V Portugalsku sa konala konferencia ministrov o riadení migračných tokov , Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

11. 05. 2021

portugal-predsednictvo

Minister vnútra SR Roman Mikulec sa v utorok 11.  mája 2021 v Lisabone zúčastnil na  ministerskej konferencii Riadenie migračných tokov, ktorú slávnostne otvoril predseda portugalskej vlády António Costa. Cieľom stretnutia boli možnosti strategického  a komplexného prístupu k riadeniu migračných tokov prostredníctvom dvojcestného prístupu.

Ten zahŕňa:

 • prevenciu nelegálnej migrácie, a zároveň
 • súbežné vytváranie nástrojov  pre podporu legálnej, riadnej a bezpečnej migračnej cesty.

Na pozvanie Portugalského predsedníctva EÚ sa diskusie ministrov členských štátov EÚ a zástupcov severnej Afriky venovali  témam ako efektívne a spoločné riešenia pre boj proti prevádzačstvu a obchodovaniu s ľuďmi,  vrátane riadenia, kontroly a regulácie migračných tokov na vonkajších hraniciach EÚ. Obsahom debát boli aj  návrhy riešení  hospodárskej a vzdelávacej podpory krajín pôvodu zo strany EÚ či identifikácia stimulov pre podporu spolupráce v oblasti návratov a readmisie.

Som veľmi rád, že zlepšenie pandemickej  situácie umožnilo už aj osobné stretnutie s kolegami. Spolupráca s partnerskými krajinami a najmä krajinami, ktoré sú prítomné na tejto konferencii je pre EÚ pri plnení svojich cieľov migračnej politiky dôležitá. Ak má byť táto spolupráca obojstranne výhodná,  EÚ nemôže očakávať, že krajiny pôvodu nelegálnej migrácie budú plniť požiadavky EÚ bez protihodnoty v podobe hospodárskej a investičnej podpory svojich ekonomík. Podporujeme preto európske príspevky a ponuky, ktoré majú mieriť tam, kde je to najviac potrebné,” povedal minister vnútra R. Mikulec počas svojho vystúpenia na konferencii.

Aktuálna situácia v oblasti žiadostí o medzinárodnú ochranu je na Slovensku stabilizovaná. Politika dobrovoľných návratov a readmisií má plnú slovenskú podporu, ale koronakríza a cestovné obmedzenia túto formu návratov vo veľkej miere spomalili.


Tento článok bol prevzatý ako tlačová správa. Link na pôvodný článok

Rezervovať si termín si môžete aj pri vybavovaní dokladov a návšteve katastra, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

07. 05. 2021

vysis-novy

V rámci skvalitňovania elektronických služieb obyvateľstvu ministerstvo vnútra od pondelka 10. mája 2021 v pilotnom režime sprístupní prvé služby novovybudovaného Univerzálneho rezervačného systému, s pomocou ktorého je možné dohodnúť si termín na konkrétny čas. Po novom okrem dopravných inšpektorátov sa bude dať objednať sa aj na oddelenia dokladov a pracoviskách katastra.

Univerzálny rezervačný systém

Ministerstvo vnútra pri týchto agendách spúšťa online objednávanie postupne.

Od pondelka 10. mája to bude možné na pracoviskách v Bratislavskom a Prešovskom kraji, postupne budú do nového systému pripojené aj ostatné kraje:

 • od 17. mája Nitriansky a Košický kraj,
 • od 24. mája Trnavský a Trenčiansky kraj
 • od 31. mája  Žilinský kraj a Banskobystrický kraj.

Systém v pilotnom režime je zabezpečený tak, aby mal žiadateľ možnosť vybaviť rezerváciu na pracovisku v dostupnosti 50 km od miesta svojho trvalého pobytu.

Postupne budú možnosti online rezervácie v novom systéme doplnené aj o ďalšie agendy ministerstva vnútra, napríklad na úseku hlásenia pobytu či cudzineckej polície. 

Pravidlá a postupy 

 • Na rezerváciu nie je potrebné použitie elektronického občianskeho preukazu.
 • Po úspešnej rezervácii žiadateľ dostane PIN kód, ktorý v deň návštevy pracoviska zadá do kiosku vyvolávacieho systému. Kiosk vytlačí lístok s poradovým číslom a používateľ vyčká na pozvanie k pracovisku.
 • PIN kód možno použiť v časovom rozmedzí 15 minút pred a 15 minút po termíne rezervácie, potom stráca platnosť.

Rezervácia je platná pre konkrétnu osobu, ktorej zadané údaje musia byť zhodné s platným dokladom totožnosti. Ak občan nemá platný doklad /v prípade straty či krádeže OP/, o nový môže požiadať len osobne na ktoromkoľvek pracovisku dokladov. Pri agendách dopravných inšpektorátov navyše prebehne kontrola, či žiadateľ je vlastníkom alebo držiteľom vozidla, v prípade používateľa-sprostredkovateľa bude potrebné predložiť splnomocnenie s podpisom osvedčeným na notárskom či matričnom úrade.

Nový vyvolávací systém - infografika

Ministerstvo vnútra bude splnenie podmienok rezervácie dôsledne vyžadovať.  Rezerváciu, ktorá ich nebude spĺňať, nebudeme akceptovať.

Rezervácia pri evidencii vozidiel

Na dopravných inšpektorátoch, vybavených novým rezervačným systémom, ministerstvo vnútra otestuje novú politiku. Spočíva v tom, že v utorok a vo štvrtok budú vybavovať len online objednaných klientov, v ostatných troch dňoch klientov bez objednania. Tieto pravidlá začnú platiť od 17. mája. Ministerstvo vnútra následne vyhodnotí ich prínosnosť.

Úkony v rámci Národnej evidencie vozidiel totiž patria medzi najžiadanejšie služby. V roku 2020 ministerstvo vnútra zaznamenalo na dopravných inšpektorátoch vyše 300-tisíc online rezervácií, čo z celkového počtu všetkých návštev predstavuje asi 40 percent. 

Od navýšenia počtov termínov a rozšírenia online rezervácií aj na agendy dokladov a katastra  očakáva MV SR zrýchlenie a skvalitnenie vybavovacích procesov a skrátenie čakacích lehôt.  Taktiež  nižšiu koncentráciu osôb v priestoroch pracovísk, čo je obzvlášť dôležité v časoch pandémie.

 

 

 


Tento článok bol prevzatý ako tlačová správa. Link na pôvodný článok

Poslanci schválili novelu upomínacieho konania, ktorá zlepšuje prístup spotrebiteľov k spravodlivosti

Prístup k spravodlivosti pre spotrebiteľov sa zlepší. Poslanci parlamentu definitívne odobrili novelu upomínacieho konania, ktorú predložila ministerka spravodlivosti M. Kolíková. Schválená právna úprava zefektívňuje pravidlá, ktoré sa zameriavajú na kontrolu neprijateľnosti zmluvných podmienok. Cieľom je zjednotiť rozhodovaciu prax súdov a tiež zabrániť rozdielnemu posudzovaniu  neprijateľnosti podmienok.
Ak žalovaný dnes podáva odpor proti platobnému rozkazu, musí byť vecne odôvodnený. Odpor teda musí spočívať v uvedení argumentov, ktoré závažným spôsobom spochybňujú žalobcom uplatnený nárok, pripojení listín, na ktoré sa odvoláva a označení dôkazov, ktorými sa majú preukázať tvrdenia žalovaného. Môže teda nastať situácia, keď spotrebiteľ v dôsledku relatívne krátkeho času na vyhľadanie právnej pomoci si sám na základe svojich znalostí práva vyhotoví odpor, ktorý bude nedostatočne odôvodnený. Podľa procesných predpisov to môže znamenať rozhodnutie súdu o odmietnutí odporu.

Ministerstvo spravodlivosti pod vedením M. Kolíkovej preto pripravilo zmenu právnej úpravy upomínacieho konania podľa zákona o upomínacom konaní a konania o platobnom rozkaze podľa Civilného sporového poriadku. Súd bude mať povinnosť prihliadať na postavenie žalovaného ako spotrebiteľa pri vecnom odôvodnení odporu a v dôsledku uvedeného posudzovať vecné odôvodnenie odporu miernejšie.

Upomínacie konanie a konanie o platobnom rozkaze podľa Civilného sporového poriadku sú skrátené konania, v ktorých rozhodnutie vydáva predovšetkým vyšší súdny úradník. Návrhom zákona sa zabezpečuje, aby bol jednoznačnejšie vyjadrený vzťah sudcu a vyššieho súdneho úradníka pri posudzovaní spotrebiteľskej zmluvy alebo zmluvných dokumentov súvisiacich so spotrebiteľskou zmluvou s ohľadom na existenciu neprijateľných zmluvných podmienok. Ak ide o spotrebiteľskú zmluvu a zmluvné podmienky, ktoré ešte neboli v predchádzajúcich konaniach posudzované sudcom, je potrebné, aby sa súdny úradník pred rozhodnutím so sudcom poradil. Povinnosťou sudcu, pri ktorom vyšší súdny úradník pôsobí, bude tiež kontrola plnenia povinností vyššími súdnymi úradníkmi vo vzťahu k normám, ktorých cieľom je zabraňovať uplatňovaniu neprijateľných zmluvných podmienok voči spotrebiteľom.

Právnou úpravou sa tak  zefektívni kontrola neprijateľnosti zmluvných podmienok, ktoré doposiaľ neboli posudzované v súdnom konaní sudcom tak, aby sa zabránilo ich súvislému uplatňovaniu a zároveň sa zlepší prístup k spravodlivosti pre spotrebiteľov.

Právna úprava má byť účinná od 1. júla 2021.


Článok bol pôvodne vypracovaný ako tlačová správa Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky a zverejnený na webe príslušného ministerstva – https://www.justice.gov.sk/Stranky/aktualitadetail.aspx?announcementID=3362

Minister Roman Mikulec hovoril s veľvyslancom Cyperskej republiky o migrácii a azyle, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

06. 05. 2021

cyprus-vlajka

Minister vnútra SR Roman Mikulec vo štvrtok 6. mája 2021 prijal veľvyslanca  Cyperskej republiky na Slovensku  Nicosa Nicolaou. Témou rokovania bola najmä migrácia a nový pakt o migrácii a azyle, rovnako ako opatrenia v rámci pandémie Covid 19.

Podľa veľvyslanca migračné tlaky, ktorým čelia členské štáty EÚ v prvej línii, trápia aj Cyprus. Ochrana vonkajšej hranice a zabránenie nelegálnym vstupom sú pre dobre fungujúci systém mimoriadne dôležité.

Slovenská republika však za najúčinnejší nástroj považuje efektívne návraty.

Nicos Nicolaou a Roman Mikulec

„Cítim solidaritu s krajinami, ktoré bojujú s veľkým prílivom nelegálnych migrantov a Slovenská republika v tejto oblasti dlhodobo pomáha. Vláda nedávno schválila návrh, ktorý som predložil a na problematiku migrácie vyčleníme milión eur,” zdôraznil minister vnútra Roman Mikulec.


Tento článok bol prevzatý ako tlačová správa. Link na pôvodný článok

Skončila 4. zbraňová amnestia, Slováci dali preskúmať vyše 1600 strelných zbraní, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

06. 05. 2021

ilustrácia - IV. zbraňová amnestia

Občania odovzdali počas zbraňovej amnestie od novembra 2020 do konca apríla 2021 na útvaroch Policajného zboru 1 615 nelegálne držaných strelných zbraní a 53 025 kusov streliva. Po šesťročnej prestávke to bolo na Slovensku už štvrté kolo zbraňovej amnestie,  počas ktorej mohli naši občania odovzdať nelegálne držané zbrane beztrestne. 

Zbrane a strelivo skúmajú balistici Kriminalistického a expertízneho ústavu Policajného zboru na troch pracoviskách v Bratislave, Košiciach a v Slovenskej Ľupči. Expertízou prešla doteraz približne tretina prípadov zo zbraňovej amnestie. Doposiaľ nebola identifikovaná žiadna zbraň, ktorá by bola v minulosti použitá pri trestnej činnosti.

Občania majú možnosť si odovzdanú zbraň zaevidovať, ak ňou nebol spáchaný trestný čin a spĺňajú podmienky na držanie alebo nosenie zbrane. Prípadne môžu previesť vlastníctvo zbrane na inú osobu spĺňajúcu podmienky. Ak tak neurobia, zbraň sa stane vlastníctvom štátu. Podobný postup je aj pri strelive. V predchádzajúcich troch zbraňových amnestiách o väčšinu zbraní občania prejavili záujem a dali si ich zlegalizovať.

Zbraňovú amnestiu považujem za úspešnú, odovzdaných boli spolu tisícky kusov zbraní a nábojov, ktoré mali ľudia doma bez povolenia. Aj takáto forma prevencie nám pomáha zlepšiť bezpečnostnú situáciu na Slovensku. Znižovaním množstva nelegálnych zbraní znižujeme aj riziko, že by sa nimi mohla páchať trestná činnosť. Redukujeme tým aj možnosť prípadných zranení neodbornou manipuláciou so zbraňou osobami, ktoré nemajú zbrojný preukaz,” povedal minister vnútra Roman Mikulec.

Výsledky 4. zbraňovej amnestie - infografika

Podľa očakávaní a na základe skúseností z minulosti doniesli najviac zbraní a streliva ľudia na políciu posledný mesiac amnestie. V apríli bolo odovzdaných 755 zbraní, čiže takmer polovica všetkých zbraní. Posledný mesiac občania odovzdali aj 31 553 kusov streliva, čo predstavuje takmer 60 percent.

 • Najviac zbraní bolo odovzdaných v Bratislavskom kraji (311). Nasledujú Trnavský kraj (288), Banskobystrický kraj (273), Prešovský (182), Nitriansky kraj (170), Žilinský kraj (149), Košický (129) a Trenčiansky kraj (113).
 • Najviac kusov streliva obyvatelia odovzdali takisto v Bratislavskom kraji (13 869). Nasleduje Trenčiansky kraj (12 158), Trnavský kraj (9 011),  Prešovský kraj (7 698), Košický kraj (6 409), Nitriansky kraj (1 585) a Žilinský kraj (1 500).

Pre balistikov sa amnestia skončí preskúmaním poslednej zbrane a posledného náboja. Po skúsenostiach z minulých amnestií oddelenie balistiky KEÚ odhaduje, že expertíza všetkých zbraní a streliva bude trvať minimálne rok. Závisí to od množstva a zložitosti prípadov z aktuálnej trestnej činnosti, ktorých skúmanie má prioritu.

 • Na Slovensku bolo ku koncu roku 2020 149 380 držiteľov zbrojného preukazu. Celkový počet zbraní kategórií A, B alebo C bol 375 409.
 • V roku 2020 bolo 50 trestných činov spáchaných s použitím strelnej zbrane, v roku 2019  to bolo 69 trestných činov. Údaje sú bez špecifikácie, či išlo o legálne alebo nelegálne držanú zbraň.

Zaujímavosti a skladba zbraní

 • Občania odovzdali rôzne krátke a dlhé zbrane, mierne prevažujú zbrane dlhé.
 • Zhruba 27 percent tvorili pištole, ďalej to boli guľovnice (24 percent), malokalibrovky (12 percent), brokovnice  (11 percent), revolvery (6 percent), guľomety (2,6 percenta), hlavné časti zbraní (8 percent), expanzné zbrane (4 percentá). Zvyšok tvoria ostatné typy zbraní a strelivo. Definitívne a presné čísla budú jasné až po preskúmaní všetkých zbraní. 
 • Odovzdané boli aj zbrane pochádzajúce z obdobia prvej a druhej svetovej vojny. 
 • V malom množstve sa vyskytli aj zbrane historické, teda podľa platnej legislatívy zbrane vyrobené do 31. decembra 1890. Tieto zbrane boli v rôznom technickom stave. Vyskytli sa však aj zaujímavé exempláre, ako príklad možno uviesť loveckú brokovú dvojku systému Lankaster z druhej polovice 19. storočia. Išlo o zbraň s hlavňami z damascénskej ocele, bohato ručne rytú loveckými motívmi.  
 • Technický stav zbraní je rôzny, od zlého technického stavu až po veľmi dobrý. Niektoré exempláre boli v peknom a zachovalom stave.
 • Jeden občan odovzdal v marci naraz 34 kusov zbraní. Medzi nimi boli raritné kúsky ako napríklad samopal nemeckej výroby Vollmer-Erma zavedený v rokoch 1925-30, nemecký samopal MP35/I používaný hlavne v medzivojnovom období či samočinné pušky MP43 známe tiež ako “Sturmgewehr 44” z obdobia druhej svetovej vojny.
 • V Bratislavskom kraji doniesol občan vo februári 4 960 kusov guľových nábojov kalibru 7,62 x 39 mm uložených v dvoch drevených debnách. Ide o náboje československej výroby určené pre dlhé guľové zbrane príslušného kalibru, napríklad aj pre známu československú samočinnú pušku Sa vz. 58.
 • Objavila sa aj slávna pištoľ nemeckej výroby Parabellum Luger P.08 z vojnového obdobia v zachovalom stave. Je to jedna z najznámejších a vo svojej dobe aj najmasovejšie vyrábaných samonabíjacích pištolí, ktoré mala nemecká armáda zaradené vo výzbroji. Ako jednu z mála zbraní vôbec ich vo veľkej miere používala tak v prvej, ako aj druhej svetovej vojne.
 • Na políciu priniesol občan napríklad aj torzo samonabíjacej pištole Walther P.38 zavedenej ako služobná pištoľ nemeckej armády v roku 1938.

Výsledky prechádzajúcich zbraňových amnestií

Predchádzajúce tri zbraňové amnestie boli vyhlásené na území Slovenskej republiky v rokoch 2005/2006, 2009/2010 a 2014/2015. Odovzdaných bolo celkom 10 865 ks zbraní a 82 010 ks streliva, pričom experti pri žiadnej zo zbraní nezistili, že by bola použitá pri spáchaní trestného činu.

 1. zbraňová amnestia: 14. 4 2005 – 14. 4. 2006 – odovzdalo sa 3463 kusov zbraní, strelivo nebolo súčasťou amnestie,
 2. zbraňová amnestia: 1. 11 – 2009 – 31. 5. 2010 – odovzdalo sa 4367 kusov zbraní a 45684 kusov streliva,
 3. zbraňová amnestia: 1. 12. 2014 – 31. 5. 2015 – odovzdalo sa 3035 kusov zbraní a 36326 kusov streliva.

Zbraňové amnestie splnili svoj účel,  teda zníženie počtu nelegálne držaných zbraní a streliva, a tým zníženie rizika, že sa týmito strelnými zbraňami bude páchať trestná činnosť. Zároveň je to aj spôsob na prípadnú identifikáciu zbraní, ktoré mohli byť použité v súvislosti s páchaním trestnej činnosti.  


 


Tento článok bol prevzatý ako tlačová správa. Link na pôvodný článok

Spolupráca rezortu vnútra a finančnej správy na hraniciach sa zintenzívni, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

04. 05. 2021

mikulec-hranica-vrtulnik-ilustr

Kontrola a synchronizácia výkonu hraničných a colných kontrol na priechodoch na schengenskej hranici s Ukrajinou a dohoda o vyššej úrovni spolupráce medzi Prezídiom PZ a Finančnou správou SR boli cieľom pracovnej cesty v Sobranciach v utorok 4. mája 2021, ktorej sa zúčastnili minister vnútra SR Roman Mikulec, prezident PZ Peter Kovařík, prezident Finančnej správy SR Jiří Žežulka a riaditeľ Úradu hraničnej a cudzineckej polície PPZ Robert Gucký. 

Východná hranica s Ukrajinou si podľa ministerstva vnútra, polície i finančnej správy zaslúži oveľa väčšiu pozornosť. V súčasnosti sa ako problém javí napríklad zlyhávanie interných procesov, či dlhé čakacie doby v nákladnej aj osobnej doprave.

Návšteva na východnej hranici

Východnú hranicu tiež čaká viacero rekonštrukcií, vďaka ktorým sa zefektívni práca zložiek PZ.

 • Finančná správa v spolupráci s MV SR vytvorí na hraničnom priechode Vyšné Nemecké ďalších 9 vybavovacích miest pre cestujúcich v osobnej doprave.
 • MV SR zavedie nový elektronický zaznamenávací systém Entry – Exit. Zabezpečí sa aj rozšírenie kamier na hraničných  priechodoch a vo vybavovacích boxoch, ktoré budú prepojené na PZ a FS s uchovaním záznamu  90 dní.  
 •  Od roku 2022 bude na hraničnom priechode Vyšné Nemecké a Ubľa pracovať 18 policajtov zo stáleho zboru Frontex, ku ktorým pribudne expert na kradnuté motorové vozidlá. Polícia bude spoluprácu s finančnou sprývou  rozvíjať v oblastiach spoločného výkonu služby, spoluprácou operatívnych orgánov Národnej jednotky boja proti nelegálnej migrácii a Kriminálneho úradu finančnej správy.

Návšteva na východnej hranici

„Pre odhaľovanie a vyšetrovanie protiprávnej činnosti je mimoriadne dôležité rozvíjať spoluprácu s finančnou správou. V tomto roku sa preto uskutoční niekoľko organizačných zmien v rámci služby hraničnej a cudzineckej polície, vďaka ktorým dôjde k zvýšeniu efektivity riadenia a manažovania hraníc,”  povedal minister vnútra Roman Mikulec.

Spoločným cieľom je odstrániť korupciu, zlepšiť boj proti nelegálnej migrácii a pašovaniu tovaru, ako aj posilniť inšpekčnú činnosť.  „Ochrana východnej hranice pred nelegálnou migráciou, dovozom zakázaných látok a odstránenie korupcie je našim spoločným cieľom. Za finančnú správu môžem povedať, že sme k tomu urobili prvé kroky. Plánujeme personálne posilniť hraničný priechod Vyšné Nemecké ako aj obstarať novú techniku. Máme veľký záujem, aby sa východná hranica stala výkladnou skriňou,” skonštatoval prezident finančnej správy Jiří Žežulka.

Zintenzívnenie spolupráce víta aj Prezident PZ, Peter Kovařík: „Prepojenie Policajného zboru a finančnej správy je nevyhnutnou súčasťou nielen boja s daňovými deliktami, ale taktiež aj boja s nelegálnou migráciou a trestnou činnosťou, ktorá je so štátnou hranicou spojená. Bolo preto potrebné vidieť na vlastné oči, ako východná hranica funguje. Nastavíme systém spolupráce tak, aby odzrkadľoval potreby a problémy dnešnej doby.“ 

MV SR bude zároveň v období rokov 2021-2022 plniť úlohy uložené  Stratégiou európskeho  integrovaného riadenia hraníc. Ide najmä o dodávku prístrojov na nočné videnie – infra prístrojov a termokamier, terénnych motorových vozidiel, štvorkoliek, tiež dronov a bezpilotných zariadení potrebných pre výkon hraničného dozoru.

FOTO: MV SR, Vladimír Benko


Tento článok bol prevzatý ako tlačová správa. Link na pôvodný článok