a prevádzky, ktoré možno navštíviť s cieľom obstarania nevyhnutných životných potrieb:

 •  prírodné liečebné kúpele alebo kúpeľné liečebne na vykonanie liečebných procedúr na základe návrhu lekára, indikované zo zdravotných dôvodov,
 • prevádzky verejného stravovania vrátane stánkov s trvalým stanovišťom, ktoré vydávajú pokrmy a nápoje na odber so sebou alebo prostredníctvom donášky,
 • potraviny,
 • drogérie,
 • predajne obuvi,
 • lekárne, predajne, výdajne zdravotníckych pomôcok a očné optiky,
 • predajne novín a tlačovín,
 • predajne s krmivom pre zvieratá a veterinárne ambulancie,
 • výdajné miesta tovarov zakúpených na diaľku,
 • zásielkový predaj tovarov zakúpených na diaľku,
 • výdaj, vrátenie alebo reklamácia tovarov zakúpených na diaľku, vydávaných prostredníctvom technických zariadení, najmä balíkomatov, boxov na zásielky,
 • predajne náhradných dielov motorových vozidiel, odťahové služby,
 • predajne telekomunikačných operátorov,
 • predajne poštových, bankových, iných finančných, poisťovacích a lízingových služieb,
 • práčovne a čistiarne,
 • čerpacie stanice,
 • pohrebné služby,
 • služby technickej a emisnej kontroly, zberné miesta pre príjem žiadostí na vydanie tachografických kariet, prevádzky určené na predaj karnetov TIR, colné vyhlásenia, vyclievanie alebo zaclievanie tovaru,
 • oprava a servis elektroniky strojov,
 • taxislužby.

Núdzový stav

Núdzový stav upravuje ústavný zákon o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu. Možno ho vyhlásiť najdlhšie na 90 dní. Zákon však dopĺňa, že „núdzový stav vyhlásený z dôvodu ohrozenia života a zdravia osôb v príčinnej súvislosti so vznikom pandémie“ možno predĺžiť najviac o 40 dní, aj opakovane. Musí s tým však vysloviť súhlas Národná rada SR, a to do 20 dní od prvého dňa predĺženia.

Núdzový stav na Slovensku skončil naposledy uplynutím 14. mája
 Mimoriadna situácia vyhlásená 11. marca 2020 trvá naďalej.

Vláda vyhlásila núdzový stav uznesením ešte 30. septembra 2020. Platil od 1. októbra na 45 dní. Následne ho kabinet viackrát predlžoval. Naposledy koncom apríla 2021 , keď odsúhlasil jeho predĺženie o 30 dní, teda do 28. mája.

Vláda zrušila núdzový stav predčasne  po tom, ako Národná rada SR schválila novelu zákona o hospodárskej mobilizácii, ktorú 14. mája podpísala aj prezidentka Zuzana Čaputová. Kabinet má vďaka tomu nástroje na prijímanie opatrení hospodárskej mobilizácie bez núdzového stavu.

Zdroj: TASR

[ad_2]
Tento článok bol prevzatý ako tlačová správa. Link na pôvodný článok

Aktuálny režim pracovísk MV SR, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

[ad_1]

24. 11. 2021

klientske-iluststr-januar2021

Na základe aktuálnych rozhodnutí vlády z dôvodu pandemickej situácie v Slovenskej republike klientske centrá a ostatné pracoviská okresných úradov a polície fungujú v režime s obmedzenami, vyplývajúcimi z  aktuálnej vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR č. 262/2021, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest (PDF, 232 kB) účinnej od 25. novembra 2021.

Stránkové hodiny:

 • pondelok, utorok, štvrtok – od 8. do 15. hodiny
 • streda – od 8. do 17. hodiny
 • piatok  – od 8. do 14. hodiny  

/pracoviská evidencie zbraní a streliva nemajú úradné hodiny v utorok po 12.00  a vo štvrtok/.

NOVINKA: Čas návštevy si môžete zarezervovať online už aj na oddelení dokladov či katastri

Rezervačný systém MV SR

Oddelenia  Policajného zboru

Na úseku dokladov, dopravných evidencií a zbraní a streliva vybavia všetky požiadavky.

UPOZORNENIE: Dopravné inšpektoráty po novom

 • od 8. do 10. hodiny vybavujú klientov podľa poradia, 
 • od 10.  hodiny do konca pracovnej doby funguje kombinovaný režim, počas ktorého sa  prednostne vybavujú online objednaní klienti.

Nový systém zatiaľ funguje na 41 dopravných inšpektorátoch, ktoré sú vybavené vyvolávacím systémom novšej generácie (PDF, 416 kB).
Ostatné dopravné inšpektoráty zatiaľ vybavujú občanov pôvodným spôsobom, t. j. prioritne vopred objednaných a podľa kapacitných možností ostatných.

Pracoviská odborov okresných úradov poskytujú služby bez obmedzenia

Oddelenia cudzineckej polície 

Stránkové pracoviská všetkých oddelení cudzineckej polície PZ vybavujú len online objednaných klientov.

Stránkové hodiny:

 • pondelok: 7:45 – 15:00 hod.
 • streda:  7:45 – 17:00 hod.
 • piatok:  7:45 – 12:00  hod. (OCP PZ BA 7:45 – 14:00 hod.)  

Na pracovisko je potrebné dostaviť sa aspoň 15 minút pred dohodnutým termínom.

Zároveň informujeme, že podľa § 131i ods. 2 zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov cudzinec, ktorý vstúpil na územie Slovenskej republiky legálne, je oprávnený zotrvať na jej území počas trvania mimoriadnej situácie až mesiac od jej skončenia. Mimoriadna situácia na Slovensku stále trvá.

Dodržiavajte pokyny a hygienické nariadenia

V interiéroch može byť len obmedzený počet osôb /1 osoba na 15 metrov štvorcových/, preto vstup na pracoviská budú usmerňovať supervízori a poverené osoby. Každý návštevník je povinný rešpektovať ich pokyny a hygienické nariadenia /ROR/.

Napriek uvoľneniam verejnosť vyzývame uprednostniť elektronickú či písomnú komunikáciu – pripomíname, že pri použití e-služieb sa správne poplatky znižujú o polovicu /najviac o 70 €/


 UPOZORNENIE: počas vyhlásenej mimoriadnej situácie, ktorá v Slovenskej republike stále trvá, sa platnosť  mnohých dokladov, osvedčení či lehôt predlžuje. 

 

[ad_2]
Tento článok bol prevzatý ako tlačová správa. Link na pôvodný článok

Ministerstvo kultúry pripravilo veľkú reformu mediálnych zákonov

Ministerka kultúry Natália Milanová na tlačovej konferencii predstavila veľký balík nových mediálnych zákonov pre 21. storočie. 

Moderné zákony, ktoré pomôžu novinárom pracovať slobodne a bezpečne

Nové zákony majú za cieľ pretransformovať slovenskú mediálnu legislatívu, zmodernizovať ju a urobiť ju funkčnou pre 21. storočie. Veľkou prioritou reformy je tiež pomôcť novinárom, aby mohli vykonávať svoju prácu slobodne a bezpečne.

“Ide o reformný balík, ktorým nahrádzame zastarané zákony, ktoré čiastočne vznikali ešte za Vladimíra Mečiara. Predstavme si tú dobu – používali sme tlačidlové telefóny, na internet sa chodilo do internetových kaviarní a bolo to takmer 10 rokov do vzniku Facebooku. Som rada, že po prijatí tohto balíka zákonov sa mediálny trh na Slovensku konečne dostane po legislatívnej stránke na európsku úroveň a do 21. storočia,” povedala ministerka kultúry Natália Milanová.

Ministerstvo kultúry prostredníctvom týchto krokov prináša komplexnú mediálnu reformu. Viac ako 250 paragrafov rieši kľúčové témy ako transparentné vlastníctvo médií, ochrana zdroja, zrovnoprávnené práva a povinnosti pre televíziu, rozhlas, tlačené aj online médiá, riešenie online video platforiem a podobne. Práve legislatívne vyriešenie online médií bolo témou, ktorú sa neúspešne pokúšali uchopiť doterajšie vlády už od roku 2004, no až návrh terajšieho vedenia MK SR priniesol dlho očakávané a nevyhnutné riešenie tejto otázky.

“Požiadavky na zmodernizovanie mediálnych zákonov prichádzali už aj za predchádzajúcich vlád. Dnes však môžeme byť radi, že sa na to SMER a vláda Róberta Fica vykašľali, pretože dopady by boli obrovské,” doplnila Natália Milanová.

Balík mediálnych zákonov vznikal niekoľko mesiacov. Ministerstvo kultúry ho tvorilo v spolupráci so zástupcami šéfredaktorov a odborníkmi z praxe. Okrem odborných diskusií rezort kultúry zároveň viedol rokovania s koaličnými partnermi, aby zabezpečil maximálny konsenzus a ľahší priebeh a schválenie v Národnej rade.

Mediálny zákon – transparentnosť a lepšie podmienky           

Nový zákon o mediálnych službách z dielne ministerstva kultúry upravuje televíziu a rozhlas bez ohľadu na to, či vysielajú štandardne, alebo online. Zároveň zavádza pre televízie a rozhlas viacero práv a povinností. Po novom si každý sledovateľ (divák, poslucháč, čitateľ) bude vedieť dohľadať, kto je vlastníkom daného média. Zákon tiež zlepší podmienky pre znevýhodnené skupiny nepočujúcich a nevidiacich zvýšením pomeru titulkovania až na 100% či hlasového komentovania na 50% pri verejnoprávnych médiách. Definovaná bude tiež ochrana zdroja, spoločné pravidlá pre reklamu, lepšia ochrana maloletých i redakčná zodpovednosť za obsah, ktorý dané médium zverejňuje.

Autorský zákon – pomoc autorom, podpora výskumu a obmedzenie technologických gigantov

Novela autorského zákona zavedie viaceré digitálne výnimky, napríklad pre čerpanie údajov (tzv. data mining). Ochráni aj domácich vydavateľov internetových periodík pred predátorskými praktikami sociálnych sietí a vyhľadávačov. Dôležitou novinkou je  aj tzv. bestseller clause – ide o právo na dodatočnú odmenu. Ak sa autor dohodne s vydavateľom na odmene za svoje dielo, avšak daná kniha, film či iné dielo sa stane obzvlášť úspešným, vydavateľ bude mať povinnosť podeliť sa s autorom o výnosy z predaja.

Zákon o publikáciách – zjednotenie pravidiel

Súčasťou veľkého balíka nových mediálnych zákonov je aj tretí zákon – Zákon o publikáciách, ktorý nahrádza zastarané zákony (tlačový zákon z roku 2008 a zákon o povinných výtlačkoch ešte z čias Mečiara v roku 1997). Zjednocuje prostredie pre tlačové agentúry, vydavateľov tlače a webové portály. Rezort kultúry chce prostredníctvom neho poskytnúť rovnakú štartovaciu čiaru pre všetky typy „tlače“. Zároveň ním vytvára podmienky pre verejne dostupný register médií. Definuje tiež rámec sponzoringu, ktorý sa síce dial aj doteraz, no nebol vyriešený zákonom.

V tejto súvislosti sa zákony dotknú i dezinformačných médií – ak chcú mať práva ako médiá, musia sa na ne vzťahovať i povinnosti.

Zdroj: Ministerstvo kulúry Slovenskej republiky

Envirokriminalisti dostali nové dopravné prostriedky do náročného terénu, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

[ad_1]

22. 11. 2021

ENVIRO-ILUSTR

Globálna diskusia o klimatických zmenách a ochrana životného  prostredia sú kľúčovou témou aj v našej spoločnosti. Vláda sa preto v programovom vyhlásení zaviazala posilniť výkonnosť orgánov činných v trestnom konaní s dôrazom na boj s organizovanými formami envirokriminality. „Jej dôsledky vnímame všetci citlivo, napríklad v štatistickom náraste vyšetrovanej trestnej činnosti cítime zmenu postoja občanov k životnému prostrediu,“ povedal minister vnútra Roman Mikulec pri  oficiálnom odovzdaní novej techniky policajtom z úseku environmentálnej kriminality v pondelok 22. novembra 2021.

Envirokriminalisti dostali do výbavy terénne vozidlá, štvorkolky  a člny obstarané v rámci projektu „Posilnenie kapacít PZ v boji proti environmentálnej trestnej činnosti“. Technika je plne financovaná z dotácií  Environmentálneho fondu, s ktorým ministerstvo vnútra uzavrelo zmluvu o poskytnutí podpory vo výške 2,5 mil. eur.

Ľubomír Vačok, Roman Mikulec a Mario Kern

Počet zistených a oznámených enviromentálnych trestných činov na Slovensku každoročne stúpa, napríklad za  minulý rok to bolo 3421 prípadov, pričom polícia začala trestné stíhanie v 1800 prípadoch a vzniesla 912 obvinení. Objasnenosť tejto trestnej činnosti sa pohybuje v priemere okolo 55 – 60 percent.

Minister Roman Mikulec a šéf envirokriminalistov Mario Kern

Environmentálnymi trestnými činmi sú podľa Trestného zákona  ohrozenie a poškodenie životného prostredia, pytliactvo, nezákonné nakladanie s odpadmi, znečisťovanie vody, pôdy a vzduchu, porušovanie ochrany fauny a flóry, protiprávne výruby stromov, krádeže dreva, pytliactvo, ohrozovanie zdravia závadnými potravinami, čierne stavby a samozrejme týranie zvierat.  Dokumentovanie väčšiny z nich sa odohráva v život a zdravie ohrozujúcich podmienkach, častokrát v zlom počasí a v tme.

Nové vozidlá

Minister vnútra preto vyzdvihol úsilie policajtov  z odboru odhaľovania nebezpečných materiálov a environmentálnej kriminality Prezídia PZ  vedeného plk. Mariom Kernom, ktorí veľmi aktívne participovali na príprave verejného obstarávania. „Výsledkom ich snaženia sú nielen špičkové vozidlá a člny, ale aj bezmála 400-tisícová úspora oproti pôvodnému rozpočtu,“ spresnil Roman Mikulec. 

Nové vozidlá

Za proaktívny a partnerský prístup pri napĺňaní cieľov projektu a ústretovosť pri jeho ďalšom pokračovaní sa minister poďakoval riaditeľovi Environmentálneho fondu Ľubomírovi Vačokovi, ktorý sa zúčastnil na oficiálnom akte odovzdávania. „Správanie jedincov a organizovaných skupín, ktorí neberú  ohľad na  stav nášho životného prostredia, nám nie je ľahostajný, preto ma teší úspech tohto projektu“, skonštatoval Ľubomír Vačok.

Čln

Šéf envirokriminalistov Mario Kern je presvedčený, že nová kvalitná technika ich posunie vo odhaľovaní trestnej činnosti, keďže pri jej výbere vychádzali z praktických skúseností, keď mali častokrát problém dostať sa na miesto činu. „Okrem vozidiel bude náš útvar vybavený modernou záznamovou a fotodokumentačnou technikou, naším cieľom je vybudovať  vysokošpecializovaný, dobre vycvičený a špičkovo vybavený tím kriminalistov,“ dodal.

Člny

Envirokriminalisti pred už pred dvomi rokmi iniciovali zásadné zmeny v trestných kódexoch, na základe ktorých trestné činy proti životnému prostrediu riešia  vyšetrovatelia služby kriminálnej polície. Predtým sa tomu venovali zväčša policajti obvodných oddelení, čo sa vzhľadom špecifiká tejto trestnej činnosti neosvedčilo. Od apríla 2019 sú súčasťou štruktúry odborov kriminálnej policie na krajských policajných riaditeľstvách operatívne oddelenia envirokriminality, na každom působí 7 policajtov, ktorým pri vyšetrovaní, vrátane skráteného, pomáhajú 4 vyšetrovatelia.  

Foto: MV SR, Vladimír Benko

[ad_2]
Tento článok bol prevzatý ako tlačová správa. Link na pôvodný článok