Pozor na podvodníkov pri sčítaní obyvateľstva

Máme za sebou prvé týždne sčítania obyvateľov. Na Slovensku prebieha od 15. februára do 31. marca a to po prvý raz plne elektronicky. No, ak si nedáte pozor, môžete prísť o úspory.

Obyvatelia sa sčítavajú sami alebo s pomocou blízkej osoby. Podmienkou je mať k dispozícii počítač, tablet alebo mobil s pripojením na internet. Na stránke www.scitanie.sk je potrebné vyplniť formulár a hotovo. Kto takú možnosť nemá, môže o pomoc požiadať príbuzného alebo blízku osobu.

Ak sa napriek tomu obyvateľ nemôže alebo nevie sčítať sám, na splnenie povinnosti sčítania bude môcť využiť asistované sčítanie.

V každej obci alebo meste budú kontaktné miesta, kde obyvateľovi so sčítaním pomôže asistent. Na takéto miesto je ale potrebné sa osobne dostaviť.

Obce a mestá pamätali aj na chorých a imobilných obyvateľov, ktorí sa nemôžu alebo nevedia sčítať elektronicky, ani sa dostaviť na kontaktné miesto. Tí budú môcť telefonicky požiadať   mobilných asistentov, aby ich za účelom sčítania navštívili.

A práve pri asistenčnom sčítaní odporúčame byť zvlášť opatrný. Mohli by to zneužiť podvodníci, vydávajúci sa za mobilných asistentov.

Asistenčné sčítanie bude prebiehať od 01. apríla a potrvá najneskôr do 31. októbra.

 • Upozorňujeme preto obyvateľov, no najmä seniorov, aby boli obozretní voči neznámym osobám. Mohli by ich telefonicky alebo osobne kontaktovať podvodníci a ponúkať pomoc pri elektronickom sčítaní alebo asistenčnom sčítaní,
 • odporúčame všetkým, ktorí potrebujú pomoc pri elektronickom sčítaní, aby žiadali o pomoc iba svojich príbuzných, prípadne známych, ktorých poznajú a ktorým dôverujú,
 • vyzývame obyvateľov, ak sa nemôžu alebo nevedia elektronicky sčítať sami alebo s pomocou blízkych, aby sa pri asistenčnom sčítaní
  • osobne dostavili na zriadené kontaktné miesta obce, či mesta, kde ich sčíta stacionárny asistent alebo
  • telefonicky kontaktovali obec alebo call centrum a požiadali o pomoc pri sčítaní, kde ich mobilný asistent príde sčítať priamo do ich bydliska.

Mobilných asistentov sčítania stanovuje obec alebo mesto. Budú sa povinne preukazovať príslušným preukazom. Obyvatelia si s nimi najskôr dohodnú presný čas príchodu. V telefonáte sa dozvedia aj meno a priezvisko mobilného asistenta, aby podvodníkom zabránili kontaktovaniu pod zámienkou, že sú mobilní asistenti alebo inej pomoci pri sčítaní. Podvodníkom nejde o pomoc, ale o to, aby sa dostali do príbytku obete a okradli ju o cennosti a peniaze.  Nepohrdnú ani osobnými dokladmi, ktoré by mohli zneužiť.


Zhrnutie

 • Nevpúšťajte cudzie osoby v žiadnom prípade do obydlia,
 • nekomunikujte s osobami, ktoré nepoznáte a chceli by vám pomôcť s čítaním obyvateľstva, iniciatíva na sčítanie musí prísť vždy z vašej strany a to buď sčítaním sa elektronicky, návštevou na to určeného miesta alebo požiadaním asistenta o pomoc telefonicky z vašej strany a dohodnutím presného času návštevy a mena skutočného asistenta,
 • ak máte čo i len podozrenie z podvodného konania neznámymi osobami pri sčítaní, okamžite kontaktujte políciu na čísle 158.

Článok bol pôvodne vypracovaný ako tlačová správa Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a zverejnený na webe príslušného ministerstva – https://www.minv.sk/?tlacove-spravy&sprava=pozor-podvodnici-su-schopni-okradnut-vas-aj-pocas-scitania-obyvatelov

Začalo sa s identifikáciou osôb pre vakcináciu v piatej fáze , Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

26. 02. 2021

vakcinacia-ilustr

V najbližších dňoch by sa malo v súlade s vyhláškou Ministerstva zdravotníctva SR č. 93/2021, ktorou sa ustanovujú kritériá určovania poradia očkovania osôb proti ochoreniu COVID-19, začať aj s vakcináciou osôb v piatej fáze.

Osoby, ktoré patria do tejto kategórie definuje bod E, písmeno b) vyhlášky ako „osoby nezastupiteľné v uskutočňovaní hospodárskej a sociálnej funkcie štátu, v udržiavaní kvality života obyvateľov z hľadiska ochrany ich života, zdravia, bezpečnosti, majetku alebo životného prostredia”.

Ministerstvo vnútra ako vecný gestor zákona o kritickej infraštruktúre prijalo prostredníctvom sekcie krízového riadenia úlohu zosumarizovať zoznam osôb, ktoré jednotlivé rezorty v spolupráci so subjektami v ich pôsobnosti identifikujú v súlade s touto vyhláškou. Oslovená bola aj Kancelária prezidentky SR, Národná rada SR a Úrad vlády SR.

„Zodpovednosť identifikovať a následne zaslať zoznam osôb v súlade s vyhláškou je individuálne na každom rezorte. Žiadam všetky ministerstvá, aby k tejto úlohe pristúpili s plnou vážnosťou a tak, aby sa na zozname nachádzali len osoby, ktoré sú nezastupiteľné v uskutočňovaní hospodárskej a sociálnej funkcie štátu. V žiadnom prípade nemožno vakcináciu v piatej fáze zjednodušene chápať ako očkovanie radových úradníkov. Je dôležité, aby sme tento signál vyslali verejnosti a aby v súlade s ním konali aj všetky oslovené orgány štátnej správy,” uviedol minister vnútra Roman Mikulec.

 Ďalší postup

Všetky rezorty v spolupráci so subjektami v ich pôsobnosti postúpia vypracovaný zoznam osôb sekcii krízového riadenia MV SR, ktorá ho následne prehodnotí. V prípade, že bude spĺňať stanovené kritériá a bude zaručená odôvodnenosť očkovania identifikovaných osôb, zoznam v anonymizovanej forme (len s uvedením rodného čísla) postúpime  Národnému centru zdravotníckych informácií, ktoré tieto údaje vloží do svojej databázy. Následne bude jednotlivým rezortom zaslaný prihlasovací link. Podmienkou prihlásenia sa na očkovanie bude, že rodné číslo prihlasovanej osoby sa bude nachádzať v databáze NCZI.

 


Tento článok bol prevzatý ako tlačová správa. Link na pôvodný článok

(Foto: Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky)

Prístup spotrebiteľov k spravodlivosti sa zlepší

Prístup k spravodlivosti pre spotrebiteľov sa zlepší. Právnou úpravou, ktorú dnes na návrh ministerky spravodlivosti M. Kolíkovej schválila vláda, sa zefektívnia pravidlá, ktoré sa zameriavajú na kontrolu neprijateľnosti zmluvných podmienok. Cieľom je zjednotiť rozhodovaciu prax súdov a tiež zabrániť rozdielnemu posudzovaniu neprijateľnosti zmluvných podmienok.

Ak žalovaný dnes podáva odpor proti platobnému rozkazu, musí byť vecne odôvodnený. Odpor teda musí spočívať v uvedení argumentov, ktoré závažným spôsobom spochybňujú žalobcom uplatnený nárok, pripojení listín, na ktoré sa odvoláva a označení dôkazov, ktorými sa majú preukázať tvrdenia žalovaného. Môže teda nastať situácia, keď spotrebiteľ v dôsledku relatívne krátkeho času na vyhľadanie právnej pomoci si sám na základe svojich znalostí práva vyhotoví odpor, ktorý bude nedostatočne odôvodnený. Podľa procesných predpisov to môže znamenať rozhodnutie súdu o odmietnutí odporu.

Ministerstvo preto pripravilo zmenu právnej úpravy upomínacieho konania podľa zákona o upomínacom konaní a konania o platobnom rozkaze podľa Civilného sporového poriadku. Súd bude mať povinnosť prihliadať na postavenie žalovaného ako spotrebiteľa pri vecnom odôvodnení odporu a v dôsledku uvedeného posudzovať vecné odôvodnenie odporu miernejšie.

Upomínacie konanie a konanie o platobnom rozkaze podľa Civilného sporového poriadku sú skrátené konania, v ktorých rozhodnutie vydáva predovšetkým vyšší súdny úradník. Návrhom zákona sa zabezpečuje, aby bol jednoznačnejšie vyjadrený vzťah sudcu a vyššieho súdneho úradníka pri posudzovaní spotrebiteľskej zmluvy alebo zmluvných dokumentov súvisiacich so spotrebiteľskou zmluvou s ohľadom na existenciu neprijateľných zmluvných podmienok. Ak ide o spotrebiteľskú zmluvu a zmluvné podmienky, ktoré ešte neboli v predchádzajúcich konaniach posudzované sudcom, je potrebné, aby sa súdny úradník pred rozhodnutím so sudcom poradil. Povinnosťou sudcu, pri ktorom vyšší súdny úradník pôsobí, bude tiež kontrola plnenia povinností vyššími súdnymi úradníkmi vo vzťahu k normám, ktorých cieľom je zabraňovať uplatňovaniu neprijateľných zmluvných podmienok voči spotrebiteľom.

Právnou úpravou sa tak  zefektívni kontrola neprijateľnosti zmluvných podmienok, ktoré doposiaľ neboli posudzované v súdnom konaní sudcom tak, aby sa zabránilo ich súvislému uplatňovaniu a zároveň sa zlepší prístup k spravodlivosti pre spotrebiteľov.

Ak Národná rada SR právnu úpravu schváli, má byť účinná od 1. júla 2021.


Článok bol pôvodne vypracovaný ako tlačová správa Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky a zverejnený na webe príslušného ministerstva –https://www.justice.gov.sk/Stranky/aktualitadetail.aspx?announcementID=3224

Vláda schválila zmeny v novele zákona o štátnom občianstve zmierňujúcej okolnosti jeho straty, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

24. 02. 2021

paragraf

Minister vnútra Roman Mikulec v stredu 24. februára 2021 na rokovanie vlády predložil návrh novely zákona č. 40/1993 Z. z. o štátnom občianstve SR. O návrhu bude ďalej rokovať Národná rada SR.

Účinnosť novely zákona sa predpokladá od 1. júla 2021.

 

 

„V súlade s programovým vyhlásením vlády umožníme občanom Slovenskej republiky dlhodobo žijúcim na území iného štátu nadobudnúť občianstvo tohto štátu bez straty slovenského. Zároveň riešime situáciu tých ľudí, ktorí o naše občianstvo prišli po sprísnení zákona pred desiatimi rokmi. Budú ho môcť získať naspäť jednoduchším spôsobom na základe štandardných európskych princípov,” povedal minister vnútra Roman Mikulec..

ZMIERNENIE PODMIENOK

Zmierňujú sa podmienky, za ktorých prichádza k strate občianstva. Slovenskí občania tak v budúcnosti neprídu o občianstvo SR, ak v čase nadobudnutia cudzieho občianstva mali v tomto štáte pobyt (povolený, registrovaný alebo inak evidovaný) najmenej 5 rokov a predložia o tom doklady.

Zákon ustanovuje aj ďalšie výnimky, na základe ktorých nedôjde k strate občianstva. K dvom výnimkám, ktoré sú už v teraz platnom zákone (nadobudnutie cudzieho štátneho občianstva manžela počas trvania manželstva a nadobudnutie cudzieho štátneho občianstva narodením) pribudnú ďalšie dve. K strate občianstva nedôjde ani vtedy, ak bolo cudzie štátne občianstvo nadobudnuté osvojením, alebo ho nadobudlo maloleté dieťa.

INFORMAČNÁ POVINNOSŤ

Slovenskí občania, ktorí nadobudnú cudzie štátne občianstvo a nestratia slovenské, budú povinní túto skutočnosť písomne oznámiť ministerstvu vnútra najneskôr do 90 dní.  Zároveň budú povinní predložiť príslušné doklady preukazujúce, že k strate slovenského občianstvo u nich nedošlo.

Naďalej sa bude uplatňovať bezodkladná informačná povinnosť pre každého, kto nadobudnutím cudzieho štátneho občianstva stratil slovenské občianstvo. Túto skutočnosť spolu s príslušnými dokladmi preukazujúcimi nadobudnutie cudzieho občianstva je osoba povinná bezodkladne písomne oznámiť okresnému úradu v sídle kraja.

BÝVALÍ OBČANIA A OPÄTOVNÉ ZÍSKANIE OBČIANSTVA SR

Súčasná úprava, podľa ktorej občania SR strácajú občianstvo nadobudnutím cudzieho, sa začala uplatňovať v júli 2010. K 31. januáru 2021 tak prišlo o slovenské občianstvo 3 622 ľudí.

V roku 2015 prijalo ministerstvo vnútra nariadenie, ktoré umožňuje bývalým občanom požiadať naspäť o  slovenské občianstvo na základe výnimky ministra vnútra. Doteraz bolo vrátené 1 067 osobám.

Po novom budú môcť bývalí občania požiadať o slovenské občianstvo jednoduchšie a v riadnom konaní. Obdobne aj na nich sa bude vzťahovať podmienka pobytu najmenej päť rokov v cudzom štáte v čase, keď nadobudli jeho občianstvo. Vyžadovať sa bude tiež predloženie dokladov preukazujúcich tieto skutočnosti.

Na rozdiel od súčasnosti nebudú musieť spĺňať podmienku pobytu na území Slovenskej republiky, čiže budú odbremenení od povinnosti prihlasovať sa ako cudzinci na pobyt na území SR na príslušnom oddelení cudzineckej polície. Značne sa im tým uľahčí podávanie žiadosti. Cudzinci z EÚ sa musia totiž teraz prihlasovať na pobyt na Slovensku osobne. Naďalej budú bývalí občania SR oslobodení od jazykovej skúšky.

ZAHRANIČNÍ SLOVÁCI

V súlade s programovým vyhlásením vlády sa zjednodušia aj podmienky nadobúdania štátneho občianstva pre Slovákov, ktorí majú vydané platné osvedčenie preukazujúce postavenie Slováka žijúceho v zahraničí. Nebudú musieť preukázať ovládanie slovenského jazyka. 

OVLÁDANIE SLOVENSKÉHO JAZYKA

Výnimka z ovládania slovenského jazyka sa okrem bývalých občanov SR a zahraničných Slovákov bude uplatňovať u občanov a bývalých občanov Českej republiky pre blízkosť jazykov, ďalej u ľudí nad 65 rokov. Oslobodení budú od nej osoby, ktoré majú napríklad maturitu zo slovenčiny alebo štátnicu na vysokej škole, pričom štúdium absolvovali v slovenčine, a od tohto času neuplynulo viac ako 10 rokov.

ĎALŠIE ZMENY

Slovenské občianstvo budú môcť jednoduchšie nadobudnúť aj osoby so slovenským pôvodom, ak jeden z rodičov, prarodičov alebo praprarodičov bol československým štátnym občanom narodeným na Slovensku. Nebude sa na nich vzťahovať podmienka mať nepretržitý trvalý pobyt na Slovensku aspoň osem rokov pred podaním žiadosti, postačí podmienka pobytu bez špecifikácie jeho dĺžky.

Do zákona sa doplní podmienka na udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky, že žiadateľ nesmie predstavovať hrozbu pre verejný poriadok alebo bezpečnosť Slovenskej republiky.

Upravuje sa tiež zastupovanie žiadateľa v konaní a prípady, kedy je zastúpenie vylúčené. Zástupcom môže byť len advokát, mimovládna organizácia, ktorá poskytuje právnu pomoc cudzincom, alebo fyzická osoba splnomocnená žiadateľom.

 Prečítajte si tiež:


Tento článok bol prevzatý ako tlačová správa. Link na pôvodný článok

podvodníci sú schopní okradnúť vás aj počas sčítania obyvateľov, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

22. 02. 2021

scitanie-logo-ilustr

Máme za sebou prvý týždeň sčítania obyvateľov. Na Slovensku prebieha od 15. februára do 31. marca 2021 a to po prvý raz plne elektronicky. Podmienkou je mať k dispozícii počítač, tablet alebo mobil s pripojením na internet. Na stránke http://www.scitanie.sk/ stačí vyplniť elektronický formulár. Kto takú možnosť nemá, môže o pomoc požiadať príbuzného či  blízku osobu.

 

Ak sa napriek tomu obyvateľ nemôže alebo nevie sčítať sám, na splnenie povinnosti sčítania bude môcť využiť asistované sčítanie. V každej obci alebo meste budú kontaktné miesta, kde obyvateľovi so sčítaním pomôže asistent. Na takéto miesto je ale potrebné sa osobne dostaviť.

Obce a mestá pamätali aj na chorých a imobilných obyvateľov, ktorí sa nedokážu sčítať elektronicky, ani sa dostaviť na kontaktné miesto. Tí budú môcť telefonicky požiadať o návštevu mobilného asistenta. A práve pri asistenčnom sčítaní odporúčame k zvýšenej opatrnosti. Mohli by ho zneužiť podvodníci vydávajúci sa za mobilných asistentov. Ak si nedáte pozor, môžete ľahko prísť o úspory.

Asistenčné sčítanie bude prebiehať od 1. apríla a potrvá najneskôr do 31. októbra

Upozorňujeme preto obyvateľov, a to predovšetkým našich seniorov, aby boli obozretní voči neznámym osobám. Mohli by ich telefonicky alebo osobne kontaktovať podvodníci a ponúkať pomoc pri elektronickom alebo asistenčnom sčítaní. Všetkým, ktorí potrebujú pomoc pri elektronickom sčítaní, odporúčame, aby žiadali o pomoc iba svojich príbuzných, prípadne známych, ktorých poznajú a ktorým dôverujú.

Obyvatelia, ktorí sa nedokážu sčítať sami ani s pomocou blízkych, majú dve možnosti:

 • osobne sa dostaviť na kontaktné miesta zriadené obcou či mestom, kde ich sčíta stacionárny asistent, alebo
 • telefonicky kontaktovať obec /prípadne call centrum/ a požiadať o pomoc pri sčítaní – mobilný asistent ich príde sčítať priamo domov.

Mobilných asistentov sčítania ustanovuje obec alebo mesto. Budú sa povinne preukazovať príslušným preukazom. Obyvatelia si s nimi najskôr dohodnú presný čas príchodu. V telefonáte sa dozvedia aj meno a priezvisko mobilného asistenta. Od týchto opatrení sa očakáva eliminácia podvodných konaní – podvodníkom nejde o pomoc, chcú sa dostať do príbytku obete a obrať ju o peniaze či cennosti.  Podľa skúseností polície nepohrdnú ani osobnými dokladmi, ktoré by mohli zneužiť.

Čoho sa vyvarovať a ako postupovať?

 • Nevpúšťajte cudzie osoby v žiadnom prípade domov.
 • Nekomunikujte s osobami, ktoré nepoznáte, a ktoré sa ponúkajú pomôcť vám so sčítaním: iniciatíva na sčítanie musí prísť vždy z vašej strany a to buď sčítaním sa elektronicky, návštevou na to určeného miesta alebo telefonickou žiadosťou o asistenta, ktorej výsledkom bude dohoda na presnom čase návštevy konkrétnej osoby /meno a priezvisko/.
 • Ak máte čo i len podozrenie z podvodného konania pri sčítaní, okamžite kontaktujte políciu na čísle 158.

 

 


Tento článok bol prevzatý ako tlačová správa. Link na pôvodný článok

Ministerstvo vnútra vydalo usmernenie o správe registratúry počas home office , Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

18. 02. 2021

Elektronicky archiv

Správa registratúry je evidovanie, tvorba, ukladanie, ochrana registratúrnych záznamov, prístup k nim a taktiež ich vyraďovanie. Predmetom správy registratúry teda je zabezpečovanie manipulácie s registratúrnymi záznamami, komplexná starostlivosť o ich uloženie a ochranu do uplynutia ich prevádzkovej potreby u pôvodcu. 

 

Ak pôvodca registratúry vytvára registratúrne záznamy v rámci nariadeného home office, určí jednotný postup pri správe v tomto režime vzniknutej registratúry.

Pri ustanovení jednotného postupu treba rešpektovať ustanovenia zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach, a to najmä ustanovenia § 16 ods. 2  písm. a) evidovať všetky došlé a odoslané záznamy (elektronické, neelektronické).

Ak pôvodca spravuje registratúru prostredníctvom informačného systému na správu registratúry a ním nastavené bezpečnostné pravidlá prevádzky informačného systému to umožňujú, zabezpečí zamestnancom v režime home office prístup do tohto systému.

Ak bezpečnostné pravidlá prevádzky informačného systému neumožňujú zamestnancom v režime home office nastaviť prístup do informačného systému,  alebo pôvodca nemá informačný systém zavedený, odporúča sa pre externú aj internú komunikáciu využívať e-mail, za prísneho dodržania povinnosti ustanovenej  § 16 ods. 2 písm. a) zákona č. 395/2002 Z. z.

Všetky registratúrne záznamy vzniknuté v rámci home office majú byť uchovávané v registratúre pôvodcu.

Metodické usmernenie MV SR č. SVS-OAR1-2021/010495


Ministerstvo vnútra je ústredným orgánom štátnej správy pre archívy a registratúry.
Viac o správe registratúry

 


Tento článok bol prevzatý ako tlačová správa. Link na pôvodný článok

MV SR rozdistribuovalo 12 miliónov antigénových testov a urýchlilo refundácie nákladov samospráv za celoplošný skríning, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

16. 02. 2021

testovanie-februar2021-ilustr

Testovanie na prítomnosť ochorenia COVID-19 absolvujú denne tisícky obyvateľov Slovenskej republiky, ktorým záleží na tom, aby naša krajina zvládla boj s pandémiou a chápu, že obmedzenia počas núdzového stavu nemôžu fungovať bez zodpovedného prístupu jednotlivcov.

 

V pondelok 8. februára 2021 sa na Slovensku “zapol” COVID automat (PDF, 1 MB), na základe ktorého sa každý týždeň určujú a spresňujú opatrenia pre jednotlivé okresy. Vychádza v prvom rade z výsledkov celoplošného skríningu na ochorenie COVID-19. Distribúciu antigénových testov pre väčšinu testovacích miest organizuje ministerstvo vnútra prostredníctvom krajských centier podpory a príslušných okresných úradov.

Od začiatku tohto roka ministerstvo vnútra zabezpečilo dodávku a rozvoz vyše 12 miliónov antigénových testov zo zásob správy štátnych hmotných rezerv. Hoci mnohé naše pracoviská majú z dôvodu karantény či práceneschopnosti výrazné pracovné výpadky, v súčasnosti dokážeme rozviezť testy s minimálnym zdržaním.

„Uvedomujeme si, že bez aktívneho prístupu samospráv, ktoré zriaďujú testovacie miesta, by toto všetko nefungovalo. Záleží nám na tom, aby kompetentné zložky ministerstva vnútra udržiavali komunikáciu s obcami a mestami a operatívne reagovali na ich požiadavky či návrhy riešení,“ povedal minister vnútra Roman Mikulec.

Ministerstvo vnútra zefektívnilo komunikáciu so samosprávami aj v procese refundácie nákladov spojených s celoplošným skríningom. K dnešnému dňu sme od začiatku roka obciam či podnikateľom prevádzkujúcim odberné miesta preplatili 8,3 mil. €  a ďalších 3,5 mil. € je  po verifikácii zadaných na úhradu.

Ďalšie refundácie by mali na účty obcí prísť v priebehu 2-3 týždňov.

 

 

 

 


Tento článok bol prevzatý ako tlačová správa. Link na pôvodný článok

Karanténa je od stredy 17. februára povinná po príchode na Slovensko z akejkoľvek krajiny, pendleri majú výnimku, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

16. 02. 2021

homecoming-ilustr

Od stredy 17. februára 2021 od 6. hodiny sa mení režim na hraniciach pri vstupe na územie Slovenskej republiky. Každý prichádzajúci je povinný nastúpiť do 14-dňovej karantény. Najskôr na ôsmy deň môže absolvovať PCR test. Ak bude negatívny, možno karanténu ukončiť. Výnimky budú mať pendleri zo susedných i vzdialenejších európskych krajín a ďalšie skupiny osôb. 

 

Podrobnosti upravuje nová vyhláška Úradu verejného zdravotníctva  SR č. 64/2021, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie SR. (PDF, 317 kB)

Režim na hraniciach sa sprísňuje v súvislosti s novými mutáciami vírusu SARS-CoV-2. Mutácie viedli k zhoršovaniu epidemiologickej situácie. Ide o krok, ktorý má tlmiť počet ochorení, hospitalizácií a úmrtí.

Polícia vykonáva na hraniciach intenzívne kontroly.

Kontrola na hraniciach

S cieľom čo najviac urýchliť kontrolný proces odporúčame, aby každý už pred príjazdom na kontrolné stanovište mal pripravené potrebné dokumenty – potvrdenie o zamestnaní, potvrdenie o negatívnom teste, o registrácii, výnimke a podobne.

Karanténne povinnosti

Ruší sa zoznam menej rizikových krajín a možnosť prekročenia hraníc so 72-hodinovým RT-PCR testom.  

Osoby, ktoré v posledných 14-tich dňoch navštívili výlučne krajiny EÚ, Island, Nórsko, Lichtenštajnsko, Švajčiarsko, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska:

 • sú povinné nastúpiť do izolácie,
 • najskôr na 8. deň izolácie môžu absolvovať RT-PCR test
 • v prípade negatívneho výsledku testu sa izolácia končí,
 • ak test nepodstúpia a izoláciu absolvujú bez príznakov, tá sa skončí po 14-tich dňoch.

Osoby, ktoré v posledných 14-tich dňoch navštívili iné ako vyššie uvedené krajiny:

 • sú povinné nastúpiť do izolácie,
 • izoláciu nemôžu ukončiť bez testovania RT-PCR testom,
 • test možno absolvovať najskôr na 8. deň izolácie.

Deti do 10 rokov musia byť otestované, iba ak tak rozhodne ošetrujúci lekár, izolácia im skončí zároveň s ostatnými členmi spoločnej domácnosti.

Pre všetkých platí povinnosť informovať o izolácii svojho ošetrujúceho lekára. Ak ošetrujúceho lekára na Slovensku nemajú, treba informovať miestne príslušného lekára  samosprávneho kraja.

Registračné povinnosti

 Výnimky z karantény

Zostávajú výnimky napríklad pre pendlerov do susedných štátoch, študentov, osoby starajúce sa o blízkych, osoby obhospodarujúce pozemky, pre kultúrnu oblasť, spravodajsko-mediálnu produkciu a podobne.  Pri vstupe bude potrebné preukázať sa negatívnym výsledkom antigénového alebo RT-PCR testu nie starším ako 7 dní /dosiaľ 14 dní/.

Pribudla kategória pre vymedzený okruh športovcov v tréningovom procese alebo účasti na profesionálnych súťažiach s podporným stanoviskom MŠVVŠ SR, ktorí budú musieť mať pri vstupe na územie SR negatívny výsledok antigénového testu nie starší ako 48 hodín alebo RT-PCR testu nie starší ako 72  hodín.

Pendleri  zo vzdialenejších krajín EÚ, Nórska, Lichtenštajnska, Švajčiarska, Islandu a Veľkej Británie, osoby ktoré prekonali ochorenie COVID-19 a osoby, ktoré boli zaočkované aj druhou dávkou vakcíny pred viac ako 14-timi dňami:

 • pri vstupe na územie SR sa musia preukázať antigénovým alebo RT-PCR testom nie starším ako 48 hodín,
 • najneskôr pri vstupe na územie SR sa musia zaregistrovať na http://korona.gov.sk/ehranica
 • musia sa sa podrobiť izolácii, ktorá končí negatívnym výsledkom RT-PCR testu – test však môžu podstúpiť aj okamžite vo vlastnej réžii po vstupe na územie SR. Ak okamžitý test neabsolvujú, po registrácii nastúpia do izolácie (RT-PCR test najskôr na 8. deň, ak je negatívny, izolácia sa končí; bez testovania trvá bezpríznaková izolácia 14 dní).

Výnimky z izolácie a preukazovania sa negatívnym testom budú platiť napríklad pre posádky nákladnej dopravy, záchranárov, pohrebné služby, zástupcov kritickej infraštruktúry , osoby, ktoré potrebujú liečbu či diagnostiku a podobne.  

Zdroj: Úrad verejného zdravotníctva SR, MV SR

 


Tento článok bol prevzatý ako tlačová správa. Link na pôvodný článok

Na stretnutí so zástupcami Európskej komisie na Slovensku sa hovorilo najmä o migrácii, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

15. 02. 2021

Minister vnútra Roman Mikulec, štátny tajomník MV SR Vendelín Leitner a riaditeľ Migračného úradu MV SR Ján Orlovský sa v pondelok 15. februára 2021  stretli s vedúcim Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku Ladislavom Mikom. Hlavnou témou rozhovoru bola migrácia a s ňou súvisiaci Nový pakt o migrácii a azyle. Okrajovo sa dotkli aj brexitu a starnutia populácie, čo je téma, ktorá starý kontinent trápi čoraz viac a v blízkej budúcnosti jej bude venovaná zvýšená pozornosť.

Nový pakt o migrácii bol predložený ešte v septembri 2020, teda počas nemeckého predsedníctva. V januári štafetu prebralo Portugalsko, ktoré má záujem aj naďalej pokračovať v konštruktívnej diskusii.

Stretnutie na MV SR

Pri takejto zásadnej otázke je potrebné nájsť a udržať konsenzus v rámci EÚ. Pomoc však nemôže byť len na papieri, musí sa pretaviť do reálnych krokov,” povedal minister vnútra Roman Mikulec. Slovensko je pripravené podporiť Katalóg solidárnych opatrení. Podľa nás by mal byť čo najširší. Mal by zahŕňať pomoc pri budovaní kapacít, podporu pri riadení migračného a azylového systému, ako aj ochranu vonkajších hraníc Európskej únie.

Slovenská republika víta silnejšiu prevenciu migrácie, teda riešenie problémov už v krajinách pôvodu. EÚ potrebuje efektívnu návratovú politiku a funkčné readmisné dohody, a práve to je kameňom úrazu, pretože mnohé krajiny tieto dohody nedodržiavajú.  

Stretnutie na MV SR

Európska únia pomaly starne a táto téma začína čoraz viac rezonovať. Zaujímavé údaje určite prinesie povinné sčítanie obyvateľov, ktoré Slovensko spustilo 15. februára. Údaje, ktoré z neho vzídu, sú dôležitým zdrojom informácií pre všetky sféry života. Slúžia ako základ na analýzy vývojových trendov. Sčítať sa je povinný aj občan Európskej únie, ktorý má na území Slovenska obvyklý pobyt.

 

Foto: MV SR, Vladimír Benko


Tento článok bol prevzatý ako tlačová správa. Link na pôvodný článok

Od pondelka budú sprísnené policajno-bezpečnostné kontroly na hraniciach, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

13. 02. 2021

logo Policajného zboru SR

Policajný zbor od pondelka 15. februára 2021 posilňuje výkon policajno-bezpečnostných kontrol na hraniciach Slovenskej republiky s Maďarskom, Rakúskou republikou, Českou republikou a Poľskou republikou.

 

Nejde o hraničné kontroly

Cieľom je intenzívna kontrola dodržiavania karanténnych opatrení a splnenia podmienok pred vstupom na územie Slovenskej republiky vyplývajúcich z platnej vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie Slovenskej republiky. (PDF, 758 kB)

 

Polícia na hraničnom priechode Jarovce

Kontroly budú prebiehať najmä  v exponovaných  časoch a v časoch, kedy sa predpokladá  na základe analýz a štatistik najväčšia intenzita dopravy a to aj z dôvodu, aby Policajný  zbor vedel účelne a efektívne využívať svoje sily a prostriedky aj pri kontrole dodržiavania karanténnych opatrení vo vnútrozemí.

Ktoré priechody budú uzavreté?

Na hraniciach s Českou republikou príslušný správca komunikácie uzavrie malé cestné priechody:

 • Čadca – Milošová – Šance,
 • Červený Kameň – Nedašova Lhota
 • Nová Bošáca – Březová 
 • Skalica – Sudoměřice (stará cesta).

Na spoločných hraniciach s Poľskou republikou budú uzavreté cestné priechody:

 • Palota – Radoszyce
 • Nižná Polianka – Ožena
 • Kurov – Muszynka
 • Čirč – Leluchów
 • Lesnica – Szczawnica
 • Lysá nad Dunajcom – Niedzica
 • Tatranská Javorina – Lysa Poľana
 • Suchá Hora – Chocholów
 • Bobrov – Winiarczykówka
 • Novoť – Ujsoly.

Ide o cesty III. kategórie s najnižšou  intenzitou  dopravy.

Na hraniciach s Maďarskom a Rakúskou republikou nedochádza k zmene otvorených alebo uzavretých cestných priechodov, ani času ich otvorenia. 

 

Polícia upozorňuje,  že v súvislosti  s prijatými opatreniami treba pri vstupe na Slovensko počítať s dlhšími čakacími dobami.

 

 

 

 


Tento článok bol prevzatý ako tlačová správa. Link na pôvodný článok